<Date>{31/10/2019}31.10.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0173/2019</NoDocSe>
PDF 133kWORD 42k

<TitreType>ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ</TitreType>

<TitreRecueil>внесено съгласно член 143 от Правилника за дейността</TitreRecueil>


<Titre>относно въвеждането на единна европейска стойност за емисиите на формалдехид в продуктите на основата на дървесина</Titre>


<Depute>Паоло Боркия</Depute>


B9‑0173/2019

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно въвеждането на единна европейска стойност за емисиите на формалдехид в продуктите на основата на дървесина

Европейският парламент,

 като взе предвид Регламент 305/2011/ЕС от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета,

 като взе предвид член 143 от своя Правилник за дейността,

А. като има предвид, че на 1 януари 2020 г. Германия предвижда да въведе новия стандарт E05 съгласно референтния метод EN 717-1 относно нивото на емисиите на формалдехид от продукти на основата на дървесина;

Б. като има предвид, че целта на тази промяна е да замени действащия на германския пазар стандарт E1 и че е необходимо да бъде взето под внимание технологичното приспособяване на европейските предприятия износители, чиято цел е да не прекъсва износът им за германския пазар;

В. като има предвид, че това ще доведе до нарушение на пазара в европейския контекст, където стандарт E1 представлява най-ниското равнище, което може да бъде обявено в съответствие със стандарт EN 13986;

1. счита, че с оглед на международното измерение на пазара на дървесина, целта за определяне на референтен клас може да бъде постигната единствено чрез европейско законодателство, а създаването на специфични национални рамки създава опасност от нарушаване на конкуренцията;

2. отправя искане към Комисията да въведе единна европейска гранична стойност, за да гарантира равнопоставени условия на конкуренция и да предотврати нарушения на вътрешния пазар.

Последно осъвременяване: 25 ноември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност