Procedūra : 2019/2876(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B9-0179/2019

Pateikti tekstai :

B9-0179/2019

Debatai :

Balsavimas :

PV 26/11/2019 - 8.8
CRE 26/11/2019 - 8.8
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :


<Date>{20/11/2019}20.11.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0179/2019</NoDocSe>
PDF 175kWORD 50k

<TitreType>PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS</TitreType>

<TitreSuite>pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų</TitreSuite>

<TitreRecueil>pagal Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį</TitreRecueil>


<Titre>dėl vaiko teisių minint Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 30-ąsias metines </Titre>

<DocRef>(2019/2876(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Jaak Madison, Annalisa Tardino, Nicolaus Fest, Tom Vandendriessche, Nicolas Bay, Markus Buchheit, Guido Reil, Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Christine Anderson</Depute>

<Commission>{ID}ID frakcijos vardu</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9‑0179/2019

Europos Parlamento rezoliucija dėl vaiko teisių minint Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 30-ąsias metines

(2019/2876(RSP))

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į 1989 m. Jungtinių Tautų vaiko teisių konvenciją,

 atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 24 straipsnį,

 atsižvelgdamas į 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/93/ES dėl kovos su seksualine prievarta prieš vaikus, jų seksualiniu išnaudojimu ir vaikų pornografija[1],

 atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Vaiko teisių komiteto bendrąją pastabą Nr. 14 (2013) dėl vaiko teisės į tai, kad pirmenybė būtų teikiama jo interesams,

 atsižvelgdamas į Tarybos ir Komisijos pareiškimus dėl vaiko teisių minint Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 30-ąsias metines,

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijos 1 straipsnyje teigiama, kad „vaiku laikomas kiekvienas žmogus, neturintis 18-os metų, jei pagal taikomą įstatymą jo pilnametystė nepripažinta anksčiau“ ir kadangi preambulėje tvirtinama, kad vaikams reikia ypatingos priežiūros ir apsaugos, „įskaitant atitinkamą teisinę apsaugą iki ir po gimimo“;

B. kadangi Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencija yra viena iš plačiausiai ratifikuotų tarptautinių žmogaus teisių sutarčių, ją ratifikavo visos valstybės narės ir joje nustatyti aiškūs teisiniai įpareigojimai skatinti, saugoti ir puoselėti kiekvieno vaiko teises jų jurisdikcijos srityje;

C. kadangi ES gyvena apie 100 mln. vaikų ir jie sudaro 20 proc. visų gyventojų; kadangi besivystančiose šalyse vaikai sudaro apie 40 proc. gyventojų;

D. kadangi bendras 1,6 vaiko vienai moteriai gimstamumo lygis ES yra gerokai žemesnis už kartų atsinaujinimo lygį ir dėl to artinasi dramatiška demografinė žiema; kadangi dėl to vaikai patiria spaudimą, nes jie yra Europos ateities viltis;

E. kadangi milijonai Europos vaikų žūsta dėl abortų, o tai turi įvairialypį neigiamą psichologinį poveikį visiems „planuotiems“ broliams ir seserims, taip pat tėvams ir platesnei visuomenei;

F. kadangi kone viena iš keturių ES užregistruotų prekybos žmonėmis aukų yra prekybos vaikais ES auka, be kita ko, savo gimtojoje valstybėje narėje; kadangi neproporcingai daug mergaičių yra tikslinės prekybos aukos ir parduodamos seksualinio išnaudojimo tikslais[2]; kadangi kai kuriais atvejais neteisėtas migrantų gabenimas gali virsti prekyba žmonėmis, nes išnaudojimas ir prievarta gali prasidėti kelionėje arba atvykimo vietoje, net jei iš pradžių duotas sutikimas;

G. kadangi seksualinė prievarta prieš vaikus ir jų išnaudojimas internete yra sunkus vaiko pagrindinių teisių pažeidimas, nuo kurio nukentėję vaikai patiria didžiulę traumą ir ilgalaikes žalingas pasekmes, kurios gali tęstis ir suaugusiojo amžiuje, ir tokia prievarta yra vis labiau besiplėtojantis reiškinys; kadangi internete daugėja naujų nusikaltimų formų, pavyzdžiui, vadinamoji keršto pornografija ir seksualinis išnaudojimas, ir valstybės narės turi imtis konkrečių kovos su tuo priemonių; kadangi, remiantis naujausiais duomenimis, vaizdų, vaizduojančių seksualinės prievartos prieš vaikus medžiagą, skaičius internete smarkiai išaugo ir dėl plataus interneto naudojimo pasiekė precedento neturintį mastą – pranešama, kad daugiau kaip 45 mln. vaizdų ir vaizdo įrašų pažymėti vaikų seksualinio išnaudojimo žyma[3];

H. kadangi švietimas – vienas iš geriausių būdų perteikti tokias vertybes, kaip taika, žmogaus orumo ir teisingumo supratimas, taikant formaliojo, neformaliojo švietimo ir savaiminio mokymosi metodus šeimoje ir valstybinėse mokyklose, ir kadangi pagrindinė atsakomybė už vaiko švietimą visada visų pirma tenka jo tėvams;

Bendrosios pastabos

1. mano, kad Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijos 30-osios metinės suteikia ypatingą progą užtikrinti visapusišką jos įgyvendinimą politikoje ir praktikoje ir imtis papildomų priemonių siekiant užtikrinti visapusišką pagarbą kiekvieno vaiko, ypač priskiriamo prie pažeidžiamiausių, teisėms;

2. primygtinai ragina valstybes nares įgyvendinti praktines priemones, kurios leistų vaikams mėgautis vaikyste be nerimo dėl pasaulio klimato, karinių konfliktų ir kitų gąsdinančių įvykių ir problemų, apie kuriuos praneša žiniasklaida;

Bet kokios formos smurto prieš vaikus nutraukimas

3. smerkia visų formų smurtą prieš vaikus, įskaitant fizinį, seksualinį ir žodinį smurtą, smurtą internete, priverstines santuokas, vaikų darbą, prostituciją, prekybą žmonėmis, neteisėtą migrantų gabenimą, kankinimą, abortą, kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą, žudymą dėl garbės, moters lyties organų žalojimą, vaikų karių ir vaikų kaip gyvųjų skydų naudojimą, nepriteklių, nesirūpinimą ir netinkamą mitybą; mano, kad tradicijos, kultūra, politinė ideologija ar religija niekada negali būti naudojamos smurtui prieš vaikus pateisinti;

4. primygtinai ragina valstybes nares imtis ryžtingų veiksmų kovojant su seksualine prievarta prieš vaikus – investuoti į prevencines priemones, nustatyti konkrečias programas galimiems pažeidėjams ir teikti veiksmingą paramą aukoms;

5. ragina valstybes nares visapusiškai įgyvendinti Direktyvą 2011/93/ES ir 2017 m. gruodžio 14 d. Parlamento rezoliuciją dėl direktyvos įgyvendinimo[4];

6. apgailestauja dėl visų formų smurto prieš mergaites ir ragina valstybes nares ir religinius vadovus imtis veiksmų, kad nebebūtų vaikų santuokų ir moters lyties organų žalojimo;

Investavimas į vaikus

7. ragina valstybes nares investuoti į šeimos gyvenimo kokybės gerinimą – kovoti su neigiamais stereotipais, su kuriais susiduria nedirbantys tėvai, ir siūlyti mokesčių bei kitų finansinių paskatų, kad šeimos, atsižvelgdamos į savo gyvenimo etapą, galėtų teikti pirmenybę šeimai, o ne darbo vietai;

8. atkreipia dėmesį į tai, kad Europos ateitis priklauso nuo mūsų gebėjimo turėti vaikų; ragina valstybes nares puoselėti šeimai palankią kultūrą, kurioje pirmenybė teikiama finansavimui, skirtam natūraliai šeimai skatinti, ir sudaromos sąlygos jaunoms poroms turėti daug vaikų, kad būtų užkirstas kelias demografiniams pokyčiams, ir ragina neskirti išteklių tam, kad būtų skatinama masinė naujų kartų migracija ir bevaikiai tos pačios lyties porų santykiai;

9. pabrėžia, kad būtina apsaugoti pagrindines vaiko teises visais vaiko vystymosi etapais; taip pat pažymi, kad Komisijos visapusiškas požiūris į lytinę reprodukcinę sveikatą ir teises, kuris 2014–2016 m. kainavo 572 mln. EUR, pažeidžia Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvenciją, kuria siekiama apsaugoti vaikus įsčiose; primygtinai ragina Komisiją pakeisti šią politiką, pirmenybę teikti tėvų teisėms ir šias sumas investuoti į tikras motinų sveikatos priežiūros paslaugas;

Švietimas

10. pabrėžia, kad kompetencija ir inovacijos turėtų būti pagrindiniai švietimo ir lavinimo skaitmeniniame amžiuje principai;

11. mano, kad pirminė tėvų teisė ugdyti savo vaikus turi būti užtikrinama vykdant visų formų tėvų, mokytojų ir mokyklų vadovybių bendradarbiavimą, visų pirma užtikrinant tokių formų dalyvavimą, kad tėvams būtų sudarytos sąlygos pasisakyti mokyklų valdymo klausimais;

12. ragina valstybes nares investuoti į viso švietimo kokybės standartų gerinimą ir konkrečiai tai daryti oficialiąja atitinkamo regiono kalba, kad ne tik būtų prasmingiau ir prieinamiau perduodamos žinios, bet ir būtų perduodamas kultūros paveldas kitai kartai;

13. pabrėžia, kad neprobleminiuose namuose su motina ir tėvu užaugęs vaikas[5] turi kur kas didesnių galimybių sėkmingai mokytis, jo laimės, psichinės ir fizinės sveikatos lygis, kaip rodo duomenys, yra aukštesnis ir jis yra mažiau linkęs į impulsyvų elgesį, jam rečiau prireikia konsultavimo arba psichikos sveikatos terapijos ir jis rečiau kenčia nuo depresijos ar polinkio į savižudybę[6]; pažymi, kad 2019 m. rugsėjo 21 d. Prancūzijos nacionalinė medicinos akademija paskelbė oficialų pareiškimą, kuriame patvirtinama, kad kiekvienas vaikas turi teisę turėti tėvą ir motiną, visų pirma todėl, kad jie yra be galo svarbūs vaiko asmenybei; todėl ragina vykdyti politiką, kuria būtų skatinamos stabilios iš tėvo ir motinos sudarytos šeimos, atsižvelgiant į vaikų interesus;

Pažeidžiami vaikai

14. pabrėžia, kad valstybės narės turi ryžtingai kovoti su visų formų smurtu prieš vaikus – šalinti pagrindines priežastis, dėl kurių vaikai tampa pažeidžiami, įskaitant šeimos iširimą, vaikų atėmimą iš vieno ar abiejų tėvų, ekonominę migraciją, vaiko palikimą auklėms ir skaitmeninei priežiūrai, taip pat piktnaudžiavimą narkotinėmis medžiagomis ar alkoholiu;

15. ragina valstybes nares vykdyti mokslinius tyrimus ir priimti politinius sprendimus neigiamų pasekmių vaikų, žuvusių dėl aborto, šeimoms (išgyvenusiųjų netektį sindromo po aborto) klausimu, nes įrodyta, kad tai yra viena pagrindinių vaikų ir suaugusiųjų depresijos visame pasaulyje priežastis;

16. ragina valstybes nares priimti tokią politiką, kurioje lygiai per pusę pasidalijamos vaikų priežiūros pareigos būtų pagrindinis principas, kai įvyksta šeimos iširimo trauma, ir patraukti atsakomybėn už bet kokią tėvo diskriminaciją, kuri iš tikrųjų palieka milijonus vaikų be tėvo, o tėvą priveda prie depresijos ir savižudybės;

17. ragina valstybes nares veiksmingai kovoti su vaikų skurdu;

 

°

° °

18. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.

 

[1] OL L 335, 2011 12 17, p. 1.

[4] OL C 369, 2018 10 11, p. 96.

[5] Anderson, J., „The impact of family structure on the health of children: Effects of divorce“, The Linacre Quarterly, 81(4), 2014, p. 378–387.

[6] Regnerus, M., „How different are the adult children of parents who have same-sex relationships? Findings from the New Family Structures Study“, Social Science Research, 41(4), 2012, p. 752–770.

(http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0049089X12000610)

Atnaujinta: 2019 m. lapkričio 22 d.Teisinė informacija - Privatumo politika