Menetlus : 2019/2938(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B9-0186/2019

Esitatud tekstid :

B9-0186/2019

Arutelud :

Hääletused :

PV 28/11/2019 - 8.10
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2019)0081

<Date>{25/11/2019}25.11.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0186/2019</NoDocSe>
PDF 139kWORD 45k

<TitreType>RESOLUTSIOONI ETTEPANEK</TitreType>

<TitreSuite>nõukogu ja komisjoni avalduste alusel</TitreSuite>

<TitreRecueil>vastavalt kodukorra artikli 132 lõikele 2</TitreRecueil>


<Titre>Vene Föderatsiooni hiljutiste meetmete kohta Leedu kohtunike, prokuröride ja uurijate vastu, kes on seotud 13. jaanuari 1991. aasta Vilniuse traagiliste sündmuste uurimisega</Titre>

<DocRef>(2019/2938(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Petras Auštrevičius, Abir Al‑Sahlani, Malik Azmani, Phil Bennion, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Antony Hook, Ivars Ijabs, Ondřej Kovařík, Nathalie Loiseau, Jan‑Christoph Oetjen, Urmas Paet, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Marie‑Pierre Vedrenne</Depute>

<Commission>{Renew}fraktsiooni Renew nimel</Commission>

</RepeatBlock-By>

Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B9-0182/2019

B9‑0186/2019

Euroopa Parlamendi resolutsioon Vene Föderatsiooni hiljutiste meetmete kohta Leedu kohtunike, prokuröride ja uurijate vastu, kes on seotud 13. jaanuari 1991. aasta Vilniuse traagiliste sündmuste uurimisega

(2019/2938(RSP))

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Venemaa ning ELi ja Venemaa suhete kohta,

 võttes arvesse kodukorra artikli 132 lõiget 2,

A. arvestades, et 27. märtsil 2019 tegi Vilniuse piirkonnakohus otsuse nn 13. jaanuari kohtuasjas, milles Nõukogude Liidu endine kaitseminister Dmitri Jazov, Nõukogude armee endine Vilniuse garnisoni ülem Vladimir Ushoptšik, KGB erijõudude endine komandör Mihhail Golovatov ning 64 Venemaa, Valgevene ja Ukraina kodanikku mõisteti süüdi sõjakuritegudes ja inimsusevastastes kuritegudes, sest nad osalesid 13. jaanuaril 1991 Vilniuses toimunud Nõukogude Liidu agressioonis; arvestades, et need kohtuotsused on praeguseks edasi kaevatud;

B. arvestades, et kohut peeti süüdistatavate, v.a kahe endise Nõukogude Liidu ohvitseri, Juri Meli ja Gennadi Ivanovi üle tagaselja; arvestades, et süüdistatavatele mõisteti kuni 14-aastane vanglakaristus; arvestades, et 2019. aasta kevadel tehtud kohtuotsused puudutavad traagilisi sündmusi pärast Leedu 11. märtsi 1990. aasta iseseisvusdeklaratsiooni ja Nõukogude Liidu katseid sundida Leedut oma iseseisvusdeklaratsiooni tühistama, mis algasid 1990. aasta sügisel majandusblokaadiga ja kulmineerusid 1991. aasta jaanuaris jõhkra katsega kukutada Leedu valitsus;

C. arvestades, et nendes sündmustes hukkus 14 tsiviilisikut ja rohkem kui 800 inimest sai vigastada, enamasti Vilniuse teletorni rahumeelse kaitsmise käigus; arvestades, et Nõukogude Liidu julgeolekujõudude mahasurumistegevus jätkus kuni 23. augustil 1991 Moskvas toimunud riigipöördeni;

D. arvestades, et Leedu jõupingutused sündmuste uurimiseks ja kahtlustatavate kohtu alla andmiseks oli pikaajaline protsess, mida takistas asjaolu, et Venemaa ja Valgevene ametivõimud keeldusid koostööst, eirates Leedu õigusabitaotlusi või lükates need tagasi, kusjuures viimane taotlus, millele osaliselt vastati pärines 2008. aastast;

E. arvestades, et Venemaa esialgne reaktsioon kohtuotsusele oli negatiivne, kusjuures Venemaa Riigiduuma väitis, et kohtuprotsess oli „poliitiliselt motiveeritud“ ja kujutas endast „katset ajalugu ümber kirjutada“, ning Venemaa välisministeerium teatas, et „see ei jää tagajärgedeta“;

F. arvestades, et ajavahemikus 2018. aasta juulist kuni 2019. aasta aprillini algatas Venemaa Föderatsiooni uurimiskomisjon 13. jaanuari kriminaalasja uurimises või selle kohta otsuse tegemises osalenud Leedu kohtunike, prokuröride ja uurijate suhtes mitu kriminaalmenetlust, tuginedes Venemaa Föderatsiooni kriminaalkoodeksi artiklitele 299 ja 305, milles on sätestatud kriminaalvastutus „süütu isiku teadliku kriminaalvastutusele võtmise eest“ ning „kohtuniku (kohtunike) poolt teadlikult ebaõiglase kohtuotsuse, otsuse või muu kohtuakti tegemise eest“;

1. märgib, et Venemaa Föderatsiooni ametivõimude tegevus Leedu kohtunike ja prokuröride suhtes on vastuolus põhiliste õiguslike väärtustega, nimelt kohtuametnike ja prokuratuuri sõltumatusega, ning põhimõttega, et inimõigusi ja vabadusi tohib seaduslikult piirata üksnes eesmärkidel, milleks sellised piirangud on rahvusvahelise õigusega kehtestatud;

2. väljendab solidaarsust Leedu ametnike ja kohtunikega, kellele Venemaa on selles asjas süüdistuse esitanud, ning Leedu valitsuse jõupingutustega juhtumile tähelepanu juhtimiseks ja Venemaa võimude poolt alusetult süüdistatud isikutele tekitatava kahju ja ohu piiramiseks;

3. kutsub Venemaa ametivõime üles loobuma nendest süüdistustest ja hoiduma selle juhtumi kohta mis tahes rahvusvaheliste vahistamismääruste taotlemisest, kas Interpoli kaudu või kahepoolselt; mõistab hukka Venemaa ametivõimude tegevuse, mis on ebaseaduslik ja vastuolus õigusriigi põhimõtetega;

4. palub liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgel esindajal ja komisjoni asepresidendil ning Euroopa välisteenistusel tagada, et need juhtumid oleksid kõigile liikmesriikidele täielikult teada ja et neid käsitletaks välisasjade nõukogus, ning et Venemaa ametivõime teavitataks täielikult Euroopa Liidu ühtsusest ja solidaarsusest nii käesoleva juhtumi, kui ka muude seotud juhtumite puhul;

5. loodab, et kõik ELi institutsioonid ja kõik liikmesriigid tõstatavad suhtluses Venemaa ametivõimudega küsimuse selle juhtumi kohta;

6. palub Interpoli failide kontrollikomisjonil (CCF), kes vastutab poliitilise iseloomuga kuritahtlike vahistamismääruste ärahoidmise eest, olla valvel mis tahes rahvusvahelise vahistamismääruse suhtes, mida süüdistatavate Leedu ametnike suhtes võidakse taotleda;

7. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, nõukogule, komisjonile, Euroopa Nõukogu peasekretärile, Venemaa Föderatsiooni presidendile, valitsusele ja Riigiduumale, Europolile ja Interpolile.

 

Viimane päevakajastamine: 27. november 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika