Návrh usnesení - B9-0191/2019Návrh usnesení
B9-0191/2019

NÁVRH USNESENÍ o situaci v Bolívii

25.11.2019 - (2019/2896(RSP))

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
v souladu s čl. 132 odst. 2 jednacího řádu

Izaskun Bilbao Barandica, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Antony Hook, Ivars Ijabs, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, Stéphane Séjourné, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Yana Toom, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne
za skupinu Renew

Viz také společný návrh usnesení RC-B9-0187/2019

Postup : 2019/2896(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B9-0191/2019
Předložené texty :
B9-0191/2019
Rozpravy :
Přijaté texty :

B9-0191/2019

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Bolívii

(2019/2896(RSP))

Evropský parlament,

 s ohledem na svá předchozí usnesení o situaci v Bolívii,

 s ohledem na prohlášení, která dne 22. října 2019, 24. října 2019 a 9. listopadu 2019 vydala místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o volebním procesu v Bolívii, a na její prohlášení ze dne 10. a 15. listopadu 2019 o situaci v Bolívii,

 s ohledem na prohlášení volební pozorovatelské mise Organizace amerických států (OAS) v Bolívii ze dne 21. října 2019,

 s ohledem na prohlášení skupiny kontrolorů volebního procesu v Bolívii ze dne 10. listopadu 2019,

 s ohledem na prohlášení ze dne 10. listopadu 2019 o situaci v Bolívii připisované mluvčímu generálního tajemníka OSN,

 s ohledem na prohlášení vysoké komisařky OSN pro lidská práva Michelle Bacheletové ze dne 16. listopadu 2018 o represích a zbytečném nadměrném používání síly, které mohou situaci v Bolívii dramaticky zhoršit,

 s ohledem na ústavní referendum, které se konalo v Bolívii dne 21. února 2016,

 s ohledem na společnou evropskou strategii pro Bolívii na období 2017–2020,

 s ohledem na Americkou úmluvu o lidských právech, kterou Bolívie podepsala a ratifikovala,

 s ohledem na nejnovější tiskové zprávy, které o Bolívii vydala Meziamerická komise pro lidská práva, zejména na zprávy ze dne 23. října, 12. listopadu a 19. listopadu, v nichž varuje před rizikem beztrestnosti v případech porušování lidských práv v Bolívii,

 s ohledem na bolívijskou ústavu, mj. na její článek 4 a hlavu VII a VIII,

 s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv,

 s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech,

 s ohledem na čl. 132 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že poté, co Evo Morales v roce 2016 prohrál referendum o změně bolívijské ústavy, kandidoval se souhlasem Ústavního soudu na místo prezidenta počtvrté, což jasně hovoří o nedostatečné nezávislosti soudnictví v Bolívii;

B. vzhledem k tomu, že prezidentské a parlamentní volby, které se konaly v Bolívii dne 20. října 2019, poznamenala celá řada nesrovnalostí ve prospěch strany Eva Moralese; vzhledem k tomu, že se jich pokojně a řádně zúčastnilo velké množství občanů;

C. vzhledem k tomu, že v době, kdy bylo v systému pro rychlý a bezpečný přenos předběžných výsledků (TREP) spočítáno více než 80 % hlasů, ukončil nejvyšší volební soud zveřejňování předběžných výsledků; vzhledem k tomu, že v danou chvíli výsledky jasně naznačovaly, že by mělo proběhnout druhé kolo voleb; vzhledem k tomu, že o 24 hodiny později předložil nejvyšší volební soud údaje, které vykazovaly nevysvětlitelnou změnu tendence a drastickým způsobem změnily výsledky voleb a vedly ke ztrátě důvěry ve volební proces, jak uvedla Organizace amerických států OAS;

D. vzhledem k tomu, že nejvyšší volební soud vyloučil na základě toho, že bylo dosaženo požadovaného procentního rozdílu mezi dvěma nejúspěšnějšími kandidáty ve výši 10 %, možnost uspořádat druhé kolo voleb;

E. vzhledem k tomu, že toto rozhodnutí vzbudilo pochybnosti mezi tuzemskými i mezinárodními pozorovateli voleb i v rámci mezinárodního společenství, pokud jde o transparentnost a důvěryhodnost volebního procesu, a vedlo také k podezření z podvodu; vzhledem k tomu, že mj. EU a Organizace amerických států vyjádřily vážné obavy ohledně bezdůvodného přerušení sčítání hlasů a vyzvaly ke konání druhého kola voleb, aby došlo k obnovení důvěry a aby se zajistilo plné respektování demokratické volby bolívijského lidu;

F. vzhledem k tomu, že opozice, která tvrdí, že se jednalo o volební podvod, zveřejnění výsledků a vyhlášení vítězství ze strany Eva Moralese neuznala; vzhledem k tomu, že bolívijské orgány vyzvaly Organizaci amerických států, aby provedla závazný odborný audit; vzhledem k tomu, že tato organizace, jejíž audit provedený 10. listopadu odhalil závažné nesrovnalosti a případy manipulace během voleb, vyzvala ke zrušení výsledků voleb a doporučila konání nových voleb, které by měly proběhnout za účasti nových volebních orgánů, aby byla zajištěna důvěryhodnost voleb;

G. vzhledem k tomu, že nejvyšší členové ozbrojených složek vyzvali bývalého prezidenta Eva Moralese k odstoupení; vzhledem k tomu, že armáda i policie by se měla zdržet ovlivňování politických procesů a měla by podléhat civilní kontrole;

H. vzhledem k tomu, že Evo Morales a někteří další členové jeho vlády odstoupili a rozhodli se, že opustí jak zemi, tak i svou funkci; vzhledem k tomu, že v důsledku této rezignace vznesla místopředsedkyně parlamentu Jeanine Áñezová nárok na funkci prozatímní prezidentky, jejíž ústavní povinností a politickou odpovědností je urychleně vyhlásit nové volby, což je jediný demokratický a ústavní způsob, jak stávající krizi vyřešit;

I. vzhledem k tomu, že dne 23. listopadu 2019 bolívijští zákonodárci schválili návrh zákona, který stanovuje časový rámec pro zvolení nového nejvyššího volebního soudu, počítá s novými volbami a ruší výsledky voleb ze dne 20. října 2019; vzhledem k tomu, že Áñezová tento zákon dne 24. listopadu podepsala, že je však časový rámec nových voleb i nadále nejasný;

J. vzhledem k tomu, že se v Bolívii odehrávají občanské nepokoje, mohutné protesty a demonstrace, které si už vyžádaly nejméně 32 úmrtí, více než 700 zraněných a přes 600 zatčených;

K. vzhledem k tomu, že se země potýká s nedostatkem potravin a paliva, což má závažné důsledky pro civilní obyvatelstvo, mj. v důsledku silničních blokád ze strany příznivců Eva Moralese; vzhledem k rostoucím obavám z eskalace násilí, k údajnému zbytečnému a nadměrnému používání síly ze strany bezpečnostních složek a k tříštění společnosti;

1. rozhodně odsuzuje občanské nepokoje a násilí, kterému Bolívie od voleb čelí, a vyjadřuje svou soustrast všem rodinným příslušníkům obětí; vyzývá nejrůznější politické aktéry a odpovědné osoby v rámci armády a policie, aby se zdrželi násilí, omezili napětí a prokázali maximální zdrženlivost; vyzývá bývalé politické činitele jak v Bolívii, tak i mimo ni, aby přestali podporovat činnost, která vede k nedostatku zboží a ke stupňování násilí; vyzývá bezpečnostní složky, aby při zajišťování bezpečnosti a udržování veřejného pořádku postupovala přiměřeně a zdrženlivě; vyzývá k urychlenému nestrannému transparentnímu a důkladnému vyšetření násilí;

2. podporuje prohlášení Meziamerická komise pro lidská práva ze dne 19. listopadu 2019, v němž vyjadřuje své obavy ohledně výnosu 4078, v němž se uvádí beztrestnost pro členy ozbrojených složek, kteří se účastní zajišťování veřejné bezpečnosti, a který je v rozporu s povinností států vyšetřovat, stíhat a trestat případy porušování lidských práv;

3. kritizuje bolívijské orgány za nedostatečnou transparentnost a důvěryhodnost a za pokus o spáchání volebního podvodu; staví se na obranu svobodné vůle bolívijských občanů demokraticky si zvolit prezidenta v naprostém souladu s ústavou a doplňujícími zákony; vyjadřuje svou plnou podporu zjištěním Organizace amerických států a volebního auditu;

4. vyzývá všechny aktéry k tomu, aby se zapojili do dialogu, v rámci něhož by se zavázali k dosažení mírového řešení stávající krize na základě pokojného národního usmíření a urychleného zorganizování transparentních spravedlivých a důvěryhodných voleb, v jejichž rámci by byl vytvořen volební orgán s novým složením; vyzývá všechny aktéry k převzetí své demokratické odpovědnosti, aby se tak mohlo stát;

5. vítá první kroky přijaté v tomto směru a schválení návrhu zákona, který počítá s konáním nových voleb v roce 2020; poukazuje na to, že je nutné zajistit, aby byl proces demokratického mírového dialogu v souladu s bolívijskou ústavou; vyzývá všechny aktéry, aby dodržovaly mezinárodní právo, zejména základní zásady v oblasti lidských práv;

6. znovu poukazuje na to, že základními právy a zásadními pilíři demokracie a právního státu je nezávislost soudnictví, politický pluralismus a svoboda shromažďování a projevu všech Bolivijců, včetně původních národů věnujících se zemědělství;

7. poukazuje na význam přivolání důvěryhodných mezinárodních pozorovatelů, kteří by mohli svobodně a nezávisle působit, a vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku, aby na volby do Bolívie vyslala plnohodnotnou pozorovatelskou misi; vyzývá ESVČ a delegaci EU v Bolívii, aby před konáním voleb financovaly také školení pozorovatelů voleb z řad občanů, aby došlo k posílení demokratické účasti, zejména v případě mladých osob v Bolívii, které vedly pokojné protesty proti volebnímu podvodu;

8. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, parlamentům a vládám členských států, vládě a parlamentu Bolívie, Andskému parlamentu a Evropsko-latinskoamerickému parlamentnímu shromáždění.

 

 

 

Poslední aktualizace: 27. listopadu 2019
Právní upozornění - Ochrana soukromí