Menettely : 2019/2876(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B9-0179/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B9-0179/2019

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 26/11/2019 - 8.8
CRE 26/11/2019 - 8.8
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :


<Date>{20/11/2019}20.11.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0179/2019</NoDocSe>
PDF 161kWORD 50k

<TitreType>PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS</TitreType>

<TitreSuite>neuvoston ja komission julkilausumien johdosta</TitreSuite>

<TitreRecueil>työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti</TitreRecueil>


<Titre>lasten oikeuksista YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen 30. vuosipäivän yhteydessä</Titre>

<DocRef>(2019/2876(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Jaak Madison, Annalisa Tardino, Nicolaus Fest, Tom Vandendriessche, Nicolas Bay, Markus Buchheit, Guido Reil, Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Christine Anderson</Depute>

<Commission>{ID}ID-ryhmän puolesta</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9‑0179/2019

Euroopan parlamentin päätöslauselma lasten oikeuksista YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen 30. vuosipäivän yhteydessä

(2019/2876(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon lapsen oikeuksista vuonna 1989 tehdyn YK:n yleissopimuksen,

 ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan 24 artiklan,

 ottaa huomioon lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston sekä lapsipornografian torjumisesta 13. joulukuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/93/EU[1],

 ottaa huomioon YK:n lapsen oikeuksien komitean yleiskommentin nro 14 (2013) lapsen oikeudesta saada etunsa otetuksi ensisijaisesti huomioon,

 ottaa huomioon neuvoston ja komission julkilausumat lasten oikeuksista YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen 30. vuosipäivän yhteydessä,

 ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että lapsen oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen 1 artiklassa todetaan, että ”lapsella tarkoitetaan jokaista alle 18-vuotiasta ihmistä, ellei lapseen sovellettavan lain mukaan täysi-ikäisyyttä saavuteta aikaisemmin”, ja että johdanto-osassa vahvistetaan, että lapset tarvitsevat erityistä huolenpitoa ja suojelua, ”siihen luettuna asianmukainen hoito sekä ennen syntymää että sen jälkeen”;

B. ottaa huomioon, että YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus on laajimmin ratifioituja kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia ja kaikki EU:n jäsenvaltiot ovat ratifioineet sen ja että siinä sopimusvaltioille asetetaan selkeä oikeudellinen velvoite edistää, suojella ja kunnioittaa kaikkien niiden lainkäyttövallan alaisten lasten oikeuksia;

C. ottaa huomioon, että EU:ssa elää noin 100 miljoonaa lasta, joiden osuus väestöstä on 20 prosenttia; ottaa huomioon, että kehitysmaissa lasten osuus väestöstä on noin 40 prosenttia;

D. ottaa huomioon, että EU:n 1,6 lapsen hedelmällisyysluku naista kohti on selvästi alle uusiutumistason ja aiheuttaa dramaattisen ”demografisen talven”; ottaa huomioon, että lapsiin kohdistuu näin ollen paineita, koska heissä on Euroopan tulevaisuuden toivo;

E. ottaa huomioon, että miljoonia eurooppalaisia lapsia jää syntymättä abortin takia, millä on moninaisia kielteisiä psykologisia vaikutuksia kaikkiin ”haluttuihin” veljiin ja siskoihin sekä vanhempiin ja laajemmin yhteiskuntaan;

F. ottaa huomioon, että lähes joka neljäs EU:ssa kirjattu ihmiskaupan uhri on lapsi, joka on ihmiskaupan kohteena EU:ssa, myös omassa jäsenvaltiossaan; ottaa huomioon, että kohteena ovat kohtuuttoman usein tytöt, jotka joutuvat seksuaalista hyväksikäyttöä varten käytävän ihmiskaupan uhreiksi[2]; ottaa huomioon, että joissain tapauksissa maahanmuuttajalasten salakuljetus voi johtaa ihmiskauppaan, sillä hyväksikäyttö ja riisto saattaa alkaa kauttakulun aikana tai määränpäässä, vaikka aluksi olisi vallinnut yhteisymmärrys;

G. toteaa, että verkossa tapahtuva lasten seksuaalinen hyväksikäyttö ja riisto on lasten perusoikeuksien vakava loukkaus, josta aiheutuu lapsiuhreille valtavia traumoja ja pitkäaikaisia haitallisia seurauksia, jotka voivat jatkua pitkälle aikuisikään asti, ja toteaa, että kyseessä on jatkuvasti kehittyvä ilmiö; ottaa huomioon, että uudet rikollisuuden muodot, kuten kostoporno ja seksuaalinen kiristäminen, ovat lisääntymässä internetissä ja että jäsenvaltioiden on puututtava niihin konkreettisin toimenpitein; toteaa, että tuoreimpien lukujen mukaan lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvää materiaalia sisältävien kuvien määrä verkossa on kasvanut jyrkästi ja ennennäkemättömän nopeasti internetin laajan käytön myötä, ja ottaa huomioon, että yli 45 miljoonasta lasten seksuaalista hyväksikäyttöä sisältävästä kuvasta ja videosta on tehty ilmoitus[3];

H. katsoo, että koulutus on yksi parhaista tavoista välittää sellaisia arvoja kuin rauha, ihmisarvon ymmärtäminen ja oikeudenmukaisuus virallisen, epävirallisen ja arkioppimisen menetelmien avulla perheessä ja valtion kouluissa ja että päävastuu lapsen koulutuksesta on aina ensisijaisesti heidän vanhemmillaan;

Yleistä

1. katsoo, että YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen 30. vuosipäivä tarjoaa ainutlaatuisen tilaisuuden varmistaa, että lasten oikeudet pannaan täytäntöön politiikassa ja käytännössä, ja että toteutetaan lisätoimia, joilla varmistetaan, että kaikkien ja erityisesti haavoittuvimmassa asemassa olevien lasten oikeuksia kunnioitetaan kaikkialla;

2. kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan käytännön toimenpiteitä, joiden avulla lapset voivat nauttia lapsuusiästään joutumatta tuntemaan huolta maailman ilmastosta, sotilaallisista konflikteista tai muista tiedotusvälineiden raportoimista pelottavista tapahtumista ja asioista;

Kaikenlaisen lapsiin kohdistuvan väkivallan poistaminen

3. tuomitsee kaikenlaisen lapsiin kohdistuvan väkivallan, mukaan lukien fyysisen, seksuaalisen ja sanallisen väkivallan, verkkoväkivallan, pakkoavioliitot, lapsityövoiman käytön, prostituution, ihmiskaupan, maahanmuuttajien salakuljetuksen, kidutuksen, abortin, muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen, kunniamurhat, naisten sukuelinten silpomisen, lapsisotilaiden käytön ja lasten käytön ihmiskilpinä, puutteen, laiminlyömisen ja aliravitsemuksen; katsoo, että perinteitä, kulttuuria, poliittista ideologiaa tai uskontoa ei saisi koskaan käyttää oikeuttamaan lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa;

4. kehottaa jäsenvaltioita toimimaan päättäväisesti lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjumiseksi investoimalla ennaltaehkäiseviin toimiin, yksilöimällä erityisiä ohjelmia mahdollisille rikoksentekijöille ja tarjoamalla tehokasta tukea uhreille;

5. kehottaa jäsenvaltioita panemaan täysimääräisesti täytäntöön direktiivin 2011/93/EU ja sen täytäntöönpanosta 14. joulukuuta 2017 antamansa päätöslauselman[4];

6. pitää valitettavana kaikkia tyttöihin kohdistuvan väkivallan muotoja ja kehottaa jäsenvaltioita ja uskonnollisia johtajia toimimaan lapsiavioliittojen ja naisten sukuelinten silpomisen lopettamiseksi;

Lapsiin investoiminen

7. kehottaa jäsenvaltioita investoimaan perhe-elämän laadun parantamiseen torjumalla kotona lapsiaan hoitavista vanhemmista vallitsevia kielteisiä stereotypioita ja tarjoamalla verokannustimia ja muita taloudellisia kannustimia, jotta perheet voivat asettaa perheen etusijalle työpaikkaan nähden oman aikataulunsa mukaisesti;

8. toteaa, että Euroopan tulevaisuus perustuu kykyymme hankkia lapsia; kehottaa jäsenvaltioita edistämään perheystävällistä kulttuuria, jossa etusijalle asetetaan rahoitus luonnollisen perheen edistämiseen ja jonka avulla nuoret pariskunnat voivat hankkia paljon lapsia, jotta estetään väestörakenteen heikkeneminen, ja siirtämään määrärahoja pois laajamittaisen korvaavan maahanmuuton edistämisestä ja lapsettomien samaa sukupuolta olevien suhteiden edistämisestä;

9. korostaa, että on olennaisen tärkeää suojella lapsen perusoikeuksia kaikissa kehitysvaiheissa; toteaa myös, että komission kokonaisvaltainen lähestymistapa seksuaali- ja lisääntymisterveyteen ja -oikeuksiin, jonka kustannukset olivat 572 miljoonaa euroa vuosina 2014–2016, on vastoin lapsen oikeuksia koskevaa YK:n yleissopimusta, jonka tavoitteena on suojella lapsia kohdussa; kehottaa komissiota muuttamaan tätä politiikkaa, asettamaan etusijalle vanhempien oikeudet ja investoimaan nämä määrät todelliseen äitiysterveydenhuoltoon;

Koulutus

10. korostaa, että huippuosaamisen ja innovoinnin olisi oltava koulutusalan ohjaavina periaatteina digitaalisella aikakaudella;

11. katsoo, että vanhempien ensisijainen oikeus kasvattaa lapsiaan on säilytettävä kaikissa vanhempien, opettajien ja kouluviranomaisten välisen yhteistyön muodoissa ja erityisesti niissä osallistumisen muodoissa, joiden tarkoituksena on antaa vanhemmille mahdollisuus vaikuttaa koulujen toimintaan;

12. kehottaa jäsenvaltioita investoimaan koulutuksen laatuvaatimusten parantamiseen yleisesti ja nimenomaisesti kyseisen alueen virallisella kielellä, jolloin ei ainoastaan välitetä tietoa mielekkäämmällä ja helpommin saatavilla olevalla tavalla vaan myös välitetään kulttuuriperintö seuraavalle sukupolvelle;

13. korostaa, että ehjässä kodissa äidin ja isän kanssa kasvatetut lapset[5] menestyvät huomattavasti todennäköisemmin koulussa, ovat yleisesti onnellisempia ja psyykkisesti ja fyysisesti terveempiä, ja on epätodennäköisempää, että he käyttäytyvät impulsiivisesti, saavat psykologista neuvontaa tai mielenterveyshoitoa, kärsivät masennuksesta tai hautovat itsemurha-ajatuksia[6]; panee merkille, että Ranskan kansallinen lääketiedeakatemia antoi 21. syyskuuta 2019 virallisen lausunnon, jossa vahvistetaan, että ”jokaisella lapsella on oikeus saada isä ja äiti” erityisesti siksi, että se on ”keskeisen tärkeää lapsen persoonallisuuden kannalta”; kannustaa siksi politiikkatoimiin, joilla edistetään vakaita ydinperheitä lasten edun mukaisesti;

Haavoittuvassa asemassa olevat lapset

14. korostaa, että jäsenvaltioiden on torjuttava päättäväisesti kaikenlaista lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa ja puututtava perimmäisiin syihin, jotka tekevät lapsista haavoittuvia, esimerkiksi perheiden hajoaminen, lasten vieminen toiselta tai molemmilta vanhemmiltaan, taloudellinen muuttoliike, turvautuminen lastenhoitajiin ja digitaaliseen lastenhoitoon sekä huumeiden tai alkoholin väärinkäyttö;

15. kannustaa jäsenvaltioita tutkimaan abortin takia syntymättömien lasten perheille aiheutuvia kielteisiä seurauksia ja tekemään niitä koskevia poliittisia päätöksiä (”abortin jälkeinen eloonjäämissyndrooma”), koska se on osoittautunut maailmanlaajuisesti merkittäväksi lasten ja aikuisten masennuksen syyksi;

16. kannustaa jäsenvaltioita ottamaan käyttöön politiikan, jossa perheen hajotessa oletusarvona pidetään tasan jaettua vanhemmuutta, ja nostamaan syytteitä kaikenlaisesta isien syrjinnästä, joka todellisuudessa jättää miljoonat lapset ilman isää ja isät masentuneiksi ja itsemurha-alttiiksi;

17. kehottaa jäsenvaltioita torjumaan lapsiköyhyyttä tehokkaasti;

 

°

° °

18. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.

 

[1] EUVL L 335, 17.12.2011, s. 1.

[4] EUVL C 369, 11.10.2018, s. 96.

[5]Anderson, J., ”The impact of family structure on the health of children: Effects of divorce”, The Linacre Quarterly, 81(4), 2014, s. 378–387.

[6] Regnerus, M., ”How different are the adult children of parents who have same-sex relationships? Findings from the New Family Structures Study”, Social Science Research, 41(4), 2012, s. 752–770.

(http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0049089X12000610)

Päivitetty viimeksi: 22. marraskuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö