Postup : 2019/2876(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B9-0179/2019

Predkladané texty :

B9-0179/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 26/11/2019 - 8.8
CRE 26/11/2019 - 8.8
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :


<Date>{20/11/2019}20.11.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0179/2019</NoDocSe>
PDF 177kWORD 50k

<TitreType>NÁVRH UZNESENIA</TitreType>

<TitreSuite>predložený na základe vyhlásení Rady a Komisie</TitreSuite>

<TitreRecueil>v súlade s článkom 132 ods. 2 rokovacieho poriadku</TitreRecueil>


<Titre>o právach detí pri príležitosti 30. výročia prijatia Dohovoru OSN o právach dieťaťa</Titre>

<DocRef>(2019/2876(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Jaak Madison, Annalisa Tardino, Nicolaus Fest, Tom Vandendriessche, Nicolas Bay, Markus Buchheit, Guido Reil, Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Christine Anderson</Depute>

<Commission>{ID}v mene skupiny ID</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9‑0179/2019

Uznesenie Európskeho parlamentu o právach detí pri príležitosti 30. výročia prijatia Dohovoru OSN o právach dieťaťa

(2019/2876(RSP))

Európsky parlament,

 so zreteľom na Dohovor OSN o právach dieťaťa z roku 1989,

 so zreteľom na článok 24 Charty základných práv Európskej únie,

 so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2011/93/EÚ z 13. decembra 2011 o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii[1],

 so zreteľom na všeobecný komentár č. 14 (2013) Výboru OSN pre práva dieťaťa o práve dieťaťa na prvoradé zohľadnenie jeho najlepších záujmov,

 so zreteľom na vyhlásenia Rady a Komisie o právach detí pri príležitosti 30. výročia prijatia Dohovoru OSN o právach dieťaťa,

 so zreteľom na článok 132 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže v článku 1 Dohovoru OSN o právach dieťaťa sa uvádza, že „dieťaťom sa rozumie každá ľudská bytosť mladšia ako osemnásť rokov, pokiaľ podľa právneho poriadku, ktorý sa na dieťa vzťahuje, nie je plnoletosť dosiahnutá skôr“, a keďže v preambule sa potvrdzuje, že deti potrebujú osobitné záruky,  starostlivosť a „zodpovedajúcu právnu ochranu pred narodením aj po ňom“;

B. keďže Dohovor OSN o právach dieťaťa je jednou z najširšie ratifikovaných medzinárodných zmlúv v oblasti ľudských práv, ktorú ratifikovali všetky členské štáty a ktorá štátom stanovuje jasné právne záväzky, pokiaľ ide o podporu, ochranu a dodržiavanie práv každého dieťaťa v ich jurisdikcii;

C. keďže v EÚ žije približne 100 miliónov detí, čo predstavuje 20 % obyvateľstva; keďže v rozvojových krajinách tvoria deti približne 40 % obyvateľstva;

D. keďže miera plodnosti v EÚ 1,6 dieťaťa na jednu ženu je oveľa nižšia ako úroveň vyrovnanej populácie a spôsobuje dramatickú tzv. demografickú zimu; keďže deti sú preto ako nositelia nádeje pre budúcnosť Európy vystavené tlakom;

E. keďže v dôsledku umelých prerušení tehotenstva prichádzame v Európe o milióny detí, čo má rôzne negatívne psychologické dosahy na všetkých súrodencov, ktorí boli „chcení“, ako aj na rodičov a spoločnosť v širšom zmysle;

F. keďže takmer každá štvrtá obeť obchodovania s ľuďmi zaznamenaná v EÚ je dieťa, pričom s deťmi sa obchoduje v rámci EÚ, ako aj v ich vlastných členských štátoch; keďže cieľom obchodovania sú prevažne dievčatá, s ktorými sa obchoduje na účely sexuálneho vykorisťovania[2]; keďže v niektorých prípadoch môže prevádzačstvo detských migrantov viesť k obchodovaniu s ľuďmi, keďže už počas tranzitu alebo na mieste určenia môže dôjsť k ich vykorisťovaniu a zneužívaniu, aj keď na začiatku vyjadria súhlas;

G. keďže sexuálne zneužívanie a vykorisťovanie detí na internete predstavuje vážne porušenie základných práv detí, čo vedie k obrovskej traume a dlhodobým škodlivým dôsledkom pre detské obete, ktoré môžu pokračovať až do dospelosti a vyvíjajú sa; keďže nové formy trestnej činnosti, ako napríklad „porno z pomsty“ a sexuálne vydieranie (sextortion), sú na internete na vzostupe a treba ich riešiť konkrétnymi opatreniami členských štátov; keďže podľa najnovších údajov sa s rozšírením internetu dramaticky a veľmi rýchlo šíri detská pornografia (CSAM) na internete, pričom bolo zaznamenaných viac ako 45 miliónov obrázkov a videí, ktoré možno označiť za sexuálne zneužívanie detí[3];

H. keďže formálne, neformálne a informálne vzdelávanie v rodine a v štátnych školách je jedným z najlepších spôsobov, ako odovzdávať hodnoty, ako je mier, chápanie ľudskej dôstojnosti a spravodlivosti, a keďže za výchovu dieťaťa vždy zodpovedajú v prvom rade jeho rodičia;

Všeobecné pripomienky

1. domnieva sa, že 30. výročie prijatia Dohovoru OSN o právach dieťaťa je jedinečnou príležitosťou na zabezpečenie jeho úplného uplatňovania v politike a v praxi a na prijatie ďalších opatrení na zabezpečenie dodržiavania práv všetkých detí všade, a najmä tých najzraniteľnejších;

2. naliehavo vyzýva členské štáty, aby zaviedli praktické opatrenia, ktoré deťom umožnia užiť si svoje detstvo bez toho, aby museli pociťovať poplach v súvislosti s globálnou klímou, vojenskými konfliktmi alebo inými znepokojujúcimi udalosťami a problémami, o ktorých informujú médiá;

Ukončenie všetkých foriem násilia páchaného na deťoch

3. odsudzuje všetky formy násilia páchaného na deťoch vrátane fyzického, sexuálneho a verbálneho zneužívania, násilia na internete, nútených manželstiev, detskej práce, prostitúcie, obchodovania s ľuďmi, prevádzačstva migrantov, mučenia, umelého prerušenia tehotenstva, iného krutého, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania, zabíjania v mene cti, mrzačenia ženských pohlavných orgánov, využívania detských vojakov a detí ako ľudských štítov, deprivácie, zanedbávania a podvýživy; domnieva sa, že tradícia, kultúra, politická ideológia a náboženstvo by sa nikdy nemali využívať na ospravedlnenie násilia páchaného na deťoch;

4. naliehavo vyzýva členské štáty, aby rázne konali v boji proti sexuálnemu zneužívaniu detí prostredníctvom investícií do preventívnych opatrení, navrhnutia osobitných programov pre potenciálnych páchateľov a poskytovania účinnej podpory obetiam;

5. vyzýva členské štáty, aby riadne vykonávali smernicu 2011/93/EÚ a jeho uznesenie zo 14. decembra 2017 o vykonávaní tejto smernice[4];

6. vyjadruje poľutovanie nad všetkými formami násilia voči dievčatám a vyzýva členské štáty a náboženských predstaviteľov, aby konali v záujme skoncovania s manželstvami detí a mrzačením ženských pohlavných orgánov;

Investovanie do detí

7. vyzýva členské štáty, aby investovali do zlepšenia kvality rodinného života bojom proti negatívnym stereotypom, ktorým čelia rodičia, ktorí ostávajú doma, a tým, že ponúknu daňové a iné finančné stimuly s cieľom umožniť rodinám uprednostniť rodinný život pred pracoviskom podľa vlastného harmonogramu;

8. konštatuje, že budúcnosť Európy spočíva v našej schopnosti mať deti; vyzýva členské štáty, aby podporovali kultúru ústretovú voči rodinám, ktorá uprednostňuje financovanie podpory prirodzenej rodiny a umožňuje mladým párom mať viac detí, aby sa zabránilo demografickému poklesu, a aby presmerovali zdroje z podpory masovej migrácie a bezdetných vzťahov medzi osobami rovnakého pohlavia;

9. zdôrazňuje, že je nevyhnutné chrániť základné práva dieťaťa počas každej fázy jeho vývoja; konštatuje tiež, že komplexný prístup Komisie k sexuálnemu a reprodukčnému zdraviu a právam, ktorý od roku 2014 do roku 2016 stál 572 miliónov EUR, je v rozpore s Dohovorom OSN o právach dieťaťa, ktorého cieľom je ochrana detí v maternici; naliehavo vyzýva Komisiu, aby zmenila túto politiku, uprednostňovala práva rodičov a investovala tieto sumy do skutočnej zdravotnej starostlivosti o matky;

Vzdelávanie

10. zdôrazňuje, že excelentnosť a inovácie by mali byť hlavné zásady vzdelávania a odbornej prípravy v digitálnom veku;

11. domnieva sa, že základné právo rodičov vychovávať svoje deti sa musí dodržiavať vo všetkých formách spolupráce medzi rodičmi, učiteľmi a školskými orgánmi, a najmä vo forme účasti, ktorá rodičom umožňuje vyjadrovať sa k riadeniu škôl;

12. vyzýva členské štáty, aby investovali do zlepšenia noriem kvality vzdelávania vo všeobecnosti, a konkrétne v úradnom jazyku príslušného regiónu, a to nielen aby šírili vedomosti zmysluplnejším a prístupnejším spôsobom, ale aj aby prenášali kultúrne dedičstvo na ďalšiu generáciu;

13. zdôrazňuje, že deti, ktoré vyrastali v nenarušenom domácom prostredí s matkou a otcom[5], s oveľa väčšou pravdepodobnosťou dosahujú úspechy v škole, vykazujú vyššie úrovne šťastia, duševného a telesného zdravia vo všeobecnosti a je menej pravdepodobné, že sa budú správať impulzívne, že budú potrebovať psychologické poradenstvo alebo liečbu, budú trpieť depresiou alebo mať samovražedné sklony[6]; konštatuje, že francúzska národná lekárska akadémia vydala 21. septembra 2019 oficiálne vyhlásenie, v ktorom potvrdzuje, že „každé dieťa má právo mať otca a matku“, najmä preto, lebo je to „zásadné pre osobnosť dieťaťa“; podporuje preto politiky, ktoré presadzujú stabilné užšie rodiny v najlepšom záujme detí;

Zraniteľné deti

14. zdôrazňuje, že je potrebné, aby členské štáty rázne bojovali proti všetkým formám násilia páchaného na deťoch, riešili základné príčiny ich zraniteľnosti vrátane rozdelenia rodiny, odobratia detí jednému alebo obom rodičom, ekonomickej migrácie, odkázanosti detí na opatrovateľoch a digitálnom strážení, ako aj užívania drog alebo alkoholu;

15. nabáda členské štáty, aby preskúmali a prijímali politické rozhodnutia o negatívnych dôsledkoch umelého prerušenia tehotenstva na rodiny (tzv. syndróm pozostalých po umelom prerušení tehotenstva), keďže sa ukazuje, že tento faktor je hlavnou príčinou depresií detí a dospelých na celom svete;

16. nabáda členské štáty, aby prijali politiku, v rámci ktorej bude rovnaké rozdelenie starostlivosti o dieťa medzi oboch rodičov v prípade traumy z rozpadu rodiny základným riešením, a aby stíhali akúkoľvek diskrimináciu otcov, ktorá spôsobuje, že milióny detí nemajú otcov a otcovia trpia depresiami a samovražednými sklonmi;

17. vyzýva členské štáty, aby účinne bojovali proti chudobe detí;

 

°

° °

18. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

 

[1] Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2011, s. 1.

[4] Ú. v. EÚ C 369, 11.10.2018, s. 96.

[5] Anderson, J.: Vplyv rodinnej štruktúry na zdravie detí: účinky rozvodu, Quarterly Linacre , 81(4), 2014, s. 378 – 387.

[6] Regnerus, M.: „Ako odlišné sú dospelé deti rodičov rovnakého pohlavia? Závery novej štúdie o rodinných štruktúrach, Social Science Research, 41 (4), 2012, s. 752 – 770.

(http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0049089X12000610)

Posledná úprava: 22. novembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia