Forslag til beslutning - B9-0190/2019Forslag til beslutning
B9-0190/2019

FORSLAG TIL BESLUTNING om situationen i Bolivia

25.11.2019 - (2019/2896(RSP))

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
jf. forretningsordenens artikel 132, stk. 2

Manu Pineda, Sira Rego, Marisa Matias, Leila Chaibi, Stelios Kouloglou, Manuel Bompard, João Ferreira, Sandra Pereira, Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Özlem Demirel, Marc Botenga, Giorgos Georgiou, José Gusmão, Niyazi Kizilyürek, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz
for GUE/NGL-Gruppen

Procedure : 2019/2896(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B9-0190/2019
Indgivne tekster :
B9-0190/2019
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B9‑0190/2019

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Bolivia

(2019/2896(RSP))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til Bolivias forfatning af 2009,

 der henviser til den amerikanske menneskerettighedskonvention og dens første protokol,

 der henviser til rapporten fra Centret for forskning i økonomi og politik om Organisationen af Amerikanske Staters valgobservationsmissions rolle,

 der henviser til de forskellige erklæringer fra Den Interamerikanske Kommission for Menneskerettigheder, der siden den 12. november 2019 er blevet offentliggjort, og som fremhæver og fordømmer den overdrevne magtanvendelse og de menneskerettighedskrænkelser, der begås af Bolivia, militæret og den selvproklamerede regering i Bolivia,

 der henviser til erklæringen af 16. november 2019 fra FN's Menneskerettighedskommission,

 der henviser til erklæringerne fra den bolivianske ombudsmandsinstitution,

 der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2,

A. der henviser til, at parlamentsvalget den 20. oktober 2019 blev overvåget af en række internationale observatører; der henviser til, at mange af dem erklærede, at det var en gennemsigtig proces; der henviser til, at et mindretal af dem under ledelse af Organisationen af Amerikanske Staters valgobservationsmission sætter spørgsmålstegn ved det nøjagtige resultat, men ikke den klare sejr til Movimiento al Socialismo;

B. der henviser til, at der i den bolivianske lovgivning fastsættes, at en kandidat vinder den første valgrunde, hvis vedkommende opnår over 50 % af stemmerne, eller 40 % af stemmerne, hvis de har en margen på mere end ti point;

C. der henviser til, at Evo Morales fra Movimiento al Socialismo opnåede 47,08 % af stemmerne, og at Carlos Mesa fra Comunidad Ciudadana opnåede 36,51 %;

D. der henviser til, at medlemmer af den højreorienterede oppositionsparti nægtede at acceptere disse resultater, selv inden de blev annonceret; der henviser til, at der var voldelige angreb mod aktivister og repræsentanter fra Movimiento al Socialismo;

E. der henviser til, at præsident Evo Morales fulgte rådgivningen fra Organisationen af Amerikanske Staters valgobservationsmission og besluttede at udskrive et nyt valg i betragtning af de resultaterne, der lå meget tæt på hinanden; der henviser til, at det ikke kræves i henhold til den bolivianske lovgivning;

F. der henviser til, at politiet og militæret ikke adlød ordrer og gjorde oprør mod den legitime regering, hvilket førte til et militærstyret statskup, der tvang Evo Morales til gå af og gå i eksil;

G. der henviser til, at præsidentembedet i henhold til den bolivianske forfatning skulle have været overdraget til vicepræsidenten, Álvaro Garcia Linera, og i mangel heraf, til Senatets talskvinde, Adriana Salvatierra; der henviser til, at de også var tvunget til at træde tilbage og søge tilflugt som følge af den vold, der fulgte i kølvandet på kuppet;

H. der henviser til, at Jeanine Áñez, en senator fra et mindretalsparti, ikke har nogen forfatningsmæssig ret til at blive udnævnt til Bolivias præsident; der henviser til, at hendes selvproklamation blev organiseret af militæret og fandt sted uden det forfatningsmæssigt påkrævede beslutningsdygtige antal medlemmer;

I. der henviser til, at menneskerettighedskrænkelserne mod dem, der forsvarer præsident Evo Morales’ legitime regering, herunder militær og politivold, ikke sluttede, da Jeanine ÁÑEZ erklærede sig selv for præsident; der henviser til, at snesevis af mennesker er døde, og at flere hundrede er blevet alvorligt såret som følge af denne vold;

J. der henviser til, at den selvproklamerede regering gav udtryk for, at dens eneste opgave ville være at organisere et nyt valg; der henviser til, at den allerede har vedtaget en række politiske foranstaltninger; der henviser til, at den har fastslået, at fremtrædende medlemmer af Movimiento al Socialismo, herunder Evo Morales, vil blive udelukket fra at deltage i valget;

K. der henviser til, at Bolivia har verdens næststørste reservebeholdning af lithium, over 9 mio. ton af minerallet; der henviser til, at Bolivia har betydelige reserver af naturgas; der henviser til, at kontrol af sådanne ressourcer kan være yderst indbringende; der henviser til, at sådanne midler under Evo Morales’ regering er blevet bragt under national kontrol;

L. der henviser til, at Evo Morales’ regerings omfordelingspolitik har løftet 1,8 millioner mennesker ud af fattigdom siden 2006; der henviser til, at antallet af mennesker, der lever i ekstrem fattigdom, er gået fra 38,2 % til 15,2 % i de sidste 13 år;

M. der henviser til, at Evo Morales’ regering har øget adgangen til offentlige tjenester, herunder uddannelse, indført et fælles sundhedssystem, der giver fri adgang til sundhedspleje til over halvdelen af landets befolkning og har oprettet 1 061 nye sundhedscentre;

N. der henviser til, at Evo Morales’ regering gav oprindelige folk flere rettigheder og øgede deres deltagelse i nationale anliggender betydeligt;

O. der henviser til, at Bolivia har det tredjestørste antal kvinder, der er valgt til parlamentet i verden, og at mere end 53 % af pladserne er besat af kvinder;

1. fordømmer på det kraftigste politiets og militærets statskup mod præsident Evo Morales’ legitime bolivianske regering;

2. fordømmer politiets og hærens brutale fremfærd, der har resulteret i, at 32 fredelige demonstranter er blevet dræbt og 770 såret;

3. opfordrer til en øjeblikkelig ophævelse af det overordnede dekret nr. 4078, som giver immunitet til ansatte i militæret; opfordrer til omgående efterforskning af de forbrydelser, der blev begået under de fredelige protester; opfordrer til, at disse krænkelser af menneskerettighederne øjeblikkeligt bringes til ophør, og til, at der foretages en fuldstændig undersøgelse med henblik på at sikre retfærdighed og erstatning til ofrene;

4. udtrykker sin solidaritet med alle dem, der er ude at protesterede i gaderne for demokratiet i Bolivia;

5. fordømmer de voldelige angreb, som militæret og politiet og de dertil knyttede grupper har begået mod repræsentanter for Movimiento al Socialismo og folkevalgte, såsom borgmesteren i Vinto; fordømmer volden, intimideringen og truslerne fra politiet og militæret mod de regionale og lokale myndigheder fra Movimiento al Socialismo;

6. fordømmer angrebene mod ledere af Movimiento al Socialismo og deres familiemedlemmer samt ledere af oprindelige befolkningers bevægelser og sociale bevægelser samt hovedkvarterer for parti- og fagforeninger;

7. fordømmer på det kraftigste angrebene på Bolivias forfatning og de menneskerettighedskrænkelser, som den selvproklamerede regering har begået, herunder krænkelser af kvinders og oprindelige folks rettigheder; afviser den selvproklamerede regerings racistiske holdninger og dets voldelige undertrykkelse af den oprindelige befolkning;

8. beklager kriminaliseringen af ledere af sociale og oprindelige folks bevægelser og lederne af Movimiento al Socialismo;

9. fordømmer angrebene og de vilkårlige anholdelser af cubanske læger, der gennemfører solidaritetsmissioner i Bolivia, hvilket har resulteret i, at over 200 læger har forladt landet;

10. fordømmer truslerne fra den selvproklamerede regering, militæret og politiet mod Cubas, Venezuelas og Mexicos diplomatiske repræsentationer;

11. opfordrer til, at det kommende valg finder sted med fuld garanti og uden udelukkelser; opfordrer EU-Udenrigstjenesten til at anmode om, at der gennemføres en valgobservationsmission for at sikre, at valget er gennemsigtigt;

12. opfordrer til, at Den Europæiske Unions repræsentation i La Paz samt medlemsstaternes ambassader til at tilbyde tilflugtssted til dem, der er blevet retsforfulgt af militæret og den selvproklamerede regering;

13. pålægger sin formand at sende denne beslutning til næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, FN, alle bolivianske institutioner og præsident Evo Morales.

Seneste opdatering: 27. november 2019
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik