Resolutsiooni ettepanek - B9-0185/2019Resolutsiooni ettepanek
B9-0185/2019

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK Vene Föderatsiooni hiljutiste meetmete kohta Leedu kohtunike, prokuröride ja uurijate vastu, kes on seotud 13. jaanuari 1991. aasta Vilniuse traagiliste sündmuste uurimisega

25.11.2019 - (2019/2938(RSP))

nõukogu ja komisjoni avalduste alusel
vastavalt kodukorra artikli 132 lõikele 2

Kati Piri, Birgit Sippel, Raphaël Glucksmann, Juozas Olekas, Vilija Blinkevičiūtė
fraktsiooni S&D nimel

Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B9-0182/2019

Menetlus : 2019/2938(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B9-0185/2019
Esitatud tekstid :
B9-0185/2019
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

B9-0185/2019

Euroopa Parlamendi resolutsioon Vene Föderatsiooni hiljutiste meetmete kohta Leedu kohtunike, prokuröride ja uurijate vastu, kes on seotud 13. jaanuari 1991. aasta Vilniuse traagiliste sündmuste uurimisega

(2019/2938(RSP))

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Venemaa ning ELi ja Venemaa suhete kohta,

 võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonis 12. novembril 2019 toimunud arvamuste vahetusi,

 võttes arvesse kodukorra artikli 132 lõiget 2,

A. arvestades, et 27. märtsil 2019 tegi Vilniuse piirkonnakohus otsuse nn 13. jaanuari kohtuasjas, milles Nõukogude Liidu endine kaitseminister Dmitri Jazov, Nõukogude armee endine Vilniuse garnisoni ülem Vladimir Ušoptšik, KGB erijõudude endine komandör Mihhail Golovatov ning 64 Venemaa, Valgevene ja Ukraina kodanikku mõisteti süüdi sõjakuritegudes ja inimsusevastastes kuritegudes, sest nad osalesid 13. jaanuaril 1991 Vilniuses Nõukogude Liidu toime pandud rünnakus; arvestades, et need kohtuotsused on praeguseks edasi kaevatud;

B. arvestades, et kõigi rünnaku toimepanijate, v.a kahe endise Nõukogude Liidu ohvitseri – Juri Mel ja Gennadi Ivanov – üle mõisteti kohut tagaselja, ning süüdistatavatele mõisteti kuni 14-aastane vanglakaristus; arvestades, et 2019. aasta kevadel tehtud kohtuotsused puudutavad traagilisi sündmusi pärast Leedu 11. märtsi 1990. aasta iseseisvusdeklaratsiooni vastuvõtmist ja Nõukogude Liidu katseid iseseisvus tühistada, mis algasid 1990. aasta sügisel majandusblokaadiga ja kulmineerusid 1991. aasta jaanuaris jõhkra katsega kukutada Leedu valitsus;

C. arvestades, et nende sündmuste käigus tapeti 14 ja sai vigastada rohkem kui 800 tsiviilisikut, kes püüdsid rahumeelselt kaitsta Vilniuse teletorni; arvestades, et Nõukogude Liidu relvajõudude repressiivne tegevus jätkus kuni 1991. aasta augustis Moskvas toimunud riigipöördekatseni;

D. arvestades, et kahtlustatavate uurimiseks ja kohtu alla andmiseks kulus Leedul väga palju aega ja seda takistas asjaolu, et Venemaa ja Valgevene ametivõimud keeldusid koostööst, sest nad eirasid Leedu õigusabitaotlusi või lükkasid need tagasi, kusjuures viimane taotlus, mis täideti osaliselt, esitati 2008. aastal;

E. arvestades, et Venemaa esialgne reaktsioon kohtuotsusele oli negatiivne, sest Venemaa Riigiduuma väitis, et kohtuprotsess oli „poliitiliselt motiveeritud“ ja sellega „püüti ajalugu ümber kirjutada“, ning Venemaa välisministeerium teatas, et „sellel on tagajärjed“;

F. arvestades, et 2018. aasta juulist kuni 2019. aasta aprillini algatas Venemaa Föderatsiooni uurimiskomisjon mitu kriminaalmenetlust nende Leedu kohtunike, prokuröride ja uurijate suhtes, kes osalesid nn 13. jaanuari kriminaalasja uurimises või selle kohta otsuse tegemises, tuginedes Venemaa Föderatsiooni kriminaalkoodeksi artiklitele 299 ja 305, milles nähakse ette, et „teadvalt süütu isiku kriminaalvastutusele võtmise“ ja „kohtuniku (kohtunike) poolt teadlikult ebaõiglase kohtuotsuse, otsuse või muu kohtuakti vastuvõtmise eest“ eest võetakse kriminaalvastutusele;

G. arvestades, et Venemaa võib püüda taotleda protsessis osalevate Leedu ametnike kohta rahvusvahelise vahistamismääruse väljastamist;

H. arvestades, et õigusriik on üks ühistest väärtustest, millele EL on rajatud; arvestades, et aluslepingute kohaselt vastutab komisjon koos Euroopa Parlamendi ja nõukoguga õigusriigi kui ELi ühe alusväärtuse ning ELi õiguse, väärtuste ja põhimõtete järgimise tagamise eest;

I. arvestades, et need põhimõtted hõlmavad järgmist: seaduslikkus, mis tähendab läbipaistvat, aruandekohustuslikku, demokraatlikku ja pluralistlikku õigusaktide kehtestamise protsessi; õiguskindlus; täidesaatva võimu omavoli keelamine; sõltumatud ja erapooletud kohtud; tõhus kohtulik kontroll, sealhulgas põhiõiguste täieliku austamise üle, ja võrdsus seaduse ees;

1. mõistab hukka kriminaalmenetlused, mille Venemaa ametivõimud algatasid nn 13. jaanuari kohtuasjaga seotud Leedu ametnike suhtes; mõistab hukka Venemaa ametivõimude tegevuse, mis on ebaseaduslik ja millega rikutakse selgelt õigusriigi põhimõtet;

2. väljendab solidaarsust Leedu ametnike ja kohtunikega, kellele Venemaa on selles asjas süüdistuse esitanud, ning Leedu valitsuse pingutustega juhtida juhtumile tähelepanu ning vähendada Venemaa ametivõimude poolt alusetult süüdistavatele isikutele tekitatavat kahju ja ohtu;

3. kutsub Venemaa ametivõime üles nendest süüdistustest loobuma ja hoiduma taotlemast selle juhtumi puhul rahvusvahelisi vahistamismäärusi kas Interpoli kaudu või kahepoolselt; kutsub Venemaa ametivõime üles lõpetama uurimismenetluse takistamise ja tegema Leedu ametiasutustega juhtumi lahendamisel ja toimepanijate karistamisel täielikku koostööd;

4. kutsub nõukogu eesistujat ja komisjoni presidenti ning komisjoni asepresidenti ja kõrget esindajat üles jätkama selliste juhtumite tähelepanelikku jälgimist, tõstatama neid küsimusi eri tasanditel ja kohtumistel Venemaaga, andma Euroopa Parlamendile aru Venemaa ametivõimudega peetud teabevahetusest ning hoolitsema selle eest, et Venemaa ametivõimud oleksid täielikult teadlikud Euroopa Liidu ühtsusest ja solidaarsusest nii käesoleva juhtumi kui ka muude seotud juhtumite puhul; nõuab tungivalt, et kõik liikmesriigid tõstataksid suhtluses Venemaa ametivõimudega küsimuse selle juhtumi kohta;

5. kutsub kõiki ELi liikmesriike ja teisi Rahvusvahelise Kriminaalpolitsei Organisatsiooni (Interpol) põhikirjale allakirjutanuid üles eirama kõiki rahvusvahelisi vahistamismäärusi, mis on väljastatud süüdistatavate Leedu ametnike kohta; kutsub Interpoli üles ignoreerima kõiki taotlusi, mille Venemaa selliste vahistamismääruste väljastamiseks esitab;

6. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, nõukogule, komisjonile, Euroopa Nõukogu peasekretärile, Venemaa Föderatsiooni presidendile, valitsusele ja Riigiduumale, Europolile ja Interpolile.

Viimane päevakajastamine: 27. november 2019
Õigusteave - Privaatsuspoliitika