Процедура : 2019/2938(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B9-0183/2019

Внесени текстове :

B9-0183/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 28/11/2019 - 8.10
Обяснение на вота

Приети текстове :

P9_TA(2019)0081

<Date>{25/11/2019}25.11.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0183/2019</NoDocSe>
PDF 157kWORD 47k

<TitreType>ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ</TitreType>

<TitreSuite>за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията</TitreSuite>

<TitreRecueil>съгласно член 132, параграф 2 от Правилника за дейността</TitreRecueil>


<Titre>относно неотдавнашните действия на Руската федерация срещу литовските съдии, прокурори и следователи, участващи в разследването на трагичните събития от 13 януари 1991 г. във Вилнюс</Titre>

<DocRef>(2019/2938(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Сергей Лагодински, Бронис Ропе</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}от името на групата Verts/ALE</Commission>

</RepeatBlock-By>

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B9-0182/2019

B9‑0183/2019

Резолюция на Европейския парламент относно неотдавнашните действия на Руската федерация срещу литовските съдии, прокурори и следователи, участващи в разследването на трагичните събития от 13 януари 1991 г. във Вилнюс

(2019/2938(RSP))

Европейският парламент,

 като взе предвид предишните си резолюции относно Русия, чуждестранната намеса и отношенията между ЕС и Русия, и по-конкретно резолюцията си от 12 март 2019 г.[1],

 като взе предвид неотдавнашната размяна на мнения в комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи на 12 ноември 2019 г.[2],

 като взе предвид Договора за Европейския съюз (ДЕС), Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и Хартата за основните права на Европейския съюз, и по-конкретно член 49 от нея,

 като взе предвид „Основни принципи за независимостта на съдебната власт“, одобрени с Резолюция 40/32 от 29 ноември 1985 г. и Резолюция 40/146 от 13 декември 1985 г. на Общото събрание на ООН,

 като взе предвид Препоръка CM/Rec(2010)12 на Комитета на министрите на Съвета на Европа, озаглавена „Съдии: независимост, ефективност и отговорности“,

 като взе предвид член 132, параграф 2 от своя правилник,

А. като има предвид, че на 27 март 2019 г. Окръжният съд на Вилнюс постанови решението си по т.нар. „дело относно събитията от 13 януари“, в което 67 руски, беларуски и украински граждани, включително бивши високопоставени длъжностни лица на Съветския съюз, бяха признати за виновни за военни престъпления и престъпления срещу човечеството заради участието си в съветската агресия на 13 януари 1991 г. във Вилнюс; като има предвид, че делата на всички ответници, с изключение на двама бивши съветски офицери, се водиха задочно и те получиха присъди, достигащи до 14 години лишаване от свобода; като има предвид, че понастоящем тези решения са в процес на обжалване;

Б. като има предвид, че решенията се отнасят до трагичните събития след обявяването на независимостта на Литва на 11 март 1990 г. и използването от страна на Съветския съюз на военна сила срещу демонстрантите от движението за независимост, опитващи се да защитят с мирни средства административната сграда на държавната телевизия и телевизионната кула във Вилнюс; като има предвид, че съветската намеса доведе до смъртта на 14 и раняването на над 800 демонстранти;

В. като има предвид, че руските и беларуските органи отказаха да сътрудничат или да откликнат на литовските искания за правна помощ по време на досъдебните разследвания;

Г. като има предвид, че между юли 2018 г. и април 2019 г. Следствената комисия на Руската федерация започна наказателни производства срещу литовските съдии, прокурори и следователи, участващи в разследването или гледането на „делото относно събитията от 13 януари“, на основание членове 299 и 305 от Наказателния кодекс на Руската федерация, които предвиждат наказателна отговорност за „съзнателно подвеждане на невинен човек под наказателна отговорност“ и за „постановяване на очевидно незаконни присъди“; като има предвид, че руските органи могат да се опитат да поискат международни заповеди за арест на литовските длъжностни лица, на които са повдигнали обвинение;

Д. като има предвид, че ЕС е общност, основана на ключов набор от общи ценности, които включват мира, свободата, демокрацията, принципите на правовата държава и зачитането на основните права и правата на човека; като има предвид, че тези ценности са в основата на отношенията на ЕС с трети страни; като има предвид, че Литва е държава – членка на Европейския съюз, и действа при пълно спазване на международното право, като упражнява наказателна юрисдикция в съответствие с принципа на териториалността;

Е. като има предвид, че Русия все по-често нарушава международното право и международните ангажименти и действа в разрез с добросъседските отношения; като има предвид, че настоящото продължаващо напрежение и конфронтацията между ЕС и Русия не са в интерес на никоя от двете страни;

Ж. като има предвид, че принципите на правовата държава и независимостта на съдебната система са в сърцевината на устойчивите демократични общества;

1. изразява своята солидарност с литовските длъжностни лица и съдии, несправедливо обвинени от руските органи, и подкрепя усилията на литовското правителство да привлече внимание към случая и да ограничи вредите и опасността, пред които са изправени лицата, разследвани от руските органи;

2. изтъква, че съдебните органи трябва да вземат решенията си безпристрастно, въз основа на фактите и в съответствие със закона, без никакви преки или непреки ограничения, неуместни влияния, поощрения, натиск, заплахи или намеса от която и да било страна и по каквато и да било причина;

3. осъжда действията на руските органи като нелегитимни и неспазващи принципите на правовата държава и ги счита за намеса в независимостта на литовската съдебна система; призовава руските органи да оттеглят тези обвинения и да се въздържат от искане на международни заповеди за арест в този случай, независимо дали чрез Интерпол или на двустранна основа;

4. насърчава ЕС да продължи да отправя нееднократните си призиви към Русия да отмени или измени всички закони, неотговарящи на международните стандарти; призовава Русия незабавно да преустанови преследването на чужди граждани, когато то не е в съответствие с международните правила; подчертава значението на сътрудничеството между ЕС и Русия в международния основан на правила ред;

5. призовава държавите членки да си сътрудничат изцяло на европейско равнище по отношение на политиката си спрямо Русия, тъй като повече последователност и по-добра координация са от съществено значение за по-ефективна политика на ЕС; призовава държавите членки да полагат по-големи усилия за изграждането на устойчивост, както и да работят за практически решения в подкрепа и за засилване на демократичните процеси и независимостта на съдебната система; очаква всички институции на ЕС и всички държави членки да повдигнат този въпрос при контактите си с руските органи;

6. призовава встъпващия в длъжност ВП/ЗП и ЕСВД да гарантират подробното запознаване на всички държави членки с тези случаи и представянето им пред Съвета по външни работи, както и за това руските органи да бъдат напълно наясно с единството и солидарността на Европейския съюз в този случай, както и в други подобни случаи;

7. призовава всички държави – членки на ЕС, и други подписали Конституцията на Интерпол да игнорират всякакви международни заповеди за арест на обвинените литовски длъжностни лица и призовава Интерпол да игнорира всякакви руски искания за такива заповеди;

8. призовава всички държави – членки на ЕС, да се въздържат от предаване на Русия на каквито и да било лични данни, които могат да бъдат използвани в наказателни производства срещу литовски съдии, прокурори и следователи;

9. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на правителствата и парламентите на държавите членки, на генералния секретар на Съвета на Европа, на президента, правителството и Държавната дума на Руската федерация, както и на Интерпол.

[1] Приети текстове, P_8 ТА(2019)0157

[2] https://www.europarl.europa.eu/ep-live/bg/committees/video?event=20191112-0900-COMMITTEE-LIBE

Последно осъвременяване: 27 ноември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност