Procedure : 2019/2896(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B9-0188/2019

Indgivne tekster :

B9-0188/2019

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 28/11/2019 - 8.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :


<Date>{25/11/2019}25.11.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0188/2019</NoDocSe>
PDF 141kWORD 47k

<TitreType>FORSLAG TIL BESLUTNING</TitreType>

<TitreSuite>på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik</TitreSuite>

<TitreRecueil>jf. forretningsordenens artikel 132, stk. 2</TitreRecueil>


<Titre>om situationen i Bolivia</Titre>

<DocRef>(2019/2896(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Anna Cavazzini, Benoît Biteau, Ernest Urtasun, Diana Riba i Giner, Marie Toussaint</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}for Verts/ALE-Gruppen</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9‑0188/2019

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Bolivia

(2019/2896(RSP))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til sine tidligere situationen i Bolivia,

 der henviser til redegørelsen fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Federica Mogherini, under debatten på plenarmødet den 13. november 2019,

 der henviser til meddelelsen af 19. november 2019 fra Den Interamerikanske Kommission for Menneskerettigheder om risikoen for straffrihed og behovet for en national dialog[1],

 der henviser til bemærkningerne af 16. november 2019 fra FN's højkommissær for menneskerettigheder om, hvordan undertrykkelse og magtanvendelse risikerer at forværre krisen i Bolivia[2],

 der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2,

A. der henviser til, at den politiske og sociale situation i Bolivia er blevet stadig mere kritisk, idet den er blevet anstiftet af den folkelige utilfredshed med Morales-regeringens polariserende tendenser og den ødelæggelse af miljøet, som udvindingsprojekter har forårsaget, og at den har nået et alarmerende niveau af vold siden præsidentvalget den 20. oktober 2019;

B. der henviser til, at tvivl om resultatet af dette valg, som Organisationen af Amerikanske Stater (OAS) på trods af den oprindelige kritik af valgets legitimitet anerkendte ved at sende en valgobservationsmission, som efterfølgende blev udvidet med en teknisk EU-mission, i sidste ende førte til en genoptælling af stemmerne under ledelse af OAS;

C. der henviser til, at præsident Evo Morales den 10. november accepterede de foreløbige resultater af OAS-revisionen og meddelte, at der skulle afholdes et nyt valg;

D. der henviser til, at der nogle få timer senere opstod en trussel om et statskup, da den daværende øverstkommanderende for de bolivianske væbnede styrker, Williams Kaliman, der også var Bolivias militærattaché i Washington mellem 2013 og 2016, indtrængende opfordrede præsident Morales til at træde tilbage, hvilket denne behørigt gjorde for at undgå yderligere blodsudgydelser og mindske spændingerne; der henviser til, at Evo Morales den følgende dag blev fløjet i eksil i Mexico i en mexicansk flyvemaskine;

E. der henviser til, at militærets og politiets åbne indgriben har destabiliseret landet yderligere; der henviser til, at de mange tilfælde af undertrykkende handlinger på offentlige steder fra militærets og politiets side er en kraftig påmindelse om de mørkeste perioder i de mange årtier med civil-militære diktaturer i Bolivia og de mere end 200 militærkup, der har fundet sted, siden landet opnåede uafhængighed i 1825 – det højeste antal militærkup blandt alle lande i Latinamerika;

F. der henviser til, at vold, had, forskelsbehandling af oprindelige folk og uforbeholden racisme har været stigende på gaden og ført til mindst 32 dødsfald; der henviser til, at Evo Morales', hans søsters og en række regeringsmedlemmers hjem er blevet plyndret og ødelagt, at de oprindelige folks Wiphala-flag er blevet brændt, og at myndighedspersoner såsom borgmester Patricia Arce fra MAS-partiet er blevet jagtet gennem gaderne på den mest fornedrende og forfærdelige måde;

G. der henviser til, at der er alvorlig risiko for, at det nuværende politiske magttomrum vil blive udnyttet af antidemokratiske og racistiske styrker til at rulle de oprindelige folks indflydelse og deres integration i den multietniske og flersprogede stat tilbage, hvorved de fremskridt, der er gjort med hensyn til deres rettigheder som borgere, i alvorligt grad vil blive rullet tilbage;

H. der henviser til, at den mest bekymrende manifestation af dette forsøg på at vende og nedkæmpe potentialet i en model, der bevæger sig væk fra neokoloniale interne strukturer og internationale forbindelser, var, at anden næstformand for senatet, Jeanine Áñez, som tilhører den yderste højrefløj, udråbte sig selv til præsident – en handling, der ikke har noget retsgrundlag i den bolivianske forfatning og endnu ikke er blevet godkendt af kongressen, men som blev anerkendt af forfatningsdomstolen;

I. der henviser til, at Jeanine Áñez den 14. november udstedte dekret 4078, som giver de væbnede styrker ret til at "bistå politiet med at forsvare samfundet og opretholde offentlig orden", uden at de kan retsforfølges for eventuelle forbrydelser, der begås, hvilket dermed giver mulighed for straffrihed, ligesom det var tilfældet under de civil-militære diktaturer;

J. der henviser til, at den bolivianske kongres den 23. november godkendte et lovforslag om afholdelse af et ny valg, som ifølge den bolivianske forfatning skal afholdes inden for 90 dage;

K. der henviser til, at den selvudråbte midlertidige præsident Jeanine Áñez har meddelt, at hun agter at anlægge sag mod Evo Morales for "tilskyndelse til oprør og terrorisme";

1. beklager den tragedie, der har ramt alle ofre for de nuværende uroligheder i Bolivia, uanset hvilken side de tilhører, og udtrykker sin dybeste medfølelse med deres familier og venner; opfordrer de bolivianske myndigheder til at give ubetinget adgang til verificerbare og ajourførte oplysninger om enhver, der savnes eller er blevet dræbt, såret eller tilbageholdt, og til at undersøge årsagerne til sådanne dødsfald, skader eller tilbageholdelser;

2. understreger, at der er et presserende behov for at bevare en fuldstændig lovlig multietnisk og flersproget stat; fordømmer de uretmæssige midler, hvormed Jeanine Áñez udråbte sig selv til præsident;

3. fordømmer på det kraftigste alle former for racisme og bagvaskelse, betragter dem som alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og anmoder om, at de hurtigt og fuldt ud udredes med henblik på retsforfølgning og straf af alt ansvarligt materiale og alle ansvarlige personer; understreger, at pressefrihed er en væsentlig del af stabilitet;

4. opfordrer indtrængende alle aktører til at afstå fra vold, undgå yderligere konfliktoptrapning, anvende alle holdbare midler til at nedtrappe den eksplosive situation og arbejde for at genetablere den institutionelle stabilitet i Bolivia på grundlag af den eksisterende forfatning;

5. er overbevist om, at en holdbar løsning skal omfatte afholdelse af et nyt og retfærdigt valg med alle garantier som meddelt af Evo Morales, før han blev tvunget til at træde tilbage af de væbnede styrkers øverstkommanderende; noterer sig meddelelsen af 23. november om dette valg og understreger, at den midlertidige regering bør afholde sig fra at vedtage ny lovgivning, før valget har fundet sted;

6. opfordrer indtrængende de militære styrker til at vende tilbage til deres hovedkvarter; opfordrer de retlige institutioner til at retsforfølge de medlemmer af de væbnede styrker, der handlede uden for de juridiske bestemmelser i den bolivianske forfatning og i de internationale standarder;

7. kræver en fuldstændig og ubetinget garanti for den personlige integritet for MAS-regeringens medlemmer, vælgere og sympatisører, idet regeringens mandat ikke forventes at ophøre før den 21. januar 2020;

8. opfordrer alle aktører i Bolivia til at forhindre ethvert scenarie, hvor den mørke fortid med diktaturer gentages, uanset om det er ved hjælp af symboler eller handlinger, og til at finde en løsning på den nuværende krise, som fuldt ud respekterer forfatningens lovlighed; gentager, at det internationale samfund, herunder EU, kan tilbyde sin støtte ved hjælp af forskellige midler såsom en valgobservationsdelegation, hvis befolkningen i Bolivia ønsker det, men aldrig kan være den ledende aktør;

9. understreger, at offentlig utilfredshed og demonstrationer ikke må udnyttes med henblik på at skabe en modreaktion på de forfatningsmæssige garantier og rettigheder i den multietniske og flersprogede stat Bolivia eller på de sociale fremskridt, der er gjort i løbet af de sidste 14 år; understreger, at ingen bevæggrunde – ikke engang under henvisning til tidligere politiske beslutninger – kan retfærdiggøre uforholdsmæssig magtanvendelse, vold, undertrykkelse, racisme eller konfliktoptrapning til borgerkrig;

10. fordømmer vedtagelsen af dekret 4078 og kræver, at det hurtigt ophæves eller annulleres, så straffrihed for de væbnede styrker undgås;

11. fordømmer ligeledes meddelelsen om, at der vil blive lagt sag an mod Evo Morales for "tilskyndelse til oprør og terrorisme";

12. opfordrer EU og dets delegation i Bolivia til at støtte en fredelig tilbagevenden til den tidligere lovlige bolivianske stat; anmoder om, at der afgives en klar erklæring mod ethvert forsøg på racistisk tilbagerulning af fremskridt, og at EU tilbyder sin støtte til at overvinde den nuværende krise og bringe straffriheden i Bolivia til ophør;

13. opfordrer EU til at træffe passende diplomatiske foranstaltninger i tilfælde af, at den nuværende selvudråbte regering ikke sikrer, at der afholdes et nyt, åbent og retfærdigt valg inden for den tidsramme, der er fastsat i den bolivianske forfatning;

14. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, regeringen og myndighederne i Bolivia samt til Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling.

 

Seneste opdatering: 27. november 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik