Procedure : 2019/2938(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B9-0183/2019

Indgivne tekster :

B9-0183/2019

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 28/11/2019 - 8.10
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P9_TA(2019)0081

<Date>{25/11/2019}25.11.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0183/2019</NoDocSe>
PDF 141kWORD 46k

<TitreType>FORSLAG TIL BESLUTNING</TitreType>

<TitreSuite>på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser</TitreSuite>

<TitreRecueil>jf. forretningsordenens artikel 132, stk. 2</TitreRecueil>


<Titre>om Den Russiske Føderations seneste foranstaltninger over for litauiske dommere, anklagere og efterforskere, der er involveret i undersøgelsen af de tragiske begivenheder, der fandt sted i Vilnius den 13. januar 1991</Titre>

<DocRef>(2019/2938(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Sergey Lagodinsky, Bronis Ropė</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}for Verts/ALE-Gruppen</Commission>

</RepeatBlock-By>

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B9-0182/2019

B9‑0183/2019

Europa-Parlamentets beslutning om Den Russiske Føderations seneste foranstaltninger over for litauiske dommere, anklagere og efterforskere, der er involveret i undersøgelsen af de tragiske begivenheder, der fandt sted i Vilnius den 13. januar 1991

(2019/2938(RSP))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til sine tidligere beslutninger om Rusland, udenlandsk indblanding og forbindelserne mellem EU og Rusland, særlig beslutningen af 12. marts 2019[1],

 der henviser til den seneste drøftelse i Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender den 12. november 2019[2],

 der henviser til traktaten om den Europæiske Union (TEU), traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) og Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, navnlig artikel 49,

 der henviser til de grundlæggende principper for retsvæsenets uafhængighed, bekræftet ved FN's Generalforsamlings resolutioner 40/32 af 29. november 1985 og 40/146 af 13. december 1985,

 der henviser til rekommandation CM/Rec(2010)12 fra Europarådets Ministerkomité med titlen "Judges: independence, efficiency and responsibilities",

 der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2,

A. der henviser til, at den regionale domstol i Vilnius den 27. marts traf afgørelse i den såkaldte "13. januar-sag", hvor 67 russiske, hviderussiske og ukrainske borgere, herunder tidligere højtstående embedsmænd i Sovjetunionen, blev fundet skyldige i krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden i forbindelse med deres deltagelse i den sovjetiske aggression den 13. januar 1991 i Vilnius; der henviser til, at de tiltalte blev dømt in absentia, bortset fra to tidligere sovjetiske officerer, og fik domme på op til 14 års fængsel; der henviser til, at disse domme i øjeblikket er genstand for appel;

B. der henviser til, at dommene vedrører de tragiske begivenheder, der fandt sted efter den litauiske uafhængighedserklæring den 11. marts 1990, og Sovjetunionens brug af militær magt mod demonstranter fra uafhængighedsbevægelsen, som fredeligt forsøgte at forsvare det statslige tv's hovedsæde og tv-tårnet i Vilnius; der henviser til, at denne sovjetiske intervention kostede 14 demonstranter livet, mens over 800 blev kvæstet;

C. der henviser til, at russiske og hviderussiske myndigheder nægtede at samarbejde eller reagere på litauiske anmodninger om retlig bistand under efterforskningen forud for retssagen;

D. der henviser til, at Den Russiske Føderations undersøgelseskomité mellem juli 2018 og april 2019 indledte straffesager mod de litauiske dommere, anklagere og efterforskere, der er involveret i efterforskningen eller behandlingen af "13. januar-sagen", på grundlag af artikel 299 og 305 i Den Russiske Føderations straffelov, som fastsætter, at det er strafbart "forsætligt at gøre en uskyldig person strafferetligt ansvarlig" og "idømme åbenlyst ulovlige straffe"; der henviser til, at de russiske myndigheder måske vil forsøge at få udstedt internationale arrestordrer på de tiltalte litauiske embedsmænd;

E. der henviser til, at EU er et fællesskab baseret på et centralt sæt af fælles værdier, som omfatter fred, frihed, demokrati, retsstatsprincippet og overholdelse af grundlæggende rettigheder og menneskerettigheder; der henviser til, at disse værdier udgør grundlaget for EU's forbindelser med tredjeparter; der henviser til, at Litauen er en EU-medlemsstat og handler i fuld overensstemmelse med folkeretten ved at udøve strafferetlig jurisdiktion i overensstemmelse med territorialprincippet;

F. der henviser til, at Rusland overtræder folkeretten og internationale forpligtelser med stigende hyppighed og modarbejder gode naboskabsforbindelser; der henviser til, at de aktuelle vedvarende spændinger og konfrontationer mellem EU og Rusland ikke er i nogen af parternes interesse;

G. der henviser til, at retsstatsprincippet og retsvæsenets uafhængighed er kerneelementer i et robust demokratisk samfund;

1. udtrykker sin solidaritet med de litauiske embedsmænd og dommere, som med urette er blevet anklaget af de russiske myndigheder, og støtter den litauiske regerings bestræbelser på at skabe opmærksomhed om sagen og begrænse skadevirkninger og risici for de personer, der efterforskes af de russiske myndigheder;

2. understreger, at domstolene skal tage stilling til de spørgsmål, de forelægges, på en upartisk måde, på grundlag af faktiske omstændigheder, i overensstemmelse med lovgivningen og uden nogen form for begrænsning, utilbørlig påvirkning, tilskyndelse, pres, trusler eller indgreb, det være sig direkte eller indirekte, fra nogen side eller af en nogen som helst grund;

3. fordømmer de russiske myndigheders handlinger som værende illegitime, i strid med retsstatsprincippet og et indgreb i det litauiske retsvæsens uafhængighed; opfordrer de russiske myndigheder til at frafalde anklagerne og afstå fra at anmode om internationale arrestordrer i denne sag, enten via INTERPOL eller bilateralt;

4. opfordrer EU til at vedblive med at opfordre Rusland til at ophæve eller ændre al lovgivning, der er uforenelig med internationale standarder; opfordrer Rusland til øjeblikkeligt at ophøre med at retsforfølge udenlandske statsborgere, hvor dette ikke er i overensstemmelse med internationale regler; understreger betydningen af samarbejde mellem EU og Rusland i den internationale, regelbaserede orden;

5. opfordrer medlemsstaterne til fuldt ud at samarbejde på europæisk plan om deres politik over for Rusland, eftersom større sammenhæng og bedre koordinering er afgørende for en mere effektiv EU-politik, og til at gøre en forstærket indsats for at opbygge modstandsdygtighed samt arbejde hen imod praktiske løsninger til støtte for og styrkelse af de demokratiske processer og et uafhængigt retsvæsen; forventer, at alle EU-institutioner og medlemsstater tager denne sag op i deres kontakter med de russiske myndigheder;

6. opfordrer den tiltrædende HR/NF og EU-Udenrigstjenesten til at sikre, at disse sager er fuldt ud kendt af alle medlemsstater og bragt op i Rådet for Udenrigsanliggender, og at de russiske myndigheder fuldt ud gøres opmærksomme på, at Den Europæiske Union står samlet og solidarisk i denne sag ligesom i andre relaterede sager;

7. opfordrer alle EU's medlemsstater og andre parter i INTERPOL-statutterne til at ignorere internationale arrestordrer mod de anklagede litauiske embedsmænd og opfordrer INTERPOL til at se bort fra eventuelle russiske anmodninger om udstedelse af sådanne arrestordrer;

8. opfordrer alle EU's medlemsstater til at afstå fra at overføre personoplysninger til Rusland, der kan anvendes i straffesager mod litauiske dommere, anklagere og efterforskere;

9. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Europarådets generalsekretær, Den Russiske Føderations præsident, regering og Statsduma samt INTERPOL.

[1]Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0157.

[2] https://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20191112-0900-COMMITTEE-LIBE

Seneste opdatering: 27. november 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik