Resolutsiooni ettepanek - B9-0190/2019Resolutsiooni ettepanek
B9-0190/2019

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK olukorra kohta Boliivias

25.11.2019 - (2019/2896(RSP))

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 132 lõikele 2

Manu Pineda, Sira Rego, Marisa Matias, Leila Chaibi, Stelios Kouloglou, Manuel Bompard, João Ferreira, Sandra Pereira, Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Özlem Demirel, Marc Botenga, Giorgos Georgiou, José Gusmão, Niyazi Kizilyürek, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Menetlus : 2019/2896(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B9-0190/2019
Esitatud tekstid :
B9-0190/2019
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

B9-0190/2019

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Boliivias

(2019/2896(RSP))

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse Boliivia 2009. aasta põhiseadust,

 võttes arvesse Ameerika inimõiguste konventsiooni ja selle esimest protokolli,

 võttes arvesse majandus- ja poliitikauuringute keskuse aruannet Ameerika Riikide Organisatsiooni (ARO) valimisvaatlusmissiooni rolli kohta,

 võttes arvesse Ameerika Inimõiguste Komisjoni poolt pärast 12. novembrit 2019 tehtud avaldusi, milles tuuakse esile ja mõistetakse hukka ülemäärase jõu kasutamine ja inimõiguste rikkumised, mille on toime pannud Boliivia politsei, sõjavägi ja isehakanud valitsus,

 võttes arvesse ÜRO inimõiguste ülemvoliniku 16. novembri 2019. aasta avaldust,

 võttes arvesse Boliivia ombudsmani büroo avaldusi,

 võttes arvesse kodukorra artikli 132 lõiget 2,

A. arvestades, et 20. oktoobri 2019. aasta üldvalimisi jälgisid paljud rahvusvahelised vaatlejad; arvestades, et suur osa neist märkis, et valimised olid läbipaistvad; arvestades, et väike osa vaatlejatest eesotsas Ameerika Riikide Organisatsiooniga seadis kahtluse alla valimiste täpse tulemuse, kuid mitte Movimiento al Socialismo selge võidu;

B. arvestades, et Boliivia seaduste kohaselt võidab kandidaat valimiste esimese vooru, kui ta saab üle 50 % häältest või 40 % häältest, juhul kui ta edestab teiseks jäänud kandidaati rohkem kui kümne protsendipunktiga;

C. arvestades, et ametliku häältelugemise tulemuse kohaselt sai Movimiento al Socialismo kandidaat Evo Morales 47,08 % häältest ja Comunidad Ciudadana kandidaat Carlos Mesa 36,51 % häältest;

D. arvestades, et parempoolse opositsioonipartei liikmed keeldusid neid tulemusi aktsepteerimast juba enne nende teatavakstegemist; arvestades vägivaldseid rünnakuid Movimiento al Socialismo aktivistide ja esindajate vastu;

E. arvestades, et president Evo Morales järgis Ameerika Riikide Organisatsiooni nõuannet ja otsustas tulemuste tasavägisust arvestades korraldada uued valimised; arvestades, et Boliivia seadused seda ei nõua;

F. arvestades, et politsei ja sõjavägi ei allunud korraldustele ja pöördusid seadusliku valitsuse vastu, mille tulemuseks oli sõjaväeline riigipööre, mis sundis Evo Moralese tagasi astuma ja pagulusse minema;

G. arvestades, et Boliivia põhiseaduse kohaselt oleks pidanud presidendiks saama asepresident Álvaro Garcia Linera ja selle võimatuse korral senati esimees Adriana Salvatierra; arvestades, et riigipöördele järgnenud vägivallalaine tõttu olid ka nemad sunnitud tagasi astuma ja varjupaika otsima;

H. arvestades, et vähemuserakonna senaatoril Jeanine Áñezil ei ole põhiseaduslikku õigust saada Boliivia presidendiks; arvestades, et ta kuulutas end presidendiks sõjaväe mahitusel ja see toimus ilma põhiseaduses nõutava kvoorumita;

I. arvestades, et president Evo Moralese seadusliku valitsuse kaitsjate inimõiguste rikkumised, sealhulgas sõjaväe- ja politseivägivald, ei lõppenud siis, kui Jeanine Áñez end presidendiks kuulutas; arvestades, et selle vägivalla tagajärjel on hukkunud kümned inimesed ja sajad on saanud raskelt vigastada;

J. arvestades, et isehakanud valitsus teatas, et tema ainus ülesanne on korraldada uued valimised; arvestades, et valitsus on juba vastu võtnud mitu poliitilist meedet; arvestades, et valitsus on teatanud, et Movimiento al Socialismo silmapaistvatel liikmetel, sealhulgas Evo Moralesel keelatakse valimistel osaleda;

K. arvestades, et Boliivia liitiumivarud on maailmas suuruselt teisel kohal ja selle mineraali kogus ulatub üle üheksa miljoni tonni; arvestades, et Boliivial on suured maagaasivarud; arvestades, et selliste maavarade omamine võib olla äärmiselt tulutoov; arvestades, et Evo Moralese valitsuse ajal on need maavarad saadud riigi kontrolli alla;

L. arvestades, et Evo Moralese valitsuse ümberjagamispoliitika on alates 2006. aastast päästnud vaesusest 1,8 miljonit inimest; arvestades, et äärmises vaesuses elavate inimeste arv on viimase kolmeteistkümne aasta jooksul langenud 38,2 %-lt 15,2 %-le;

M. arvestades, et Evo Moralese valitsus on parandanud avalike teenuste, sealhulgas hariduse kättesaadavust, loonud ühtse tervishoiusüsteemi, mis tagab tervishoiuteenuste tasuta kättesaadavuse rohkem kui poolele riigi elanikkonnast, ning asutanud 1061 uut tervisekeskust;

N. arvestades, et Evo Moralese valitsus andis põlisrahvastele rohkem õigusi ja suurendas oluliselt nende kaasatust riigi asjadesse;

O. arvestades, et Boliivia on parlamenti valitud naiste arvu poolest maailmas kolmandal kohal ja naiste osakaal sealses parlamendis on 53 %;

1. mõistab teravalt hukka politsei ja sõjaväe poolt president Evo Moralese seadusliku Boliivia valitsuse vastu korraldatud riigipöörde;

2. mõistab hukka politsei ja sõjaväe jõhkra käitumise, mille tagajärjel on tapetud 32 rahumeelset meeleavaldajat ja haavata saanud 770 inimest;

3. nõuab, et määrus nr 4078, millega antakse sõjaväelastele puutumatus, tunnistataks kiiresti kehtetuks; nõuab rahumeelsete meeleavalduste mahasurumisel toime pandud kuritegude viivitamatut uurimist; nõuab inimõiguste rikkumise kohest lõpetamist ja täielikku uurimist, et tagada ohvritele õiguskaitse ja kahju hüvitamine;

4. väljendab solidaarsust kõigi nendega, kes on tulnud Boliivia tänavatele demokraatia kaitseks meelt avaldama;

5. mõistab hukka vägivaldsed rünnakud, mida sõjavägi ja politsei ning nendega seotud rühmitused on toime pannud Movimiento al Socialismo esindajate ja valitud ametnike, näiteks Vinto linnapea vastu; mõistab hukka Movimiento al Socialismo piirkondlike ja kohalike ametnike vastu suunatud sõjaväe- ja politseivägivalla, hirmutamise ja ähvardamise;

6. mõistab hukka Movimiento al Socialismo juhtide kodude ja nende pereliikmete, samuti põlisrahvaste ja ühiskondlike liikumiste juhtide ning erakondade ja ametiühingute peakorterite vastu suunatud rünnakud;

7. mõistab kindlalt hukka asjaolu, et isehakanud valitsus on rikkunud Boliivia põhiseadust ja inimõigusi, sealhulgas naiste ja põlisrahvaste õigusi; mõistab hukka isehakanud valitsuse rassistlikud seisukohad ja põlisrahvaste vägivaldse represseerimise;

8. mõistab hukka ühiskondlike liikumiste, põlisrahvaste liikumiste ja Movimiento al Socialismo juhtide kohtlemise kurjategijatena;

9. mõistab hukka Boliivias solidaarsusmissioone korraldavate Kuuba arstide ründamise ja meelevaldse vahistamise, mille tagajärjel on riigist lahkunud üle kahesaja arsti;

10. mõistab hukka isehakanud valitsuse, sõjaväe ja politsei ähvardused Kuuba, Venezuela ja Mehhiko diplomaatiliste esinduste vastu;

11. nõuab, et eelseisvad valimised toimuksid täielike tagatistega ja ilma kedagi välja jätmata; kutsub Euroopa välisteenistust üles paluma korraldada valimisvaatlusmissioon, et tagada valimiste läbipaistvus;

12. kutsub Euroopa Liidu esindust La Pazis ja liikmesriikide saatkondi üles andma varjupaika sõjaväe ja isehakanud valitsuse poolt kohtu alla antud isikutele;

13. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, ÜROle, kõigile Boliivia institutsioonidele ja president Evo Moralesele.

Viimane päevakajastamine: 27. november 2019
Õigusteave - Privaatsuspoliitika