Projekt rezolucji - B9-0183/2019Projekt rezolucji
B9-0183/2019

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie postępowań wszczętych przez Rosję przeciwko litewskim sędziom, prokuratorom i śledczym prowadzącym dochodzenie w sprawie tragicznych wydarzeń, do których doszło w Wilnie 13 stycznia 1991 r.

25.11.2019 - (2019/2938(RSP))

złożony w następstwie oświadczeń Rady i Komisji
złożony zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu

Sergey Lagodinsky, Bronis Ropė
w imieniu grupy Verts/ALE

Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B9-0182/2019

Procedura : 2019/2938(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B9-0183/2019
Teksty złożone :
B9-0183/2019
Debaty :
Teksty przyjęte :

B9‑0183/2019

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie postępowań wszczętych przez Rosję przeciwko litewskim sędziom, prokuratorom i śledczym prowadzącym dochodzenie w sprawie tragicznych wydarzeń, do których doszło w Wilnie 13 stycznia 1991 r.

(2019/2938(RSP))

Parlament Europejski,

 uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie Rosji, obcej ingerencji i stosunków UE-Rosja, w szczególności rezolucję z 12 marca 2019 r.[1],

 uwzględniając niedawną wymianę poglądów w Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych w dniu 12 listopada 2019 r.[2],

 uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej (TUE), Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) oraz Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej, w szczególności jej art. 49,

 uwzględniając podstawowe zasady dotyczące niezawisłości sądownictwa przyjęte w rezolucjach Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 40/32 z 29 listopada 1985 r. i 40/146 z 13 grudnia 1985 r.,

 uwzględniając zalecenie CM/Rec (2010)12 Komitetu Ministrów Rady Europy pt. „Sędziowie: niezawisłość, skuteczność i zakres odpowiedzialności”,

 uwzględniając art. 132 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że 27 marca Sąd Okręgowy w Wilnie wydał orzeczenie w sprawie dotyczącej wydarzeń z 13 stycznia, w której 67 obywateli Rosji, Białorusi i Ukrainy, w tym byłych funkcjonariuszy wysokiego szczebla Związku Radzieckiego, uznano za winnych zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości za udział w radzieckiej agresji w dniu 13 stycznia 1991 r. w Wilnie; mając na uwadze, że postępowanie wobec oskarżonych – z wyjątkiem dwóch byłych oficerów radzieckich – toczyło się in absentia, a oskarżeni otrzymali kary do 14 lat pozbawienia wolności; mając na uwadze, że wyroki te zostały zaskarżone;

B. mając na uwadze, że orzeczenia te dotyczą tragicznych wydarzeń po ogłoszeniu przez Litwę 11 marca 1990 r. deklaracji niepodległości i użycia przez Związek Radziecki sił wojskowych przeciwko demonstrantom z ruchu niepodległościowego, którzy próbowali pokojowo bronić siedziby telewizji państwowej i wieży telewizyjnej w Wilnie; mając na uwadze, że w wyniku interwencji radzieckiej śmierć poniosło 14 demonstrantów, a ponad 800 odniosło rany;

C. mając na uwadze, że władze rosyjskie i białoruskie odmówiły współpracy lub odpowiedzi na litewskie wnioski o pomoc prawną podczas postępowania przygotowawczego;

D. mając na uwadze, że od lipca 2018 r. do kwietnia 2019 r. komisja śledcza Federacji Rosyjskiej wszczęła postępowania karne przeciwko litewskim sędziom, prokuratorom i śledczym prowadzącym dochodzenie lub orzekającym w sprawie wydarzeń z 13 stycznia, na podstawie art. 299 i 305 kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej, które przewidują odpowiedzialność karną za „świadome pociągnięcie do odpowiedzialności karnej niewinnej osoby” oraz za „nałożenie kary ewidentnie niezgodnej z prawem”; mając na uwadze, że władze Rosji mogą starać się o międzynarodowe nakazy aresztowania oskarżonych urzędników litewskich;

E. mając na uwadze, że UE jest wspólnotą opartą na kluczowym zestawie wspólnych wartości, które obejmują pokój, wolność, demokrację, praworządność oraz poszanowanie praw podstawowych i praw człowieka; mając na uwadze, że wartości te stanowią podstawę stosunków UE ze stronami trzecimi; mając na uwadze, że Litwa jest państwem członkowskim Unii Europejskiej i działa w pełnej zgodności z prawem międzynarodowym, wykonując jurysdykcję w sprawach karnych zgodnie z zasadą terytorialności;

F. mając na uwadze, że Rosja coraz częściej narusza międzynarodowe prawo i zobowiązania oraz działa sprzecznie z zasadami stosunków dobrosąsiedzkich; mając na uwadze, że utrzymujące się obecnie napięcia i sytuacja konfrontacji między UE a Rosją nie leżą w interesie żadnej ze stron;

G. mając na uwadze, że praworządność i niezawisłe sądownictwo leżą u podstaw odpornych społeczeństw demokratycznych;

1. solidaryzuje się z litewskimi urzędnikami i sędziami niesłusznie oskarżonymi przez władze rosyjskie oraz popiera dążenia rządu litewskiego do nagłośnienia tej sprawy oraz do ograniczenia szkód i zagrożeń, na jakie narażone są osoby, wobec których władze rosyjskie prowadzą dochodzenie;

2. podkreśla, że sądy muszą rozstrzygać sprawy w sposób bezstronny, na podstawie faktów i zgodnie z prawem, bez żadnych ograniczeń, niewłaściwych wpływów, zachęt, nacisków, gróźb lub ingerencji, bezpośrednich lub pośrednich, z jakiejkolwiek strony lub z jakiegokolwiek powodu;

3. potępia działania władz rosyjskich jako bezprawne i niezgodne z zasadami państwa prawa oraz uznaje je za ingerencję w niezawisłość litewskiego wymiaru sprawiedliwości; wzywa władze rosyjskie, aby wycofały te zarzuty i powstrzymały się od prób uzyskania międzynarodowych nakazów aresztowania w tej sprawie, czy to za pośrednictwem Interpolu, czy na szczeblu dwustronnym;

4. zachęca UE, by nadal ponawiała apele do Rosji o uchylenie lub zmianę wszystkich przepisów niezgodnych ze standardami międzynarodowymi; wzywa Rosję, aby natychmiast zaprzestała ścigania obcokrajowców, gdy jest to niezgodne z przepisami międzynarodowymi; podkreśla znaczenie współpracy między UE a Rosją w ramach międzynarodowego ładu opartego na zasadach;

5. wzywa państwa członkowskie do pełnej współpracy na szczeblu europejskim w zakresie polityki wobec Rosji, ponieważ większa spójność i lepsza koordynacja mają zasadnicze znaczenie dla skuteczności polityki UE, a także do nasilenia wysiłków na rzecz budowy odporności i do wypracowania praktycznych rozwiązań wspierających i wzmacniających procesy demokratyczne i niezawisłe sądownictwo; oczekuje, że wszystkie instytucje i państwa członkowskie UE będą poruszać tę sprawę w kontaktach z władzami rosyjskimi;

6. apeluje do obejmującego urząd wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela oraz do ESDZ o dopilnowanie, by sprawy te były w pełni znane wszystkim państwom członkowskim i by zostały poruszone na posiedzeniu Rady do Spraw Zagranicznych, a także by władze rosyjskie w pełni zdawały sobie sprawę z jedności i solidarności Unii Europejskiej w tej sprawie, podobnie jak w innych powiązanych sprawach;

7. wzywa wszystkie państwa członkowskie UE i innych sygnatariuszy konstytucji Interpolu, aby ignorowały wszelkie międzynarodowe nakazy aresztowania oskarżonych urzędników litewskich, oraz apeluje do Interpolu o ignorowanie wszelkich wniosków Rosji o wydanie takich nakazów;

8. wzywa wszystkie państwa członkowskie UE, aby powstrzymały się od przekazywania Rosji wszelkich danych osobowych, które mogłyby zostać wykorzystane w postępowaniu karnym przeciwko litewskim sędziom, prokuratorom i śledczym;

9. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, Wiceprzewodniczącemu Komisji / Wysokiemu Przedstawicielowi Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, rządom i parlamentom państw członkowskich, Sekretarzowi Generalnemu Rady Europy, prezydentowi, rządowi i Dumie Państwowej Federacji Rosyjskiej oraz Interpolowi.

Ostatnia aktualizacja: 27 listopada 2019
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności