Procedura : 2019/2896(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B9-0187/2019

Teksty złożone :

B9-0187/2019

Debaty :

Głosowanie :

PV 28/11/2019 - 8.6
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P9_TA(2019)0077

<Date>{25/11/2019}25.11.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0187/2019</NoDocSe>
PDF 154kWORD 49k

<TitreType>PROJEKT REZOLUCJI</TitreType>

<TitreSuite>złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa</TitreSuite>

<TitreRecueil>zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu</TitreRecueil>


<Titre>w sprawie sytuacji w Boliwii</Titre>

<DocRef>(2019/2896(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Antonio Tajani, Michael Gahler, Leopoldo López Gil, Esteban González Pons, Pilar del Castillo Vera, Francisco José Millán Mon, Antonio López‑Istúriz White, Isabel Wiseler‑Lima, Ivan Štefanec, Javier Zarzalejos, Željana Zovko, David McAllister, Daniel Caspary, Vladimír Bilčík, Paulo Rangel</Depute>

<Commission>{PPE}w imieniu grupy PPE</Commission>

</RepeatBlock-By>

Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B9-0187/2019

B9‑0187/2019

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Boliwii

(2019/2896(RSP))

Parlament Europejski,

 uwzględniając oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa z dnia 22 października 2019 r. w sprawie procesu wyborczego w Boliwii oraz z dnia15 listopada 2019 r. w sprawie sytuacji w Boliwii,

 uwzględniając oświadczenie misji obserwacji wyborów Organizacji Państw Amerykańskich (OPA) w Boliwii z dnia 21 października 2019 r.,

 uwzględniając oświadczenie grupy kontrolerów procesu wyborczego w Boliwii z 10 listopada 2019 r.,

 uwzględniając oświadczenie wysokiej komisarz ONZ ds. praw człowieka Michelle Bachelet z 16 listopada 2019 r.,

 uwzględniając referendum konstytucyjne przeprowadzone w Boliwii w dniu 21 lutego 2016 r.,

 uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie sytuacji w Boliwii,

 uwzględniając Powszechną deklarację praw człowieka,

 uwzględniając Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych,

 uwzględniając art. 132 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że wybory prezydenckie i parlamentarne w dniu 20 października 2019 r. w Boliwii odbyły się w mocno spolaryzowanej atmosferze ze względu na kontrowersje związane z zaakceptowaniem kandydatury prezydenta Evo Moralesa;

B. mając na uwadze, że atmosfera w dniu głosowania w dniu 20 października była stosunkowo spokojna mimo nadzwyczaj napiętej i spolaryzowanej kampanii wyborczej;

C. mając na uwadze, że konstytucja Boliwii wyraźnie zakazuje piastowania urzędu prezydenta przez trzy następujące po sobie kadencje; mając na uwadze, że prezydent Morales w 2016 r. wbrew prawu konstytucyjnemu zarządził referendum w sprawie możliwości ponownego kandydowania; mając na uwadze, że prezydent Morales zlekceważył decyzję obywateli i wymógł wniesienie odwołania, aby Trybunał Konstytucyjny zatwierdził jego kandydaturę, co zostało ostatecznie potwierdzone przez Sąd Najwyższy;

D. mając na uwadze, że zgodnie z konstytucją Boliwii próg do wygranej w wyborach prezydenckich w pierwszej rundzie wynosi 50 % wszystkich głosów plus jeden, co oznacza co najmniej 40 % głosów przy jednoczesnej przewadze 10 % głosów nad drugim w kolejności kandydatem;

E. mając na uwadze, że po przeliczeniu 83 % głosów przez system do transmisji wstępnych wyników (TREP) odnotowano 45 % głosów na prezydenta Moralesa i 38 % na kandydata opozycji Carlos Mesę; mając na uwadze, że kontynuacja wyżej wymienionego trendu powinna w normalnych okolicznościach prowadzić do drugiej tury wyborów, przewidzianej na 15 grudnia 2019 r.;

F. mając na uwadze, że Najwyższy Trybunał Wyborczy podjął zaskakująca decyzję o przerwaniu elektronicznego liczenia głosów (TREP), które wznowiono po przeliczeniu 97 % wszystkich głosów; mając na uwadze, że ogłoszony wynik odwrócił początkowy trend; mając na uwadze, że Trybunał Konstytucyjny wykluczył możliwość przeprowadzenia drugiej tury wyborów na tej podstawie, że osiągnięta została wymagana 10 %-owa różnica między dwoma czołowymi kandydatami;

G. mając na uwadze, że działanie Najwyższego Trybunału Wyborczego wzbudziło sprzeciw i podejrzenia o nadużycia nie tylko wśród zwolenników kandydatów opozycji, lecz także wśród obserwatorów krajowych i międzynarodowych oraz większości społeczności międzynarodowej;

H. mając na uwadze, że prezydent Morales publicznie ogłosił się zwycięzcą wyborów jeszcze przed przekazaniem i ogłoszeniem wszystkich oficjalnych wyników;

I. mając na uwadze, że w oświadczeniach Organizacji Państw Amerykańskich (OPA), UE i społeczności międzynarodowej wyrażono głębokie zaniepokojone nieuzasadnionym wstrzymaniem liczenia głosów, wskazującym na możliwe stronnicze podejście obserwatorów z ramienia Komisji Wyborczej; mając na uwadze, że partnerzy krajowi i międzynarodowi zalecają zorganizowanie drugiej tury wyborów w celu zakończenia kryzysu politycznego;

J. mając na uwadze, że nieoczekiwane przerwanie liczenia głosów oraz ogłoszenie zwycięstwa prezydenta Moralesa doprowadziło do masowych protestów i mobilizacji zwolenników opozycji, jak również zwolenników samego prezydenta Moralesa; mając na uwadze, że demonstracje wywołały głębokie zaniepokojenie całej społeczności międzynarodowej, i że do tej pory w ich wyniku śmierć poniosły co najmniej 23 osoby, setki osób zostały ranne, a ponad 600 osób zostało zatrzymanych;

K. mając na uwadze, że organ odpowiedzialny za zarządzanie wyborami nie był wiarygodny, a jeden z jego członków ustąpił w trakcie liczenia głosów; mając na uwadze, że opozycja nie uznała wyniku wyborów przeprowadzonych w takich okolicznościach i wysunęła oskarżenia o oszustwo wyborcze;

L. mając na uwadze, że UE nie wysłała pełnowymiarowej misji obserwacji wyborów, lecz była jedynie reprezentowana przez mały zespół techniczny składający się z trzech urzędników o niższym statusie;

M. mając na uwadze, że w celu przywrócenia zaufania zarówno rząd, jak i organy wyborcze wyraziły zgodę na wiążącą kontrolę techniczną przez profesjonalny zespół OPA; mając na uwadze, że kontrola ta została poparta przez Sekretarza Generalnego ONZ;

N. mając na uwadze, że przeprowadzona przez OPA kontrola, której wynik opublikowano w dniu 10 listopada 2019 r., wykazała oszustwo wyborcze na masową skalę, a konkretnie manipulację w systemie informatycznym i manipulację kartami do głosowania i głosami jako takimi;

O. mając na uwadze, że po przedstawieniu w dniu 10 listopada sprawozdania z kontroli OPA, w którym wezwano do unieważnienia procesu wyborczego i jego ponownego przeprowadzenia, wielu wysokich rangą urzędników państwowych ustąpiło z pełnionych funkcji, w tym prezydent, wiceprezydent, przewodniczący Senatu i przedstawiciele organu wyborczego; mając na uwadze, że Evo Morales i kilku innych członków rządu postanowiło opuścić kraj i zrzec się pełnionych przez siebie funkcji;

P. mając na uwadze, że kilka rezygnacji uprawniło drugą wiceprzewodniczącą Jeanine Áñez do objęcia tymczasowej prezydentury, nakładając na nią obowiązek szybkiego ogłoszenia nowych wyborów prezydenckich, będących jedynym demokratycznym i konstytucyjnym sposobem rozwiązania obecnego kryzysu; mając na uwadze, że 14 listopada 2019 r. tymczasowy rząd Boliwii i prawnicy z partii obalonego kandydata Evo Moralesa próbowali dojść do porozumienia w sprawie przeprowadzenia nowych wyborów prezydenckich;

1. krytykuje brak przejrzystości i wiarygodności procesu wyborczego oraz próbę popełnienia oszustwa przez władze boliwijskie, co podważyło prawo obywateli Boliwii do swobodnego i demokratycznego wyboru ich prezydenta;

2. wyraża zdecydowany sprzeciw wobec aktów przemocy i niszczenia mienia, które miały miejsce po wyborach w dniu 20 października, i składa kondolencje wszystkim członkom rodzin ofiar;

3. wyraża pełne poparcie i uznanie dla pracy obserwatorów wyborów z ramienia OPA działających w skrajnie trudnych warunkach;

4. potępia próbę oszustwa wyborczego, które stanowi poważne przestępstwo; przypomina, że zgodnie z boliwijskimi przepisami osoby i organizacje biorące udział w takich nielegalnych działaniach muszą zostać automatycznie wykluczone z organów wyborczych, a wybory muszą zostać unieważnione;

5. z zadowoleniem przyjmuje decyzje tych funkcjonariuszy wojska i policji, którzy wykazali się powściągliwością i nie represjonowali obywateli boliwijskich;

6. wzywa nowe władze tymczasowe do podjęcia niezbędnych kroków w celu zmiany sytuacji i przywrócenia zaufania do procesu wyborczego; wzywa do nawiązania dialogu w celu bezzwłocznego zorganizowania nowych demokratycznych, sprzyjających włączeniu społecznemu, przejrzystych i uczciwych wyborów z organem wyborczym w nowym składzie, jako sposobu wyjścia z obecnego kryzysu; z zadowoleniem przyjmuje pierwsze działania podjęte w tym zakresie;

7. z zadowoleniem przyjmuje ogłoszenie wyborów już w styczniu 2020 r., co świadczy o woli władz tymczasowych do szybkiego znalezienia wyjścia z kryzysu; wzywa władze tymczasowe do wzięcia odpowiedzialności za wiarygodność procedury przez zorganizowanie prawidłowo prowadzonych i pluralistycznych wyborów, w których podmioty polityczne mają możliwość konkurowania zgodnie z boliwijskim prawem i porządkiem konstytucyjnym;

8. wzywa wszystkie poszczególne podmioty polityczne i osoby na odpowiedzialnych stanowiskach w armii do powstrzymania się od przemocy oraz do zapewnienia, że proces demokratycznego i pokojowego dialogu odbywa się zgodnie z boliwijską konstytucją;

9. domaga się, aby nowy proces wyborczy przebiegał w obecności wiarygodnych i przejrzystych obserwatorów międzynarodowych mogących swobodnie działać i dzielić się niezależnymi spostrzeżeniami;

10. wyraża gotowość do wsparcia takiego procesu wyborczego i wzywa wiceprzewodniczącą Komisji/wysoką przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa do wysłania pełnowymiarowej unijnej misji obserwacji wyborów;

11. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, rządowi Boliwii, Parlamentowi Wspólnoty Andyjskiej oraz Zgromadzeniu EuroLat.

Ostatnia aktualizacja: 27 listopada 2019Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności