Förslag till resolution - B9-0185/2019Förslag till resolution
B9-0185/2019

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om de åtgärder som Ryska federationen nyligen vidtagit mot litauiska domare, åklagare och utredare som deltagit i utredningen av de tragiska händelserna den 13 januari 1991 i Vilnius

25.11.2019 - (2019/2938(RSP))

till följd av uttalanden av rådet och kommissionen
i enlighet med artikel 132.2 i arbetsordningen

Kati Piri, Birgit Sippel, Raphaël Glucksmann, Juozas Olekas, Vilija Blinkevičiūtė
för S&D-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B9-0182/2019

Förfarande : 2019/2938(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B9-0185/2019
Ingivna texter :
B9-0185/2019
Debatter :
Antagna texter :

B9‑0185/2019

Europaparlamentets resolution om de åtgärder som Ryska federationen nyligen vidtagit mot litauiska domare, åklagare och utredare som deltagit i utredningen av de tragiska händelserna den 13 januari 1991 i Vilnius

(2019/2938(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av sina tidigare resolutioner om Ryssland och förbindelserna mellan EU och Ryssland,

 med beaktande av diskussionerna med Litauens justitieminister i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor den 12 november 2019,

 med beaktande av artikel 132.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Den 27 mars 2019 utfärdade den regionala domstolen i Vilnius en dom i det så kallade 13 januari-målet där Sovjetunionens tidigare försvarsminister Dimitrij Jazov, sovjetiska arméns tidigare garnisonsledare i Vilnius Vladimir Uschoptjik, tidigare befälhavaren för KGB:s specialstyrkor Michail Golovatov samt 64 ryska, vitryska och ukrainska medborgare fanns skyldiga till krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten för sin inblandning i den sovjetiska attacken i Vilnius den 13 januari 1991. Dessa domar är för närvarande föremål för överklagande.

B. Samtliga förövare vid denna attack var åtalade i sin frånvaro förutom de två tidigare sovjetiska officerarna Jurij Mel och Gennadij Ivanov som dömdes till upp till 14 års fängelse. De domar som meddelades våren 2019 rör de tragiska händelserna efter den litauiska självständighetsförklaringen den 11 mars 1990 och de sovjetiska försöken att avskaffa denna självständighet, som inleddes med en ekonomisk blockad under hösten 1990 och kulminerade i ett försök att med våld störta Litauens regering i januari 1991.

C. Fjorton civila dödades i samband med dessa händelser och över 800 skadades när de fredligt försökte försvara Vilnius tv-torn. De sovjetiska väpnade styrkorna fortsatte sitt förtryck fram till kuppförsöket i Moskva i augusti 1991.

D. Litauens arbete med att utreda och ställa de misstänkta inför rätta har varit en utdragen process och har försvårats av de ryska och vitryska myndigheternas vägran att samarbeta, eftersom de antingen ignorerat eller avslagit Litauens begäran om rättslig hjälp. Den sista begäran som delvis besvarades gjordes 2008.

E. Rysslands inledande reaktion på domen var negativ och den ryska statsduman hävdade att rättegången var ”politiskt motiverad” och ”ett försök att skriva om historien”, medan det ryska utrikesministeriet meddelade att ”händelsen inte skulle lämnas utan ytterligare åtgärder”.

F. Mellan juli 2018 och april 2019 inledde Ryska federationens undersökningskommitté flera straffrättsliga utredningar mot litauiska domare, åklagare och utredare som hade deltagit i utredningen eller domen i det så kallade 13-januari-målet. Dessa utredningar byggde på artiklarna 299 och 305 i Ryska federationens strafflag, där det fastslås att det är straffbart att ”medvetet ställa en oskyldig person inför rättsligt ansvar” och ”för en (eller flera) domare att medvetet utfärda orättvisa domar, beslut eller andra rättsakter”.

G. Ryssland kan komma att utfärda internationella arresteringsorder mot de litauiska tjänstemän som är inblandade i denna process.

H. Rättsstaten är ett av de centrala värden som unionen bygger på. Kommissionen är, tillsammans med parlamentet och rådet, enligt fördragen ansvarig för att upprätthålla rättsstatsprincipen som ett grundläggande värde för unionen samt för att se till att EU:s lagstiftning, värden och principer respekteras.

I. Till dessa principer hör laglighet, vilket innebär en öppen, ansvarsfull, demokratisk och pluralistisk lagstiftningsprocess, rättssäkerhet, förbud mot godtyckligt utövande av exekutiva befogenheter, oberoende och opartiska domstolar, effektiv rättslig prövning, däribland fullständig respekt för grundläggande rättigheter och likhet inför lagen.

1. Europaparlamentet fördömer de straffrättsliga åtgärder som de ryska myndigheterna har vidtagit mot de litauiska tjänstemän som deltagit i 13 januari-målet. Parlamentet fördömer de åtgärder som de ryska myndigheterna har vidtagit som illegitima och som ett tydligt brott mot rättsstatsprincipen.

2. Europaparlamentet uttrycker sin solidaritet med de litauiska tjänstemän och domare som har åtalats av Ryssland i samband med detta fall, samt med den litauiska regeringens försök att belysa fallet och minska skadan och riskerna för de som felaktigt anklagas av de ryska myndigheterna.

3. Europaparlamentet uppmanar de ryska myndigheterna att lägga ner dessa åtal och varken via Interpol eller bilateralt ansöka om internationella arresteringsorder i samband med detta fall. Parlamentet uppmanar de ryska myndigheterna att sluta hindra utredningsprocessen och att fullt ut samarbeta med de litauiska myndigheterna för att lösa fallet och bestraffa förövarna.

4. Europaparlamentet uppmanar rådets och kommissionens ordförande samt vice ordföranden/den höga representanten att fortsätta följa dessa fall ingående, att ta upp dessa frågor i olika former och möten med Ryssland, att återrapportera till parlamentet om de diskussioner som förs med de ryska myndigheterna samt att göra de ryska myndigheterna fullt medvetna om Europeiska unionens enhet och solidaritet i detta och i andra liknande fall. Parlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna att ta upp detta fall i sina kontakter med de ryska myndigheterna.

5. Europaparlamentet uppmanar alla medlemsstater och övriga Interpolmedlemmar att ignorera eventuella internationella arresteringsorder mot de anklagade litauiska tjänstemännen. Parlamentet uppmanar Interpol att ignorera eventuella ryska begäranden om sådana order.

6. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, rådet, kommissionen, Europarådets generalsekreterare, Ryska federationens president, regering och statsduma, Europol och Interpol.

Senaste uppdatering: 27 november 2019
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy