Procedura : 2019/2896(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B9-0192/2019

Teksty złożone :

B9-0192/2019

Debaty :

Głosowanie :

PV 28/11/2019 - 8.6
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P9_TA(2019)0077

<Date>{25/11/2019}25.11.2019</Date>
<NoDocSe>B9-0192/2019</NoDocSe>
PDF 146kWORD 46k

<TitreType>PROJEKT REZOLUCJI</TitreType>

<TitreSuite>złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa</TitreSuite>

<TitreRecueil>zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu</TitreRecueil>


<Titre>w sprawie sytuacji w Boliwii</Titre>

<DocRef>(2019/2896(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Javi López</Depute>

<Commission>{S&D}w imieniu grupy S&D</Commission>

</RepeatBlock-By>

Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B9-0187/2019

B9-0192/2019

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Boliwii

(2019/2896(RSP))

Parlament Europejski,

 uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie sytuacji w Boliwii,

 uwzględniając Konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności,

 uwzględniając Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych,

 uwzględniając europejską konwencję praw człowieka i załączone do niej protokoły,

 uwzględniając sprawozdanie Organizacji Państw Amerykańskich (OPA) w sprawie Boliwii z dnia 14 listopada 2019 r.,

 uwzględniając oświadczenie wysokiej przedstawiciel / wiceprzewodniczącej Komisji Federiki Mogherini w sprawie sytuacji w Boliwii wydane na sesji plenarnej dnia 13 listopada 2019 r.,

 uwzględniając art. 132 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że Evo Morales objął urząd w 2006 r. po zwycięstwie w wyborach prezydenckich i odnowił mandat w wyborach z 2010 i 2015 r.;

B. mając na uwadze, że prezydent Morales podjął kontrowersyjną decyzję o ubieganiu się o czwartą kadencję za zgodą trybunału konstytucyjnego, mimo że nie udało mu się wygrać referendum w sprawie zmiany konstytucji;

C. mając na uwadze, że w dniu 20 października obywatele Boliwii głosowali w wyborach prezydenckich, w których stwierdzono liczne nieprawidłowości; mając na uwadze, że skłoniło to boliwijskich obywateli do protestu oraz doprowadziło do przemocy i niepokojów społecznych w całym kraju;

D. mając na uwadze, że po przeliczeniu 83 % głosów obecny prezydent Morales prowadził, zdobywając 45 % głosów, podczas gdy były prezydent Carlos Mesa, jego główny konkurent, uzyskał 38 % głosów;

E. mając na uwadze, że międzynarodowi obserwatorzy wyrazili zaniepokojenie w związku z całodzienną przerwą w przekazywaniu wyników, po której po wznowieniu liczenia nastąpił gwałtowny wzrost liczby głosów oddanych na prezydenta Moralesa; mając na uwadze, że prezydent Morales zaprzeczył tym zarzutom i zaprosił zagraniczne rządy do przeprowadzenia kontroli wyborów, obiecując, że w razie stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości przeprowadzi drugą turę wyborów;

F. mając na uwadze, że boliwijski rząd zwrócił się do Organizacji Państw Amerykańskich (OPA) o przeprowadzenie kontroli wyborów i zgodził się, że wyniki tej kontroli będą wiążące; mając na uwadze, że w wyniku kontroli stwierdzono, iż należy anulować wyniki wyborów z powodu poważnych nieprawidłowości oraz jak najszybciej przeprowadzić ponowne wybory;

G. mając na uwadze, że po publikacji wniosków ze sprawozdania OPA prezydent Morales postanowił ogłosić nowe wybory monitorowane przez społeczność międzynarodową;

H. mając na uwadze, że prezydent Morales i wiceprezydent Álvaro García Linara musieli złożyć rezygnację ze stanowiska i uciec z kraju po utracie wsparcia ze strony policji i wojska;

I. mając na uwadze, że prezydent Morales musiał ubiegać się o azyl polityczny w Meksyku;

J. mając na uwadze, że po rezygnacji prezydenta Moralesa urzędowanie w charakterze najwyższego rangą urzędnika rozpoczęła zgodnie z konstytucyjnym porządkiem Jeanine Añez; mając na uwadze, że jej rola jest tymczasowa i polega jedynie na doprowadzeniu do ponownych wyborów;

K. mając na uwadze, że J. Añez podpisała kontrowersyjny dekret, który chroni siły zbrojne przed ściganiem za czyny popełnione w imię przywracania porządku publicznego;

L. mając na uwadze, że Zgromadzenie Narodowe zatwierdziło w dniu 23 listopada 2019 r. przepisy torujące drogę do wyborów prezydenckich, które następnie podpisała tymczasowa prezydent Añez;

M. mając na uwadze, że przepisy te zabraniają kandydowania osobom, które sprawowały urząd przez dwie kolejne kadencje, co uniemożliwia kandydowanie E. Moralesowi;

N. mając na uwadze, że w przypadku powrotu do Boliwii E. Moralesowi grożą zarzuty „terroryzmu i podburzania”;

O. mając na uwadze, że gwałtowne protesty, do których doszło po opuszczeniu kraju przez E. Moralesa, doprowadziły już do śmierci 32 osób;

1. wzywa do umiarkowania i zachowania zdrowego rozsądku, aby umożliwić konstruktywny dialog między wszystkimi zainteresowanymi stronami, co pozwoli na stworzenie klimatu wystarczającego zaufania i zrozumienia, tak aby doprowadzić Boliwię do pokojowej przemiany i umożliwić jej przezwyciężenie obecnego impasu;

2. uważa, że Unia Europejska i wspólnota międzynarodowa muszą wspierać wysiłki Konferencji Episkopatu i osobistego wysłannika Sekretarza Generalnego ONZ, aby przyczynić się do porozumienia między stronami o przeprowadzeniu wolnych, pluralistycznych i przejrzystych wyborów z zachowaniem terminów określonych w konstytucji;

3. uważa, że wszystkie strony powinny działać w odpowiedzialny i demokratyczny sposób, aby umożliwić szybkie pojednanie i uniknąć dalszej przemocy;

4. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Zgromadzenie Narodowe zatwierdziło środki mające na celu przygotowanie kolejnych wyborów prezydenckich, i uważa, że powrót do stabilności w Boliwii wymaga jak najszybszego przeprowadzenia ponownych wyborów; w związku z tym popiera cel, jakim jest powołanie nowego niezależnego trybunału wyborczego gwarantującego przejrzystość wyborów; jest przeciwny jakimkolwiek zmianom w rządzie, które nie są w pełni zgodne z boliwijską konstytucją;

5. sprzeciwia się nagłej zmianie rządu, która nastąpiła bez poszanowania właściwości konstytucyjnej i pod groźbą użycia siły;

6. wyraża głębokie zaniepokojenie nieprawidłowościami wyborczymi, które doprowadziły do niestabilności politycznej i niepokojów społecznych;

7. ubolewa z powodu wybuchu przemocy po wyborach i ucieczce E. Moralesa z kraju, w wyniku którego śmierć poniosło 32 osób, rannych zostało ponad 100 osób, a także doszło do innych szkód fizycznych i materialnych;

8. sprzeciwia się wszelkiej interwencji wojskowej lub użycia siły wobec boliwijskiego społeczeństwa;

9. wzywa do uchylenia dekretu 4078, który w pewnych okolicznościach przyznaje zwolnienie z odpowiedzialności karnej członkom sił zbrojnych, którzy mogą być odpowiedzialni za brutalne represje stosowane przez policję i wojsko;

10. w dalszym ciągu – podobnie jak w poprzednich latach – wspiera boliwijskie społeczeństwo, w szczególności w tych trudnych chwilach demokratycznej historii tego kraju;

11. nadal wspiera demokratyczną konsolidację i rozwój instytucjonalny Republiki Boliwii;

12. przypomina, że jedynym zadaniem J. Añez stojącej na czele tymczasowego rządu jest zarządzanie krajem do czasu ponownych wyborów, w których obywatele Boliwii mogą w demokratyczny sposób zdecydować o swoim rządzie i polityce;

13. wzywa do uchylenia niektórych bardzo niepokojących środków przyjętych przez tymczasowy rząd J. Añez, ponieważ tylko pogarszają one obecną sytuację: środki te obejmują wydalanie dziennikarzy, bezpośrednią kontrolę rządu nad publicznym radiem i telewizją, zwolnienie ambasadorów za granicą lub zawieszenie stosunków dyplomatycznych z niektórymi krajami sąsiadującymi;

14. podkreśla potrzebę znalezienia rozwiązania tego kryzysu, biorąc pod uwagę dramatyczną sytuację gospodarczą, wskutek której dostawy paliwa i żywności są coraz bardziej ograniczane, tak aby uniknąć kolejnego kryzysu humanitarnego, którego skutki byłyby niemożliwe do przewidzenia;

15. wspiera organizację unijnej misji obserwacji wyborów w Boliwii;

16. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii ds. polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, prawowitemu tymczasowemu prezydentowi Republiki i Zgromadzeniu Narodowemu Wielonarodowego Państwa Boliwia, rządom i parlamentom Grupy z Limy, Europejsko-Latynoamerykańskiemu Zgromadzeniu Parlamentarnemu oraz sekretarzowi generalnemu Organizacji Państw Amerykańskich.

 

Ostatnia aktualizacja: 27 listopada 2019Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności