Πρόταση ψηφίσματος - B9-0181/2019Πρόταση ψηφίσματος
B9-0181/2019

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την κρίση στο δευτεροβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο του ΠΟΕ

25.11.2019 - (2019/2918(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου
εξ ονόματος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου


Διαδικασία : 2019/2918(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B9-0181/2019
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B9-0181/2019
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B9‑0181/2019

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κρίση του δευτεροβάθμιου δικαιοδοτικού οργάνου του ΠΟΕ

(2019/2918(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη τη συμφωνία του Μαρακές της 15ης Απριλίου 1994 για την ίδρυση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 17 του μνημονίου συμφωνίας σχετικά με τους κανόνες και τις διαδικασίες που διέπουν την επίλυση διαφορών, το οποίο ιδρύει το μόνιμο δευτεροβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο του οργάνου επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ,

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Κίνας, του Καναδά, της Ινδίας, της Νορβηγίας, της Νέας Ζηλανδίας, της Ελβετίας, της Αυστραλίας, της Δημοκρατίας της Κορέας, της Ισλανδίας, της Σιγκαπούρης, του Μεξικού, της Κόστα Ρίκα και του Μαυροβουνίου προς το Γενικό Συμβούλιο του ΠΟΕ της 11ης Δεκεμβρίου 2018 (WT/GC/W/752/Rev. 2) και την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Κίνας, της Ινδίας και του Μαυροβουνίου προς το Γενικό Συμβούλιο του ΠΟΕ της 11ης Δεκεμβρίου 2018 (WT/GC/W/753/Rev.1),

 έχοντας υπόψη την ενδιάμεση διαιτητική ρύθμιση δεύτερου βαθμού μεταξύ της ΕΕ και του Καναδά, σύμφωνα με το άρθρο 25 του μνημονίου συμφωνίας σχετικά με τους κανόνες και τις διαδικασίες που διέπουν την επίλυση διαφορών, της 25ης Ιουλίου 2019, καθώς και μια παρόμοια ρύθμιση με τη Νορβηγία, η οποία συμφωνήθηκε στις 21 Οκτωβρίου 2019,

 έχοντας υπόψη την άτυπη διαδικασία για θέματα που αφορούν τη λειτουργία του δευτεροβάθμιου δικαιοδοτικού οργάνου υπό την αιγίδα του Γενικού Συμβουλίου και τις εκθέσεις που υπέβαλε ο πρέσβης της Νέας Ζηλανδίας David Walker στο Γενικό Συμβούλιο του ΠΟΕ στις 28 Φεβρουαρίου 2019 (JOB/GC/215), στις 7 Μαΐου 2019 (JOB/GC/217), στις 23 Ιουλίου 2019 (JOB/GC/220) και στις 15 Οκτωβρίου 2019 (JOB/GC/222), καθώς και το σχέδιο απόφασης του Γενικού Συμβουλίου σχετικά με τη λειτουργία του δευτεροβάθμιου δικαιοδοτικού οργάνου, που υπέβαλε ο πρέσβης Walker στο Γενικό Συμβούλιο στις 15 Οκτωβρίου 2019, όπως έχει επισυναφθεί στην έκθεσή του της αυτής ημερομηνίας,

 έχοντας υπόψη τη δήλωση της Επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2019,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΠΟΕ δημιουργήθηκε για την ενίσχυση της πολυμερούς προσέγγισης, την προώθηση μιας παγκόσμιας οικονομικής τάξης χωρίς αποκλεισμούς και την προαγωγή ενός ανοικτού, βασιζόμενου σε κανόνες και χωρίς διακρίσεις πολυμερούς εμπορικού συστήματος·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύστημα επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ, χάρη στον δεσμευτικό χαρακτήρα του, τα δύο επίπεδα απόφασης και την ανεξαρτησία και την αμεροληψία των διαιτητών, έχει συμβάλει επιτυχώς στη διασφάλιση της τήρησης των κανόνων του ΠΟΕ και στην ασφάλεια και προβλεψιμότητα του πολυμερούς εμπορικού συστήματος, ώστε να αποφεύγεται η προσφυγή σε μονομερή μέτρα·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το δευτεροβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο του ΠΟΕ διαδραματίζει θεμελιώδη ρόλο στο σύστημα επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, από το 2017, οι Ηνωμένες Πολιτείες εμποδίζουν την αντικατάσταση οιουδήποτε εκ των επτά μελών του δευτεροβάθμιου δικαιοδοτικού οργάνου και έχουν απορρίψει πολυάριθμες προτάσεις για την έναρξη της διαδικασίας επιλογής για την πλήρωση των υπολοίπων κενών θέσεων·

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 10 Δεκεμβρίου 2019, θα λήξει η θητεία των δύο από τα τρία εναπομένοντα μέλη του δευτεροβάθμιου δικαιοδοτικού οργάνου και το δευτεροβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο δεν θα είναι πλέον σε θέση να εξετάζει τυχόν νέες προσφυγές, καθώς είναι αναγκαία η συμμετοχή τριών μελών για τον σκοπό αυτό·

1. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για το γεγονός ότι, εάν δεν εξευρεθεί λύση, το δευτεροβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο θα παύσει να λειτουργεί μετά τις 10 Δεκεμβρίου 2019, γεγονός που θα μπορούσε να έχει πολύ σοβαρές επιπτώσεις στο βασιζόμενο σε κανόνες πολυμερές εμπορικό σύστημα·

2. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι συνεχιζόμενες συζητήσεις μεταξύ των μελών του ΠΟΕ δεν έχουν ακόμη παραγάγει θετικά αποτελέσματα·

3. υποστηρίζει πλήρως την άτυπη διαδικασία που διεξήχθη με τη φροντίδα του πρεσβευτή Walker και θεωρεί τις προτάσεις του μια πολύ καλή βάση για την εξεύρεση ικανοποιητικής λύσης, η οποία θα αντιμετωπίζει τις κοινές ανησυχίες σχετικά με τη λειτουργία του δευτεροβάθμιου δικαιοδοτικού οργάνου και την αναγκαιότητα της μεταρρύθμισής του· καλεί όλα τα μέλη του ΠΟΕ να συμμετάσχουν εποικοδομητικά στις εν λόγω συζητήσεις, ώστε οι κενές θέσεις να μπορέσουν να καλυφθούν το συντομότερο δυνατόν, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι ο ΠΟΕ είναι εφοδιασμένος με τους οικονομικούς και τους ανθρώπινους πόρους που αντιστοιχούν στις ανάγκες του·

4. καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τη συνεργασία της με όλα τα μέλη του ΠΟΕ, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, προκειμένου, κατά προτεραιότητα, να απεμπλακεί η διαδικασία διορισμού, ακόμη και μετά τις 10 Δεκεμβρίου 2019, εφόσον είναι αναγκαίο·

5. υπενθυμίζει τη σημασία του διακοινοβουλευτικού διαλόγου ως μέσου συμβολής στις εν εξελίξει συζητήσεις και στην επίτευξη θετικού αποτελέσματος·

6. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών του ΠΟΕ, καθώς και στον Γενικό Διευθυντή του ΠΟΕ.

 

Τελευταία ενημέρωση: 27 Νοεμβρίου 2019
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου