Propunere de rezoluţie - B9-0180/2019Propunere de rezoluţie
B9-0180/2019

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la drepturile copiilor cu ocazia celei de a 30-a aniversări a Convenției ONU cu privire la drepturile copilului

20.11.2019 - (2019/2876(RSP))

depusă pe baza declarațiilor Consiliului și Comisiei
în conformitate cu articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Karlo Ressler, Dubravka Šuica, Cindy Franssen, Ewa Kopacz, Ioan-Rareș Bogdan, Eugen Tomac
în numele Grupului PPE
Kati Piri, Caterina Chinnici, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Isabel Santos, Bettina Vollath
în numele Grupului S&D
Hilde Vautmans, Dragoș Pîslaru, Sophia in ’t Veld, Maite Pagazaurtundúa, Anna Júlia Donáth, Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Irina Von Wiese, Sylvie Brunet, Laurence Farreng, Marie-Pierre Vedrenne, Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Olivier Chastel, Petras Auštrevičius, Atidzhe Alieva-Veli, Ramona Strugariu, Lucy Nethsingha, Ivars Ijabs, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Luisa Porritt, Judith Bunting, Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Chrysoula Zacharopoulou, Frédérique Ries, Antony Hook, Stéphane Bijoux, Vlad-Marius Botoș, Jane Brophy
în numele Grupului Renew
Saskia Bricmont, Francisco Guerreiro, Diana Riba i Giner, Gwendoline Delbos-Corfield, Mounir Satouri, Hannah Neumann, Katrin Langensiepen, Henrike Hahn, Bronis Ropė, Pär Holmgren, Tilly Metz, Grace O’Sullivan, Alice Kuhnke, Tineke Strik, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, Ellie Chowns, Romeo Franz, Marie Toussaint
în numele Grupului Verts/ALE
Anne-Sophie Pelletier, Manon Aubry, Martin Schirdewan, José Gusmão, Marisa Matias, Pernando Barrena Arza, Nikolaj Villumsen, Manuel Bompard, Leila Chaibi, Giorgos Georgiou, Niyazi Kizilyürek, Dimitrios Papadimoulis, Martin Buschmann, Martina Anderson, Cornelia Ernst, Martina Michels, Malin Björk, Silvia Modig, Helmut Scholz, Özlem Demirel, Stelios Kouloglou
în numele Grupului GUE/NGL
Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini, Tiziana Beghin, Chiara Gemma, Eleonora Evi, Marco Zullo, Dino Giarrusso, Rosa D’Amato, Isabella Adinolfi, Mario Furore


Procedură : 2019/2876(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B9-0180/2019
Texte depuse :
B9-0180/2019
Dezbateri :
Texte adoptate :

B9-0180/2019

Rezoluția Parlamentului European referitoare la drepturile copiilor cu ocazia celei de a 30-a aniversări a Convenției ONU cu privire la drepturile copilului

(2019/2876(RSP))

Parlamentul European,

 având în vedere Convenția ONU cu privire la drepturile copilului (CDC) din 20 noiembrie 1989,

 având în vedere Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (CEDO),

 având în vedere articolul 24 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,

 având în vedere Directiva 2011/93/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind combaterea abuzului sexual, a exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei infantile și de înlocuire a Deciziei-cadru 2004/68/JAI a Consiliului[1],

 având în vedere Directiva (UE) 2016/800 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2016 privind garanțiile procedurale pentru copiii care sunt persoane suspectate sau acuzate în cadrul procedurilor penale[2],

 având în vedere Pilonul european al drepturilor sociale, în special principiul 11 privind îngrijirea și sprijinirea copiilor,

 având în vedere Rezoluția sa din 3 mai 2018 referitoare la protecția copiilor migranți[3] și Comunicarea Comisiei din 12 aprilie 2017 privind protecția copiilor migranți (COM(2017)0211),

 având în vedere Rezoluția sa din 14 februarie 2019 referitoare la drepturile persoanelor intersexuale[4],

 având în vedere Comentariul general nr. 10 al Comitetului pentru drepturile copilului din 25 aprilie 2007 privind drepturile copilului în justiția pentru minori,

 având în vedere Comentariul general nr. 13 al Comitetului pentru drepturile copilului din 18 aprilie 2011 privind dreptul copilului la protecție împotriva oricărei forme de violență,

 având în vedere Comentariul general nr. 14 al Comitetului pentru drepturile copilului din 29 mai 2013 privind dreptul copilului ca interesul său superior să fie considerat primordial,

 având în vedere articolul 37 din CDC a ONU, Comentariul general nr. 6 al Comitetului pentru drepturile copilului din 1 septembrie 2005 și Raportul Comitetului pentru drepturile copilului al ONU din 28 septembrie 2012, intitulat Report of the 2012 Day of General Discussion on the Rights of All Children in the Context of International Migration (Raport al zilei de discuții generale privind drepturile tuturor copiilor în contextul migrației internaționale),

 având în vedere raportul UNICEF intitulat The State of the World’s Children 2019 (Situația copiilor în lume 2019),

 având în vedere articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât articolul 1 din CDC prevede că „în sensul prezentei Convenții, prin copil se înțelege orice ființă umană cu vârsta sub 18 ani în afară de cazul în care, în conformitate cu legislația aplicabilă în cazul copiilor, majoratul este atins mai devreme”;

B. întrucât în Europa trăiesc 100 de milioane de copii, care reprezintă peste 20 % din populația UE, iar copiii sub 18 ani reprezintă mai mult de 40 % din populația țărilor în curs de dezvoltare;

C. întrucât promovarea drepturilor copilului este un obiectiv explicit al politicilor UE și întrucât Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene prevede ca interesul superior al copilului să fie considerat preeminent în toate acțiunile UE;

D. întrucât CDC este tratatul internațional privind drepturile omului ratificat la scara cea mai largă, fiind ratificat de toate statele membre și stabilind obligația juridică clară a acestora de a promova, proteja și apăra drepturile tuturor copiilor din jurisdicția lor; întrucât Parlamentul European va găzdui, la 20 noiembrie, o conferință la nivel înalt pentru a celebra cea de a 30-a aniversare a CDC; întrucât Președintele Parlamentului European a promis că Ziua mondială a copiilor va fi sărbătorită în fiecare an la data de 20 noiembrie printr-un eveniment în care vor fi implicați copii, organizat la sediul Parlamentului European;

E. întrucât drepturile copilului continuă să fie încălcate în multe părți ale lumii, inclusiv în statele membre ale UE, ca urmare a violenței, abuzului, exploatării, sărăciei, excluziunii sociale și discriminării pe motive de religie, handicap, gen, identitate sexuală, vârstă, etnie, migrație sau statut de rezidență;

F. întrucât articolul 12 din CDC și articolul 24 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene respectă drepturile copilului de a fi ascultat și de a se ține seama de opinia sa privind chestiuni care îl privesc, în funcție de vârsta și de gradul său de maturitate;

G. întrucât articolul 5 din CDC prevede că „statele părți respectă responsabilitățile, drepturile și îndatoririle părinților sau, după caz, ale membrilor familiei extinse sau ale comunității, conform cutumelor locale, ale tutorilor legali sau altor persoane responsabile din punct de vedere legal de copil, de a oferi copilului o îndrumare și o orientare adecvate în exercitarea drepturilor recunoscute prin prezenta convenție, de o manieră corespunzătoare capacităților în continuă dezvoltare ale copilului”;

H. întrucât aspectele globale, cum ar fi schimbările climatice, noile tehnologii și digitalizarea, creează noi amenințări pentru copii, dar și noi oportunități de învățare și creare de legături;

I. întrucât UE s-a angajat să pună în aplicare cele 17 obiective de dezvoltare durabilă (ODD), atât în politicile sale interne, cât și externe, inclusiv ODD 16.2 pentru „încetarea abuzului, a exploatării, a traficului și a tuturor formelor de violență și de tortură împotriva copiilor”;

J. întrucât, în UE, aproape 25 de milioane de copii sub 18 ani sunt expuși riscului de sărăcie și excluziune socială; întrucât sărăcia privează copiii de oportunități educaționale, de servicii de îngrijire, de acces la asistență medicală, de alimente și locuințe adecvate, de sprijin familial și chiar de protecție împotriva violenței și poate avea efecte foarte îndelungate; întrucât Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene a subliniat că lupta împotriva sărăciei în rândul copiilor ține, de asemenea, de drepturile fundamentale și este o obligație juridică[5];

K. întrucât Consensul european pentru dezvoltare revizuit descrie copiii și tinerii ca agenți ai dezvoltării și ai schimbării, precum și contribuitori esențiali la Agenda 2030, inclusiv prin capacitatea lor de a inova; întrucât Consensul afirmă, de asemenea, că UE și statele sale membre vor consolida drepturile tinerilor și le vor permite să desfășoare activități publice prin promovarea participării lor la economiile, societățile și procesul decizional de la nivel local;

L. întrucât investițiile în viitorul copiilor, importanța protejării copiilor printr-o strategie cuprinzătoare privind drepturile lor și înființarea „Garanției pentru copii” ca instrument de combatere a sărăciei și de asigurare a accesului acestora la serviciile de bază sunt evidențiate ca priorități absolute în scrisorile de misiune ale vicepreședintei Comisiei pentru democrație și demografie, Dubravka Šuica, și ale comisarului desemnat pentru ocuparea forței de muncă, Nicolas Schmit;

M. întrucât copiii reprezintă un grup vulnerabil care este puternic afectat de consecințele negative ale schimbărilor climatice și se numără printre victimele efectelor dăunătoare ale acestora, cum ar fi seceta, inundațiile și furtunile, crizele alimentare și poluarea; întrucât peste unul din patru decese în rândul copiilor sub cinci ani la nivel mondial este legat în mod direct sau indirect de riscurile de mediu[6];

N. întrucât, aproape una din patru victime ale traficului de persoane înregistrat în UE este un copil, inclusiv în interiorul propriului său stat membru; întrucât sunt vizate, în primul rând, fetele, care fac obiectul traficului de persoane în scopul exploatării sexuale[7];

O. întrucât abuzul sexual asupra copiilor și exploatarea sexuală a copiilor în mediul online reprezintă o încălcare gravă a drepturilor fundamentale ale copiilor, având ca rezultat traume enorme și efecte dăunătoare de lungă durată asupra victimelor copii, care se pot resimți până târziu la vârsta adultă, și reprezintă un fenomen în continuă evoluție; întrucât noile forme de criminalitate, cum ar fi „pornografia vindicativă” și extorsiunea de favoruri sexuale („sextortion”) sunt în creștere pe internet și trebuie să fie abordate de statele membre prin măsuri concrete; întrucât, potrivit celor mai recente date, numărul de imagini care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor în mediul online a crescut dramatic și într-un ritm fără precedent, odată cu utilizarea pe scară largă a internetului, și se estimează că 45 de milioane de imagini și videoclipuri sunt semnalate drept abuzuri sexuale asupra copiilor[8];

P. întrucât dreptul copiilor la educație trebuie garantat întotdeauna,

Observații generale

1. consideră că drepturile copiilor ar trebui să se afle în centrul politicilor UE și că cea de-a 30-a aniversare a CDC reprezintă o ocazie unică de a asigura punerea în aplicare deplină a acesteia la nivel de politici și de practică și de a lua măsuri suplimentare pentru a asigura respectarea drepturilor tuturor copiilor de pretutindeni, în special ale celor mai vulnerabili dintre aceștia, fără excepție;

2. o îndeamnă pe președinta aleasă a Comisiei să ia măsuri concrete pentru a conferi o mai mare vizibilitate acțiunilor UE în ceea ce privește drepturile copiilor, de exemplu prin numirea unei personalități publice de nivel înalt în calitate de reprezentant al UE pentru drepturile copiilor; sugerează că acest reprezentant ar trebui să aibă o responsabilitate explicită și exclusivă pentru copii, ar trebui să servească drept punct de referință pentru toate chestiunile și domeniile de politică ale UE legate de copii și ar trebui să asigure o abordare consecventă și coordonată în ceea ce privește protecția drepturilor copiilor în cadrul tuturor politicilor și acțiunilor interne și externe ale UE; solicită crearea unui centru al UE pentru protecția copilului, care să asigure această abordare eficace și coordonată și să ofere un răspuns eficace și coordonat la abuzurile sexuale asupra copiilor și la toate formele de violență împotriva copiilor;

3. solicită Comisiei și statelor membre să garanteze că principiul interesului superior al copilului este întotdeauna pe deplin respectat de întreaga legislație și în deciziile adoptate de reprezentanții guvernamentali la toate nivelurile și în toate hotărârile instanțelor și încurajează statele membre să facă schimb de bune practici, pentru a îmbunătăți aplicarea corectă a principiului interesului superior al copilului în cadrul UE;

4. salută angajamentul noii Comisii de a prezenta o nouă strategie cuprinzătoare privind drepturile copilului; reamintește angajamentul UE de a proteja drepturile copilului, astfel cum sunt consacrate la articolul 3 alineatul (3) din TUE, la articolul 24 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și în Consensul european revizuit privind dezvoltarea; invită Comisia să prezinte o strategie pentru a sprijini și proteja copiii de pretutindeni, fără nicio excepție, inclusiv un buget specific și un indicator pentru copii în alocarea bugetelor Comisiei, care ar permite măsurarea și monitorizarea investițiilor UE în copii și ar garanta responsabilitatea;

5. invită Comisia să analizeze modul în care UE, în calitate de organism, poate adera la CDC;

6. reamintește că toate ODD sunt relevante pentru promovarea drepturilor copiilor; invită Comisia să propună, pentru UE și statele sale membre, un cadru ambițios și cuprinzător privind drepturile copilului, care să le permită să îndeplinească cele 17 ODD, în special prin punerea în aplicare a ODD care se referă cel mai mult la copii și prin utilizarea indicatorilor ODD care sunt direct legați de drepturile copiilor;

7. reamintește că schimbările climatice și riscurile de mediu cauzate de activitatea umană, inclusiv poluarea aerului, perturbatorii endocrini și pesticidele, au un efect dăunător asupra copiilor; invită UE și statele membre să-și intensifice acțiunile menite să asigure un mediu sănătos pentru copii și să combată efectele negative ale schimbărilor climatice, în special prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, în conformitate cu Acordul de la Paris;

8. constată că inegalitățile de gen au un impact enorm asupra calității vieții copiilor deoarece, în pofida progreselor remarcabile înregistrate, genul este în continuare unul dintre principalele motive de inegalitate, excluziune și violență în întreaga lume și are un impact profund asupra copiilor;

9. subliniază faptul că copiii sunt consumatori vulnerabili și, prin urmare, invită statele membre să protejeze copiii împotriva publicității agresive, înșelătoare și intruzive și a creării de profiluri ale copiilor în scopuri comerciale, pentru a se asigura că comunicările comerciale audiovizuale puse la dispoziție de furnizorii de servicii mass-media și de furnizorii de platforme de partajare a materialelor video aflați sub jurisdicția lor nu încurajează comportamente care prejudiciază sănătatea sau siguranța copiilor, în special în ceea ce privește alimentele și băuturile cu un conținut ridicat de sare, zahăr sau grăsimi, ori care nu respectă orientările în materie de nutriție de la nivel național sau internațional;

10. salută faptul că eradicarea muncii copiilor este una dintre prioritățile noii Comisii; invită noua Comisie să aplice o abordare de toleranță zero în ceea ce privește munca copiilor; solicită măsuri care să oblige industriile să elimine munca copiilor; solicită UE și statelor sale membre să se asigure că bunurile care circulă pe teritoriul lor nu au fost produse folosind munca forțată sau munca copiilor;

Politici interne

Încetarea tuturor formelor de violență împotriva copiilor

11. condamnă toate formele de violență împotriva copiilor, precum abuzurile fizice, sexuale și verbale, violența online și offline, căsătoriile forțate, munca copiilor, prostituția, traficul de ființe umane, traficul de organe, tortura, alte tratamente sau pedepse crude, inumane sau degradante, crimele de onoare, mutilarea genitală a femeilor, recrutarea, înrolarea și folosirea copiilor ca soldați și scuturi umane, privațiunile, neglijența și malnutriția, precum și violența psihologică și toate formele de hărțuire; consideră că tradiția, cultura, religia sau credințele, opiniile politice sau de altă natură nu ar trebui utilizate niciodată pentru a justifica violența împotriva copiilor; reamintește rolul important pe care îl pot juca comunitățile și organizațiile societății civile în eliminarea tuturor formelor de violență împotriva copiilor;

12. invită statele membre să elaboreze o legislație care să interzică și să sancționeze pedepsele corporale împotriva copiilor sau, în cazurile în care o astfel de legislație există deja, să asigure punerea în aplicare efectivă a acesteia;

13. îndeamnă Comisia și statele membre să elaboreze o strategie națională și să pună în aplicare o abordare globală, care să implice mai multe părți interesate, pentru a eradica violența sexuală și abuzurile asupra copiilor, atât online, cât și offline; subliniază că este esențial să se coopereze cu întreprinderile și solicită întreprinderilor din domeniul TIC și platformelor online să își asume partea lor de responsabilitate în lupta împotriva abuzului sexual asupra copiilor și a exploatării sexuale a copiilor în mediul online; subliniază că este important ca statele membre să lanseze, pe lângă campanii adresate părinților, campanii naționale de sensibilizare care să informeze copiii într-un mod adaptat lor cu privire la riscurile și amenințările asociate internetului;

14. salută concluziile Consiliului din 8 octombrie 2019 privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor și invită președințiile actuale și viitoare ale Consiliului să își intensifice eforturile pentru a se asigura că statele membre iau măsuri concrete pentru a acorda mai multă asistență victimelor și a pune în aplicare măsuri eficace de prevenire, de anchetă și de urmărire penală pentru a garanta că făptașii sunt aduși în fața justiției;

15. invită statele membre să pună în aplicare pe deplin Directiva 2011/93/UE și Rezoluția Parlamentului European referitoare la punerea în aplicare a Directivei 2011/93/UE privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei infantile[9]; invită statele membre care sunt state părți la Convenția Consiliului Europei privind protecția copiilor împotriva exploatării sexuale și a abuzurilor sexuale (Convenția de la Lanzarote) să pună în aplicare recomandările Comitetului de la Lanzarote (Comitetul părților la Convenția de la Lanzarote);

16. ia act de faptul că autoritățile de aplicare a legii se confruntă cu o creștere fără precedent a cazurilor de materiale online care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor și se confruntă cu provocări enorme în ceea ce privește gestionarea volumului de muncă, eforturile acestor autorități concentrându-se asupra imaginilor în care apar victimele cele mai tinere și mai vulnerabile; subliniază că este nevoie de mai multe investiții, în special din partea industriei și a sectorului privat, în cercetare și dezvoltare și în noile tehnologii destinate să detecteze materialele online care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor și să accelereze procedurile de retragere și de eliminare a acestor materiale;

17. invită statele membre să intensifice cooperarea dintre autoritățile de aplicare a legii și organizațiile societății civile, inclusiv rețelele de linii de asistență telefonică, care combat abuzul sexual asupra copiilor și exploatarea sexuală a copiilor; invită Comisia să sprijine organizațiile care combat abuzul sexual asupra copiilor și exploatarea sexuală a copiilor, cum ar fi WePROTECT Global Alliance;

18. îndeamnă Comisia și statele membre să ia măsuri concrete pentru a combate abuzul sexual asupra copiilor, investind în măsuri preventive, identificând programe specifice pentru potențialii infractori și oferind un sprijin mai eficace victimelor;

19. invită Comisia să actualizeze strategia privind „Un internet mai bun pentru copii” elaborată în 2012[10];

Investiții în copii

20. invită UE și statele sale membre să investească în servicii publice destinate copiilor, inclusiv în îngrijirea copiilor, în educație și sănătate și, în special, în extinderea rețelei publice de grădinițe, creșe și servicii de utilitate publică care oferă activități de recreere pentru copii;

21. invită statele membre să adopte legi care să apere și să consolideze drepturile de maternitate și paternitate, pentru a oferi copiilor un mediu sănătos și stabil, mai ales în primele luni de viață; îndeamnă UE și statele sale membre să asigure punerea deplină în aplicare a Directivei privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată, deoarece un echilibru mai bun, mai echitabil, între viața profesională și cea privată va influența pozitiv bunăstarea copiilor; reamintește că copiii au dreptul de a fi împreună cu părinții lor, că au nevoie să petreacă suficient timp în compania părinților și să beneficieze de venituri suficiente pentru a putea trăi fericiți și în siguranță;

22. invită UE și statele sale membre să își intensifice eforturile de a pune capăt sărăciei în rândul copiilor, prin adoptarea unei noi recomandări a Consiliului privind investițiile în copii, în vederea actualizării și modernizării cadrului său de politică menit să îndrume eforturile statelor membre de a se asigura că copiii cresc în societăți incluzive și prospere, în care nimeni nu este lăsat în urmă, și prin stabilirea unor obiective de reducere la jumătate a sărăciei în rândul copiilor în Agenda 2030 a UE; afirmă din nou că trebuie îmbunătățită colectarea de date dezagregate, pentru a contribui la monitorizarea și evaluarea progreselor înregistrate în eradicarea sărăciei și a excluziunii sociale a copiilor;

23. invită statele membre să sprijine crearea unei Garanții europene pentru copii, dotate cu resurse adecvate, pentru a încuraja reformele politice naționale menite să contribuie la accesul egal al copiilor la asistență medicală gratuită, educație gratuită, servicii gratuite de îngrijire a copiilor, locuințe decente și o alimentație adecvată, cu scopul de a eradica sărăcia și excluziunea socială a copiilor; reamintește că este important ca drepturile și bunăstarea copiilor să fie introduse în cadrul semestrului european ca parametri ai recomandărilor specifice fiecărei țări și în conformitate cu Pilonul european al drepturilor sociale;

24. invită UE și statele membre să investească în copii și adolescenți și să îi doteze cu competențele și cunoștințele necesare pentru piața muncii, astfel încât aceștia să se poată bucura de dreptul lor de a prospera și să-și valorifice întregul potențial de agenți ai schimbării societății;

25. încurajează statele membre să investească în măsuri preventive, pentru a face față, în sistemele lor naționale, fenomenului în creștere al tulburărilor psihice în rândul copiilor[11] și să se asigure că școlile sunt finanțate suficient pentru a oferi consiliere și că profesorii sunt formați corespunzător;

26. invită statele membre și Comisia să considere în mod explicit copiii drept o prioritate atunci când programează și pun în aplicare politici regionale și de coeziune, cum ar fi Strategia europeană pentru persoanele cu handicap, cadrul UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor și politica UE de egalitate și nediscriminare;

Educație

27. invită statele membre să garanteze dreptul la educație al fiecărui copil;

28. evidențiază importanța abordării globale a educației, care urmărește să le ofere copiilor posibilitatea de a-și folosi cunoștințele dobândite la școală ca punct de plecare pentru dezvoltarea lor emoțională și socială și urmărește, de asemenea, să includă dezvoltarea psihologică, socială și emoțională; reliefează importanța creativității, a artei și a culturii în educație;

29. încurajează statele membre să stabilească măsuri de combatere și prevenire a părăsirii timpurii a școlii și să asigure accesul echitabil din perspectiva genului la educația de calitate, din prima copilărie până în adolescență, inclusiv în cazul copiilor cu dizabilități, al copiilor marginalizați și al celor care trăiesc în zone afectate de urgențe umanitare sau de altă natură;

30. evidențiază că incluziunea și inovarea ar trebui să fie principiile fundamentale ale educației și formării în era digitală; este de opinie că tehnologiile digitale nu ar trebui să cimenteze inegalitățile existente, ci să fie utilizate, în schimb, pentru eliminarea decalajului digital dintre elevii din diferite medii socioeconomice și regiuni ale UE; subliniază că o abordare bazată pe incluziune trebuie să valorifice întregul potențial al resurselor oferite de noile tehnologii digitale, inclusiv educația personalizată și parteneriatele între instituțiile de învățământ, și că, astfel, poate oferi acces la o educație și o formare de calitate persoanelor din grupuri defavorizate și persoanelor cu mai puține oportunități, inclusiv prin sprijinirea integrării migranților și refugiaților, precum și a minorităților;

31. invită statele membre să garanteze dreptul la educație incluzivă și să asigure accesul la informații complete și adecvate vârstei despre sex și sexualitate, precum și accesul la servicii de sănătate sexuală și reproductivă și la educație privind relațiile pentru tineri în școli, având în vedere mai ales măsurile adoptate de anumite țări care interzic școlilor să abordeze tema orientării sexuale și a identității de gen;

Justiția în interesul copilului/accesul copiilor la justiție

32. îndeamnă statele membre să transpună rapid și efectiv și să pună pe deplin în aplicare Directiva (UE) 2016/800 privind garanțiile procedurale pentru copiii care sunt persoane suspectate sau acuzate în cadrul procedurilor penale[12];

33. invită statele membre să pună în aplicare Orientările Consiliului Europei privind justiția în interesul copilului[13]; reliefează că interesul superior al copilului ar trebui să fie întotdeauna un considerent primordial în luarea deciziilor privind copiii care vin în contact cu sistemul de justiție și că copiilor ar trebui să li se acorde întotdeauna dreptul de a fi ascultați, în conformitate cu articolul 12 din CDC; reamintește că ar trebui instituite garanții specifice pentru copiii care intră în contact cu sistemul de justiție, inclusiv în chestiuni legate de familie, cum ar fi divorțul sau adopția, precum și în chestiuni administrative;

Copiii migranți

34. reamintește că interesul superior al copilului ar trebui să fie un considerent primordial în luarea deciziilor privind copiii migranți;

35. îndeamnă statele membre să pună în aplicare pe deplin pachetul privind sistemul european comun de azil, pentru a îmbunătăți condițiile pentru toți copiii migranți și, în special, pentru copiii neînsoțiți în UE; îndeamnă, în acest sens, Comisia și statele membre să încerce să îmbunătățească situația actuală îngrijorătoare a copiilor din hotspoturile pentru migranți din UE; invită UE și statele membre să-și intensifice acțiunile menite să pună capăt detenției copiilor în contextul migrației în întreaga Uniune, în conformitate cu Declarația de la New York pentru refugiați și migranți[14], și să conceapă alternative comunitare la detenție, acordând, de asemenea, prioritate integrării, educației și sprijinului psihologic;

36. accentuează faptul că un copil neînsoțit este, în primul rând, un copil care poate fi în pericol și că protecția copiilor, și nu politicile în materie de migrație trebuie să fie principiul de bază al acțiunilor statelor membre și ale Uniunii Europene în privința acestora, respectându-se, astfel, principiul fundamental al interesului superior al copilului; invită statele membre să pună în aplicare Rezoluția Parlamentului din 12 septembrie 2013 referitoare la situația minorilor neînsoțiți în UE[15] și solicită Comisiei să își reînnoiască planul de acțiune privind minorii neînsoțiți (2010-2014);

37. invită toate statele membre să faciliteze reîntregirea familiei cu bunăvoință, umanism și operativitate, în conformitate cu articolul 10 din CDC;

38. este îngrijorat de faptul că se nasc în continuare copii apatrizi, inclusiv în UE, și că aceștia continuă să fie excluși de la accesul la drepturile de bază, inclusiv la asistență medicală, educație și protecție socială; face din nou apel la statele membre să găsească o soluție la problema copiilor apatrizi, din interiorul și din afara UE, în conformitate cu dreptul internațional; invită Comisia să promoveze accesul universal la înregistrarea nașterii și dreptul copilului de a dobândi o cetățenie, pentru a pune capăt riscului de apatridie;

Copiii vulnerabili

39. invită statele membre să considere fiecare copil ca fiind în primul rând un copil, indiferent de originea sa socială sau etnică, de gen, de orientare sexuală, de aptitudini sau de statutul său în materie de migrație;

40. subliniază că este important ca statele membre să conceapă o abordare intersectorială care să combată toate formele de discriminare ce afectează copiii, luând în considerare vulnerabilitățile acestora, în special cele ale copiilor cu dizabilități, ale copiilor migranți, ale copiilor proveniți din familii de migranți, ale copiilor din rândul minorităților și al grupurilor religioase, ale copiilor LGBTI, ale copiilor de luptători străini, ale copiilor aflați în detenție, ale copiilor cu părinți în închisoare, ale copiilor cu părinți LGBTI, ale copiilor aflați în plasament și ale copiilor apatrizi sau fără forme legale, care sunt expuși în mod disproporționat la discriminare din mai multe motive și, prin urmare, au nevoie de o abordare specializată care să răspundă nevoilor lor specifice; invită statele membre să adopte, în sfârșit, Directiva orizontală privind discriminarea;

41. deplânge toate formele de violență bazată pe gen și îndeamnă statele membre să pună în aplicare măsuri concrete pentru a pune capăt căsătoriilor copiilor, mutilării genitale a femeilor și altor practici dăunătoare care constituie încălcări grave ale drepturilor fundamentale ale copiilor; invită, prin urmare, statele membre să ratifice Convenția de la Istanbul și să dea curs Rezoluției sale din 4 octombrie 2017 referitoare la eradicarea practicii de căsătorie a copiilor, Rezoluției sale din 4 iulie 2018 referitoare la strategia externă a UE împotriva căsătoriilor forțate și timpurii – etapele următoare și Rezoluției sale din 7 februarie 2018 referitoare la toleranța zero față de mutilarea genitală a femeilor (MGF)[16];

42. subliniază că ar trebui să se acorde o atenție deosebită copiilor cu dizabilități; condamnă cu fermitate toate formele de violență împotriva acestor copii, inclusiv violența ce rezultă din rele tratamente sau din îngrijirea necorespunzătoare; îndeamnă statele membre să se asigure că copiii cu dizabilități au acces la o educație și o formare de calitate, care să le permită să ajungă cât mai independenți și mai integrați în societate, precum și acces la îngrijire; invită, așadar, toate statele membre să implementeze standardele stabilite în Convenția ONU cu privire la drepturile copilului, în Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu handicap și în Orientările ONU pentru îngrijirea alternativă a copiilor;

43. invită statele membre să se asigure că se evită separarea inutilă a familiei și că se consolidează serviciile din cadrul familiilor și al comunităților, pentru a permite tuturor copiilor să crească nu în instituții, ci în familii și în comunități; invită Comisia să utilizeze fondurile UE pentru a sprijini tranziția de la serviciile din cadrul instituțiilor la serviciile din cadrul comunităților, atât în UE, cât și în afara ei;

44. invită statele membre să se asigure că copiii aflați în închisoare sunt tratați într-un mod care să țină seama de interesul superior al acestora; reamintește faptul că copiii aflați în detenție ar trebui să primească îngrijiri, protecție și orice formă de asistență individuală – socială, educațională, vocațională, psihologică, medicală și fizică – de care ar putea avea nevoie în funcție de vârsta, sexul și personalitatea lor; îndeamnă statele membre să se asigure că copiii aflați în detenție păstrează legături permanente și semnificative cu părinții, familia și prietenii lor, prin vizite și corespondență;

45. este îngrijorat de faptul că în Europa există un număr mare de copii dispăruți; încurajează statele membre să intensifice cooperarea transfrontalieră, schimbul de informații și coordonarea între autoritățile de aplicare a legii și autoritățile de protecție a copiilor, pentru a identifica, găsi și proteja copiii dispăruți, asigurând totodată că interesul superior al copilului este întotdeauna considerat primordial; invită statele membre să îndeplinească fără întârziere obligația de a furniza o finanțare adecvată pentru a garanta continuitatea și calitatea funcționării liniilor telefonice de urgență pentru copiii dispăruți din întreaga UE, astfel cum se prevede în Codul european al comunicațiilor electronice, adoptat în 2018;

46. reamintește că este extrem de important să se asigure respectarea drepturilor tuturor fetelor și băieților care sunt victime ale traficului, indiferent de statutul acestora în materie de cetățenie; își reiterează apelul adresat statelor membre de a pune în aplicare pe deplin Directiva UE privind combaterea traficului de persoane, cu un accent special pe măsurile preventive; subliniază că este important ca statele membre să își intensifice acțiunile prin care se asigură că se asumă responsabilitatea față de victimele traficului de persoane și pentru a eradica această infracțiune, precum și să combată impunitatea care încă predomină în rândul traficanților, al exploatatorilor, al celor care fac profit de pe urma victimelor și al celor care abuzează de acestea, inclusiv prin incriminarea recurgerii la serviciile pe care victimele traficului sunt constrânse să le furnizeze prin orice formă de exploatare;

Participarea copiilor

47. invită Comisia și statele membre să dezvolte și să pună în aplicare Declarația de la București privind participarea copiilor[17]; reliefează că cultura participării copiilor poate fi construită la toate nivelurile – la nivelul familiei, al comunității, local, regional, național și european – și poate aduce beneficii pe termen scurt și pe termen lung pentru societate;

48. invită statele membre să consolideze participarea copiilor la legislațiile lor și încurajează statele membre și Comisia să creeze mecanisme semnificative pentru participarea copiilor, cum ar fi consiliile copiilor de la lucrările adunărilor parlamentare europene, naționale, regionale și locale, în special în principalele domenii de politică;

49. invită Comisia să includă copiii în procesul de consultare, în vederea conferinței privind viitorul Europei;

50. reamintește instituțiilor UE și statelor membre de importanța acțiunilor de mobilizare împotriva schimbărilor climatice conduse de copii și tineri, care joacă un rol esențial în influențarea agendei politice europene și sunt un exemplu excelent al modului în care copiii devin din ce în ce mai implicați în politicile publice și sunt din ce în ce mai în măsură să își exprime voința de a avea un cuvânt de spus, în calitate de cetățeni interesați care aduc schimbarea;

Politicile externe

51. invită țările care nu au ratificat încă CDC și protocoalele adiționale la aceasta să facă acest lucru de urgență;

52. invită statele membre să își intensifice cooperarea și dialogul cu țările terțe, cu scopul de a crește gradul de conștientizare și de a pleda pentru respectarea drepturilor copilului peste tot în lume și pentru ca niciun copil să nu fie lăsat în urmă; îndeamnă UE și statele membre să conlucreze cu țările partenere și să sprijine adoptarea și punerea în aplicare a unei legislații, a unor politici, bugete și programe de acțiune care să includă toți copiii și să prevadă identificarea tuturor formelor de discriminare și de violență – inclusiv a celor bazate pe vârstă, gen și dizabilități – care împiedică copiii și grupurile de copii să își exercite drepturile, să întreprindă sau să promoveze acțiunile necesare pentru înlăturarea acestor obstacole și să se asigure că se ia în considerare în primul rând interesul superior al tuturor copiilor;

53. invită VP/ÎR să acorde prioritate drepturilor copiilor și protecției copilului în toate acțiunile externe ale UE, astfel încât să se asigure integrarea efectivă a drepturilor copiilor și a protecției copilului, inclusiv în contextul dialogurilor privind drepturile omului, în acordurile internaționale și comerciale, în procesul de aderare și în politica europeană de vecinătate, precum și în toate relațiile externe ale UE cu țări terțe, în special cu țările aflate în conflict; invită VP/ÎR să prezinte anual Parlamentului un raport privind rezultatele obținute în acțiunile externe ale UE care vizează copiii;

54. invită Comisia să își intensifice acțiunile de integrare a drepturilor și a protecției copilului în cooperarea pentru dezvoltare și în ajutorul umanitar, pentru a asigura o finanțare adecvată și a crește nivelul de protecție a copiilor afectați de conflicte, situații de urgență sau dezastre naturale ori provocate de om, a copiilor strămutați în interiorul țării și a copiilor migranți și refugiați, precum și pentru a se asigura că li se respectă drepturile fundamentale;

55. invită Comisia și statele membre să adopte soluții sistemice pentru combaterea sărăciei intergeneraționale; evidențiază că este extrem de important ca noul cadru financiar multianual 2021-2027 să reflecte nevoia urgentă de a combate sărăcia în rândul copiilor atât în UE, cât și în afara ei, prin acțiunile sale externe; subliniază importanța asistenței oficiale pentru dezvoltare (AOD) ca instrument esențial pentru eradicarea sărăciei și reamintește angajamentele privind AOD ale UE și ale statelor sale membre, inclusiv angajamentul de a cheltui 0,7 % din venitul național brut (VNB) pentru AOD;

56. invită Comisia și statele membre să finanțeze serviciile de bază și educația și să garanteze accesul egal la acestea acolo unde sunt situații de urgență, cum ar fi conflictele și dezastrele naturale; evidențiază că accesul la educație îi poate feri pe copii de pericolele fizice din jur, inclusiv de abuzuri, exploatare, violențe sexuale legate de conflicte, recrutarea și exploatarea de către forțele armate și grupurile armate; evidențiază, de asemenea, că educația aduce avantaje comunităților în întregimea lor, stimulează creșterea economică, reduce sărăcia și inegalitatea și crește capacitatea persoanelor de a duce o viață sănătoasă, de a participa la viața socială și de a restabili pacea și stabilitatea;

57. îndeamnă Comisia să dea curs Rezoluției sale din 4 octombrie 2017 referitoare la eradicarea practicii de căsătorie a copiilor, invită UE și statele sale membre să aplice standarde juridice unitare în ceea ce privește procedura de tratare a căsătoriilor copiilor, să coopereze cu țările terțe și să ofere formare și asistență tehnică prin care să contribuie la adoptarea și punerea în aplicare a unor legi care interzic căsătoriile timpurii și forțate și prevăd o vârstă minimă pentru căsătorie; solicită statelor membre să adopte măsuri pentru a încuraja schimbul de bune practici privind vârsta minimă pentru căsătorie și nerecunoașterea căsătoriilor dintre copiii migranți care sosesc în Europa și să adopte măsuri naționale prin care să prevină călătoriile copiilor în afara UE în scopul căsătoriei; invită Comisia să dedice un An european combaterii căsătoriilor între copii, a căsătoriilor timpurii și a căsătoriilor forțate;

58. invită Comisia și statele membre să asigure punerea în aplicare a unor standarde obligatorii privind obligația de diligență în domeniile drepturilor omului și mediului în negocierile și acordurile lor comerciale, pentru a pune capăt muncii copiilor;

Copiii și conflictele armate

59. invită VP/ÎR să aducă sistematic în discuție cu părțile la conflicte încălcările grave comise împotriva copiilor, în special cele menționate în raportul anual al Secretarului General al ONU privind copiii și conflictele armate; invită VP/ÎR și Comisia să trateze cu eficacitate și exhaustiv impactul pe termen scurt, mediu și lung al conflictelor armate asupra copiilor, folosindu-se de gama variată de instrumente pe care le au la dispoziție, inclusiv de orientările UE noi și consolidate privind copiii și conflictele armate;

60. solicită Comisiei să sprijine și să finanțeze corespunzător și pe termen lung programele de reabilitare și reintegrare pentru copiii afectați de conflicte și să le ofere acestora un mediu protejat în care asistența psihologică, sprijinul și educația să fie fundamentale, cu un accent special pe provocările specifice cu care se confruntă fetele la demobilizare și la reintegrarea în societate;

61. își exprimă profunda îngrijorare cu privire la situația umanitară a copiilor de luptători străini deținuți în nord-estul Siriei și îndeamnă statele membre să repatrieze toți copiii europeni, ținând seama în primul rând de situația lor familială specifică și de interesul superior al copilului, și să ofere sprijinul necesar pentru reabilitarea și reintegrarea lor; regretă lipsa de acțiune de până în prezent a statelor membre ale UE și lipsa de coordonare la nivelul UE;

62. este extrem de alarmat de numărul mare de execuții și mutilări de copii confirmate în conflictele armate; reiterează că, în continuare, copiii sunt folosiți ca arme, atacatori sinucigași cu bombe, sclavi sexuali și scuturi umane și sunt obligați să joace roluri active în cadrul ostilităților; condamnă cu fermitate folosirea copiilor în conflictele armate; observă că conflictele au cauzat sute de victime în rândul copiilor, adesea ca urmare a unor atacuri deliberate împotriva populației civile și a infrastructurii umanitare; în acest sens, îndeamnă statele membre să nu vândă arme sau echipamente militare niciunei părți implicate în astfel de conflicte;

°

° °

63. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

 

 

 

 

 

Ultima actualizare: 22 noiembrie 2019
Aviz juridic - Politica de confidențialitate