Förfarande : 2019/2938(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B9-0183/2019

Ingivna texter :

B9-0183/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 28/11/2019 - 8.10
Röstförklaringar

Antagna texter :

P9_TA(2019)0081

<Date>{25/11/2019}25.11.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0183/2019</NoDocSe>
PDF 138kWORD 46k

<TitreType>FÖRSLAG TILL RESOLUTION</TitreType>

<TitreSuite>till följd av uttalanden av rådet och kommissionen</TitreSuite>

<TitreRecueil>i enlighet med artikel 132.2 i arbetsordningen</TitreRecueil>


<Titre>om de åtgärder som Ryska federationen nyligen vidtagit mot litauiska domare, åklagare och utredare som deltagit i utredningen av de tragiska händelserna den 13 januari 1991 i Vilnius</Titre>

<DocRef>(2019/2938(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Sergey Lagodinsky, Bronis Ropė</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}för Verts/ALE-gruppen</Commission>

</RepeatBlock-By>

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B9-0182/2019

B9‑0183/2019

Europaparlamentets resolution om de åtgärder som Ryska federationen nyligen vidtagit mot litauiska domare, åklagare och utredare som deltagit i utredningen av de tragiska händelserna den 13 januari 1991 i Vilnius

(2019/2938(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av sina tidigare resolutioner om Ryssland, utländsk inblandning och förbindelserna mellan EU och Ryssland, särskilt resolutionen av den 12 mars 2019[1],

 med beaktande av diskussionen i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor den 12 november 2019[2],

 med beaktande av fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget), fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) och Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, särskilt artikel 49,

 med beaktande av de grundläggande principerna för rättsväsendets oberoende, som godkändes av FN:s generalförsamlings resolutioner 40/32 av den 29 november 1985 och 40/146 av den 13 december 1985,

 med beaktande av rekommendationen från Europarådets ministerkommitté om domares oberoende, effektivitet och ansvar (CM/Rec(2010)12),

 med beaktande av artikel 132.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Den 27 mars utfärdade den regionala domstolen i Vilnius sin dom i det så kallade 13 januari-målet, där 67 ryska, vitryska och ukrainska medborgare, däribland f.d. högt uppsatta tjänstemän från Sovjetunionen, befanns skyldiga till krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten för deras deltagande i den sovjetiska aggressionen den 13 januari 1991 i Vilnius. De tilltalade åtalades i sin frånvaro, med undantag för två före detta sovjetiska officerare, och dömdes till fängelse i upp till 14 år. Dessa domar är för närvarande föremål för överklagande.

B. Domarna gäller de tragiska händelserna efter den litauiska självständighetsförklaringen den 11 mars 1990 och Sovjetunionens bruk av militära medel mot självständighetsdemonstranterna, som på fredlig väg försökte försvara det statliga tv‑huset och tv-tornet i Vilnius. Detta sovjetiska ingripande ledde till att 14 demonstranter dödades och över 800 skadades.

C. Ryska och vitryska myndigheter har vägrat att samarbeta eller svara på litauiska begäranden om rättsligt bistånd under förundersökningarna.

D. Mellan juli 2018 och april 2019 inledde Ryska federationens undersökningskommitté flera straffrättsliga utredningar mot litauiska domare, åklagare och utredare som hade deltagit i utredningen eller domen i det så kallade 13-januari-målet. Dessa utredningar byggde på artiklarna 299 och 305 i Ryska federationens strafflag, där det fastslås att det är straffbart att ”ställa en person som man vet är oskyldig inför rättsligt ansvar” och att ”utfärda uppenbart olagliga domar”. Ryska myndigheter kan försöka utverka internationella arresteringsorder mot de litauiska tjänstemän som åtalats.

E. EU-gemenskapen bygger på en uppsättning nyckelvärderingar som bland annat omfattar fred, frihet, demokrati, rättsstatlighet och respekt för grundläggande och mänskliga rättigheter. Dessa värderingar utgör grunden för EU:s förbindelser med tredje part. Litauen är en medlemsstat i Europeiska unionen och handlar i full överensstämmelse med internationell rätt genom att utöva sin domsrätt i brottmål i enlighet med den territoriella principen.

F. Ryssland bryter allt oftare mot folkrätt och internationella åtaganden och uppträder till förfång för goda grannförbindelser. De nuvarande ihållande spänningarna och konfrontationen mellan EU och Ryssland ligger inte i någon av parternas intresse.

G. Rättsstatlighet och ett oberoende rättsväsende utgör kärnan i motståndskraftiga demokratiska samhällen.

1. Europaparlamentet uttrycker sin solidaritet med de litauiska tjänstemän och domare som orättmätigt har åtalats av de ryska myndigheterna och stöder den litauiska regeringens försök att lyfta fram fallet och minska skadan och riskerna för de individer som utretts av de ryska myndigheterna.

2. Europaparlamentet betonar att rättsväsendet måste ta ställning i de ärenden de ställs inför på ett opartiskt sätt, på grundval av fakta och i enlighet med lagen, utan restriktioner, otillbörlig påverkan, incitament, påtryckningar, hot eller inblandningar, direkta eller indirekta, oavsett varifrån de kommer och vilka skäl som anförs.

3. Europaparlamentet fördömer de ryska myndigheternas åtgärder som olagliga och som oförenliga med rättsstatsprincipen och anser att de utgör en inblandning i det litauiska rättsväsendets oberoende. Parlamentet uppmanar de ryska myndigheterna att dra tillbaka dessa anklagelser och att avstå från att i detta mål utverka en internationella arresteringsorder genom Interpol eller bilateralt.

4. Europaparlamentet uppmanar EU att fortsätta att upprepa sina uppmaningar till Ryssland att upphäva eller ändra alla lagar som är oförenliga med internationella standarder. Parlamentet uppmanar Ryssland att omedelbart upphöra med åtal mot utländska medborgare när detta inte är förenligt med internationella regler. Parlamentet betonar vikten av samarbete mellan EU och Ryssland i vår regelbaserade världsordning.

5. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att fullt ut samarbeta på unionsnivå om sin politik gentemot Ryssland, eftersom större samstämmighet och bättre samordning är av avgörande betydelse för en effektivare EU-politik, och att göra större ansträngningar för att bygga upp motståndskraft, samt att arbeta för praktiska lösningar för att stödja och stärka demokratiska processer och ett oberoende rättsväsende. Parlamentet förväntar sig att alla EU-institutioner och medlemsstater tar upp detta mål i sina kontakter med ryska myndigheter.

6. Europaparlamentet uppmanar den vice ordföranden/den höga representanten och utrikestjänsten att se till att alla medlemsstater bekantar sig väl med dessa mål och att de tas upp i rådet (utrikes frågor) samt att de ryska myndigheterna görs fullt medvetna om Europeiska unionens enighet och solidaritet i detta mål, liksom i andra liknande mål.

7. Europaparlamentet uppmanar alla EU:s medlemsstater och övriga undertecknare av Interpols konstitution att ignorera varje internationell arresteringsorder mot de anklagade litauiska tjänstemännen, och uppmanar Interpol att ignorera eventuella ryska begäranden om sådana arresteringsorder.

8. Europaparlamentet uppmanar alla EU:s medlemsstater att avstå från att överföra personuppgifter till Ryssland som kan användas i straffrättsliga förfaranden mot litauiska domare, åklagare och utredare.

9. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament, Europarådets generalsekreterare, Ryska federationens president, regering och statsduma och Interpol.

[1] Antagna texter, P_8 TA(2019)0157.

[2] https://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20191112-0900-COMMITTEE-LIBE

Senaste uppdatering: 27 november 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy