Päätöslauselmaesitys - B9-0190/2019Päätöslauselmaesitys
B9-0190/2019

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Bolivian tilanteesta

25.11.2019 - (2019/2896(RSP))

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Manu Pineda, Sira Rego, Marisa Matias, Leila Chaibi, Stelios Kouloglou, Manuel Bompard, João Ferreira, Sandra Pereira, Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Özlem Demirel, Marc Botenga, Giorgos Georgiou, José Gusmão, Niyazi Kizilyürek, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Menettely : 2019/2896(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B9-0190/2019
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B9-0190/2019
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

B9‑0190/2019

Euroopan parlamentin päätöslauselma Bolivian tilanteesta

(2019/2896(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon Bolivian perustuslain vuodelta 2009,

 ottaa huomioon Amerikan ihmisoikeussopimuksen ja sen ensimmäisen pöytäkirjan,

 ottaa huomioon Centre for Economic and Policy Research -keskuksen raportin Amerikan valtioiden järjestön (OAS) vaalitarkkailuvaltuuskunnan roolista,

 ottaa huomioon Amerikan valtioiden ihmisoikeustoimikunnan lukuisat 12. marraskuuta 2019 lähtien julkaistut lausunnot, joissa korostetaan poliisivoimien, sotilaiden ja Bolivian hallitukseksi julistautuneen ryhmittymän liiallista voimankäyttöä ja ihmisoikeusloukkauksia ja tuomitaan ne;

 ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusvaltuutetun 16. marraskuuta 2019 antaman julkilausuman,

 ottaa huomioon Bolivian oikeusasiamiehen viraston antamat julkilausumat,

 ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että 20. lokakuuta 2019 pidettyjä parlamenttivaaleja seurasi joukko kansainvälisiä tarkkailijoita; ottaa huomioon, että monet niistä totesivat, että vaaliprosessi oli läpinäkyvä; ottaa huomioon, että Amerikan valtioiden järjestön johdolla vähemmistö niistä kyseenalaisti täsmällisen vaalituloksen muttei Movimiento al Socialismon selkeää voittoa;

B. ottaa huomioon, että Bolivian lainsäädännössä säädetään, että ehdokas voittaa vaalien ensimmäisen kierroksen, jos hän saa yli 50 prosenttia äänistä tai 40 prosenttia äänistä, jos eroa seuraavaksi tulleeseen ehdokkaaseen on yli kymmenen prosenttiyksikköä;

C. ottaa huomioon, että virallisen ääntenlaskennan mukaan Movimiento al Socialismon ehdokas Evo Morales sai 47,08 prosenttia äänistä ja Comunidad Ciudadanan ehdokas Carlos Mesa 36,51 prosenttia äänistä;

D. ottaa huomioon, että jotkut oikeistolaisen oppositiopuolueen jäsenet kieltäytyivät hyväksymästä tätä tulosta jopa ennen sen ilmoittamista; ottaa huomioon, että Movimiento al Socialismon aktivisteja ja edustajia vastaan hyökättiin väkivaltaisesti;

E. ottaa huomioon, että presidentti Evo Morales noudatti Amerikan valtioiden järjestön neuvoa ja päätti järjestää toiset vaalit tuloksen ollessa kovin täpärä; ottaa huomioon, että tätä ei edellytetä Bolivian lainsäädännössä;

F. ottaa huomioon, että poliisit ja sotilaat eivät totelleet määräyksiä ja ryhtyivät kapinaan legitiimiä hallintoa vastaan, mikä johti sotilasvallankaappaukseen, jossa Evo Morales pakotettiin luopumaan vallasta ja pakenemaan maasta;

G. ottaa huomioon, että Bolivian perustuslain mukaan varapresidentti Álvaro Garcia Linerasta, tai jollei se ole mahdollista, senaatin puhemiehestä Adriana Salvatierrasta olisi pitänyt tulla presidentti; ottaa huomioon, että he myös joutuivat luopumaan tehtävistään ja pakenemaan vallankaappausta seuranneiden väkivaltaisuuksien vuoksi;

H. ottaa huomioon, että vähemmistöpuolueen senaattorilla Jeanine Áñezilla ei ole perustuslain mukaan oikeutta tulla julistetuksi Bolivian presidentiksi; ottaa huomioon, että armeija käytännössä järjesti Jeanine Áñezin julistautumisen presidentiksi ilman perustuslaissa edellytettyä äänten enemmistöä;

I. ottaa huomioon, että presidentti Evo Moralesin legitiimiä hallintoa puolustaviin kohdistuvat ihmisoikeusloukkaukset sekä armeijan ja poliisivoimien väkivalta eivät loppuneet Jeanine Áñezin julistauduttua presidentiksi; ottaa huomioon, että tämän väkivallan johdosta kymmeniä ihmisiä on saanut surmansa ja satoja on loukkaantunut vakavasti;

J. ottaa huomioon, että hallitukseksi julistautunut ryhmittymä ilmoitti ainoana tehtävänään olevan uusien vaalien järjestäminen; ottaa huomioon, että se on jo hyväksynyt joitakin poliittisia toimenpiteitä; ottaa huomioon, että se on ilmoittanut, että tiettyjen Movimiento al Socialismon kärkihahmojen, muiden muassa Evo Moralesin, ei anneta osallistua vaaleihin;

K. ottaa huomioon, että Bolivialla on maailman toiseksi suurimmat litiumvarannot, jotka sisältävät yli yhdeksän miljoonaa tonnia kyseistä mineraalia; ottaa huomioon, että Bolivialla on huomattavan suuret kaasuvarannot; ottaa huomioon, että tällaisten luonnonrikkauksien hallinta voi olla äärimmäisen tuottoisaa; ottaa huomioon, että Evo Moralesin valtakaudella nämä luonnonrikkaudet saatettiin kansalliseen hallintaan;

L. ottaa huomioon, että Evo Moralesin hallinnon tulonjakopolitiikan ansiosta 1,8 miljoonaa ihmistä on nostettu vuodesta 2006 lähtien köyhyydestä; ottaa huomioon, että äärimmäisessä köyhyydessä elävien ihmisten määrä laski 13 viime vuoden aikana 38,2 prosentista 15,2 prosenttiin;

M. ottaa huomioon, että Evo Moralesin hallinto on parantanut julkisten palvelujen saantia koulutus mukaan lukien ja ottanut käyttöön keskitetyn terveydenhuoltojärjestelmän, jonka ansiosta yli puolet maan väestöstä saa ilmaista terveydenhuoltoa, sekä perustanut 1 061 uutta terveyskeskusta;

N. ottaa huomioon, että Evo Moralesin hallinto antoi alkuperäisväestölle lisää oikeuksia, mikä johti heidän huomattavasti laajempaan osallistumiseensa maan asioihin;

O. ottaa huomioon, että Boliviassa parlamenttiin valittujen naisten osuus on kolmanneksi suurin maailmassa ja että yli 53 prosenttia parlamentin jäsenistä on naisia;

1. tuomitsee painokkaasti poliisivoimien ja armeijan suorittaman vallankaappauksen, jolla Bolivian presidentin Evo Moralesin legitiimi hallinto syöstiin vallasta;

2. tuomitsee poliisivoimien ja armeijan väkivaltaiset otteet, jotka ovat johtaneet 32 rauhanomaisesti mieltään osoittaneen ihmisen kuolemaan ja 770 henkilön loukkaantumiseen;

3. vaatii kumoamaan kiireellisesti asetuksen N:o 4078, jossa sotilashenkilöille suodaan koskemattomuus; kehottaa ryhtymään välittömästi tutkimaan rauhanomaisten protestien tukahduttamisen yhteydessä tapahtuneita rikoksia; vaatii lopettamaan nämä ihmisoikeusloukkaukset välittömästi ja toteuttamaan täysimääräisen tutkimuksen sen varmistamiseksi, että uhrit saavat oikeutta ja korvauksia;

4. ilmaisee solidaarisuutensa kaikille Boliviassa demokratian puolesta mieltään osoittaville ihmisille;

5. tuomitsee armeijan, poliisivoimien ja niihin kytköksissä olevien ryhmien harjoittaman väkivallan Movimiento al Socialismon edustajia ja vaaleilla valittuja viranomaisia, kuten Vinton kaupunginjohtajaa, kohtaan; tuomitsee poliisivoimien ja armeijan Movimiento al Socialismon alue- ja paikallisviranomaisiin kohdistaman väkivallan, painostuksen ja uhkailun;

6. tuomitsee hyökkäykset, joita on kohdistettu Movimiento al Socialismon johtajien koteihin ja heidän perheenjäseniinsä sekä alkuperäiskansojen ja sosiaalisten liikkeiden johtajiin ja puolueiden ja ammattiliittojen toimistoihin;

7. tuomitsee voimakkaasti hallitukseksi julistautuneen ryhmittymän hyökkäykset Bolivian perustuslakia ja ihmisoikeuksia vastaan, mukaan lukien naisten ja alkuperäiskansojen oikeuksien rikkominen; tuomitsee hallitukseksi julistautuneen ryhmittymän rasistiset kannanotot ja sen harjoittaman alkuperäisväestön väkivaltaisen sorron;

8. pitää valitettavana sosiaalisten ja alkuperäiskansojen liikkeiden johtajien sekä Movimiento al Socialismon johtajien määrittelemistä rikollisiksi;

9. tuomitsee solidaarisuusohjelmissa Boliviassa työskenteleviin kuubalaisiin lääkäreihin kohdistuneet hyökkäykset ja mielivaltaiset pidätykset, joiden vuoksi yli 200 lääkäriä on lähtenyt maasta;

10. tuomitsee hallitukseksi julistautuneen ryhmittymän, armeijan ja poliisivoimien Kuuban, Venezuelan ja Meksikon diplomaattisille edustustoille esittämät uhkaukset;

11. vaatii toteuttamaan tulevat vaalit antamalla täysimääräiset takeet ja sulkematta ketään niiden ulkopuolelle; kehottaa Euroopan ulkosuhdehallintoa pyytämään saada järjestää vaalitarkkailuvaltuuskunta vaalien läpinäkyvyyden varmistamiseksi;

12. kehottaa Euroopan unionin La Pazin-edustustoa sekä jäsenvaltioiden suurlähetystöjä tarjoamaan turvaa armeijan ja hallitukseksi julistautuneen ryhmittymän vainoamille henkilöille;

13. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Yhdistyneille kansakunnille, Bolivian kaikille instituutioille sekä presidentti Evo Moralesille.

Päivitetty viimeksi: 27. marraskuuta 2019
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö