Forslag til beslutning - B9-0181/2019Forslag til beslutning
B9-0181/2019

FORSLAG TIL BESLUTNING om krisen i WTO's appelinstans

25.11.2019 - (2019/2918(RSP))

på baggrund af Kommissionens redegørelse
jf. forretningsordenens artikel 132, stk. 2

Anna‑Michelle Asimakopoulou
for Udvalget om International Handel


Procedure : 2019/2918(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B9-0181/2019
Indgivne tekster :
B9-0181/2019
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B9‑0181/2019

Europa-Parlamentets beslutning om krisen i WTO's appelinstans

(2019/2918(RSP))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til Marrakeshoverenskomsten af 15. april 1994 om oprettelse af Verdenshandelsorganisationen (WTO),

 der henviser til artikel 17 i forståelsen vedrørende regler og procedurer for bilæggelse af tvister, hvormed Den Stående Appelinstans blev nedsat under WTO's Instans til Bilæggelse af Tvister,

 der henviser til meddelelsen fra Den Europæiske Union, Kina, Canada, Indien, Norge, New Zealand, Schweiz, Australien, Republikken Korea, Island, Singapore, Mexico, Costa Rica og Montenegro til WTO's Almindelige Råd af 11. december 2018, (WT/GC/W/752/Rev. 2) og meddelelsen fra Den Europæiske Union, Kina, Indien og Montenegro til WTO's Almindelige Råd af 11. december 2018 (WT/GC/W/753/Rev.1),

 der henviser til den foreløbige appelvoldgiftsaftale mellem EU og Canada i henhold til artikel 25 i tvistbilæggelsesforståelsen af 25. juli 2019 samt en lignende aftale med Norge, som der blev opnået enighed om den 21. oktober 2019,

 der henviser til den uformelle proces om spørgsmål vedrørende appelinstansens funktion i Det Generelle Råds regi, og til rapporterne fra New Zealands ambassadør David Walker til WTO's Almindelige Råd af 28. februar 2019, (JOB/GC/215), 7. maj 2019 (JOB/GC/217), 23. juli 2019 (JOB/GC/220) og 15. oktober 2019 (JOB/GC/222), samt til udkastet til Det Almindelige Råds afgørelse om appelinstansens funktion, som blev forelagt Det Almindelige Råd af ambassadør Walker den 15. oktober 2019, og som er vedlagt som bilag til hans rapport,

 der henviser til Kommissionens redegørelse af 26. november 2019,

 der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2,

 der henviser til forslag til beslutning fra Udvalget om International Handel,

A. der henviser til, at WTO blev oprettet med henblik på at styrke multilateralisme, fremme en inkluderende økonomisk verdensorden og fremme et åbent, regelbaseret og ikkediskriminerende multilateralt handelssystem;

B. der henviser til, at WTO's tvistbilæggelsesordning takket være sin bindende karakter, sine to afgørelsesniveauer og uafhængighed samt sine dommeres upartiskhed har bidraget effektivt til at sikre respekten for WTO's regler og til det multilaterale handelssystems sikkerhed og forudsigelighed og dermed medvirket til at undgå unilaterale foranstaltninger;

C. der henviser til, at WTO's appelinstans spiller en grundlæggende rolle i WTO's tvistbilæggelsesordning;

D. der henviser til, at USA siden 2017 har blokeret for udskiftning af ethvert af appelinstansens syv medlemmer og har forkastet talrige forslag om at indlede udvælgelsesprocessen med henblik på at besætte de resterende ledige stillinger;

E. der henviser til, at mandaterne for to af de tre resterende medlemmer af appelinstansen udløber den 10. december 2019, og at appelinstansen ikke længere vil kunne behandle nye appeller, da dette kræver tre medlemmer;

1. er dybt bekymret over, at appelinstansen vil ophøre med at være operationel efter den 10. december 2019, medmindre der findes en løsning, hvilket kan få meget alvorlige konsekvenser for det regelbaserede multilaterale handelssystem;

2. beklager, at de igangværende drøftelser mellem medlemmerne af WTO endnu ikke har givet positive resultater;

3. støtter fuldt ud den uformelle proces, der faciliteres af ambassadør Walker, og mener, at hans forslag er et rigtig godt udgangspunkt for at finde en tilfredsstillende løsning, der adresserer de fælles bekymringer over appelinstansens funktion og nødvendigheden af en reform heraf; opfordrer alle medlemmer til at deltage konstruktivt i disse drøftelser, således at de ledige stillinger kan blive besat hurtigst muligt, samtidig med at det sikres, at WTO er udstyret med finansielle og menneskelige ressourcer, der svarer til dens behov;

4. opfordrer Kommissionen til at fortsætte sit samarbejde med alle WTO's medlemmer, herunder USA, med henblik på hurtigst muligt at få deblokeret udnævnelsesproceduren, også efter den 10. december 2019, om nødvendigt;

5. minder om vigtigheden af interparlamentarisk dialog som et middel til at bidrage til de igangværende drøftelser og til at nå frem til en positiv konklusion;

6. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, WTO-medlemmernes regeringer og parlamenter og generaldirektøren for WTO.

 

Seneste opdatering: 27. november 2019
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik