Procedūra : 2019/2938(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B9-0183/2019

Iesniegtie teksti :

B9-0183/2019

Debates :

Balsojumi :

PV 28/11/2019 - 8.10
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P9_TA(2019)0081

<Date>{25/11/2019}25.11.2019</Date>
<NoDocSe>B9-0183/2019</NoDocSe>
PDF 160kWORD 44k

<TitreType>REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS</TitreType>

<TitreSuite>iesniegts, noslēdzot debates par Padomes un Komisijas paziņojumiem,</TitreSuite>

<TitreRecueil>saskaņā ar Reglamenta 132. panta 2. punktu</TitreRecueil>


<Titre>par Krievijas Federācijas nesenajām darbībām pret Lietuvas tiesnešiem, prokuroriem un izmeklētājiem, kas iesaistīti 1991. gada 13. janvārī Viļņā notikušo traģisko notikumu izmeklēšanā</Titre>

<DocRef>(2019/2938(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Sergey Lagodinsky, Bronis Ropė</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}Verts/ALE grupas vārdā</Commission>

</RepeatBlock-By>

Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B9-0182/2019

B9-0183/2019

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Krievijas Federācijas nesenajām darbībām pret Lietuvas tiesnešiem, prokuroriem un izmeklētājiem, kas iesaistīti 1991. gada 13. janvārī Viļņā notikušo traģisko notikumu izmeklēšanā

(2019/2938(RSP))

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Krieviju, ārvalstu iejaukšanos un ES un Krievijas attiecībām, jo īpaši 2019. gada 12. marta rezolūciju[1],

 ņemot vērā 2019. gada 12. novembra viedokļu apmaiņu Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejā[2],

 ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību (LES), Līgumu par Eiropas Savienības darbību (LESD) un Eiropas Savienības Pamattiesību hartu, jo īpaši tās 49. pantu,

 ņemot vērā tiesu varas neatkarības pamatprincipus, kas apstiprināti ar ANO Ģenerālās asamblejas 1985. gada 29. novembra Rezolūciju 40/32 un 1985. gada 13. decembra Rezolūciju 40/146,

 ņemot vērā Eiropas Padomes Ministru komitejas Ieteikumu CM/Rec(2010)12 “Tiesneši — neatkarība, efektivitāte un pienākumi”,

 ņemot vērā Reglamenta 132. panta 2. punktu,

A. tā kā Viļņas apgabaltiesa 27. martā pasludināja spriedumu tā sauktajā 13. janvāra lietā, kurā 67 Krievijas, Baltkrievijas un Ukrainas pilsoņi, tostarp bijušās Padomju Savienības augsta līmeņa amatpersonas, tika atzīti par vainīgiem kara noziegumos un noziegumos pret cilvēci par līdzdalību Padomju Savienības agresijā Viļņā 1991. gada 13. janvārī; tā kā apsūdzētie tika tiesāti aizmuguriski, izņemot divus bijušos padomju virsniekus, un viņiem tika piespriests cietumsods līdz 14 gadiem; tā kā šie spriedumi ir pārsūdzēti;

B. tā kā spriedumi attiecas uz traģiskajiem notikumiem pēc Lietuvas neatkarības pasludināšanas 1990. gada 11. martā un Padomju Savienības militārā spēka izmantošanu pret neatkarības kustības demonstrantiem, kuri Viļņā miermīlīgi centās aizstāvēt valsts televīzijas centru un TV torni; tā kā Padomju Savienības intervences rezultātā gāja bojā 14 demonstranti un vairāk nekā 800 tika ievainoti;

C. tā kā pirmstiesas izmeklēšanas laikā Krievijas un Baltkrievijas iestādes atteicās sadarboties vai atbildēt uz Lietuvas tiesiskas palīdzības pieprasījumiem;

D. tā kā laikā no 2018. gada jūlija līdz 2019. gada aprīlim Krievijas Federācijas Izmeklēšanas komiteja ierosināja vairākas krimināllietas pret Lietuvas tiesnešiem, prokuroriem un izmeklētājiem, kas bija iesaistīti 13. janvāra lietas izmeklēšanā vai iztiesāšanā, pamatojoties uz Krievijas Federācijas Kriminālkodeksa 299. un 305. pantu, kuri paredz kriminālatbildību par “neapšaubāmi nevainīgas personas saukšanu pie kriminālatbildības” un par “tīšu netaisnīga sprieduma pieņemšanu”; tā kā Krievijas varas iestādes var mēģināt pieprasīt izdot starptautiskus apcietināšanas orderus par apsūdzētajām Lietuvas amatpersonām;

E. tā kā ES ir kopiena, kuras pamatā ir kopīgas vērtības, tostarp miers, brīvība, demokrātija, tiesiskums, kā arī pamattiesību un cilvēktiesību ievērošana; tā kā šīs vērtības veido pamatu ES attiecībām ar trešām pusēm; tā kā Lietuva ir Eiropas Savienības dalībvalsts un rīkojas pilnīgā saskaņā ar starptautiskajām tiesībām, īstenojot kriminālo jurisdikciju saskaņā ar teritoriālo principu;

F. tā kā Krievija arvien biežāk pārkāpj starptautiskās tiesības, neievēro starptautiskās saistības un rīkojas pretrunā labām kaimiņattiecībām; tā kā pašreizējais saspīlējums un konfrontācija ES un Krievijas starpā nav nevienas puses interesēs;

G. tā kā tiesiskums un neatkarīga tiesu vara ir noturīgas demokrātiskas sabiedrības pamatā,

1. pauž solidaritāti ar Lietuvas amatpersonām un tiesnešiem, ko Krievijas varas iestādes nepamatoti apsūdz, un pauž atbalstu Lietuvas valdības centieniem informēt par šo lietu un ierobežot kaitējumu un apdraudējumu, ar kādu saskaras personas, par kurām Krievijas varas iestādes sākušas izmeklēšanu;

2. uzsver, ka tiesu iestādēm ir jālemj par tām iesniegtajiem jautājumiem objektīvi, pamatojoties uz faktiem un saskaņā ar tiesību aktiem, bez ierobežojumiem, nevēlamas ietekmēšanas, pamudinājumiem, spiediena, draudiem, kā arī tiešas vai netiešas iejaukšanās no jebkuras puses vai jebkura iemesla dēļ;

3. nosoda Krievijas varas iestāžu veiktos pasākumus, kas ir nelikumīgi un neatbilst tiesiskuma principam, un uzskata, ka tie ir iejaukšanās Lietuvas tiesu varas neatkarībā; aicina Krievijas varas iestādes atsaukt apsūdzības un nepieprasīt izdot starptautiskus apcietināšanas orderus šajā lietā ne ar Interpola starpniecību, ne arī vienojoties par to divpusēji;

4. mudina ES arī turpmāk atkārtoti aicināt Krieviju atcelt vai grozīt visus tiesību aktus, kas neatbilst starptautiskajiem standartiem; aicina Krieviju nekavējoties pārtraukt kriminālvajāšanu pret ārvalstu pilsoņiem, ja tas neatbilst starptautiskiem noteikumiem; uzsver, ir svarīgi, lai ES un Krievija sadarbotos uz noteikumiem balstītā starptautiskā kārtībā;

5. aicina dalībvalstis pilnībā sadarboties Eiropas līmenī jautājumā par to politiku attiecībā uz Krieviju, jo lielāka saskaņotība un labāka koordinācija ir būtiski efektīvākai ES politikai, un pielikt lielākas pūles noturības izveidei, kā arī strādāt pie praktiskiem risinājumiem, kuru mērķis ir atbalstīt un stiprināt demokrātiskos procesus un neatkarīgu tiesu varu; sagaida, ka visas ES iestādes un dalībvalstis apspriedīs šo lietu kontaktos ar Krievijas varas iestādēm;

6. aicina AP/PV un EĀDD nodrošināt, ka šīs lietas ir pilnībā zināmas visām dalībvalstīm un tiek apspriestas Ārlietu padomē un ka Krievijas varas iestādes pilnībā apzinās Eiropas Savienības vienotību un solidaritāti šajā lietā, tāpat kā arī citās saistītās lietās;

7. aicina visas ES dalībvalstis un citus Interpola Statūtu parakstītājus ignorēt visus apsūdzētajām Lietuvas amatpersonām izdotos starptautiskos apcietināšanas orderus un aicina Interpolu neņemt vērā nevienu Krievijas pieprasījumu izdot šādu orderi;

8. aicina visas ES dalībvalstis nenodot Krievijai personas datus, ko tā varētu izmantot kriminālprocesā pret Lietuvas tiesnešiem, prokuroriem un izmeklētājiem;

9. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, Eiropas Padomes ģenerālsekretārei, Krievijas Federācijas prezidentam, valdībai un Valsts domei, kā arī Interpolam.

[1] Pieņemtie teksti, P_8 TA(2019)0157.

[2]https://www.europarl.europa.eu/ep-live/lv/committees/video?event=20191112-0900-COMMITTEE-LIBE

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 27. novembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika