Предложение за резолюция - B9-0185/2019Предложение за резолюция
B9-0185/2019

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно неотдавнашните действия на Руската федерация срещу литовските съдии, прокурори и следователи, участващи в разследването на трагичните събития от 13 януари 1991 г. във Вилнюс

25.11.2019 - (2019/2938(RSP))

за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията
внесен съгласно член 132, параграф 2 от Правилника за дейността

Кати Пири, Биргит Зипел, Рафаел Глюксман, Юозас Олекас, Вилия Блинкевичуте
от името на групата S&D

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B9-0182/2019

Процедура : 2019/2938(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B9-0185/2019
Внесени текстове :
B9-0185/2019
Разисквания :
Приети текстове :

B9‑0185/2019

Резолюция на Европейския парламент относно неотдавнашните действия на Руската федерация срещу литовските съдии, прокурори и следователи, участващи в разследването на трагичните събития от 13 януари 1991 г. във Вилнюс

(2019/2938(RSP))

Европейският парламент,

 като взе предвид предишните си резолюции относно Русия и отношенията между ЕС и Русия,

 като взе предвид размяната на мнения, проведена в комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи с литовския министър на правосъдието на 12 ноември 2019 г.,

 като взе предвид член 132, параграф 2 от своя правилник,

А. като има предвид, че на 27 март 2019 г. Окръжният съд на Вилнюс постанови решение по т.нар. „дело 13 януари“, в което Дмитрий Язов, бивш министър на отбраната на Съветския съюз, Владимир Усхопчик, бивш командир на Вилнюския гарнизон на Съветската армия, Михаил Головатов, бивш командващ специалните сили на КГБ, и 64 руски, белоруски и украински граждани бяха признати за виновни за военни престъпления и престъпления срещу човечеството заради участието си в съветското нападение на 13 януари 1991 г. във Вилнюс; като има предвид, че понастоящем тези решения са в процес на обжалване;

Б. като има предвид, че всички извършители на това нападение бяха съдени in absentia, с изключение на двама – Юрий Мел и Генади Иванов, бивши офицери от съветската армия, и че подсъдимите получиха присъди лишаване от свобода до 14 години; като има предвид, че съдебните решения, постановени през пролетта на 2019 г., се отнасят до трагичните събития, последвали литовската декларация за независимост от 11 март 1990 г., и до опитите на Съветския съюз да отмени обявената независимост, които започнаха с икономическа блокада през есента на 1990 г. и достигнаха кулминацията си с бруталните усилия за сваляне на литовското правителство през януари 1991 г.;

В. като има предвид, че при тези събития бяха убити 14 цивилни граждани, а над 800 бяха ранени, докато се опитваха по мирен път да защитят телевизионната кула във Вилнюс; като има предвид, че потисническите действия на съветските въоръжени сили продължиха до опита за преврат, извършен през август 1991 г. в Москва;

Г. като има предвид, че усилията на литовските органи да разследват и изправят пред съда заподозрените представляваха продължителен процес и бяха възпрепятствани от отказа на руските и беларуските органи да сътрудничат, като те или пренебрегваха, или отхвърляха исканията на Литва за правна помощ, като последното искане, на което беше даден частичен отговор, датира от 2008 г.;

Д. като има предвид, че първоначалната реакция на Русия във връзка със съдебното решение беше отрицателна, като руската Държавна дума заяви, че съдебният процес е „политически мотивиран“ и е „опит за пренаписване на историята“, а Министерството на външните работи на Русия обяви, че „няма да го остави без по-нататъшен отговор“;

Е. като има предвид, че между юли 2018 г. и април 2019 г. Следствената комисия на Руската федерация започна няколко наказателни производства срещу литовски съдии, прокурори и следователи, участващи в разследването или постановяването на решението по т.нар. „дело 13 януари“, на основание членове 299 и 305 от Наказателния кодекс на Руската федерация, които предвиждат наказателна отговорност за „съзнателно подвеждане на невинен човек под наказателна отговорност“ и за „постановяване от съдия (съдии) на умишлено несправедлива присъда, съдебно решение или друг съдебен акт“;

Ж. като има предвид, че Русия може да се опита да поиска международни заповеди за арест срещу литовските длъжностни лица, които участват в този процес;

З. като има предвид, че зачитането на принципите на правовата държава е една от общите ценности, на които се основава Съюзът; като има предвид, че Комисията, заедно с Парламента и Съвета, носи отговорност съгласно Договорите за гарантиране на зачитането на принципите на правовата държава като основна ценност на Съюза и за гарантиране на спазването на правото, ценностите и принципите на ЕС;

И. като има предвид, че тези принципи включват: законност, която предполага прозрачен, отчетен, демократичен и плуралистичен процес на правоприлагане; правна сигурност; забрана на произвол от страна на органите на изпълнителната власт; независимост и безпристрастност на съда; ефективен съдебен контрол, включващ пълно зачитане на основните права; и равенство пред закона;

1. осъжда образуваното от руските органи наказателно производство срещу литовските длъжностни лица, участващи в т.нар. „дело 13 януари“; осъжда действията, предприети от руските органи, като незаконни и в явно нарушение на принципите на правовата държава;

2. изразява своята солидарност с литовските длъжностни лица и съдии, срещу които Русия е повдигнала обвинение по този случай, и с усилията на литовското правителство да разкрие фактите по случая и да ограничи вредите и опасността, пред които са изправени лицата, несправедливо обвинени от руските органи;

3. призовава руските органи да оттеглят тези обвинения и да се въздържат от търсене на международни заповеди за арест в този случай, независимо дали чрез Интерпол или на двустранна основа; призовава руските органи да спрат да пречат на процеса на разследване и да сътрудничат изцяло на литовските органи за разрешаването на случая и санкционирането на извършителите;

4. призовава председателите на Съвета и на Комисията, както и ЗП/ВП да продължат да следят отблизо подобни случаи, да повдигат тези въпроси на различни формати и срещи с Русия, както и да докладват на Парламента относно размяната на мнения с руските органи, като същевременно дават на руските органи пълна представа за единството и солидарността на Европейския съюз по този случай, както и при други свързани случаи; настоятелно призовава държавите членки да повдигнат този въпрос, когато общуват с руските органи;

5. призовава всички държави членки и други страни, подписали конституцията на Международната организация на криминалната полиция - Интерпол, да не вземат под внимание каквато и да е международна заповед за арест на обвинените литовски длъжностни лица; призовава Интерпол да не взема под внимание исканията на Русия за такива заповеди;

6. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Съвета и Комисията, на генералния секретар на Съвета на Европа, президента, правителството и Държавната дума на Руската федерация, Европол и Интерпол.

Последно осъвременяване: 27 ноември 2019 г.
Правна информация - Политика за поверителност