Resolutsiooni ettepanek - B9-0187/2019Resolutsiooni ettepanek
B9-0187/2019

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK olukorra kohta Boliivias

25.11.2019 - (2019/2896(RSP))

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 132 lõikele 2

Antonio Tajani, Michael Gahler, Leopoldo López Gil, Esteban González Pons, Pilar del Castillo Vera, Francisco José Millán Mon, Antonio López‑Istúriz White, Isabel Wiseler‑Lima, Ivan Štefanec, Javier Zarzalejos, Željana Zovko, David McAllister, Daniel Caspary, Vladimír Bilčík, Paulo Rangel
fraktsiooni PPE nimel

Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B9-0187/2019

Menetlus : 2019/2896(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B9-0187/2019
Esitatud tekstid :
B9-0187/2019
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

B9‑0187/2019

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Boliivias

(2019/2896(RSP))

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi 22. oktoobri 2019. aasta avaldust valimisprotsessi kohta Boliivias ning 15. novembri 2019. aasta avaldust olukorra kohta Boliivias,

 võttes arvesse Boliiviasse lähetatud Ameerika Riikide Organisatsiooni (ARO) valimisvaatlusmissiooni 21. oktoobri 2019. aasta avaldust,

 võttes arvesse Boliivia valimisprotsessi käsitleva audiitorite rühma 10. novembri 2019. aasta avaldust,

 võttes arvesse ÜRO inimõiguste ülemvoliniku Michelle Bachelet’ 16. novembri 2019. aasta avaldust,

 võttes arvesse 21. veebruaril 2016. aastal Boliivias toimunud põhiseaduse referendumit,

 võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone olukorra kohta Boliivias,

 võttes arvesse inimõiguste ülddeklaratsiooni,

 võttes arvesse kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti,

 võttes arvesse kodukorra artikli 132 lõiget 2,

A. arvestades, et 20. oktoobril 2019. aastal toimusid Boliivias presidendi- ja parlamendivalimised äärmiselt polariseerunud õhkkonnas, mis oli tingitud president Evo Moralese kandidatuuri heakskiitmisega seotud vastuoludest;

B. arvestades, et vaatamata erakordselt pingelisele ja lõhestunud valimiskampaaniale oli õhkkond valimispäeval 20. oktoobril suhteliselt rahulik;

C. arvestades, et Boliivia põhiseadusega on selgelt keelatud presidendi ametis olemine kolmel järjestikusel ametiajal; arvestades, et president Morales kuulutas 2016. aastal põhiseaduse vastaselt välja riikliku referendumi võimaluse üle valimistel uuesti kandideerida; arvestades, et president Morales eiras rahva otsust ja nõudis konstitutsioonikohtule esitatud kaebuses oma kandidatuuri heakskiitmist, mille lõpuks kinnitas ka ülemkohus;

D. arvestades, et Boliivia põhiseaduse kohaselt on presidendivalimiste esimeses voorus vaja võitmiseks saada 50 % kõigist häältest pluss üks hääl või vähemalt 40 % häältest 10 % edumaaga teisel kohal oleva presidendikandidaadi ees;

E. arvestades, et kui esialgsete tulemuste edastamise süsteemi (TREP) abil oli üle loetud 83 % häältest, oli president Moralese tulemus 45 % ja opositsioonikandidaat Carlos Mesa tulemus 38 % häältest; arvestades, et eespool nimetatud suundumuse jätkumine oleks tavatingimustes pidanud viima teise hääletusvooruni, mis oli kavandatud 15. detsembriks 2019;

F. arvestades, et kõrgeim valimiskohus otsustas üllatuslikult katkestada elektroonilise häältelugemise, mis algas uuesti siis, kui üle oli loetud 97 % kõigist häältest; arvestades, et väljakuulutatud tulemus muutis esialgset suundumust; arvestades, et konstitutsioonikohus välistas teise hääletusvooru võimaluse põhjendusel, et kahe parima kandidaadi nõutav 10 % häältevahe oli saavutatud;

G. arvestades, et kõrgeima valimiskohtu tegevus ei tekitanud erimeelsusi ja pettusekahtlusi mitte ainult opositsioonikandidaatide toetajate seas, vaid ka riiklike ja rahvusvaheliste vaatlejate ning suurema osa rahvusvahelise üldsuse hulgas;

H. arvestades, et president Morales kuulutas end avalikult valimiste võitjaks juba enne, kui kõik ametlikud tulemused olid edastatud ja avalikustatud;

I. arvestades, et ARO, ELi ja rahvusvahelise üldsuse avaldustes väljendati tõsist muret häältelugemise põhjendamatu katkestamise pärast, mis osutab valimiskomisjoni vaatlejate võimalikule kallutatud tegevusele; arvestades, et kohalikud ja rahvusvahelised partnerid soovitasid korraldada valimiste teise vooru, et leida poliitilisele kriisile lahendus;

J. arvestades, et häältelugemise ootamatu katkestamine ja võidu väljakuulutamine president Moralese poolt tõid kaasa ulatuslikud protestid ning opositsiooni toetajate ja president Moralese enda toetajate mobiliseerumise; arvestades, et need meeleavaldused on valmistanud suurt muret kogu rahvusvahelisele üldsusele ning siiani on nende tagajärjel surma saanud vähemalt 23 inimest, sajad inimesed on saanud vigastada ja üle 600 inimese on vahistatud;

K. arvestades, et valimiste korraldamise eest vastutav organ ei olnud usaldusväärne ning üks selle liikmetest astus häälte lugemise ajal tagasi; arvestades, et opositsioon ei tunnistanud sellistes tingimustes toimunud valimiste tulemusi ja mõistis hukka väidetava valimispettuse;

L. arvestades, et EL ei lähetanud täieõiguslikku valimisvaatlusmissiooni, vaid teda esindas ainult väike tehniline meeskond, mis koosnes kolmest madalama astme ametnikust;

M. arvestades, et usalduse taastamiseks nõustusid nii valitsus kui ka valimisasutused ARO ekspertide meeskonna korraldatava tehnilise siduva auditiga; arvestades, et seda auditit toetas ÜRO peasekretär;

N. arvestades, et 10. novembril 2019. aastal avaldatud ARO auditi tulemustes tuvastati massiline valimispettus, nimelt andmetöötlussüsteemi manipuleerimine ning hääletussedelite ja häälte manipuleerimine;

O. arvestades, et pärast seda, kui 10. novembril tutvustati ARO auditiaruannet, milles nõuti valimisprotsessi tühistamist ja uuesti korraldamist, astusid paljud kõrged riigiametnikud, sealhulgas president, asepresident, senati esimees ja valimisorgani esindajad ametist tagasi; arvestades, et Evo Morales ja mõned teised tema valitsuse liikmed otsustasid riigist lahkuda ja oma ametiülesannetest loobuda;

P. arvestades, et mitu tagasiastumist on andnud teisele asepresidendile Jeanine Áñezele õiguse asuda ajutiseks presidendiks koos kohustusega kutsuda kiiresti üles korraldama uusi presidendivalimisi, kuna see on ainus demokraatlik ja põhiseaduslik viis praeguse kriisi lahendamiseks; arvestades, et 14. novembril 2019 püüdsid Boliivia ajutine valitsus ja ametikohalt tagasi astunud presidendikandidaadi Evo Moralese erakonna seadusandjad jõuda kokkuleppele uute presidendivalimiste korraldamises;

1. mõistab hukka valimisprotsessi läbipaistmatuse ja usaldusväärsuse puudumise ning Boliivia ametivõimude katse panna toime pettusi, kahjustades sellega Boliivia kodanike õigust valida vabalt ja demokraatlikult oma president;

2. väljendab kindlat vastuseisu 20. oktoobri valimistele järgnenud vägivallale ja hävitustööle ning avaldab kaastunnet kõigile ohvrite pereliikmetele;

3. väljendab oma täielikku toetust ja tunnustust äärmiselt rasketes tingimustes tegutsevate ARO valimisvaatlejate tööle;

4. mõistab hukka valimispettuse katse, mis kujutab endast rasket kuritegu; tuletab meelde, et Boliivia seaduste kohaselt tuleb sellistes ebaseaduslikes protsessides osalevad üksikisikud ja organisatsioonid valimisorganitest automaatselt välja jätta ning valimised tuleb tühistada;

5. väljendab heameelt nende sõjaväelaste ja politseiametnike otsuste üle, kes ilmutasid vaoshoitust ega represseerinud Boliivia kodanikke;

6. kutsub uusi ajutisi ametivõime üles astuma vajalikke samme, et muuta olukorda ning taastada usaldus ja kindlustunne valimisprotsessi vastu; kutsub üles alustama dialoogi, et korraldada viivitamata uued demokraatlikud, kaasavad, läbipaistvad ja õiglased valimised, ning kaasama sellesse uue koosseisuga valimisorgani, et tulla praegusest kriisist välja; väljendab heameelt sellega seoses tehtud esimeste sammude üle;

7. väljendab heameelt üleskutse üle korraldada valimised juba 2020. aasta jaanuaris, mis näitab ajutiste ametivõimude soovi leida kiiresti kriisist väljapääs; kutsub ajutisi ametivõime üles võtma vastutuse menetluse usaldusväärsuse eest ning korraldama nõuetekohaselt läbi viidavad ja kaasavad valimised, kus poliitilistel osalejatel on võimalus võistelda vastavalt Boliivia seadustele ja põhiseaduslikule korrale;

8. kutsub kõiki eri poliitilisi jõude ja vastutavatel ametikohtadel olevaid sõjaväelasi üles hoiduma vägivallast ning tagama, et demokraatlik ja rahumeelne dialoog toimuks vastavalt Boliivia põhiseadusele;

9. nõuab, et uus valimisprotsess toimuks usaldusväärsete ja läbipaistvate rahvusvaheliste vaatlejate juuresolekul, kes võivad vabalt tegutseda ja jagada oma sõltumatuid tähelepanekuid;

10. väljendab valmisolekut olla abiks sellises valimisprotsessis ja kutsub komisjoni asepresidenti ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat üles lähetama kohapeale täieõigusliku ELi valimisvaatlusmissiooni;

11. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, Boliivia valitsusele, Andide Parlamendile ja Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarsele assambleele.

Viimane päevakajastamine: 27. november 2019
Õigusteave - Privaatsuspoliitika