Procedūra : 2019/2876(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B9-0179/2019

Iesniegtie teksti :

B9-0179/2019

Debates :

Balsojumi :

PV 26/11/2019 - 8.8
CRE 26/11/2019 - 8.8
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :


<Date>{20/11/2019}20.11.2019</Date>
<NoDocSe>B9-0179/2019</NoDocSe>
PDF 178kWORD 47k

<TitreType>REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS</TitreType>

<TitreSuite>iesniegts, noslēdzot debates par Padomes un Komisijas paziņojumiem,</TitreSuite>

<TitreRecueil>saskaņā ar Reglamenta 132. panta 2. punktu</TitreRecueil>


<Titre>par bērnu tiesībām saistībā ar ANO Konvencijas par bērna tiesībām 30. gadadienu</Titre>

<DocRef>(2019/2876(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Jaak Madison, Annalisa Tardino, Nicolaus Fest, Tom Vandendriessche, Nicolas Bay, Markus Buchheit, Guido Reil, Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Christine Anderson</Depute>

<Commission>{ID}Identitātes un demokrātijas grupas vārdā</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9-0179/2019

Eiropas Parlamenta rezolūcija par bērnu tiesībām saistībā ar ANO Konvencijas par bērna tiesībām 30. gadadienu

(2019/2876(RSP))

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā 1989. gada ANO Konvenciju par bērna tiesībām,

 ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 24. pantu,

 ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 13. decembra Direktīvu 2011/93/ES par seksuālas vardarbības pret bērniem, bērnu seksuālas izmantošanas un bērnu pornogrāfijas apkarošanu[1],

 ņemot vērā ANO Bērna tiesību komitejas Vispārējo komentāru Nr. 14 (2013) par bērna tiesībām uz to, lai vispirms būtu ņemtas vērā viņa intereses,

 ņemot vērā Padomes un Komisijas paziņojumus par bērnu tiesībām saistībā ar ANO Konvencijas par bērna tiesībām 30. gadadienu,

 ņemot vērā Reglamenta 132. panta 2. punktu,

A. tā kā ANO Konvencijas par bērna tiesībām 1. pantā ir noteikts, ka „bērns ir ikviens cilvēks, kas ir jaunāks par 18 gadiem, ja vien saskaņā ar tiesību aktiem, kas attiecas uz bērnu, pilngadību nesasniedz agrāk,” un tā kā preambulā ir apstiprināts, ka bērniem ir vajadzīga īpaša aprūpe un aizsardzība, „tostarp atbilstoša tiesiskā aizsardzība gan pirms, gan pēc dzimšanas”;

B. tā kā ANO Konvencija par bērna tiesībām ir viens no visplašāk ratificētajiem starptautiskajiem cilvēktiesību līgumiem, ko ratificējušas visas dalībvalstis, un tā nosaka skaidrus juridiskus pienākumus veicināt, aizsargāt un atbalstīt ikviena bērna tiesības līgumslēdzēju valstu jurisdikcijā;

C. tā kā ES dzīvo aptuveni 100 miljoni bērnu, kas ir 20 % no visiem iedzīvotājiem; tā kā jaunattīstības valstīs aptuveni 40 % iedzīvotāju ir bērni;

D. tā kā Eiropas Savienībā 1,6 bērnu auglības līmenis uz vienu sievieti ir daudz zemāks par nomaiņas līmeni un izraisa dramatisku demogrāfisko ziemu; tā kā tādēļ bērni izjūt spiedienu, jo viņi ir Eiropas nākotnes cerība;

E. tā kā abortu dēļ tiek zaudēti miljoniem Eiropas bērnu, kam ir daudzveidīga negatīvā psiholoģiskā ietekme uz visiem brāļiem un māsām, kuri bija ”gribēti”, kā arī uz vecākiem un sabiedrību plašākā nozīmē;

F. tā kā gandrīz katrs ceturtais ES reģistrētais cilvēku tirdzniecības upuris ir bērns, kas par šādu upuri ir kļuvis Eiropas Savienībā, tostarp savā dalībvalstī; tā kā cilvēku tirdzniecība ir nesamērīgi vērsta pret meitenēm seksuālas izmantošanas nolūkā[2]; tā kā dažos gadījumos nepilngadīgu migrantu kontrabanda var izraisīt cilvēku tirdzniecību, jo pārvadāšanas laikā vai galamērķī viņi var tikt pakļauti ļaunprātīgai izmantošanai un vardarbībai, pat ja sākumā ir sniegta piekrišana;

G. tā kā seksuāla vardarbība pret bērniem un bērnu seksuāla izmantošana tiešsaistē ir nopietns bērnu pamattiesību pārkāpums, kas cietušajiem bērniem rada milzīgas traumas un ilgstoši postošas sekas, kuras var turpināties arī pieaugušā vecumā, un tā ir jauna parādība; tā kā parādās aizvien jauni noziegumu veidi internetā, piemēram, atriebības pornogrāfija un seksuāla rakstura piespiešana un šantāža tiešsaistē (“sextortion”), un dalībvalstīm ir jārisina šīs problēmas ar konkrētiem pasākumiem; tā kā saskaņā ar jaunākajiem datiem bērnu seksuālās izmantošanu ietverošu materiālu (CSAM) apjoms tiešsaistē pieaudzis nepieredzētā tempā, tie ir plaši izplatīti internetā un tiek ziņots par vairāk nekā 45 miljoniem attēlu un video, kas marķēti kā bērnu seksuāla izmantošana[3];

H. tā kā izglītība ir viens no labākajiem veidiem, kā nodrošināt tādas vērtības kā miers un cilvēka cieņas un taisnīguma izpratne, izmantojot formālās, neformālās un ikdienējās mācīšanās metodes ģimenē un valsts skolās, un tā kā galvenā atbildība par bērna izglītību vienmēr un vispirms ir viņa vecākiem,

Vispārīgi komentāri

1. uzskata, ka ANO Konvencijas par bērna tiesībām 30. gadadiena sniedz unikālu iespēju nodrošināt tās pilnīgu īstenošanu politikas virzienos un praksē un veikt papildu pasākumus, lai nodrošinātu visu bērnu, īpaši visneaizsargātāko, tiesību ievērošanu visur;

2. mudina dalībvalstis īstenot praktiskus pasākumus, lai bērni varētu baudīt bērnību un nebūtu spiesti uztraukties par pasaules klimatu, militāriem konfliktiem vai citiem biedējošiem notikumiem un problēmām, par ko ziņo plašsaziņas līdzekļi;

 

Izbeigt jebkādu vardarbību pret bērniem

3. nosoda visu veidu vardarbību pret bērniem, tostarp fizisku, seksuālu un verbālu vardarbību, vardarbību tiešsaistē, piespiedu laulības, bērnu darbu, prostitūciju, cilvēku tirdzniecību, migrantu kontrabandu, spīdzināšanu, abortu veikšanu, citu nežēlīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu izturēšanos vai sodu, goda aizstāvības slepkavības, sieviešu dzimumorgānu kropļošanu, bērnu kareivju un bērnu kā dzīvā vairoga izmantošanu, nenodrošināšanu, atstāšanu novārtā un nepietiekamu uzturu; uzskata, ka vispār nav pieļaujama atsaukšanās uz tradīciju, kultūru, politisko ideoloģiju vai reliģiju, lai attaisnotu pret bērniem vērstu vardarbību;

4. mudina dalībvalstis izlēmīgi rīkoties, lai apkarotu seksuālu vardarbību pret bērniem, veicot ieguldījumus preventīvos pasākumos, nosakot konkrētas programmas, kas vērstas pret potenciālajiem pārkāpējiem, un sniedzot efektīvu atbalstu cietušajiem;

5. aicina dalībvalstis pilnībā īstenot Direktīvu 2011/93/ES un 2017. gada 14. decembra rezolūciju par šīs direktīvas īstenošanu[4];

6. pauž nožēlu par visu veidu vardarbību pret meitenēm un aicina dalībvalstis un reliģiskos līderus rīkoties, lai izbeigtu bērnu laulības un sieviešu dzimumorgānu kropļošanu;

Ieguldījumi bērnos

7. aicina dalībvalstis ieguldīt līdzekļus, lai uzlabotu ģimenes dzīves kvalitāti, ierobežojot negatīvus stereotipus par vecākiem, kas uzturas mājās, un piedāvājot nodokļu un citus finansiālus stimulus, kas ļautu piešķirt ģimenei prioritāti pār darba vietu un dzīvot saskaņā ar pašas ģimenes dzīves ritmu;

8. norāda, ka Eiropas nākotne ir atkarīga no mūsu spējas izaudzināt bērnus; aicina dalībvalstis veicināt ģimenēm draudzīgu kultūru, kurā prioritāte ir finansējuma piešķiršanai dabiskas ģimenes dzīves veicināšanai un kura ļauj jauniem pāriem audzināt daudzus bērnus, lai novērstu demogrāfisko lejupslīdi, un novirzīt resursus no masveida aizstāšanas migrācijas un bezbērnu viendzimuma attiecību veicināšanas;

9. uzsver, ka ir svarīgi aizsargāt bērna pamattiesības visos viņa attīstības posmos; norāda arī uz to, ka Komisijas visaptverošā pieeja attiecībā uz seksuālo reproduktīvo veselību un tiesībām, kura no 2014. līdz 2016. gadam izmaksāja 572 miljonus EUR, pārkāpj ANO Konvenciju par bērna tiesībām, kuras mērķis ir aizsargāt bērnus jau mātes ķermenī; mudina Komisiju mainīt šo politiku, par prioritāti noteikt vecāku tiesības un ieguldīt šos naudas līdzekļus patiesā mātes veselības aprūpē;

Izglītība

10. uzsver, ka digitālajā laikmetā izglītības un mācību vadošajiem principiem ir jābūt izcilībai un inovācijām;

11. uzskata, ka bērnu vecāku primārās tiesības izglītot savus bērnus ir jāievēro visos sadarbības veidos starp vecākiem, skolotājiem un skolu iestādēm un jo īpaši līdzdalības veidos, kuri ir izstrādāti, lai dotu vecākiem iespēju paust viedokli skolu vadīšanā;

12. aicina dalībvalstis ieguldīt līdzekļus izglītības kvalitātes standartu uzlabošanā kopumā un jo īpaši attiecīgā reģiona oficiālajā valodā, tādējādi ne tikai sniedzot zināšanas jēgpilnākā un pieejamākā veidā, bet arī nododot kultūras mantojumu nākamajai paaudzei;

13. uzsver, ka bērni, kas ir audzināti ģimenē bez problēmām kopā ar māti un tēvu[5], ievērojami biežāk ir sekmīgāki mācībās, ziņo par augstu laimes, garīgās un fiziskās veselības līmeni kopumā un retāk rīkojas impulsīvi, saņem konsultācijas vai garīgās veselības terapiju vai cieš no depresijas vai domām par pašnāvību[6]; norāda, ka Francijas Valsts medicīnas akadēmija 2019. gada 21. septembrī nāca klajā ar oficiālu paziņojumu, kurā apstiprināts, ka „ikvienam bērnam ir tiesības uz tēvu un māti”, jo īpaši tāpēc, ka tas ir „bērna personības pamatnosacījums”; tādēļ atbalsta tādu politiku, kas veicina stabilas nukleārās ģimenes bērnu interesēs;

Neaizsargāti bērni

14. uzsver, ka dalībvalstīm stingri jāvēršas pret visu veidu vardarbību pret bērniem, novēršot pamatcēloņus, kas padara viņus neaizsargātus, tostarp ģimenes sairšanu, bērnu atņemšanu vienam vai abiem vecākiem, ekonomisko migrāciju, atkarību no bērnu aprūpes vai digitālās uzraudzības pakalpojumiem, kā arī narkotiku vai alkohola pārmērīgu lietošanu;

15. mudina dalībvalstis veikt pētījumus un pieņemt politiskus lēmumus par aborta dēļ zaudēto bērnu negatīvo ietekmi uz ģimenēm (“pēc aborta palikušo sindroms”), jo ir pierādīts, ka tas ir viens no galvenajiem bērnu un pieaugušo depresijas cēloņiem visā pasaulē;

16. mudina dalībvalstis pieņemt politiku, kas paredz, ka ģimenes šķiršanās izraisītas traumas gadījumos tiek piemērota vienlīdzīga kopīga aizgādība, un saukt pie atbildības par jebkādu diskrimināciju pret tēviem, kuras dēļ miljoniem bērnu faktiski tiek atstāti bez tēva un tēvi nonāk depresijā un viņus nomoka domas par pašnāvību;

17. aicina dalībvalstis efektīvi apkarot bērnu nabadzību;

 

°

° °

18. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.

 

[1] OV L 335, 17.12.2011., 1. lpp.

[4] OV C 369, 11.10.2018., 96. lpp.

[5] Anderson, J., ‘The impact of family structure on the health of children: Effects of divorce’, The Linacre Quarterly, 81(4), 2014, 378.-387. lpp.

[6] Regnerus, M., ‘How different are the adult children of parents who have same-sex relationships? Findings from the New Family Structures Study’, Social Science Research, 41(4), 2012, 752.-770. lpp.

(http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0049089X12000610)

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 22. novembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika