Procedure : 2019/2876(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B9-0179/2019

Indgivne tekster :

B9-0179/2019

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 26/11/2019 - 8.8
CRE 26/11/2019 - 8.8
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :


<Date>{20/11/2019}20.11.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0179/2019</NoDocSe>
PDF 165kWORD 49k

<TitreType>FORSLAG TIL BESLUTNING</TitreType>

<TitreSuite>på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser</TitreSuite>

<TitreRecueil>jf. forretningsordenens artikel 132, stk. 2</TitreRecueil>


<Titre>om børns rettigheder i anledning af 30-året for FN's konvention om barnets rettigheder</Titre>

<DocRef>(2019/2876(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Jaak Madison, Annalisa Tardino, Nicolaus Fest, Tom Vandendriessche, Nicolas Bay, Markus Buchheit, Guido Reil, Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Christine Anderson</Depute>

<Commission>{ID}for ID-Gruppen</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9‑0179/2019

Europa-Parlamentets beslutning om børns rettigheder i anledning af 30-året for FN's konvention om barnets rettigheder

(2019/2876(RSP))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til FN's konvention om barnets rettigheder (CRC) fra 1989,

 der henviser til artikel 24 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

 der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/93/EU af 13. december 2011 om bekæmpelse af seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi[1],

 der henviser til generel bemærkning nr. 14 (2013) fra FN's Komité for Barnets Rettigheder om, at barnets tarv altid skal komme i første række,

 der henviser til, at Rådets og Kommissionens erklæringer om børns rettigheder i anledning af 30-året for FN's konvention om barnets rettigheder,

 der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2,

A. der henviser til, at det i artikel 1 i FN's konvention om barnets rettigheder hedder, at "i denne konvention forstås ved et barn ethvert menneske under 18 år, medmindre barnet bliver myndigt tidligere efter den lov, der gælder for barnet", og der henviser til, at det i præamblen anføres, at børn har behov for særlig omsorg og beskyttelse, "herunder passende juridisk beskyttelse, både før og efter fødslen";

B. der henviser til, at FN's konvention om barnets rettigheder er en af de mest ratificerede internationale menneskerettighedskonventioner – ratificeret af alle EU's medlemsstater – som fastsætter klare retlige forpligtelser til at fremme, beskytte og respektere rettighederne for ethvert barn, der hører under deres jurisdiktion;

C. der henviser til, at omkring 100 millioner børn bor i EU og udgør 20 % af befolkningen; der henviser til, at børn i udviklingslandene udgør ca. 40 % af befolkningen;

D. der henviser til, at fertilitetskvotienten i hele EU med 1.6 børn pr. kvinde ligger langt under opretholdelsesniveauet og er ved at føre til en dramatisk demografisk vinter; der henviser til, at børn derfor er under pres, da de er det lysende håb for Europas fremtid;

E. der henviser til, at millioner af europæiske børn går tabt ved abort, hvilket har mangfoldige psykiske skadevirkninger, både for alle "ønskede" brødre og søstre og for forældre og samfund mere generelt;

F. der henviser til, at næsten hvert fjerde offer for menneskehandel, der registreres i EU, er et barn, der handles inden for EU, herunder i dets egen medlemsstat; der henviser til, at især piger rammes og handles med henblik på seksuel udnyttelse[2]; der henviser til, at smugling af mindreårige migranter i visse tilfælde kan føre til menneskehandel, fordi udnyttelse og misbrug kan starte under transit eller på deres bestemmelsessted, selv om der i første omgang gives samtykke;

G. der henviser til, at seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse af børn på internettet udgør en alvorlig krænkelse af børns grundlæggende rettigheder, hvilket medfører enorme traumer med langvarige skadelige konsekvenser for børneofrene, der kan følge dem langt ind i voksenlivet, og at det er et voksende fænomen; der henviser til, at nye former for kriminalitet såsom "hævnpornografi" og sexafpresning er stigende på internettet, og at de skal imødegås med konkrete foranstaltninger af medlemsstaterne; der henviser til, at antallet af billeder af børnepornografi på internettet ifølge de seneste opgørelser er steget dramatisk og i et hidtil uset tempo med den udbredte brug af internettet, og at der er tale om mere end 45 millioner billeder og videoer, der er mærket som seksuelt misbrug af børn[3];

H. der henviser til, at uddannelse er en af de bedste måder at formidle værdier såsom fred, forståelse af menneskelig værdighed og retfærdighed gennem formelle, ikke-formelle og uformelle undervisningsmetoder inden for familien og i offentlige skoler, og at hovedansvaret for et barns uddannelse altid primært hviler på forældrene;

Generelle bemærkninger

1. mener, at 30-året for FN's konvention om barnets rettigheder er en lejlighed til at sikre, at den gennemføres fuldt ud i politik og i praksis, og til at træffe yderligere foranstaltninger for at sikre respekten for alle børns rettigheder alle steder i verden, navnlig de mest udsatte;

2. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at træffe praktiske foranstaltninger, der gør det muligt for børn at nyde godt af deres barndom uden at blive tvunget til at føle sig opskræmt over det globale klima, militære konflikter eller andre skræmmende begivenheder og spørgsmål, der berettes om i medierne;

Sætte en stopper for alle former for vold mod børn

3. fordømmer alle former for vold mod børn, herunder fysisk, seksuel og verbal mishandling, vold online, tvangsægteskaber, børnearbejde, prostitution, menneskehandel, migrantsmugling, tortur, abort, anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, æresdrab, kvindelig kønslemlæstelse, anvendelse af børn som soldater og menneskelige skjold, afsavn, forsømmelse og fejlernæring; mener, at tradition, kultur, politisk ideologi og religion aldrig bør bruges til at retfærdiggøre vold mod børn;

4. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at handle beslutsomt i kampen mod seksuelt misbrug af børn ved at investere i forebyggende foranstaltninger, identificere specifikke programmer for potentielle lovovertrædere og yde effektiv støtte til ofre;

5. opfordrer medlemsstaterne til fuldt ud at gennemføre direktiv 2011/93/EU og dets beslutning af 14. december 2017 om gennemførelse af dette direktiv[4];

6. beklager alle former for vold mod piger og opfordrer medlemsstaterne og religiøse ledere til at sætte en stopper for børneægteskaber og kvindelig kønslemlæstelse;

Investering i børn

7. opfordrer medlemsstaterne til at investere i forbedring af familielivets kvalitet ved at bekæmpe negative stereotyper af forældre, der bliver hjemme, og ved at tilbyde skattemæssige og andre økonomiske incitamenter for at give familier mulighed for at prioritere familien frem for arbejdspladsen i overensstemmelse med deres egen tidsplan;

8. bemærker, at Europas fremtid ligger i vores evne til at få børn; opfordrer medlemsstaterne til at fremme en familievenlig kultur, der prioriterer finansiering til fremme af den naturlige familie og gør det muligt for unge par at få mange børn med henblik på at forhindre demografisk tilbagegang, og til at flytte ressourcer væk fra at fremme masseindvandring som erstatning og fremme af barnløse forhold mellem personer af samme køn;

9. understreger, at det er vigtigt at beskytte børns grundlæggende rettigheder i alle faser af deres udvikling; bemærker også, at Kommissionens samlede tilgang til seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder, som kostede 572 mio. EUR fra 2014 til 2016, er i strid med FN's konvention om barnets rettigheder, der har til formål at beskytte børn i livmoderen; opfordrer indtrængende Kommissionen til at ændre denne politik, prioritere forældres rettigheder og investere disse beløb i reel sundhedspleje for mødre;

Uddannelse

10. understreger, at ekspertise og innovation bør være de ledende principper for uddannelse og undervisning i den digitale tidsalder;

11. mener, at forældrenes primære ret til at uddanne deres børn skal respekteres i alle former for samarbejde mellem forældre, lærere og skolemyndigheder, og navnlig i form af deltagelse, der har til formål at give forældrene en stemme i skolernes drift;

12. opfordrer medlemsstaterne til at investere i forbedring af kvalitetsstandarder inden for uddannelse generelt og specifikt til at gøre dette på den pågældende regions officielle sprog og dermed ikke kun formidle viden på en mere meningsfuld og tilgængelig måde, men også videregive kulturarven til den næste generation;

13. understreger, at børn, der vokser op i et intakt hjem med en mor og far[5], er markant mere tilbøjelige til at klare sig godt i skolen, generelt er gladere og mentalt og fysisk sundere samt mindre tilbøjelige til at udvise impulsiv adfærd, få rådgivning eller psykiatrisk behandling eller lide under depression eller gå med selvmordstanker[6]; bemærker, at det franske nationale akademi for lægevidenskab den 21. september 2019 udsendte en officiel erklæring, hvori det bekræftes, at "alle børn har ret til at have en far og en mor", navnlig fordi det er "grundlæggende for barnets personlighed"; tilskynder derfor til politikker, der fremmer stabile kernefamilier, der kan drage omsorg for barnets tarv;

Sårbare børn

14. understreger behovet for, at medlemsstaterne aktivt bekæmper alle former for vold mod børn, tackler de grundlæggende årsager, der gør dem sårbare, herunder opløsning af familier, fjernelse af børn fra en eller begge af deres forældre, økonomisk migration, afhængighed af dagplejemødre og digital babysitting eller alkoholmisbrug;

15. opfordrer medlemsstaterne til at undersøge og træffe politiske beslutninger om de negative konsekvenser for familier til børn, der går tabt ved abort ("post-abort-syndromet"), da dette har vist sig at være en af hovedårsagerne til depression hos børn og voksne verden over;

16. opfordrer medlemsstaterne til at føre en politik, hvor en fifty-fifty fordeling af forældremyndigheden er standardløsningen i tilfælde af en smertefuld familieopløsning, og til at retsforfølge enhver form for diskrimination imod fædre, der i praksis gør millioner af børn faderløse og fædre deprimerede og selvmordstruede;

17. opfordrer medlemsstaterne til effektivt at bekæmpe børnefattigdom;

 

°

° °

18. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

 

[1]EUT L 335 af 17.12.2011, s. 1.

[4] EUT C 369, 11.10.2018, s. 96.

[5] Anderson, J., ‘The impact of family structure on the health of children: Effects of divorce’, The Linacre Quarterly, 81(4), 2014, pp. 378-387.

[6] Regnerus, M., ‘How different are the adult children of parents who have same-sex relationships? Findings from the New Family Structures Study’, Social Science Research, 41(4), 2012, pp. 752-770.

(http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0049089X12000610)

Seneste opdatering: 22. november 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik