Διαδικασία : 2019/2876(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B9-0179/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B9-0179/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 26/11/2019 - 8.8
CRE 26/11/2019 - 8.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


<Date>{20/11/2019}20.11.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0179/2019</NoDocSe>
PDF 191kWORD 52k

<TitreType>ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ</TitreType>

<TitreSuite>εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής</TitreSuite>

<TitreRecueil>σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού</TitreRecueil>


<Titre>σχετικά με τα δικαιώματα των παιδιών επ’ ευκαιρία της 30ής επετείου της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού</Titre>

<DocRef>(2019/2876(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Jaak Madison, Annalisa Tardino, Nicolaus Fest, Tom Vandendriessche, Nicolas Bay, Markus Buchheit, Guido Reil, Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Christine Anderson</Depute>

<Commission>{ID}εξ ονόματος της Ομάδας ID</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9‑0179/2019

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τα δικαιώματα των παιδιών επ’ ευκαιρία της 30ής επετείου της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού

(2019/2876(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού (CRC) του 1989,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 24 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

 έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/93/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας[1],

 έχοντας υπόψη τη γενική παρατήρηση αριθ. 14 (2013) της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού ότι, πρωτίστως, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού,

 έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τα δικαιώματα των παιδιών επ’ ευκαιρία της 30ής επετείου της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρώτο άρθρο της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού ορίζει «ένα παιδί ως κάθε άτομο ηλικίας κάτω των 18 ετών, εκτός και αν η ενηλικίωση επέρχεται νωρίτερα βάσει της νομοθεσίας που εφαρμόζεται σε αυτό», και λαμβάνοντας υπόψη ότι στο προοίμιό της επιβεβαιώνεται ότι τα παιδιά χρειάζονται ειδική φροντίδα και προστασία «συμπεριλαμβανομένης της νομικής προστασίας, τόσο πριν όσο και μετά τη γέννηση»·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού αποτελεί μία από τις πλέον ευρέως κυρωμένες διεθνείς συνθήκες για τα ανθρώπινα δικαιώματα, η οποία έχει κυρωθεί από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και ορίζει σαφείς νομικές υποχρεώσεις για την προώθηση, την προστασία και την ικανοποίηση των δικαιωμάτων κάθε παιδιού στην περιοχή δικαιοδοσίας τους·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου 100 εκατομμύρια παιδιά ζουν στην ΕΕ, αντιπροσωπεύοντας το 20 % του πληθυσμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις αναπτυσσόμενες χώρες τα παιδιά αποτελούν περίπου το 40 % του πληθυσμού τους·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό γονιμότητας στην ΕΕ των 1.6 παιδιών ανά γυναίκα είναι πολύ χαμηλότερο από τα επίπεδα διαβίωσης, γεγονός που οδηγεί σε δραματικό δημογραφικό χειμώνα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως εκ τούτου, τα παιδιά βρίσκονται υπό πίεση, δεδομένου ότι αποτελούν φάρους της ελπίδας για το μέλλον της Ευρώπης·

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι εκατομμύρια παιδιά στην Ευρώπη χάνονται από την άμβλωση, γεγονός που έχει πολλαπλές αρνητικές ψυχολογικές επιπτώσεις σε όλους τους αδελφούς και τις αδελφές που ήταν «επιθυμητοί», καθώς και για τους γονείς και την κοινωνία γενικότερα·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σχεδόν ένα στα τέσσερα θύματα εμπορίας ανθρώπων που έχουν καταχωριστεί στην ΕΕ είναι παιδί, το οποίο αποτελεί αντικείμενο εμπορίας εντός της ΕΕ, μεταξύ άλλων και στο εσωτερικό του οικείου κράτους μέλους· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κορίτσια είναι στις συντριπτικές περιπτώσεις θύματα και αποτελούν αντικείμενο εμπορίας με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση[2]· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, η λαθραία μεταφορά παιδιών μεταναστών μπορεί να οδηγήσει στην εμπορία ανθρώπων, δεδομένου ότι η εκμετάλλευση και η κακοποίηση μπορεί να προκύψουν κατά τη διαμετακόμιση ή στον προορισμό, ακόμη και σε περίπτωση αρχικής συναίνεσης·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η σεξουαλική κακοποίηση και η εκμετάλλευση παιδιών στο διαδίκτυο συνιστά σοβαρή παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των παιδιών, η οποία έχει ως αποτέλεσμα τεράστιες τραυματικές και μακροχρόνιες αρνητικές συνέπειες για τα παιδιά-θύματα οι οποίες μπορεί να εύκολα να συνεχίσουν στην ενήλικη ζωή τους και αποτελεί εξελισσόμενο φαινόμενο· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέες μορφές εγκληματικότητας, όπως η πορνογραφία «εκδικητική πορνογραφία» και η σεξουαλική εκβίαση (sextortion), αυξάνονται στο διαδίκτυο και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη με συγκεκριμένα μέτρα από τα κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, ο αριθμός των εικόνων που απεικονίζουν στο διαδίκτυο το υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών (CSAM) έχει αυξηθεί δραματικά με πρωτοφανείς ρυθμούς και διάχυση το διαδίκτυο με αναφορές άνω των 45 εκατομμυρίων εικόνων και βίντεο που σηματοδοτούνται ως σεξουαλική κακοποίηση παιδιών[3]·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπαίδευση αποτελεί έναν από τους καλύτερους τρόπους μετάδοσης αξιών όπως η ειρήνη, η κατανόηση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της δικαιοσύνης μέσω τυπικών, μη τυπικών και άτυπων εκπαιδευτικών μεθόδων εντός της οικογένειας και στα δημόσια σχολεία, και ότι η κύρια ευθύνη για την εκπαίδευση των παιδιών εναπόκειται πάντοτε πρωτίστως στους γονείς τους·

Γενικές παρατηρήσεις

1. Θεωρεί ότι η 30ή επέτειος της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού παρέχει μια μοναδική ευκαιρία για να διασφαλιστεί η πλήρης εφαρμογή της στην πολιτική και στην πράξη, καθώς και για να ληφθούν πρόσθετα μέτρα για τη διασφάλιση του σεβασμού των δικαιωμάτων κάθε παιδιού παντού, ιδίως δε των πιο ευάλωτων παιδιών·

2. παροτρύνει τα κράτη μέλη να θεσπίσουν πρακτικά μέτρα που θα επιτρέπουν στα παιδιά να απολαμβάνουν την παιδική ηλικία τους χωρίς να πανικοβάλλονται για το παγκόσμιο κλίμα, τις στρατιωτικές συγκρούσεις ή άλλα τρομακτικά γεγονότα ή θέματα που παρουσιάζονται στα μέσα ενημέρωσης·

Εξάλειψη όλων των μορφών βίας εις βάρος παιδιών

3. Καταδικάζει κάθε μορφή βίας κατά παιδιών, μεταξύ άλλων της σωματικής, σεξουαλικής και λεκτικής κακοποίησης, της βίας στο διαδίκτυο, των καταναγκαστικών γάμων, της παιδικής εργασίας, της πορνείας, της εμπορίας μεταναστών, της παράνομης διακίνησης, των βασανιστηρίων, της άμβλωσης, άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, της δολοφονίας για λόγους τιμής, του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων, της χρήσης παιδιών στρατιωτών και παιδιών ως ανθρώπινων ασπίδων, της στέρησης, της παραμέλησης και του υποσιτισμού· θεωρεί ότι η παράδοση, ο πολιτισμός, η πολιτική ιδεολογία και η θρησκεία δεν θα πρέπει ποτέ να χρησιμοποιούνται για να δικαιολογηθεί η βία κατά των παιδιών·

4. παροτρύνει τα κράτη μέλη να αναλάβουν αποφασιστική δράση για την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και να επενδύσουν σε προληπτικά μέτρα, προσδιορίζοντας συγκεκριμένα προγράμματα για τους δυνητικούς παραβάτες και αποτελεσματική στήριξη για τα θύματα·

5. καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως την οδηγία 2011/93/ΕΕ και το ψήφισμά του, της 14 Δεκεμβρίου 2017, σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας[4]·

6. αποδοκιμάζει όλες τις μορφές βίας κατά των κοριτσιών και ζητεί από τα κράτη μέλη και τους θρησκευτικούς ηγέτες να δράσουν ώστε να δώσουν τέλος στους γάμους παιδιών και τον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων·

Επένδυση στα παιδιά

7. Καλεί τα κράτη μέλη να επενδύσουν στη βελτίωση της ποιότητας της οικογενειακής ζωής με την αντιμετώπιση των αρνητικών στερεοτύπων για τους γονείς που παραμένουν στο σπίτι και με την παροχή φορολογικών και άλλων οικονομικών κινήτρων για να δοθεί η δυνατότητα στις οικογένειες να δώσουν προτεραιότητα, σύμφωνα με το δικό τους χρονοδιάγραμμα, στην οικογένεια παρά στον εργασιακό χώρο·

8. σημειώνει ότι το μέλλον της Ευρώπης βρίσκεται στην ικανότητά μας να έχουμε παιδιά· καλεί, συνεπώς, τα κράτη μέλη να υποστηρίζουν μια κουλτούρα φιλική προς τις οικογένειες, να θέσουν ως προτεραιότητα τη χρηματοδότηση της προώθησης της φυσικής οικογένειας και να επιτρέπουν στα νεαρά ζευγάρια να έχουν πολλά παιδιά, προκειμένου να καταπολεμηθεί η δημογραφική συρρίκνωση και να αποσπαστούν οι πόροι από την προώθηση της μετανάστευσης μαζικής αντικατάστασης και την προώθηση των άτεκνων σχέσεων μεταξύ ομοφύλων·

9. τονίζει ότι είναι σημαντικό να προστατεύονται τα θεμελιώδη δικαιώματα του παιδιού σε κάθε στάδιο της ανάπτυξής του· επισημαίνει, επίσης, ότι η ολοκληρωμένη προσέγγιση της Επιτροπής προς τη σεξουαλική, αναπαραγωγική υγεία και τα δικαιώματα, με την επένδυση 572 εκατομμυρίων EUR κατά τα έτη 2014-2016, παραβιάζει τη Διεθνή Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού των ΗΕ που θέτει ως στόχο την προστασία των κυοφορούμενων· παροτρύνει την Επιτροπή να αναστρέψει την πολιτική αυτή, δίνοντας προτεραιότητα στα δικαιώματα των γονέων και να επενδύσει τέτοια ποσά στην αυθεντική μητρική πρόνοια·

Εκπαίδευση

10. επισημαίνει ότι η αριστεία και η καινοτομία θα πρέπει να αποτελούν τις κυρίαρχες αρχές της παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην ψηφιακή εποχή·

11. πιστεύει ότι το πρωτογενές δικαίωμα των γονέων να εκπαιδεύουν τα παιδιά τους πρέπει να γίνεται σεβαστό σε όλες τις μορφές συνεργασίας μεταξύ γονέων, εκπαιδευτικών και σχολικών αρχών, και ιδίως σε μορφές συμμετοχής που έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να μπορούν οι γονείς να εκφράζουν την άποψή τους για τη λειτουργία των σχολείων και τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των εκπαιδευτικών πολιτικών·

12. καλεί τα κράτη μέλη να επενδύσουν στη βελτίωση των προτύπων ποιότητας στον τομέα της εκπαίδευσης γενικότερα και να το πράξουν στην επίσημη γλώσσα της συγκεκριμένης περιοχής και, ως εκ τούτου, όχι μόνο για να διαδίδουν τις γνώσεις με πιο ουσιαστικό και προσβάσιμο τρόπο, αλλά και για να μεταδώσουν την πολιτιστική κληρονομιά στην επόμενη γενιά·

13. σημειώνει ότι τα παιδιά που μεγαλώνουν σε ένα σταθερό περιβάλλον με μητέρα και πατέρα[5], έχουν χαρακτηριστικά μεγαλύτερες πιθανότητες να σημειώσουν ακαδημαϊκά επιτεύγματα, αναφέρουν συνολικά υψηλότερα επίπεδα ευτυχίας, νοητικής και σωματικής υγείας, και έχουν λιγότερες πιθανότητες να υιοθετούν αυθόρμητες συμπεριφορές, να ακολουθούν συμβουλευτική θεραπεία ή θεραπεία ψυχικής υγείας, ή να υποφέρουν από κατάθλιψη ή να έχουν αυτοκτονικό ιδεασμό[6]· σημειώνει ότι η εθνική ιατρική ακαδημία της Γαλλίας εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση στις 21 Σεπτεμβρίου 2019 όπου επιβεβαιώνεται ότι «κάθε παιδί έχει δικαίωμα να έχει έναν πατέρα και μία μητέρα» ειδικά εφόσον είναι «θεμελιώδες για την προσωπικότητα του παιδιού»· ενθαρρύνει, ως εκ τούτου, τις πολιτικές που προωθούν σταθερές πυρηνικές οικογένειες με γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον των παιδιών·

Ευάλωτα παιδιά

14. τονίζει την ανάγκη τα κράτη μέλη να καταπολεμούν σθεναρά όλες τις μορφές βίας κατά των παιδιών, αντιμετωπίζοντας τα βαθύτερα αίτια που τα καθιστούν ευάλωτα, μεταξύ άλλων τη διάλυση οικογενειών, την απομάκρυνση παιδιών από τον ένα ή και τους δύο γονείς τους, την οικονομική μετανάστευση, την εμπιστοσύνη των παιδιών σε παιδοκόμους και την ψηφιακή φύλαξη (babysitting), καθώς και την κατάχρηση των ναρκωτικών ή του οινοπνεύματος·

15. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να μελετήσουν και να λάβουν πολιτικές αποφάσεις σχετικά με τις αρνητικές συνέπειες στις οικογένειες των παιδιών που λείπουν λόγω άμβλωσης (σύνδρομο επιβίωσης μετά την άμβλωση- «post-abortion survivor syndrome»), καθώς αυτός έχει αποδειχθεί κύριος λόγος για την κατάθλιψη παιδιών και ενηλίκων διεθνώς·

16. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν πολιτική μοιρασμένης γονεϊκότητας  σε ποσοστό πενήντα-πενήντα τοις εκατό, όταν επέρχεται το τραύμα της διαλυμένης οικογένειας και να διώκει τις διακρίσεις κατά των πατέρων που καταλείπουν εκατομμύρια παιδιά ουσιαστικά χωρίς πατέρα και τους πατέρες σε κατάθλιψη και αυτοκτονικούς·

17. καλεί τα κράτη μέλη να καταπολεμήσουν αποτελεσματικά την παιδική φτώχεια·

 

°

° °

18. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

 

[1] ΕΕ L 335 της 17.12.2011, σ. 1.

[4] ΕΕ C 369 της 11.10.2018, σ. 96.

[5] Anderson, J., ‘The impact of family structure on the health of children: Effects of divorce’ («Ο αντίκτυπος της οικογενειακής δομής στην υγεία των παιδιών: Οι συνέπειες του διαζυγίου», The Linacre Quarterly, 81(4), 2014, σ. 378-387.

[6] Regnerus, M., ‘How different are the adult children of parents who have same-sex relationships? Findings from the New Family Structures Study’, Social Science Research, 41(4), 2012, («Πόσο διαφορετικά είναι τα τέκνα γονέων που έχουν ομόφυλες σχέσεις; Πορίσματα της μελέτης ‘New Family Structures’»), Social Science Research , 41 (4), 2012, σ. 752-770. 

(http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0049089X12000610)

Τελευταία ενημέρωση: 22 Νοεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου