Procedura : 2019/2896(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B9-0190/2019

Teksty złożone :

B9-0190/2019

Debaty :

Głosowanie :

PV 28/11/2019 - 8.6
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :


<Date>{25/11/2019}25.11.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0190/2019</NoDocSe>
PDF 151kWORD 47k

<TitreType>PROJEKT REZOLUCJI</TitreType>

<TitreSuite>złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa</TitreSuite>

<TitreRecueil>zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu</TitreRecueil>


<Titre>w sprawie sytuacji w Boliwii</Titre>

<DocRef>(2019/2896(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Manu Pineda, Sira Rego, Marisa Matias, Leila Chaibi, Stelios Kouloglou, Manuel Bompard, João Ferreira, Sandra Pereira, Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Özlem Demirel, Marc Botenga, Giorgos Georgiou, José Gusmão, Niyazi Kizilyürek, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz</Depute>

<Commission>{GUE/NGL}w imieniu grupy GUE/NGL</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9‑0190/2019

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Boliwii

(2019/2896(RSP))

Parlament Europejski,

 uwzględniając konstytucję Boliwii z 2009 r.,

 uwzględniając Amerykańską Konwencję Praw Człowieka i pierwszy protokół do niej;

 uwzględniając sprawozdanie Ośrodka Badań Gospodarczych i Politycznych na temat roli misji obserwacji wyborów z ramienia Organizacji Państw Amerykańskich (OPA);

 uwzględniając różne oświadczenia Międzyamerykańskiej Komisji Praw Człowieka, publikowane od dnia 12 listopada 2019 r., w których podkreślono i potępiono nadmierne użycie siły i naruszenia praw człowieka popełnione przez policję, wojsko i samozwańczy rząd Boliwii,

 uwzględniając oświadczenie Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka z dnia 16 listopada 2019 r.,

 uwzględniając oświadczenia Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w Boliwii;

 uwzględniając art. 132 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że wybory powszechne z dnia 20 października 2019 r. były monitorowane przez szereg obserwatorów międzynarodowych; mając na uwadze, że wielu z nich stwierdziło przejrzystość tego procesu; mając na uwadze, że mniejszość z nich, na czele z OPA, kwestionuje dokładny wynik, ale nie wyraźne zwycięstwo Movimiento al Socialismo;

B. mając na uwadze, że prawo boliwijskie stanowi, iż kandydat wygrywa pierwszą rundę wyborów, jeżeli uzyska ponad 50 % głosów lub 40 % głosów z przewagą ponad dziesięciu punktów;

C. mając na uwadze, że zgodnie z oficjalnym podsumowaniem Evo Morales z Movimiento al Socialismo uzyskał 47,08 % głosów, a Carlos Mesa z Comunidad Ciudadana uzyskał 36,51 % głosów;

D. mając na uwadze, że członkowie prawicowej partii opozycyjnej odmówili zaakceptowania tych wyników jeszcze przed ich ogłoszeniem; mając na uwadze, że doszło do gwałtownych ataków na działaczy i przedstawicieli Movimiento al Socialismo;

E. mając na uwadze, że prezydent Evo Morales poszedł za radą OPA i postanowił zwołać kolejne wybory ze względu na zbliżone wyniki; mając na uwadze, że nie jest to wymagane boliwijskim prawem;

F. mając na uwadze, że policja i wojsko nie wykonały rozkazów i zbuntowały się przeciwko prawowitemu rządowi, co doprowadziło do wojskowego zamachu stanu, który zmusił Evo Moralesa do ustąpienia i wyjazdu z kraju;

G. mając na uwadze, że zgodnie z konstytucją Boliwii prezydenturę powinien był objąć wiceprezydent Álvaro Garcia Linera, a w drugiej kolejności marszałek Senatu Adriana Salvatierra; mając na uwadze, że osoby te również zostały zmuszone do ustąpienia i szukania schronienia w wyniku przemocy, która nastąpiła po zamachu stanu;

H. mając na uwadze, że Jeanine Áñez, senator z partii mniejszościowej, nie ma konstytucyjnego prawa, by zostać ogłoszoną prezydentem Boliwii; mając na uwadze, że jej autoproklamacja została przygotowana przez wojsko i odbyła się bez konstytucyjnie wymaganego kworum;

I. mając na uwadze, że naruszenia praw człowieka wobec obrońców legalnego rządu prezydenta Evo Moralesa, w tym przemoc ze strony wojska i policji, nie zakończyły się, gdy Jeanine Áñez ogłosiła się prezydentem; mając na uwadze, że w wyniku tej przemocy zginęły dziesiątki osób, a setki zostały poważnie ranne;

J. mając na uwadze, że samozwańczy rząd oświadczył, iż jego jedynym zadaniem będzie zorganizowanie nowych wyborów; mając na uwadze, że przyjął on już szereg środków politycznych; mając na uwadze, że oświadczył on, iż czołowi członkowie Movimiento al Socialismo, w tym Evo Morales, zostaną wykluczeni z udziału w wyborach;

K. mając na uwadze, że Boliwia posiada drugie co do wielkości na świecie złoża litu zawierające ponad dziewięć milionów ton minerału; mając na uwadze, że Boliwia posiada znaczne zasoby gazu ziemnego; mając na uwadze, że kontrola nad takimi zasobami może być niezwykle zyskowna; mając na uwadze, że za rządów Evo Moralesa zasoby te znalazły się pod kontrolą krajową;

L. mając na uwadze, że polityka redystrybucyjna rządu Evo Moralesa od 2006 r. wydobyła z ubóstwa 1,8 mln ludzi; mając na uwadze, że w ciągu ostatnich trzynastu lat liczba osób żyjących w skrajnym ubóstwie spadła z 38,2 % do 15,2 %;

M. mając na uwadze, że rząd Evo Moralesa rozszerzył dostęp do usług publicznych, w tym edukacji, wprowadził jednolity system opieki zdrowotnej, który daje swobodny dostęp do opieki zdrowotnej ponad połowie ludności kraju, oraz utworzył 1061 nowych ośrodków zdrowia;

N. mając na uwadze, że rząd Evo Moralesa nadał więcej praw ludności tubylczej, znacznie zwiększając jej zaangażowanie w sprawy państwa;

O. mając na uwadze, że Boliwia jest trzecim krajem na świecie pod względem liczby kobiet wybieranych do parlamentu, a kobiety zajmują w nim ponad 53 % miejsc;

1. zdecydowanie potępia zamach stanu przeprowadzony przez policję i wojsko przeciwko prawowitemu boliwijskiemu rządowi prezydenta Evo Moralesa;

2. potępia brutalność policji i armii, która doprowadziła do zabicia 32 pokojowych demonstrantów i zranienia 770 osób;

3. wzywa do pilnego uchylenia dekretu najwyższego nr 4078, który przyznaje immunitet personelowi wojskowemu; wzywa do natychmiastowego dochodzenia w sprawie zbrodni popełnionych podczas tłumienia pokojowych protestów; wzywa do natychmiastowego zaprzestania tych naruszeń praw człowieka oraz do przeprowadzenia pełnego dochodzenia w celu zapewnienia sprawiedliwości i zadośćuczynienia ofiarom;

4. wyraża solidarność ze wszystkimi osobami protestującymi na ulicach na rzecz demokracji w Boliwii;

5. potępia brutalne ataki ze strony wojska i policji, a także powiązanych z nimi grup, skierowane przeciwko przedstawicielom Movimiento al Socialismo i wybranym urzędnikom, takim jak burmistrz Vinto; potępia przemoc, zastraszanie i groźby policji i wojska wobec regionalnych i lokalnych władz Movimiento al Socialismo;

6. potępia ataki na domy przywódców Movimiento al Socialismo i członków ich rodzin, jak również przywódców ruchów tubylczych i społecznych, a także siedziby partii i związków zawodowych;

7. zdecydowanie potępia ataki na konstytucję Boliwii i łamanie praw człowieka przez samozwańczy rząd, w tym łamanie praw kobiet i ludności tubylczej; odrzuca rasistowskie poglądy samozwańczego rządu i jego brutalne represje wobec ludności tubylczej;

8. wyraża ubolewanie z powodu kryminalizacji przywódców ruchów społecznych i tubylczych oraz przywódców Movimiento al Socialismo;

9. potępia ataki i arbitralne aresztowania kubańskich lekarzy prowadzących misje solidarnościowe w Boliwii, na skutek czego ponad dwustu lekarzy opuściło kraj;

10. potępia groźby samozwańczego rządu, wojska i policji wobec przedstawicielstw dyplomatycznych Kuby, Wenezueli i Meksyku;

11. wzywa do tego, aby nadchodzące wybory odbyły się przy zachowaniu pełnych gwarancji i bez wykluczeń; wzywa ESDZ do zwrócenia się o przeprowadzenie misji obserwacji wyborów w celu zapewnienia ich przejrzystości;

12. wzywa przedstawicielstwo Unii Europejskiej w La Paz, a także ambasady państw członkowskich, aby udzieliły schronienia osobom ściganym przez wojsko i samozwańczy rząd;

13. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, Radzie, Komisji, rządom i parlamentom państw członkowskich UE, Organizacji Narodów Zjednoczonych, wszystkim boliwijskim instytucjom i prezydentowi Evo Moralesowi.

Ostatnia aktualizacja: 27 listopada 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności