Menettely : 2019/2896(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B9-0191/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B9-0191/2019

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 28/11/2019 - 8.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2019)0077

<Date>{25/11/2019}25.11.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0191/2019</NoDocSe>
PDF 145kWORD 48k

<TitreType>PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS</TitreType>

<TitreSuite>komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta</TitreSuite>

<TitreRecueil>työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti</TitreRecueil>


<Titre>Bolivian tilanteesta</Titre>

<DocRef>(2019/2896(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Izaskun Bilbao Barandica, Atidzhe Alieva‑Veli, Abir Al‑Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Antony Hook, Ivars Ijabs, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, Stéphane Séjourné, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Yana Toom, Hilde Vautmans, Marie‑Pierre Vedrenne</Depute>

<Commission>{Renew}Renew-ryhmän puolesta</Commission>

</RepeatBlock-By>

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0187/2019

B9‑0191/2019

Euroopan parlamentin päätöslauselma Bolivian tilanteesta

(2019/2896(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon aikaisemmat päätöslauselmansa Bolivian tilanteesta,

 ottaa huomioon varapuheenjohtajan / korkean edustajan tiedottajan Bolivian vaaliprosessista ja Bolivian tilanteesta 22. lokakuuta 2019, 24. lokakuuta 2019 ja 9. marraskuuta 2019 antamat julkilausumat sekä varapuheenjohtajan / korkean edustajan 10. marraskuuta ja 15. marraskuuta 2019 antamat julkilausumat,

 ottaa huomioon 21. lokakuuta 2019 annetun Amerikan valtioiden järjestön (OAS) Bolivian vaalitarkkailuvaltuuskunnan julkilausuman,

 ottaa huomioon 10. marraskuuta 2019 annetun Bolivian vaaliprosessia tarkastaneen tarkastajaryhmän julkilausuman,

 ottaa huomioon YK:n pääsihteerin tiedottajan 10. marraskuuta 2019 Bolivian tilanteesta antaman julkilausuman,

 ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusvaltuutetun Michelle Bachelet’n 16. marraskuuta 2019 antaman julkilausuman sorrosta sekä tarpeettomasta ja suhteettomasta voimankäytöstä, joka uhkaa tulehduttaa tilanteen Boliviassa,

 ottaa huomioon Boliviassa 21. helmikuuta 2016 järjestetyn perustuslakia koskevan kansanäänestyksen,

 ottaa huomioon Boliviaa koskevan yhteisen eurooppalaisen strategian vuosiksi 2017–2020,

 ottaa huomioon Bolivian allekirjoittaman ja ratifioiman Amerikan ihmissoikeussopimuksen,

 ottaa huomioon Amerikan valtioiden ihmisoikeustoimikunnan viimeisimmät lehdistötiedotteet Bolivian ihmisoikeustilanteesta, erityisesti 23. lokakuuta, 12. marraskuuta ja 19. marraskuuta 2019 annetut tiedotteet, joissa varoitetaan Boliviassa tapahtuneiden ihmisoikeusloukkausten rankaisemattomuuden riskistä,

 ottaa huomioon Bolivian perustuslain ja sen 4 artiklan sekä VII ja VIII osaston;

 ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

 ottaa huomioon kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen,

 ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että Bolivian perustuslain muuttamisesta pidetyn kansanäänestyksen vuonna 2016 hävinnyt Evo Morales pyrki neljännelle toimikaudelle perustuslakituomioistuimen hyväksynnän jälkeen, ja toteaa päätöksen osoittavan, että Bolivian oikeuslaitos ei selvästikään ole riippumaton;

B. ottaa huomioon, että 20. lokakuuta 2019 Boliviassa järjestettiin presidentin- ja parlamenttivaalit, joissa esiintyi useita väärinkäytöksiä Evo Moralesin puolueen hyväksi; toteaa, että suuri määrä kansalaisia osallistui vaaleihin rauhanomaisesti ja hallitusti;

C. ottaa huomioon, että kun yli 80 prosenttia äänistä oli laskettu alustavien tulosten nopean ja turvallisen välitysjärjestelmän (TREP) avulla, keskusvaalilautakunta lopetti alustavien tulosten julkistamisen; toteaa, että tässä vaiheessa luvut osoittivat selvästi, että toinen äänestyskierros olisi järjestettävä; ottaa huomioon, että Amerikan valtioiden järjestön (OAS) mukaan 24 tuntia myöhemmin keskusvaalilautakunta ”esitti tietoja, joiden mukaan suuntaus kääntyi selittämättömällä tavalla, mikä muutti vaalitulosta merkittävästi ja aiheutti luottamuksen menetyksen vaaliprosessiin”;

D. ottaa huomioon, että keskusvaalilautakunta sulki pois mahdollisuuden vaalien toiseen kierrokseen, sillä sen mukaan vaadittu 10 prosentin ero kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä oli saavutettu;

E. ottaa huomioon, että kyseinen päätös sai kansalliset ja kansainväliset tarkkailijat sekä kansainvälisen yhteisön epäilemään prosessin avoimuutta ja uskottavuutta sekä herätti epäilyjä vilpistä; ottaa huomioon, että EU ja OAS ilmaisivat muun muassa olevansa erittäin huolissaan siitä, että ääntenlaskenta oli perusteettomasti keskeytetty, ja vaativat toista kierrosta luottamuksen palauttamiseksi ja sen varmistamiseksi, että Bolivian kansan demokraattista tahtoa kunnioitetaan täysimääräisesti;

F. totesi, että oppositio ei tunnustanut julkistettuja vaalituloksia eikä Moralesin julistautumista voittajaksi ja esitti väitteitä vaalivilpistä; ottaa huomioon, että Bolivian viranomaiset pyysivät OAS:ää suorittamaan sitovan teknisen tarkastuksen; ottaa huomioon, että OAS:n 10. marraskuuta tekemässä tarkastuksessa paljastui merkittäviä sääntöjenvastaisuuksia ja manipulointia äänestyksen aikana ja että siinä kehotettiin mitätöimään vaalien tulos sekä suositeltiin uutta vaaliprosessia, johon olisi otettava mukaan uusia vaaliviranomaisia, jotta varmistetaan uskottavien vaalien järjestäminen;

G. ottaa huomioon, että asevoimien korkea-arvoiset jäsenet ehdottivat entisen presidentin Evo Moralesin eroa; ottaa huomioon, että asevoimien ja poliisin olisi pidättäydyttävä vaikuttamasta poliittisiin prosesseihin ja niiden olisi oltava siviilivalvonnassa;

H. ottaa huomioon, että Evo Morales ja eräät muut hänen hallituksensa jäsenet luopuivat edustajantoimistaan ja päättivät lähteä maasta ja luopua tehtävistään; ottaa huomioon, että useat eroamiset ovat johtaneet siihen, että toinen varapresidentti Jeanine Áñez toimii väliaikaisena presidenttinä ja hänellä on perustuslaillinen velvoite ja poliittinen vastuu järjestää nopeasti uudet presidentinvaalit, sillä tämä on ainoa demokraattinen ja perustuslaillinen tapa ratkaista nykyinen kriisi;

I. ottaa huomioon, että Bolivian lainsäätäjät hyväksyivät 23. marraskuuta 2019 lakiesityksen, jossa vahvistetaan uuden keskusvaalilautakunnan valinnan aikataulu, sallitaan uudet vaalit ja mitätöidään 20. lokakuuta 2019 pidettyjen vaalien tulokset; ottaa huomioon, että Áñez allekirjoitti lakiesityksen 24. marraskuuta, mutta uusien vaalien aikataulu on edelleen epäselvä;

J. ottaa huomioon, että Boliviassa on kansalaislevottomuuksia, massiivisia protesteja ja mielenosoituksia, joiden vuoksi ainakin 32 ihmistä on kuollut, yli 700 loukkaantunut ja yli 600 pidätetty;

K. ottaa huomioon, että maa kärsii elintarvike- ja polttoainepulasta, millä on vakavia seurauksia siviiliväestölle Moralesin kannattajien katusulkujen vuoksi; ottaa huomioon, että väkivallan kärjistyminen, turvallisuusjoukkojen väitetty tarpeeton ja suhteeton voimankäyttö sekä yhteiskunnan murtuminen aiheuttavat yhä enemmän huolta;

1. pitää valitettavina Boliviassa vaalien jälkeen koettuja yhteiskunnallisia levottomuuksia ja väkivaltaisuuksia ja tuomitsee ne sekä ilmaisee osanottonsa kaikille uhrien perheenjäsenille; kehottaa kaikkia poliittisia toimijoita sekä armeijan ja poliisin vastuuhenkilöitä pidättäytymään väkivallan käytöstä, vähentämään jännitteitä ja noudattamaan äärimmäistä maltillisuutta; kehottaa entisiä poliitikkoja sekä Boliviassa että sen ulkopuolella lopettamaan kannustamasta toimia, jotka johtavat tavarapulaan ja väkivallan kärjistymiseen; kehottaa turvallisuusjoukkoja kohtuullisuuteen ja maltillisuuteen turvallisuuden ja yleisen järjestyksen ylläpitämisessä; vaatii nopeaa, puolueetonta, avointa ja perusteellista väkivaltatapausten tutkintaa;

2. tukee Amerikan valtioiden ihmisoikeustoimikunnan 19. marraskuuta 2019 antamaa lausuntoa, jossa ilmaistaan huoli asetuksesta nro 4078, jolla kannustetaan jättämään rankaisematta yleisen turvallisuuden valvontaan osallistuvia asevoimien jäseniä ja jossa ei kunnioiteta valtioille asetettua velvoitetta tutkia ihmisoikeusloukkauksia sekä asettaa syytteeseen, tuomita ja rankaista niiden vuoksi;

3. tuomitsee Bolivian viranomaiset niiden avoimuuden ja uskottavuuden puutteen sekä vaalivilpin yrityksen takia; puolustaa Bolivian kansalaisten vapaata tahtoa valita presidenttinsä demokraattisesti noudattaen tiukasti perustuslakia ja sitä täydentäviä lakeja; antaa täyden tukensa OAS:n tekemille havainnoille ja vaaleja koskevassa tarkastuksessa tehdyille havainnoille;

4. kehottaa kaikkia toimijoita käynnistämään vuoropuhelun, jossa sitoudutaan nykyisen kriisin rauhanomaiseen ratkaisemiseen kansallisen rauhanomaisen sovinnon ja välittömien avointen, oikeudenmukaisten ja uskottavien vaalien järjestämisen avulla ja myös perustetaan äskettäin muodostettu vaalielin; kehottaa kaikkia toimijoita kantamaan tästä demokraattisen vastuunsa;

5. pitää myönteisinä tässä yhteydessä toteutettuja ensimmäisiä toimia ja sellaisen lakialoitteen hyväksymistä, joka mahdollistaa uusien vaalien järjestämisen vuonna 2020; painottaa tarvetta varmistaa, että demokraattista ja rauhanomaista vuoropuhelua jatketaan Bolivian perustuslain mukaisesti; kehottaa kaikkia toimijoita noudattamaan kansainvälistä oikeutta ja erityisesti perusihmisoikeuksia koskevia periaatteita;

6. muistuttaa, että oikeuslaitoksen riippumattomuuden, poliittisen moniarvoisuuden sekä kaikkien bolivialaisten, myös maaseudulla asuvien alkuperäiskansojen ja ihmisten, kokoontumis- ja ilmaisunvapauden kunnioittaminen ovat perusoikeuksia ja demokratian ja oikeusvaltion olennaisia pilareita;

7. korostaa, että on tärkeää, että paikalla on uskottavia kansainvälisiä tarkkailijoita, jotka voivat toimia vapaasti ja riippumattomasti, ja kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa lähettämään paikalle täysimittaisen EU:n vaalitarkkailuvaltuuskunnan; kannustaa EUH:ta ja EU:n Bolivian-edustustoa rahoittamaan myös vaalipäivää koskevaa kansalaisten vaalitarkkailukoulutusta, jotta voidaan vahvistaa demokraattista osallistumista ja tukea erityisesti Bolivian nuorisoa, joka johti rauhanomaisia mielenosoituksia vaalivilppiä vastaan;

8. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden parlamenteille ja hallituksille, Bolivian parlamentille, Andien parlamentille sekä EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaariselle edustajakokoukselle.

 

Päivitetty viimeksi: 27. marraskuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö