Predlog resolucije - B9-0183/2019Predlog resolucije
B9-0183/2019

PREDLOG RESOLUCIJE o nedavnih ukrepih Ruske federacije proti litovskim sodnikom, tožilcem in preiskovalcem, ki so sodelovali pri preiskavi tragičnih dogodkov z dne 13. januarja 1991 v Vilni

25.11.2019 - (2019/2938(RSP))

ob zaključku razprave o izjavah Sveta in Komisije
v skladu s členom 132(2) Poslovnika

Sergey Lagodinsky, Bronis Ropė
v imenu skupine Verts/ALE

Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B9-0182/2019

Postopek : 2019/2938(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B9-0183/2019
Predložena besedila :
B9-0183/2019
Razprave :
Sprejeta besedila :

B9-0183/2019

Resolucija Evropskega parlamenta o nedavnih ukrepih Ruske federacije proti litovskim sodnikom, tožilcem in preiskovalcem, ki so sodelovali pri preiskavi tragičnih dogodkov z dne 13. januarja 1991 v Vilni

(2019/2938(RSP))

Evropski parlament,

 ob upoštevanju svojih predhodnih resolucij o Rusiji, tujem vmešavanju ter o odnosih med EU in Rusijo, zlasti resolucije z 12. marca 2019[1];

 ob upoštevanju nedavne izmenjave mnenj v Odboru za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 12. novembra 2019[2];

 ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji (PEU), Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) in Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, zlasti člena 49;

 ob upoštevanju osnovnih načel o neodvisnosti sodstva, potrjenih z resolucijami generalne skupščine OZN št. 40/32 z 29. novembra 1985 ter št. 40/146 s 13. decembra 1985;

 ob upoštevanju priporočila Odbora ministrov Sveta Evrope CM/Rec (2010)12 z naslovom Sodniki: neodvisnost, učinkovitost in odgovornost;

 ob upoštevanju člena 132(2) Poslovnika,

A. ker je vilensko regionalno sodišče 27. marca izreklo sodbo v tako imenovani zadevi 13. januarja, kjer je 67 ruskih, beloruskih in ukrajinskih državljanov, med njimi tudi nekdanje visoke uradnike Sovjetske zveze, spoznalo za krive vojnih hudodelstev in hudodelstev zoper človečnost zaradi njihovega sodelovanja pri sovjetski agresiji v Vilni 13. januarja 1991; ker so obtoženim, razen dvema nekdanjima sovjetskima častnikoma, sodili v nenavzočnosti, dosojene kazni pa so bile do 14 let zapora; ker za te sodbe trenutno teče pritožbeni postopek;

B. ker te sodbe zadevajo tragične dogodke po razglasitvi litovske neodvisnosti 11. marca 1990 in uporabo vojaške sile Sovjetske zveze proti protestnikom gibanja za neodvisnost, ki so miroljubno skušali zaščititi sedež državne televizije in televizijski stolp v Vilni; ker je pri sovjetskem posredovanju umrlo štirinajst protestnikov, več kot 800 pa je bilo ranjenih;

C. ker so ruski in beloruski organi zavrnili sodelovanje ali niso odgovorili na litovske prošnje za pravno pomoč med preiskavo;

D. ker je preiskovalni odbor Ruske federacije od julija 2018 do aprila 2019 uvedel več kazenskih postopkov zoper litovske sodnike, tožilce in preiskovalce, vključene v preiskavo ali sojenje v zadevi 13. januarja, na podlagi členov 299 in 305 kazenskega zakonika Ruske federacije, ki določata kazensko odgovornost za „zavestno uveljavljanje kazenske odgovornosti za nedolžno osebo“ ter za „izrekanje očitno nezakonitih kazni“; ker bodo ruski organi za obtožene litovske uradnike morda poskusili pridobiti mednarodni nalog za prijetje;

E. ker je EU skupnost, ki temelji na temeljnem nizu skupnih vrednot, med katerimi so mir, svoboda, demokracija, pravna država ter spoštovanje temeljnih in človekovih pravic; ker so te vrednote podlaga za odnose EU s tretjimi stranmi; ker je Litva država članica Evropske unije in z izvajanjem kazenske jurisdikcije po teritorialnem načelu ravna popolnoma skladno z mednarodnim pravom;

F. ker Rusija vse pogosteje krši mednarodno pravo in zaveze ter ravna v nasprotju z dobrimi sosedskimi odnosi; ker sedanje neprestane napetosti in spori med EU in Rusijo niso v interesu nobene od strani;

G. ker sta pravna država in neodvisno sodstvo bistvo odporne demokratične družbe;

1. izraža solidarnost z litovskimi uradniki in sodniki, ki so jih ruski organi obtožili po krivici, ter podpira prizadevanja litovske vlade za izpostavitev te zadeve in za zmanjšanje škode in nevarnosti, ki grozi tem posameznikom, ki jih preiskujejo ruski organi;

2. poudarja, da mora sodstvo predložene zadeve razsojati nepristransko na podlagi dejstev in v skladu s pravom, brez omejitev, neprimernega vpliva, spodbud, pritiskov, groženj ali neposrednega ali posrednega vmešavanja katerekoli strani ali zaradi kakršnega koli razloga;

3. obsoja dejanja ruskih organov kot nezakonita in neskladna z načelom pravne države in jih ima za vmešavanje v neodvisnost litovskega sodstva; poziva ruske organe, naj te obtožbe umaknejo in naj niti prek Interpola niti dvostransko ne zahtevajo mednarodnih nalogov za prijetje v tej zadevi;

4. spodbuja EU, naj Rusijo še naprej poziva k razveljavitvi ali spremembi vseh zakonov, ki niso v skladu z mednarodnim standardi; poziva Rusijo, naj takoj opusti pregon tujih državljanov, ki ni v skladu z mednarodnimi pravili; poudarja pomen sodelovanja med EU in Rusijo v mednarodnem redu na podlagi pravil;

5. poziva države članice, naj pri politiki glede Rusije v celoti sodelujejo na evropski ravni, saj sta večja povezanost in boljše usklajevanje bistvenega pomena za učinkovitejšo politiko EU, ter naj si bolj prizadevajo za krepitev odpornosti ter iščejo praktične rešitve, kako podpreti in okrepiti demokratične procese in neodvisno sodstvo; pričakuje, da bodo vse institucije EU in države članice pri svojih stikih z ruskimi organi opozorile na to zadevo;

6. poziva prihodnjega visokega predstavnika/podpredsednika Komisije in Evropsko službo za zunanje delovanje, naj poskrbita, da bodo o teh zadevah temeljito seznanjene vse države članice, da jih bo obravnaval Svet za zunanje zadeve ter da se ruski organi v celoti zavedajo enotnosti in solidarnosti Evropske unije pri tej zadevi in pri drugih povezanih zadevah;

7. poziva vse države članice EU in druge podpisnice statuta Interpola, naj prezrejo vse mednarodne naloge za prijetje za obtožene litovske uradnike, ter poziva Interpol, naj prezre ruske zahteve za take naloge;

8. poziva vse države članice EU, naj Rusiji ne posredujejo osebnih podatkov, ki bi jih bilo mogoče uporabiti v kazenskih postopkih zoper litovske sodnike, tožilce in preiskovalce;

9. naroča svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, vladam in parlamentom držav članic, generalnemu sekretarju Sveta Evrope, predsedniku, vladi in državni dumi Ruske federacije ter Interpolu.

 

Zadnja posodobitev: 27. november 2019
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov