Förfarande : 2019/2876(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B9-0179/2019

Ingivna texter :

B9-0179/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 26/11/2019 - 8.8
CRE 26/11/2019 - 8.8
Röstförklaringar

Antagna texter :


<Date>{20/11/2019}20.11.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0179/2019</NoDocSe>
PDF 164kWORD 50k

<TitreType>FÖRSLAG TILL RESOLUTION</TitreType>

<TitreSuite>till följd av ett uttalande av rådet och kommissionen</TitreSuite>

<TitreRecueil>i enlighet med artikel 132.2 i arbetsordningen</TitreRecueil>


<Titre>om barnets rättigheter med anledning av trettioårsdagen av FN:s konvention om barnets rättigheter</Titre>

<DocRef>(2019/2876(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Jaak Madison, Annalisa Tardino, Nicolaus Fest, Tom Vandendriessche, Nicolas Bay, Markus Buchheit, Guido Reil, Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Christine Anderson</Depute>

<Commission>{ID}för ID-gruppen</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9‑0179/2019

Europaparlamentets resolution med anledning av trettioårsdagen av FN:s konvention om barnets rättigheter

(2019/2876(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av FN:s konvention om barnets rättigheter från 1989,

 med beaktande av artikel 24 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna,

 med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/93/EU av den 13 december 2011 om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi[1],

 med beaktande av den allmänna kommentaren nr 14 (2013) från FN:s kommitté för barnets rättigheter om barnets rätt till att dess bästa alltid ska sättas i främsta rummet,

 med beaktande av rådets och kommissionens uttalanden om barnens rättigheter i anledning av trettioårsdagen av FN-konventionen om barnets rättigheter,

 med beaktande av artikel 132.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. I artikel 1 i FN:s konvention om barnets rättigheter avses med barn varje människa under 18 år, om inte barnet blir myndigt tidigare enligt den lag som gäller barnet. I ingressen erkänns det att barn behöver särskild omvårdnad och särskilt skydd, ”inklusive lämpligt rättsligt skydd, såväl före som efter födelsen”.

B. FN:s konvention om barnets rättigheter är ett av de mest ratificerade av alla internationella fördrag om mänskliga rättigheter, i och med att den ratificerats av alla medlemsstater och fastställer tydliga rättsliga förpliktelser om att de ska främja, skydda och upprätthålla rättigheterna för alla barn inom sin jurisdiktion.

C. Det bor omkring 100 miljoner barn i EU, alltså 20 % av befolkningen. I utvecklingsländerna är omkring 40 % av befolkningen barn.

D. Det allmänna fruktsamhetstalet i hela EU, alltså 1,6 barn per kvinna, ligger långt under reproduktionstalet och är på väg att leda till en dramatisk demografisk vinter. Barn är således utsatta för belastning, eftersom de är glimtar av hopp för Europas framtid.

E. Flera miljoner barn går i Europa förlorade till följd av aborter, vilket blir till psykisk skada på många olika sätt, både för alla dem som varit ”önskade” syskon, liksom för föräldrarna och för samhället i stort.

F. Inemot ett av fyra av alla dem som i EU bokförs som offer för människohandel är ett barn, och handeln med dem har skett inom EU, också i deras egna medlemsstater. Handeln för sexuellt utnyttjande inriktar sig i oproportionerlig utsträckning på flickor[2]. Smuggling av underåriga migranter kan ibland utmynna i människohandel, eftersom utnyttjandet och övergreppen kan börja under genomfarten eller vid deras bestämmelseort, ibland rentav om samtycke getts inledningsvis.

G. Sexuella övergrepp mot och sexuellt utnyttjande av barn är en grov kränkning av barnens grundläggande rättigheter, som är enormt traumatiskt och får långvariga konsekvenser för de barn som faller offer, och kan förfölja dem långt in i vuxen ålder. Detta fenomen är på väg att bli allt vanligare. Nya brottsformer såsom ”hämndpornografi” och sexuell utpressning ökar alltmer på internet. Det här måste medlemsstaterna göra någonting konkret åt. Enligt de senaste sifferuppgifterna har antalet barnpornografiska bilder på internet ökat dramatiskt med en takt man aldrig sett förut, i och med att användningen av internet blivit utbredd. På internet rapporteras det finnas över 45 miljoner bilder och videor som betecknats såsom barnpornografiska[3].

H. Utbildning är ett av de bästa sätten att förmedla värden som fred, förståelse av mänsklig värdighet och rättvisa med hjälp av formella, icke-formella och informella utbildningsmetoder inom familjen och i statliga skolor. Huvudansvaret för ett barns fostran vilar alltid i första hand på föräldrarna.

Allmänt

1. Europaparlamentet anser att trettioårsdagen av FN:s konvention om barnets rättigheter ger ett enastående tillfälle att ombesörja att konventionen genomförs fullständigt i politiken och praktiken, och att vidta ytterligare åtgärder för att säkerställa fullständig respekt för alla barns rättigheter överallt, särskilt för de mest utsatta barnen.

2. Europaparlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna att vidta praktiska åtgärder för att alla barn ska kunna njuta sin barndomstid utan att tvingas bli uppskärrade över det globala klimatet, militära konflikter eller andra skrämmande händelser och frågor som rapporteras i medierna.

Slut på allt våld mot barn

3. Europaparlamentet fördömer allt våld mot barn, också fysiska, sexuella och verbala övergrepp, våld på internet, tvångsäktenskap, barnarbete, prostitution, människohandel, smuggling av migranter, tortyr, abort, annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, hedersmord, kvinnlig könsstympning, användning av barnsoldater och av barn som mänskliga sköldar, fattigdom, försummelse och felnäring. Parlamentet anser att tradition, kultur, politisk ideologi eller religion aldrig bör användas för att rättfärdiga våld mot barn.

4. Europaparlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna att resolut bekämpa sexuella övergrepp mot barn genom att satsa på förebyggande åtgärder, se efter vilka specifika program som kan lämpa sig för potentiella förövare och erbjuda offren effektivt stöd.

5. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att fullständigt genomföra direktiv 2011/93/EU och Europaparlamentets resolution av den 14 december 2017 om genomförandet av det direktivet[4].

6. Europaparlamentet beklagar djupt alla former av våld mot flickor och uppmanar medlemsstaterna och religiösa ledare att vidta åtgärder för att få slut på barnäktenskap och kvinnlig könsstympning.

Investera i barnens framtid

7. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att satsa på bättre familjelivskvalitet genom att motverka stereotypa vanföreställningar om hemmaföräldrar och genom att ge skatteincitament och andra ekonomiska incitament för att familjer, enligt självvald tidtabell, ska kunna prioritera familjen framför arbetslivet.

8. Europaparlamentet konstaterar att Europas framtid består i att vi kan få barn. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna dels att gynna en familjevänlig kultur, där anslag till främjandet av den naturliga familjen kommer i första rummet och unga par kan ha många barn, så att den demografiska tillbakagången förebyggs, dels rikta in resurser på annat än att främja massiv invandring i ersättande syfte och barnlösa samkönade relationer.

9. Europaparlamentet betonar att barnets grundläggande rättigheter ovillkorligen måste skyddas under alla dess utvecklingsstadier. Parlamentet konstaterar också att kommissionen i sin övergripande strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, som kostat 572 miljoner euro under perioden 2014–2016, brutit mot FN:s konvention om barnets rättigheter, som syftar till att skydda ofödda barn. Parlamentet uppmanar med kraft kommissionen att föra en politik av rakt motsatt slag, där föräldrarnas rättigheter prioriteras och dessa belopp satsas på verklig mödravård.

Utbildning

10. Europaparlamentet framhåller att spetskompetens och innovation bör vara de vägledande principerna för utbildning i den digitala tidsåldern.

11. Europaparlamentet anser att föräldrarnas primära rätt att fostra sina barn måste upprätthållas i alla former av samarbete mellan föräldrar, lärare och skolmyndigheter, och i synnerhet genom ett deltagande som syftar till att låta föräldrarna komma till tals om hur skolorna ska fungera.

12. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att satsa på bättre kvalitetsstandarder inom utbildningen överlag, och framför allt inom den utbildning som ges på det officiella språket i den berörda regionen, så att inte bara kunskaper överförs på ett mera meningsfullt och tillgängligt sätt, utan också kulturarvet förs vidare till nästa generation.

13. Europaparlamentet betonar att det är markant sannolikare att det går bra i skolan för barn som fostrats i ett intakt hem med både mor och far[5], att de är lyckligare och överlag har bättre psykisk och fysisk hälsa, liksom att det också är mindre sannolikt att de beter sig impulsivt, får rådgivning eller psykisk hälsoterapi, lider av depression eller har självmordstankar[6]. Parlamentet konstaterar att Frankrikes nationella medicinska akademi den 21 september 2019 avgett ett officiellt utlåtande där det står att ”varje barn har rätt till en far och en mor”, särskilt som detta är grundläggande för barnets personlighetsutveckling. Parlamentet uppmuntrar därför till en politik som gynnar stabila kärnfamiljer, av omsorg om barnets bästa.

Utsatta barn

14. Europaparlamentet betonar att medlemsstaterna energiskt måste bekämpa alla former av våld mot barn och åtgärda de bakomliggande orsakerna till att barn blir våldsutsatta, såsom att familjer splittras, att barn tas ifrån endera eller vardera av sina föräldrar, tillsammans med ekonomisk migration, anlitande av barnvakter och digitala barnvakter samt drog- eller alkoholmissbruk.

15. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna till forskning och politiskt beslutsfattande om de negativa konsekvenserna för familjer som förlorat barn till följd av abort (”abortöverlevandes syndrom”), eftersom detta har påvisats vara en ledande orsak till depression bland barn och vuxna världen över.

16. Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att i politiken gå in för att hälftenvårdnad för vardera föräldern blir den automatiska utgångspunkten när det går så traumatiskt att en familj splittras och att vidta rättsliga åtgärder mot eventuell diskriminering av fäder som leder till att miljoner barn i praktiken blir faderlösa och fäderna deprimerade och självmordsbenägna.

17. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna till effektiva åtgärder mot fattigdom bland barn.

 

°

° °

18. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.

 

[1] EUT L 335, 17.12.2011, s. 1.

[4] EUT C 369, 11.10.2018, s. 96.

[5] Anderson, J.: The impact of family structure on the health of children: Effects of divorce. I The Linacre Quarterly, 81(4), 2014, s. 378–387.

[6] Regnerus, M.,: How different are the adult children of parents who have same-sex relationships? Findings from the New Family Structures Study. I Social Science Research, 41(4), 2012, s.. 752–770.

(http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0049089X12000610)

Senaste uppdatering: 22 november 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy