Päätöslauselmaesitys - B9-0181/2019Päätöslauselmaesitys
B9-0181/2019

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS WTO:n valituselimen kriisistä

25.11.2019 - (2019/2918(RSP))

komission julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Anna‑Michelle Asimakopoulou
kansainvälisen kaupan valiokunnan puolesta


Menettely : 2019/2918(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B9-0181/2019
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B9-0181/2019
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

B9‑0181/2019

Euroopan parlamentin päätöslauselma WTO:n valituselimen kriisistä

(2019/2918(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon 15. huhtikuuta 1994 Maailman kauppajärjestön (WTO) perustamisesta tehdyn Marrakeshin sopimuksen,

 ottaa huomioon riitojen ratkaisusta annettuja sääntöjä ja menettelyjä koskevan sopimuksen 17 artiklan, jolla perustetaan WTO:n riitojenratkaisuelimen pysyvä valituselin,

 ottaa huomioon Euroopan unionin, Kiinan, Kanadan, Intian, Norjan, Uuden-Seelannin, Sveitsin, Australian, Korean tasavallan, Islannin, Singaporen, Meksikon, Costa Rican ja Montenegron tiedonannon WTO:n yleisneuvostolle 11. joulukuuta 2018 (WT/GC/W/752/Rev.2) sekä Euroopan unionin, Kiinan, Intian ja Montenegron tiedonannon WTO:n yleisneuvostolle 11. joulukuuta 2018 (WT/GC/W/753/Rev.1),

 ottaa huomioon riitojen ratkaisusta annettuja sääntöjä ja menettelyjä koskevan sopimuksen 25 artiklan nojalla EU:n ja Kanadan välillä 25. heinäkuuta 2019 sovitun valitusten välimiesmenettelyä koskevan väliaikaisjärjestelyn sekä Norjan kanssa 21. lokakuuta 2019 sovitun vastaavan järjestelyn,

 ottaa huomioon valituselimen toimintaa käsittelevän, WTO:n yleisneuvoston alaisen epävirallisen prosessin ja Uuden-Seelannin suurlähettilään David Walkerin selonteot WTO:n yleisneuvostolle 28. helmikuuta 2019 (JOB/GC/215), 7. toukokuuta 2019 (JOB/GC/217), 23. heinäkuuta 2019 (JOB/GC/220) ja 15. lokakuuta 2019 (JOB/GC/222) sekä suurlähettiläs Walkerin yleisneuvostolle 15. lokakuuta 2019 esittämän ehdotuksen valituselimen toimintaa koskevaksi yleisneuvoston päätökseksi, joka on hänen 15. lokakuuta 2019 antamansa selonteon liitteenä,

 ottaa huomioon komission 26. marraskuuta 2019 antaman julkilausuman,

 ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan,

 ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan päätöslauselmaesityksen,

A. ottaa huomioon, että WTO perustettiin vahvistamaan monenvälisyyttä sekä edistämään osallistavaa maailmantaloutta ja avointa, sääntöihin perustuvaa ja syrjimätöntä monenvälistä kauppajärjestelmää;

B. ottaa huomioon, että WTO:n riitojenratkaisujärjestelmä, joka on luonteeltaan sitova, kaksivaiheinen ja riippumaton ja jonka sovittelijat ovat puolueettomia, on menestyksekkäästi edistänyt WTO:n sääntöjen noudattamista sekä monenvälisen kauppajärjestelmän turvallisuutta ja ennustettavuutta, minkä ansiosta on vältetty yksipuolisia toimenpiteitä;

C. ottaa huomioon, että WTO:n valituselimellä on keskeinen rooli WTO:n riitojenratkaisujärjestelmässä;

D. ottaa huomioon, että Yhdysvallat on vuodesta 2017 estänyt seitsenjäsenisen valituselimen jäsenten uusimisen ja hylännyt useita ehdotuksia käynnistää valintaprosessi jäljellä olevien avoimien toimien täyttämiseksi;

E. ottaa huomioon, että valituselimen kolmesta jäljellä olevasta jäsenestä kahden toimikausi päättyy 10. joulukuuta 2019 eikä valituselin voi sen jälkeen enää käsitellä mahdollisia uusia valituksia, koska siihen tarvitaan kolme jäsentä;

1. pitää erittäin huolestuttavana sitä, että jos ratkaisua ei löydetä, valituselin ei voi enää toimia 10. joulukuuta 2019 jälkeen, millä voi olla erittäin vakavia seurauksia sääntöihin perustuvalle monenväliselle kauppajärjestelmälle;

2. pitää valitettavana, että käynnissä olevat WTO:n jäsenten väliset keskustelut eivät ole vielä tuottaneet myönteisiä tuloksia;

3. antaa täyden tukensa suurlähettiläs Walkerin vetämälle epäviralliselle prosessille ja katsoo hänen ehdotustensa tarjoavan erittäin hyvän perustan löytää tyydyttävä ratkaisu, jossa ratkaistaan valituselimen toimintaa ja sen uudistamistarvetta koskevat yhteiset huolenaiheet; kehottaa kaikkia WTO:n jäseniä osallistumaan rakentavasti näihin keskusteluihin, jotta voidaan mahdollisimman pian täyttää avoimet toimet ja varmistaa samalla, että WTO:lla on tarpeidensa mukaiset taloudelliset ja henkilöresurssit;

4. kehottaa komissiota jatkamaan yhteydenpitoa kaikkiin WTO:n jäseniin, Yhdysvallat mukaan lukien, jotta nimitysmenettely voidaan käynnistää uudelleen ensi tilassa, tarvittaessa myös 10. joulukuuta 2019 jälkeen;

5. muistuttaa parlamenttien välisen vuoropuhelun olevan tärkeä keino edistää käynnissä olevia keskusteluja ja saavuttaa myönteinen lopputulos;

6. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, WTO:n jäsenten hallituksille ja parlamenteille sekä WTO:n pääjohtajalle.

 

Päivitetty viimeksi: 27. marraskuuta 2019
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö