Postup : 2019/2896(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B9-0191/2019

Predkladané texty :

B9-0191/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 28/11/2019 - 8.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P9_TA(2019)0077

<Date>{25/11/2019}25.11.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0191/2019</NoDocSe>
PDF 154kWORD 48k

<TitreType>NÁVRH UZNESENIA</TitreType>

<TitreSuite>predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku</TitreSuite>

<TitreRecueil>v súlade s článkom 132 ods. 2 rokovacieho poriadku</TitreRecueil>


<Titre>o situácii v Bolívii</Titre>

<DocRef>(2019/2896(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Izaskun Bilbao Barandica, Atidzhe Alieva‑Veli, Abir Al‑Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Antony Hook, Ivars Ijabs, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, Stéphane Séjourné, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Yana Toom, Hilde Vautmans, Marie‑Pierre Vedrenne</Depute>

<Commission>{Renew}v mene skupiny Renew</Commission>

</RepeatBlock-By>

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B9-0187/2019

B9‑0191/2019

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Bolívii

(2019/2896(RSP))

Európsky parlament,

 so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o situácii v Bolívii,

 so zreteľom na vyhlásenia hovorkyne podpredsedníčky/vysokej predstaviteľky o volebnom procese a situácii v Bolívii z 22. októbra 2019, 24. októbra 2019 a 9. novembra 2019 a na vyhlásenia PK/VP z 10. novembra a 15. novembra 2019,

 so zreteľom na vyhlásenie volebnej pozorovateľskej misie OAŠ v Bolívii z 21. októbra 2019,

 so zreteľom na vyhlásenie skupiny audítorov pre volebný proces v Bolívii z 10. novembra 2019,

 so zreteľom na vyhlásenie, ktoré možno pripísať hovorcovi generálneho tajomníka OSN o situácii v Bolívii z 10. novembra 2019,

 so zreteľom na vyhlásenie vysokej komisárky OSN pre ľudské práva zo 16. novembra 2019 o represiách a zbytočnom a nenáležitom použití sily, v dôsledku ktorého hrozí vyhrotenie situácie v Bolívii,

 so zreteľom na ústavné referendum v Bolívii, ktoré sa uskutočnilo 21. februára 2016,

 so zreteľom na spoločnú európsku stratégiu pre Bolíviu na roky 2017 – 2020,

 so zreteľom na Americký dohovor o ľudských právach, ktorý Bolívia podpísala a ratifikovala,

 so zreteľom na najnovšie tlačové vyhlásenia Medziamerickej komisie pre ľudské práva o Bolívii, najmä z 23. októbra, 12. novembra a 19. novembra 2019, ktoré upozorňujú na riziko beztrestnosti v súvislosti s porušovaním ľudských práv v Bolívii,

 so zreteľom na bolívijskú ústavu vrátane jej článku 4 a hláv VII a VIII,

 so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv,

 so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach,

 so zreteľom na článok 132 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže Evo Morales po tom, ako sa mu v referende o zmene bolívijskej ústavy v roku 2016 nepodarilo dosiahnuť víťazstvo, kandidoval na štvrté funkčné obdobie so súhlasom ústavného súdu, ktorého rozhodnutie svedčí o očividne nedostatočnej nezávislosti súdnictva v Bolívii;

B. keďže prezidentské a parlamentné voľby, ktoré sa v Bolívii uskutočnili 20. októbra 2019, boli poznačené početnými nezrovnalosťami v prospech strany Eva Moralesa; keďže občania sa na týchto voľbách zúčastnili v hojnom počte, pokojne a disciplinovane;

C. keďže po sčítaní viac ako 80 % hlasov prostredníctvom rýchleho a bezpečného systému na odosielanie predbežných výsledkov (TREP) prestal najvyšší volebný súd zverejňovať predbežné výsledky; keďže na základe údajov v tom čase bolo zrejmé, že by sa malo konať druhé kolo volieb; keďže ako uviedla OAŠ, o 24 hodín neskôr najvyšší volebný súd „predložil údaje, ktoré sa vyvíjali nevysvetliteľne rozdielnym smerom, čo radikálne zmenilo výsledok volieb a spôsobilo stratu dôvery vo volebný proces“;

D. keďže najvyšší volebný súd vylúčil možnosť druhého kola volieb, keďže požadovaný rozdiel 10 % medzi prvými dvoma kandidátmi bol dosiahnutý;

E. keďže toto rozhodnutie vyvolalo pochybnosti vnútroštátnych a medzinárodných pozorovateľov a medzinárodného spoločenstva, pokiaľ ide o transparentnosť a vierohodnosť procesu, ako aj podozrenia z podvodu; keďže EÚ a OAŠ vyjadrili okrem iného veľké znepokojenie nad neodôvodneným prerušením sčítania hlasov a vyzvali na usporiadanie druhého kola s cieľom obnoviť dôveru a zabezpečiť, aby sa v plnej miere rešpektoval demokratický výber bolívijského ľudu;

F. keďže zverejnenie výsledkov a vyhlásenie víťazstva Eva Moralesa neboli uznané opozíciou, ktorá tvrdila, že došlo k volebnému podvodu; keďže bolívijské orgány vyzvali OAŠ, aby vykonala záväzný volebný audit; keďže audit OAŠ 10. novembra odhalil závažné nezrovnalosti a manipuláciu počas volieb a viedol k výzve na zrušenie volebných výsledkov a odporučeniu nového volebného procesu, ktorý by mal zahŕňať nové volebné orgány s cieľom zabezpečiť uskutočnenie dôveryhodných volieb;

G. keďže vysokí príslušníci ozbrojených síl navrhli, aby bývalý prezident Evo Morales odstúpil; keďže ozbrojené sily a polícia by sa mali zdržať ovplyvňovania politických procesov a mali by podliehať civilnej kontrole;

H. keďže Evo Morales a niektorí ďalší členovia jeho vlády sa vzdali úradu a rozhodli sa opustiť krajinu a odstúpiť z funkcie; keďže viaceré demisie oprávnili druhú viceprezidentku Jeanine Áñezovú ujať sa funkcie dočasnej prezidentky s ústavnou povinnosťou a politickou zodpovednosťou urýchlene vyhlásiť nové prezidentské voľby, ktoré sú jediným demokratickým a ústavným spôsobom vyriešenia súčasnej krízy;

I. keďže bolívijskí zákonodarcovia 23. novembra 2019 schválili návrh zákona, ktorý stanovuje časový rámec na voľbu nového najvyššieho volebného súdu, umožňuje nové voľby a ruší výsledky volieb z 20. októbra 2019; keďže J. Áñez podpísala návrh zákona 24. novembra, ale termín nových volieb zostáva nejasný;

J. keďže v Bolívii dochádza k občianskym nepokojom a hromadným protestom a demonštráciám, ktoré si už vyžiadali najmenej 32 obetí, viac ako 700 zranených a viac než 600 zadržaných osôb;

K. keďže krajina pre pouličné blokády prívržencov Moralesa trpí nedostatkom potravín a palív, čo má vážne dôsledky pre civilné obyvateľstvo; keďže neustále narastajú obavy v súvislosti so stupňovaním násilia, s obvineniami zo zbytočného a neprimeraného používania sily bezpečnostnými zložkami a so štiepením spoločnosti;

1. dôrazne odsudzuje občianske nepokoje a násilnosti, ktoré prepukli v Bolívii po voľbách, a vyjadruje sústrasť všetkým príbuzným obetí; vyzýva všetkých politických aktérov a zodpovedné osoby v armáde a polícii, aby upustili od násilia, zmiernili napätie a uplatňovali maximálnu zdržanlivosť; vyzýva bývalé politické osobnosti v Bolívii aj za jej hranicami, aby prestali podporovať činnosti vedúce k nedostatku tovaru a vyhrocovaniu násilia; vyzýva bezpečnostné sily, aby pri udržiavaní bezpečnosti a verejného poriadku postupovali primerane a zdržanlivo; vyzýva na okamžité, nestranné, transparentné a podrobné prešetrenie násilia;

2. podporuje vyhlásenie Medziamerickej komisie pre ľudské práva z 19. novembra 2019, ktoré vyjadruje znepokojenie nad dekrétom 4078, ktorým sa podporuje beztrestnosť príslušníkov ozbrojených síl zúčastňujúcich sa na kontrole verejnej bezpečnosti a ktoré je v rozpore s povinnosťou štátov vyšetrovať, stíhať, súdiť a trestať porušovanie ľudských práv;

3. odsudzuje bolívijské orgány pre nedostatočnú transparentnosť a dôveryhodnosť a pokus o spáchanie volebného podvodu; obhajuje slobodnú vôľu bolívijských občanov demokraticky si zvoliť prezidenta za prísneho dodržiavania ústavy a jej doplňujúcich zákonov; vyjadruje plnú podporu zisteniam OAŠ a záverom vyplývajúcim z volebného auditu;

4. naliehavo vyzýva všetkých aktérov, aby nadviazali dialóg, ktorého výsledkom bude záväzok k dosiahnutiu mierového riešenia súčasnej krízy prostredníctvom pokojného národného zmierenia a usporiadania okamžitých, transparentných, spravodlivých a dôveryhodných volieb vrátane zriadenia novovytvoreného volebného orgánu; vyzýva všetkých aktérov, aby v záujme tohto cieľa prevzali demokratickú zodpovednosť;

5. víta prvé kroky v tejto súvislosti a schválenie návrhu zákona, ktorý umožňuje, aby sa v roku 2020 uskutočnili nové voľby; zdôrazňuje, že treba zabezpečiť, aby proces demokratického a mierového dialógu prebiehal v súlade s bolívijskou ústavou; vyzýva všetkých aktérov, aby dodržiavali medzinárodné právo a najmä základné zásady v oblasti ľudských práv;

6. opätovne zdôrazňuje, že dodržiavanie nezávislosti súdnictva, politickej plurality a slobody zhromažďovania a prejavu všetkých Bolívijčanov vrátane vidieckych domorodých národov a obyvateľov sú základnými právami a základnými piliermi demokracie a právneho štátu;

7. zdôrazňuje dôležitosť prítomnosti dôveryhodných medzinárodných pozorovateľov, ktorí môžu pôsobiť slobodne a nezávisle, a vyzýva PK/VP, aby vyslala plnohodnotnú volebnú pozorovateľskú misiu EÚ; nabáda ESVČ a delegáciu EÚ v Bolívii, aby takisto financovali volebnú pozorovateľskú odbornú prípravu pre občanov v deň volieb s cieľom posilniť demokratickú účasť, najmä účasť mladých ľudí v Bolívii, ktorí viedli pokojné protesty proti volebným podvodom;

8. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, parlamentom a vládam členských štátov, vláde a parlamentu Bolívie, Andskému parlamentu a Euro-latinskoamerickému parlamentnému zhromaždeniu.

 

Posledná úprava: 27. novembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia