Menettely : 2019/2938(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B9-0183/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B9-0183/2019

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 28/11/2019 - 8.10
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2019)0081

<Date>{25/11/2019}25.11.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0183/2019</NoDocSe>
PDF 137kWORD 46k

<TitreType>PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS</TitreType>

<TitreSuite>neuvoston ja komission julkilausumien johdosta</TitreSuite>

<TitreRecueil>työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti</TitreRecueil>


<Titre>Venäjän federaation äskettäisistä toimista Vilnassa 13. tammikuuta 1991 tapahtuneiden traagisten tapahtumien tutkimiseen osallistuneita liettualaisia tuomareita, syyttäjiä ja tutkijoita vastaan</Titre>

<DocRef>(2019/2938(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Sergey Lagodinsky, Bronis Ropė</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}Verts/ALE-ryhmän puolesta</Commission>

</RepeatBlock-By>

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0182/2019

B9‑0183/2019

Euroopan parlamentin päätöslauselma Venäjän federaation äskettäisistä toimista Vilnassa 13. tammikuuta 1991 tapahtuneiden traagisten tapahtumien tutkimiseen osallistuneita liettualaisia tuomareita, syyttäjiä ja tutkijoita vastaan

(2019/2938(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon aiemmat Venäjää, ulkopuolista sekaantumista ja EU:n ja Venäjän välisiä suhteita koskevat päätöslauselmansa ja erityisesti 12. maaliskuuta 2019 antamansa päätöslauselman[1],

 ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnassa 12. marraskuuta 2019 käydyn keskustelun[2],

 ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU), Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) sekä Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja erityisesti sen 49 artiklan,

 ottaa huomioon YK:n yleiskokouksen päätöslauselmien 40/32 (29. marraskuuta 1985) ja 40/146 (13. joulukuuta 1985) mukaiset oikeuslaitoksen riippumattomuutta koskevat perusperiaatteet,

 ottaa huomioon Euroopan neuvoston ministerikomitean antaman suosituksen CM/Rec(2010)12 tuomarien riippumattomuudesta, tehokkuudesta ja vastuusta,

 ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että Vilnan alueellinen tuomioistuin antoi 27. maaliskuuta tuomion nk. tammikuun 13. päivän tapauksessa, jossa 67 Venäjän, Valko-Venäjän ja Ukrainan kansalaista, joista osa on entisiä Neuvostoliiton korkeita virkamiehiä, todettiin syyllisiksi sotarikoksiin ja rikoksiin ihmisyyttä vastaan osallisina Neuvostoliiton Vilnassa 13. tammikuuta 1991 tekemään aseelliseen hyökkäykseen; ottaa huomioon, että vastaajat tuomittiin poissaolevina kahta entistä neuvostoupseeria lukuun ottamatta ja että heidät tuomittiin enimmillään 14 vuoden vankeusrangaistuksiin; ottaa huomioon, että tuomioihin on haettu muutosta;

B. ottaa huomioon, että tuomiot koskevat Liettuan itsenäisyysjulistuksen antamista 11. maaliskuuta 1990 seuranneita traagisia tapahtumia ja Neuvostoliiton sotilaallista voimankäyttöä itsenäisyysliikkeen mielenosoittajia vastaan, jotka pyrkivät puolustamaan rauhanomaisesti valtiollista televisiokeskusta ja televisiotornia Vilnassa; ottaa huomioon, että Neuvostoliiton väliintulon seurauksena 14 mielenosoittajaa kuoli ja yli 800 loukkaantui;

C. ottaa huomioon, että Venäjän ja Valko-Venäjän viranomaiset kieltäytyivät tekemästä yhteistyötä tai vastaamasta Liettuan esittämiin oikeusapua koskeviin pyyntöihin esitutkinnan aikana;

D. ottaa huomioon, että heinäkuun 2018 ja huhtikuun 2019 välisenä aikana Venäjän federaation tutkintakomitea käynnisti rikosoikeudellisia menettelyjä tammikuun 13. päivän tapauksen tutkintaan tai käsittelyyn osallistuneita liettualaisia tuomareita, syyttäjiä ja tutkijoita vastaan Venäjän federaation rikoslain 299 ja 305 pykälän perusteella, joissa vahvistetaan rikosoikeudellinen vastuu ”tunnetusti syyttömän henkilön saattamisesta rikosoikeudelliseen vastuuseen” ja ”ilmeisen laittomien tuomioiden langettamisesta”; ottaa huomioon, että Venäjän viranomaiset voivat yrittää hakea kansainvälisiä pidätysmääräyksiä, jotka koskevat syytettyinä olevia liettualaisia virkamiehiä;

E. ottaa huomioon, että EU on yhteisö, joka perustuu keskeisiin yhteisiin arvoihin, joihin kuuluvat rauha, vapaus, demokratia, oikeusvaltio ja perus- ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen; toteaa, että nämä arvot muodostavat perustan EU:n suhteille kolmansien osapuolten kanssa; toteaa, että Liettua on Euroopan unionin jäsenvaltio, joka noudattaa täysin kansainvälistä oikeutta käyttäessään rikosoikeudellista toimivaltaansa alueperiaatteen mukaisesti;

F. toteaa, että Venäjä rikkoo yhä useammin kansainvälistä oikeutta ja kansainvälisiä sitoumuksia ja toimii hyvien naapuruussuhteiden vastaisesti; toteaa, että nykyiset EU:n ja Venäjän väliset jatkuvat jännitteet ja vastakkainasettelu eivät ole kummankaan osapuolen etujen mukaisia;

G. toteaa, että oikeusvaltioperiaate ja riippumaton oikeuslaitos ovat kestävien demokraattisten yhteiskuntien keskeisiä tekijöitä;

1. ilmaisee solidaarisuutensa Venäjän viranomaisten väärin perustein syyttämiä liettualaisia virkamiehiä ja tuomareita kohtaan ja tukee Liettuan hallituksen pyrkimyksiä nostaa asia esiin ja rajoittaa Venäjän viranomaisten tutkinnan kohteeksi joutuneille henkilöille aiheutuvaa vahinkoa ja vaaraa;

2. korostaa, että oikeuslaitoksen on ratkaistava käsiteltävänään olevat asiat puolueettomasti tosiseikkojen perusteella ja lakia noudattaen ilman mitään rajoituksia, asiatonta vaikuttamista, houkuttelua, painostusta, uhkailua tai sekaantumista suorasti tai epäsuorasti miltään taholta tai mistään syystä;

3. tuomitsee Venäjän viranomaisten toimet laittomina ja oikeusvaltioperiaatteen vastaisina ja katsoo, että niillä puututaan Liettuan oikeuslaitoksen riippumattomuuteen; kehottaa Venäjän viranomaisia luopumaan syytteistä ja pidättäytymään hakemasta kansainvälisiä pidätysmääräyksiä tässä asiassa Interpolin kautta tai kahdenvälisesti;

4. kannustaa EU:ta kehottamaan edelleen Venäjää kumoamaan tai muuttamaan kaikki lait, jotka ovat ristiriidassa kansainvälisten normien kanssa; kehottaa Venäjää lopettamaan välittömästi muiden maiden kansalaisten syytteeseenpanon tapauksissa, joissa se ei ole kansainvälisten sääntöjen mukaista; painottaa EU:n ja Venäjän välisen yhteistyön merkitystä kansainvälisen sääntöihin perustuvan järjestyksen puitteissa;

5. kehottaa jäsenvaltioita tekemään Venäjän-politiikassaan kokonaisvaltaista yhteistyötä unionin tasolla, sillä johdonmukaisuuden ja koordinoinnin lisääminen on olennaisen tärkeää EU:n toimintapolitiikan vaikuttavuuden parantamisessa, sekä tehostamaan toimiaan selviytymiskyvyn parantamiseksi ja etsimään käytännön ratkaisuja demokraattisten prosessien ja oikeuslaitoksen riippumattomuuden tukemiseksi ja vahvistamiseksi; odottaa kaikkien EU:n toimielinten ja jäsenvaltioiden ottavan tämän asian esille yhteyksissään Venäjän viranomaisten kanssa;

6. kehottaa tulevaa korkeaa edustajaa / varapuheenjohtajaa ja Euroopan ulkosuhdehallintoa varmistamaan, että nämä tapaukset ovat kokonaisuudessaan kaikkien jäsenvaltioiden tiedossa, että niitä käsitellään ulkoasiainneuvostossa ja että Venäjän viranomaisille tehdään täysin selväksi Euroopan unionin yhtenäisyys ja solidaarisuus tässä asiassa, kuten myös muissa vastaavissa tapauksissa;

7. kehottaa kaikkia EU:n jäsenvaltioita ja muita Interpolin perussäännön allekirjoittajamaita jättämään huomiotta kaikki syytettyinä olevista liettualaisista virkamiehistä tehtävät kansainväliset pidätysmääräykset ja kehottaa Interpolia olemaan suostumatta tällaisia pidätysmääräyksiä koskeviin Venäjän pyyntöihin;

8. kehottaa kaikkia EU:n jäsenvaltioita pidättäytymään siirtämästä Venäjälle henkilötietoja, joita voitaisiin käyttää rikosoikeudellisissa menettelyissä liettualaisia tuomareita, syyttäjiä ja tutkijoita vastaan;

9. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Euroopan neuvoston pääsihteerille, Venäjän federaation presidentille, hallitukselle ja valtionduumalle sekä Interpolille.

[1] Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0157.

[2] https://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20191112-0900-COMMITTEE-LIBE

Päivitetty viimeksi: 27. marraskuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö