Forslag til beslutning - B9-0186/2019Forslag til beslutning
B9-0186/2019

FORSLAG TIL BESLUTNING om Den Russiske Føderations seneste foranstaltninger over for litauiske dommere, anklagere og efterforskere, der er involveret i undersøgelsen af de tragiske begivenheder, der fandt sted i Vilnius den 13. januar 1991

25.11.2019 - (2019/2938(RSP))

på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser
jf. forretningsordenens artikel 132, stk. 2

Petras Auštrevičius, Abir Al‑Sahlani, Malik Azmani, Phil Bennion, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Antony Hook, Ivars Ijabs, Ondřej Kovařík, Nathalie Loiseau, Jan‑Christoph Oetjen, Urmas Paet, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Marie‑Pierre Vedrenne
for Renew-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B9-0182/2019

Procedure : 2019/2938(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B9-0186/2019
Indgivne tekster :
B9-0186/2019
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B9‑0186/2019

Europa-Parlamentets beslutning om Den Russiske Føderations seneste foranstaltninger over for litauiske dommere, anklagere og efterforskere, der er involveret i undersøgelsen af de tragiske begivenheder, der fandt sted i Vilnius den 13. januar 1991

(2019/2938(RSP))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til sine tidligere beslutninger om Rusland og om forbindelserne mellem EU og Rusland,

 der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2,

A. der henviser til, at den regionale domstol i Vilnius den 27. marts 2019 afsagde en dom i den såkaldte "13. januar-sag", hvor Dmitrij Jasov, den tidligere forsvarsminister i Sovjetunionen, Vladimir Uskhoptjik, den sovjetiske hærs tidligere garnisonschef i Vilnius, Mikhail Golovatov, den tidligere leder af KGB's specialstyrker, og 64 russiske, hviderussiske og ukrainske borgere blev fundet skyldige i krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden for deres indblanding i den sovjetiske aggression den 13. januar 1991 i Vilnius; der henviser til, at disse domme i øjeblikket er genstand for appel;

B. der henviser til, at alle de tiltalte, på nær to: de tidligere sovjetiske officerer Jurij Mel og Gennadij Ivanov, blev dømt in absentia; der henviser til, at de tiltalte fik fængselsdomme på op til 14 års fængsel; der henviser til, at de domme, der blev afsagt i foråret 2019, vedrører de tragiske begivenheder efter den litauiske uafhængighedserklæring af 11. marts 1990 og de sovjetiske forsøg på at tvinge Litauen til at tilbagekalde sin uafhængighedserklæring, som startede med en økonomisk blokade i efteråret 1990 og kulminerede med et brutalt forsøg på at afsætte den litauiske regering i januar 1991;

C. der henviser til, at 14 civile blev dræbt under disse begivenheder, og at over 800 blev såret, for de flestes vedkommende mens de fredeligt forsøgte at forsvare TV-tårnet i Vilnius; der henviser til, at de sovjetiske sikkerhedsstyrkers undertrykkelse fortsatte indtil augustkuppet i Moskva den 23. august 1991;

D. der henviser til, at den litauiske indsats for at efterforske og retsforfølge de mistænkte var en langvarig proces og blev vanskeliggjort af de russiske og hviderussiske myndigheders afvisning af at samarbejde, da de enten ignorerede eller afviste anmodninger fra Litauen om retlig bistand, idet den sidste delvis besvarede anmodningen stammer tilbage fra 2008;

E. der henviser til, at den oprindelige russiske reaktion på domstolens afgørelse var negativ, idet den russiske Statsduma gjorde gældende, at retssagen var "politisk motiveret" og "et forsøg på at omskrive historien", og at det russiske udenrigsministerium meddelte, at det "ikke ville lade den passere uden yderligere reaktioner";

F. der henviser til, at Den Russiske Føderations undersøgelseskomité mellem juli 2018 og april 2019 indledte adskillige straffesager mod litauiske dommere, anklagere og efterforskere, der var involveret i efterforskningen eller domsafsigelsen i "13. januar-sagen", på grundlag af artikel 299 og 305 i Den Russiske Føderations straffelov, som fastsætter, at det er strafbart "at gøre en person strafferetligt ansvarlig, vel vidende at vedkommende er uskyldig" og "for en dommer (dommere) at afsige/træffe åbenlyst urimelige domme, kendelser og andre afgørelser";

1. noterer sig, at de foranstaltninger, som Den Russiske Føderations myndigheder har iværksat over for litauiske dommere og anklagere, er i strid med grundlæggende juridiske værdier, navnlig retsvæsenets uafhængighed, samt med princippet om, at menneskerettighederne og frihedsrettighederne kun kan begrænses lovligt til formål, for hvilke der er fastsat begrænsninger i folkeretten;

2. udtrykker sin solidaritet med de litauiske embedsmænd og dommere, som de russiske myndigheder har rejst tiltale mod i denne sag, og med den litauiske regerings bestræbelser på at skabe opmærksomhed om sagen og begrænse skadevirkninger og risici for de personer, der uretmæssigt er blevet anklaget af de russiske myndigheder;

3. opfordrer de russiske myndigheder til at frafalde disse anklager og afstå fra at anmode om internationale arrestordrer i denne sag, såvel via INTERPOL som bilateralt; fordømmer de russiske myndigheders foranstaltninger som ulovlige og i strid med retsstatsprincippet;

4. opfordrer næstformand for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og EU-Udenrigstjenesten til at sikre, at disse sager er fuldt ud kendt af alle medlemsstater og bringes op i Rådet for Udenrigsanliggender, og at de russiske myndigheder fuldt ud gøres opmærksomme på, at Den Europæiske Union står samlet og solidarisk i denne sag ligesom i andre relaterede sager;

5. forventer, at alle EU-institutioner og medlemsstater tager denne sag op i deres drøftelser med de russiske myndigheder;

6. opfordrer kommissionen til kontrol af INTERPOL's sager (CCF), der skal forhindre misbrug af arrestordrer til politiske formål, til at være opmærksom på enhver anmodning om en international arrestordre, der er rettet mod de anklagede litauiske embedsmænd;

7. pålægger sin formand at sende denne beslutning til næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Rådet, Kommissionen, Europarådets generalsekretær, Den Russiske Føderations præsident, regering og Statsduma samt Europol og INTERPOL.

 

Seneste opdatering: 27. november 2019
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik