Процедура : 2019/2876(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B9-0179/2019

Внесени текстове :

B9-0179/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 26/11/2019 - 8.8
CRE 26/11/2019 - 8.8
Обяснение на вота

Приети текстове :


<Date>{20/11/2019}20.11.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0179/2019</NoDocSe>
PDF 187kWORD 51k

<TitreType>ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ</TitreType>

<TitreSuite>за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията</TitreSuite>

<TitreRecueil>внесено съгласно член 132, параграф 2 от Правилника за дейността</TitreRecueil>


<Titre>относно правата на децата по повод на 30-ата годишнина от Конвенцията на ООН за правата на детето</Titre>

<DocRef>(2019/2876(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Як Мадисон, Анализа Тардино, Николаус Фест, Том Вандендрисе, Никола Бе, Маркус Бухайт, Гидо Райл, Гунар Бек, Йоахим Кус, Кристине Андерсон</Depute>

<Commission>{ID}от името на групата ID</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9‑0179/2019

Резолюция на Европейския парламент относно правата на децата по повод на 30-ата годишнина от Конвенцията на ООН за правата на детето

(2019/2876(RSP))

Европейският парламент,

 като взе предвид Конвенцията на ООН за правата на детето от 1989 г.,

 като взе предвид член 24 от Хартата на основните права на Европейския съюз,

 като взе предвид Директива 2011/93/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, както и с детската порнография[1],

 като взе предвид Общ коментар № 14 (2013) на Комитета на ООН по правата на детето относно правото на детето неговият висш интерес да бъде разглеждан като първостепенно съображение,

 като взе предвид изявленията на Съвета и на Комисията относно правата на децата по повод на 30-ата годишнина от Конвенцията на ООН за правата на детето,

 като взе предвид член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

А. като има предвид, че в член 1 от Конвенцията на ООН за правата на детето се посочва, че „дете“ означава всяко човешко същество на възраст под 18 години освен ако съгласно закона, приложим за детето, пълнолетието настъпва по-рано“, и като има предвид, че в преамбюла на Конвенцията на ООН за правата на детето се посочва, че децата се нуждаят от специални грижи и закрила, „включително подходяща правна защита, преди, както и след раждането си“;

Б. като има предвид, че Конвенцията на ООН за правата на детето е един от най-широко ратифицираните международни договори в областта на правата на човека, ратифицирана е от всички държави членки и в нея се определят ясни правни задължения за насърчаване, защита и отстояване на правата на всяко дете в тяхната юрисдикция;

В. като има предвид, че в ЕС живеят около 100 милиона деца, което представлява 20% от населението; като има предвид, че в развиващите се нации децата съставляват приблизително 40% от населението;

Г. като има предвид, че раждаемостта в ЕС възлиза на 1,6 деца на жена, което е далеч под равнището на възпроизводство на населението, и това причинява тежка демографска зима; като има предвид, че поради това децата са подложени на натиск, тъй като те дават надежда за бъдещето на Европа;

Д. като има предвид, че абортът е причината за милиони неродени европейски деца, а това има разновидни отрицателни психологически последици за всички братя и сестри, които са били „желани“, както и за родителите и обществото в по-широк план;

Е. като има предвид, че приблизително всяко четвърто лице от жертвите на трафик, регистрирани в ЕС, е дете, станало жертва на трафик в рамките на ЕС, включително в собствената си държава членка; като има предвид, че трафикът е несъразмерно насочен към момичетата с цел сексуална експлоатация[2]; като има предвид, че в някои случаи е вероятно контрабандата на непълнолетни мигранти да доведе до трафик на хора, тъй като експлоатацията и насилието могат да започнат по време на транзитното преминаване или на местоназначението, дори ако първоначално е дадено разрешение;

Ж. като има предвид, че сексуалното насилие и сексуалната експлоатация на деца в онлайн среда представляват сериозно нарушение на основните права на децата, водят до огромни травми и дълготрайни вредни последици за децата жертви, могат да продължат и в зряла възраст и представляват разрастващо се явление; като има предвид, че в интернет все повече се разпространяват нови форми на престъпност, например порнографията с цел отмъщение и сексуалното изнудване, и е необходимо те да бъдат преодолени чрез конкретни мерки от страна на държавите членки; като има предвид, че според последните данни броят на изображенията, съдържащи детска порнография онлайн, се е увеличил драстично и с безпрецедентна скорост поради широкото използване на интернет, като се съобщава за над 45 милиона изображения и видеоклипове, обозначени като сексуално насилие над деца[3];

З. като има предвид, че образованието е един от най-добрите начини за предаване на ценности като мир, разбиране за човешкото достойнство и справедливост чрез формални, неформални и произтичащи от практиката методи на образование в рамките на семейството и в държавните училища, както и като има предвид, че основната отговорност за образованието на децата винаги се носи главно от техните родители;

Общи бележки

1. счита, че 30-ата годишнина от Конвенцията на ООН за правата на детето предоставя уникална възможност да се гарантира нейното пълно прилагане в политиката и на практика, както и да се предприемат допълнителни мерки, за да се гарантира пълно зачитане на правата на всяко дете и навсякъде, по-специално на най-уязвимите от тях;

2. настоятелно призовава държавите членки да предложат практически мерки, които да дадат възможност на децата да се радват на детството си, без да са принудени да се тревожат за световния климат, военните конфликти или други плашещи събития и проблеми, за които съобщават медиите;

Прекратяване на всички форми на насилие срещу деца

3. осъжда всички форми на насилие срещу деца, включително физическо, сексуално и словесно насилие, онлайн насилие, принудителни бракове, детски труд, проституция, трафик, контрабанда на мигранти, изтезания, аборти, други форми на жестоко, нечовешко или унизително третиране или наказание, убийства на честта, генитално осакатяване на жени, използване на деца войници и на деца като живи щитове, лишения, занемаряване и недохранване; счита, че традицията, културата, политическата идеология или религията никога не следва да се използват като оправдание за насилието срещу деца;

4. настоятелно призовава държавите членки да действат решително в борбата срещу сексуалното насилие над деца, като инвестират в превантивни мерки, определят конкретни програми за потенциални нарушители и предоставят ефективна подкрепа на жертвите;

5. призовава държавите членки да приложат изцяло Директива 2011/93/ЕС и неговата резолюция от 14 декември 2017 г. относно прилагането на директивата[4];

6. изразява съжаление във връзка с всички форми на насилие срещу момичета и призовава държавите членки и религиозните водачи да предприемат действия за прекратяване на детските бракове и гениталното осакатяване на жени;

Инвестиции в децата

7. призовава държавите членки да инвестират в подобряването на качеството на семейния живот, като противодействат срещу отрицателните стереотипи за родителите домакини и като предлагат данъчни и други финансови стимули, за да бъде възможно семействата да отдават приоритет на семейството пред работното място, в съответствие със своя график;

8. отбелязва, че бъдещето на Европа е в способността ни да имаме деца; призовава държавите членки да насърчават благоприятстваща семейството култура, която дава приоритет на финансирането за насърчаване на биологичното семейство и дава възможност на младите двойки да имат много деца, за да се предотврати демографският спад; също така призовава държавите членки да отклоняват ресурси от насърчаването на масовата миграция за възпроизводство на населението и от насърчаването на еднополовите връзки без деца;

9. подчертава, че защитата на основните права на детето е от ключово значение на всеки етап от тяхното развитие; отбелязва също така, че всеобхватният подход на Комисията към сексуалното репродуктивно здраве и права, които от 2014 до 2016 г. са стрували 572 милиона евро, е в нарушение на Конвенцията на ООН за правата на детето, чиято цел е да защитава децата в майчината утроба; настоятелно призовава Комисията да промени тази политика, да отдаде приоритет на правата на родителите и да инвестира тези суми в действително майчино здравеопазване;

Образование

10. подчертава, че високите постижения и иновациите следва да бъдат водещите принципи за образованието и обучението в цифровата ера;

11. счита, че основното право на родителите да възпитават децата си трябва да бъде гарантирано във всички форми на сътрудничество между родителите, учителите и училищните органи, и по-специално във форми на участие, чиято цел е да се даде глас на родителите в управлението на училищата;

12. призовава държавите членки да инвестират в подобряването на стандартите за качество в образованието като цяло, а по-специално да го правят на официалния език на съответния регион, като по този начин не само се предават знания по по-съдържателен и достъпен начин, но и културното наследство се предава на следващото поколение;

13. подчертава, че децата, които са израснали в непроблемно семейство с майка и баща[5], е много по-вероятно да постигнат успех в образованието, да демонстрират по-високи нива на щастие, психично и физическо здраве като цяло, както и е по‑малко вероятно да се държат импулсивно, да прибягват до консултиране, да се подлагат на лечение за психични нарушения, да страдат от депресия или да мислят за самоубийство[6]; отбелязва, че на 21 септември 2019 г. френската Национална академия за медицина направи официално изявление, съгласно което „всяко дете има право да има баща и майка“, особено защото това е „от основно значение за личността на детето“; поради това насърчава политиките, които поощряват стабилните семейни ядра с оглед на най-добрия интерес на децата;

Уязвими деца

14. подчертава необходимостта държавите членки енергично да се борят с всички форми на насилие срещу деца, като се справят с първопричините, които ги правят уязвими, включително разпадането на семейства, разделянето на деца от единия или от двамата им родители, икономическата миграция, зависимостта от детегледачи и цифрово гледане на деца, както и злоупотребата с наркотици или алкохол;

15. насърчава държавите членки да провеждат научни изследвания и да вземат политически решения относно отрицателните последици за семействата на неродени поради аборт деца („синдром на лицата, преживели аборт в семейното ядро“), тъй като според данни това е водеща причина за депресия сред деца и възрастни в световен мащаб;

16. насърчава държавите членки да приемат политика, при която, в случай на раздяла на семейството, стандартното разделение на родителските грижи да бъде поравно, както и ги насърчава да предприемат наказателно преследване срещу всяка дискриминация спрямо бащи, която оставя милиони деца без баща, а у самите бащи води до депресия и суицидни мисли;

17. призовава държавите членки ефективно да се борят срещу детската бедност;

 

°

° °

18. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

[1] ОВ L 335, 17.12.2011 г., стр. 1.

[4] ОВ C 369, 11.10.2018 г., стр. 96.

[5] Anderson, J., ‘The impact of family structure on the health of children: Effects of divorce’ („Значението на семейната структура за здравето на децата: въздействие на развода“), The Linacre Quarterly, 81(4), 2014, стр. 378 – 387.

[6] Regnerus, M., ‘How different are the adult children of parents who have same-sex relationships? Findings from the New Family Structures Study’ („Различия в пълнолетните деца на родители от еднополови отношения. Резултати от проучването относно нови семейни структури“), Social Science Research, 41(4), 2012, стр. 752 – 770.

(http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0049089X12000610)

Последно осъвременяване: 21 ноември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност