Projekt rezolucji - B9-0181/2019Projekt rezolucji
B9-0181/2019

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie kryzysu w Organie Apelacyjnym WTO

25.11.2019 - (2019/2918(RSP))

złożony w następstwie oświadczenia Komisji
zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu

Anna‑Michelle Asimakopoulou
w imieniu Komisji Handlu Międzynarodowego


Procedura : 2019/2918(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B9-0181/2019
Teksty złożone :
B9-0181/2019
Debaty :
Teksty przyjęte :

B9‑0181/2019

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie kryzysu w Organie Apelacyjnym WTO

(2019/2918(RSP))

Parlament Europejski,

 uwzględniając porozumienie z Marrakeszu z dnia 15 kwietnia 1994 r., na podstawie którego utworzono Światową Organizację Handlu (WTO),

 uwzględniając art. 17 Uzgodnienia w sprawie zasad i procedur regulujących rozstrzyganie sporów, na podstawie którego powstał Stały Organ Apelacyjny Organu Rozstrzygania Sporów przy WTO,

 uwzględniając komunikat Unii Europejskiej, Chin, Kanady, Indii, Norwegii, Nowej Zelandii, Szwajcarii, Australii, Republiki Korei, Islandii, Singapuru, Meksyku, Kostaryki i Czarnogóry do Rady Generalnej WTO z dnia 11 grudnia 2018 r. (WT/GC/W/752/Rev. 2) oraz komunikatu Unii Europejskiej, Chin, Indii i Czarnogóry do Rady Generalnej WTO z dnia 11 grudnia 2018 r. (WT/GC/W/753/Rev.1),

 uwzględniając porozumienie przejściowe w sprawie prawa do odwołania w postępowaniach polubownych między UE a Kanadą zawarte na podstawie art. 25 Uzgodnienia w dniu 25 lipca 2019 r., jak również podobne porozumienie z Norwegią zawarte w dniu 21 października 2019 r.,

 uwzględniając nieformalne postępowanie dotyczące kwestii związanych z funkcjonowaniem Organu Apelacyjnego pod auspicjami Rady Generalnej oraz sprawozdania przekazane Radzie Generalnej WTO przez ambasadora Nowej Zelandii Davida Walkera w dniach 28 lutego 2019 r. (JOB/GC/215), 7 maja 2019 r. (JOB/GC/217), 23 lipca 2019 r. (JOB/GC/220) i 15 października 2019 r. (JOB/GC/222), a także projekt decyzji Rady Generalnej o funkcjonowaniu Organu Apelacyjnego przedstawiony przez ambasadora Walkera na posiedzeniu Rady Generalnej w dniu 15 października 2019 r., załączone do jego sprawozdania z tego dnia,

 uwzględniając oświadczenie Komisji z dnia 26 listopada 2019 r.,

 uwzględniając art. 132 ust. 2 Regulaminu,

 uwzględniając projekt rezolucji Komisji Handlu Międzynarodowego,

A. mając na uwadze, że WTO powstała z myślą o wzmocnieniu multilateralizmu, propagowaniu inkluzywnego globalnego ładu gospodarczego oraz wspieraniu otwartego, opartego na zasadach i niedyskryminacyjnego wielostronnego systemu handlowego;

B. mając na uwadze, że system rozstrzygania sporów w ramach WTO, dzięki wiążącemu charakterowi, dwóm poziomom orzekania oraz niezależności i bezstronności arbitrów, z powodzeniem przyczynił się do zapewnienia przestrzegania zasad WTO oraz do bezpieczeństwa i przewidywalności wielostronnego systemu handlowego, dzięki czemu można było uniknąć uciekania się do jednostronnych środków;

C. mając na uwadze, że Organ Apelacyjny WTO odgrywa podstawową rolę w systemie rozstrzygania sporów WTO;

D. mając na uwadze, że od 2017 r. Stany Zjednoczone blokują wymianę członków w siedmioosobowym Organie Apelacyjnym i odrzuciły wiele wniosków o rozpoczęcie procesu selekcji kandydatów w celu obsadzenia wakatów;

E. mając na uwadze, że w dniu 10 grudnia 2019 r. wygasną mandaty dwóch z trzech pozostałych członków Organu Apelacyjnego i nie będzie on już mógł rozpatrywać nowych odwołań, ponieważ do tego potrzebnych jest trzech członków;

1. wyraża głębokie zaniepokojenie faktem, że jeżeli nie zostanie znalezione rozwiązanie, Organ Apelacyjny przestanie działać po 10 grudnia 2019 r., co może mieć bardzo poważne konsekwencje dla opartego na zasadach  wielostronnego systemu handlowego;

2. ubolewa nad faktem, że trwające rozmowy między członkami WTO nie przyniosły jeszcze pozytywnych rezultatów;

3. w pełni popiera nieformalny proces moderowany przez ambasadora Walkera i uważa jego propozycje za bardzo dobrą podstawę do znalezienia zadowalającego rozwiązania, które rozwiałoby wspólne obawy dotyczące funkcjonowania Organu Apelacyjnego i konieczności jego reformy; zwraca się do wszystkich członków WTO o konstruktywny udział w tych dyskusjach, tak aby można było jak najszybciej obsadzić wakaty, a jednocześnie zadbać o to, by WTO dysponowała zasobami finansowymi i kadrowymi zgodnie z jej potrzebami;

4. wzywa Komisję do kontynuowania współpracy ze wszystkimi członkami WTO, w tym ze Stanami Zjednoczonymi, aby w pierwszej kolejności odblokować procedurę mianowania nowych członków, również po 10 grudnia 2019 r., jeżeli okazałoby się to konieczne;

5. przypomina o znaczeniu dialogu międzyparlamentarnego jako sposobu wniesienia wkładu w toczące się dyskusje i osiągnięcia pozytywnego wyniku;

6. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, rządom i parlamentom państw członkowskich WTO oraz dyrektorowi generalnemu WTO.

 

Ostatnia aktualizacja: 27 listopada 2019
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności