Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B9-0190/2019Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B9-0190/2019

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl padėties Bolivijoje

25.11.2019 - (2019/2896(RSP))

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojo ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį

Manu Pineda, Sira Rego, Marisa Matias, Leila Chaibi, Stelios Kouloglou, Manuel Bompard, João Ferreira, Sandra Pereira, Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Özlem Demirel, Marc Botenga, Giorgos Georgiou, José Gusmão, Niyazi Kizilyürek, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz
GUE/NGL frakcijos vardu

Procedūra : 2019/2896(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B9-0190/2019
Pateikti tekstai :
B9-0190/2019
Debatai :
Priimti tekstai :

B9‑0190/2019

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Bolivijoje

(2019/2896(RSP))

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į 2009 m. Bolivijos konstituciją,

 atsižvelgdamas į Amerikos žmogaus teisių konvenciją ir į jos pirmąjį protokolą,

 atsižvelgdamas į Ekonomikos ir politikos tyrimų centro ataskaitą dėl Amerikos valstybių organizacijos (OAS) rinkimų stebėjimo misijos vaidmens,

 atsižvelgdamas į įvairius Amerikos šalių žmogaus teisių komisijos pareiškimus, paskelbtus nuo 2019 m. lapkričio 12 d., kuriuose atkreipiamas dėmesys į pernelyg didelį policijos, kariuomenės ir save pasiskelbusios Bolivijos vyriausybės jėgos naudojimą ir žmogaus teisių pažeidimus bei jie pasmerkiami,

 atsižvelgdamas į 2019 m. lapkričio 16 d. Jungtinių Tautų vyriausiojo žmogaus teisių komisaro pareiškimą,

 atsižvelgdamas į Bolivijos ombudsmeno tarnybos pranešimus,

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi 2019 m. spalio 20 d. vykusius visuotinius rinkimus stebėjo įvairūs tarptautiniai stebėtojai; kadangi daugelis jų nurodė, kad rinkimai vyko skaidriai; kadangi nedidelė jų dalis, kuriai vadovauja OAS, abejoja dėl tikslaus rezultato, tačiau ne dėl aiškios judėjimo „Movimiento al Socialismo“ pergalės;

B. kadangi Bolivijos teisėje nustatyta, kad kandidatas laimi pirmąjį rinkimų turą, jei surenka daugiau nei 50 proc. balsų arba, tuo atveju, kai pirmauja daugiau nei dešimčia procentinių punktų, – 40 proc. balsų;

C. kadangi, atsižvelgiant į oficialius rezultatus, judėjimo „Movimiento al Socialismo“ atstovas Evo Morales surinko 47,08 proc. balsų, o politinės koalicijos „Comunidad Ciudadana“ atstovas Carlos Mesa – 36,51 proc. balsų;

D. kadangi dešiniosios pakraipos opozicijos partija atsisakė pripažinti šiuos rezultatus net prieš juos paskelbiant; kadangi prieš judėjimo „Movimiento al Socialismo“ aktyvistus ir atstovus buvo vykdomi smurtiniai išpuoliai;

E. kadangi Prezidentas Evo Morales, atsižvelgdamas į OAS rekomendaciją, dėl nedidelio balsų skirtumo nusprendė sušaukti kitus rinkimus; kadangi pagal Bolivijos teisę tai nėra privaloma;

F. kadangi policija ir kariuomenė nepakluso įsakymams, maištavo prieš teisėtą vyriausybę ir įvykdė valstybės perversmą, kuriam vadovavo kariuomenė ir dėl kurio Evo Morales turėjo pasitraukti iš posto ir išvykti iš šalies;

G. kadangi pagal Bolivijos konstituciją prezidentu tuomet turėjo tapti viceprezidentas Álvaro Garcia Linera arba, jei tai neįmanoma, Senato pirmininkė Adriana Salvatierra; kadangi jie taip dėl po perversmo prasiveržusio smurto buvo priversti atsistatydinti ir ieškoti prieglobsčio;

H. kadangi mažumos partijai atstovaujanti senatorė Jeanine Áñez neturi jokios konstitucinės teisės būti paskelbta Bolivijos prezidente; kadangi jos pasiskelbimą prezidente organizavo kariuomenė ir jis įvyko nesusirinkus kvorumui, kuris būtinas pagal konstituciją;

I. kadangi po Jeanine Áñez pasiskelbimo prezidente ir toliau pažeidžiamos asmenų, kurie gina teisėtą Prezidento Evo Moraleso vyriausybę, žmogaus teisės, įskaitant kariuomenės ir policijos smurtinius veiksmus; kadangi dėl šio smurto žuvo dešimtys žmonių, o šimtai jų buvo sunkiai sužeisti;

J. kadangi pasiskelbusi vyriausybė pareiškė, kad jos vienintelė užduotis bus surengti naujus rinkimus; kadangi ji jau patvirtino kelias politines priemones; kadangi ji pareiškė, kad žinomiems judėjimo „Movimiento al Socialismo“ nariams, įskaitant Evo Moralesą, bus draudžiama dalyvauti rinkimuose;

K. kadangi Bolivijoje yra antros pagal dydį ličio atsargos – daugiau nei devyni milijonai tonų šių naudingųjų iškasenų; kadangi Bolivijoje yra didelės gamtinių dujų atsargos; kadangi tokių išteklių kontrolė gali būti itin pelninga; kadangi vadovaujant Evo Moraleso vyriausybei šiems ištekliams pradėta taikyti nacionalinė kontrolė;

L. kadangi įgyvendinant Evo Moraleso vyriausybės perskirstymo politiką nuo 2006 m. iš skurdo ištraukta 1,8 mln. žmonių; kadangi per pastaruosius trylika metų itin skurdžiai gyvenančių žmonių skaičius sumažėjo nuo 38,2 proc. iki 15,2 proc.;

M. kadangi Evo Moraleso vyriausybė padidino galimybes naudotis viešosiomis paslaugomis, įskaitant švietimo paslaugas, įdiegė bendrą sveikatos sistemą, kurioje daugiau nei pusė šalies gyventojų gali naudotis nemokamomis sveikatos priežiūros paslaugomis, ir sukūrė 1 061 naują sveikatos centrą;

N. kadangi Evo Moraleso vyriausybė suteikė daugiau teisių čiabuviams ir labai padidino jų dalyvavimą sprendžiant nacionalinius reikalus;

O. kadangi į Bolivijos parlamentą išrinktų moterų skaičius yra trečias pagal dydį pasaulyje – 53 proc. vietų užima moterys;

1. griežtai smerkia policijos ir kariuomenės įvykdytą valstybės perversmą nuverčiant teisėtą Bolivijos Prezidento Evo Moraleso vyriausybę;

2. smerkia žiaurius policijos ir kariuomenės veiksmus, dėl kurių žuvo 32 taikūs protestuotojai, o 770 buvo sužeisti;

3. ragina skubiai panaikinti aukščiausiąjį dekretą Nr. 4078, pagal kurį kariniam personalui suteikiamas imunitetas; ragina nedelsiant ištirti nusikaltimus, įvykdytus malšinant taikius protestus; ragina nedelsiant nutraukti šiuos žmogaus teisių pažeidimus ir atlikti visapusišką tyrimą, kad būtų užtikrintas teisingumas ir kompensacija nukentėjusiesiems;

4. solidarizuojasi su visais gatvėse už demokratiją Bolivijoje pasisakančiais protestuotojais;

5. smerkia kariuomenės ir policijos pajėgų bei su jomis susijusių grupių smurtinius išpuolius prieš judėjimo „Movimiento al Socialismo“ atstovus ir išrinktus pareigūnus, pvz., Vinto miesto merą; smerkia policijos ir kariuomenės smurtą, bauginimus ir grasinimus, nukreiptus prieš judėjimo „Movimiento al Socialismo“ regionines ir vietos valdžios institucijas;

6. smerkia išpuolius, nukreiptus prieš judėjimo „Movimiento al Socialismo“ lyderių, taip pat čiabuvių bei socialinių judėjimų lyderių būstus ir šeimų narius, taip pat partijos ir profesinių sąjungų būstines;

7. griežtai smerkia išpuolius prieš Bolivijos konstituciją ir žmogaus teisių pažeidimus, kuriuos įvykdė pasiskelbusi vyriausybė, įskaitant moterų ir čiabuvių teisių pažeidimus; nepritaria rasistinėms pasiskelbusios vyriausybės pozicijoms ir jos žiaurioms represijoms prieš čiabuvius;

8. apgailestauja dėl socialinių ir čiabuvių judėjimų vadovų bei judėjimo „Movimiento al Socialismo“ lyderių veiklos kriminalizavimo;

9. smerkia išpuolius prieš Kubos gydytojus, kurie vykdo solidarumo misijas Bolivijoje, ir jų savavališką areštą – dėl šių veiksmų daugiau nei du šimtai gydytojų išvyko iš šalies;

10. smerkia pasiskelbusios vyriausybės, kariuomenės ir policijos pajėgų grasinimus, nukreiptus prieš Kubos, Venesuelos ir Meksikos diplomatines atstovybes;

11. ragina, kad per būsimus rinkimus būtų užtikrintos visos garantijos ir netaikomos išimtys; ragina EIVT prašyti leisti vykdyti rinkimų stebėjimo misiją, kad būtų užtikrintas rinkimų skaidrumas;

12. ragina Europos Sąjungos atstovybę La Pase, taip pat valstybių narių ambasadas suteikti prieglobstį asmenims, kuriuos persekioja kariuomenė ir pasiskelbusi vyriausybė;

13. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai, Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Jungtinėms Tautoms, visoms Bolivijos institucijoms ir Prezidentui Evo Moralesui.

Atnaujinta: 2019 m. lapkričio 27 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika