Πρόταση ψηφίσματος - B9-0197/2019Πρόταση ψηφίσματος
B9-0197/2019

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τα μέτρα για την αντιμετώπιση του αντικτύπου της απόφασης του ΠΟΕ σχετικά με τη διαφορά για την Airbus στην ευρωπαϊκή γεωργία

25.11.2019 - (2019/2895(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Mazaly Aguilar, Zbigniew Kuźmiuk, Veronika Vrecionová, Ruža Tomašić, Nicola Procaccini, Bert‑Jan Ruissen, Carlo Fidanza
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0197/2019

Διαδικασία : 2019/2895(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B9-0197/2019
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B9-0197/2019
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B9‑0197/2019

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τα μέτρα για την αντιμετώπιση του αντικτύπου της απόφασης του ΠΟΕ σχετικά με τη διαφορά για την Airbus στην ευρωπαϊκή γεωργία

(2019/2895(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη την απόφαση που ελήφθη από τον διαιτητή του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) στο πλαίσιο της διαφοράς για την επιδότηση της Airbus (DS316) στις 2 Οκτωβρίου 2019, με την οποία εγκρίθηκαν αντίμετρα των ΗΠΑ για τις εξαγωγές της ΕΕ αξίας 7,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ (6,8 δισεκατομμύρια ευρώ),

 έχοντας υπόψη την απόφαση του οργάνου επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ της 14ης Οκτωβρίου 2019, με την οποία εγκρίθηκε η αναστολή παραχωρήσεων,

 έχοντας υπόψη την απόφαση που έλαβαν οι ΗΠΑ για την εισαγωγή πρόσθετων δασμών ύψους 25% κατ’ αξία για ορισμένα γεωργικά προϊόντα από 18ης Οκτωβρίου 2019,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΗΠΑ αποτελούν σημαντικό εμπορικό εταίρο της ΕΕ στον τομέα των γεωργικών προϊόντων διατροφής· λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2018, οι εξαγωγές γεωργικών προϊόντων διατροφής της ΕΕ προς τις ΗΠΑ ανήλθαν σε 22.3 δισεκατομμύρια ευρώ (16,2 % όλων των εξαγωγών γεωργικών προϊόντων διατροφής της ΕΕ) και ότι οι εισαγωγές γεωργικών προϊόντων διατροφής από τις ΗΠΑ ανήλθαν σε 12 δισεκατομμύρια ευρώ·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Ισπανία, η Ιταλία, η Γερμανία και η Ιρλανδία θα επηρεαστούν σε μεγάλο βαθμό από την απόφαση των ΗΠΑ να επιβάλουν πρόσθετο δασμό της τάξης του 25% για ορισμένα γεωργικά προϊόντα διατροφής και ότι θα επηρεαστούν επίσης αρνητικά οι τομείς γεωργικών προϊόντων διατροφής άλλων κρατών μελών της ΕΕ·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κυριότερα γεωργικά προϊόντα που επηρεάζονται από τους πρόσθετους δασμούς θα είναι προϊόντα υψηλής αξίας, όπως το κρασί, το σκοτσέζικο ουίσκι, οι ελιές και το ελαιόλαδο, και τα γαλακτοκομικά προϊόντα όπως το βούτυρο και το τυρί· λαμβάνοντας υπόψη ότι στο στόχαστρο βρίσκονται και άλλα γεωργικά προϊόντα διατροφής, όπως το χοιρινό κρέας, τα εσπεριδοειδή, οι χυμοί φρούτων και τα παρασκευασμένα φρούτα, όπως τα κεράσια και τα αχλάδια, καθώς και τα μύδια·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εξαγωγές μαύρης ελιάς από την Ισπανία προς τις ΗΠΑ έχουν μειωθεί δραστικά από τότε που οι ΗΠΑ επέβαλαν δασμούς για το προϊόν τον Νοέμβριο 2017·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γεωργικοί τομείς της ΕΕ εξακολουθούν να υφίστανται τις σοβαρές συνέπειες του ρωσικού εμπάργκο, που επιβλήθηκε το 2014· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αντίμετρα των ΗΠΑ επιτείνουν την αστάθεια στην εσωτερική αγορά της ΕΕ, η οποία ενδέχεται να αντιμετωπίσει περαιτέρω διαταραχές της αγοράς ως συνέπεια της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γεωργοί και ο τομέας των γεωργικών ειδών διατροφής αποτελούν, για μια ακόμη φορά, στόχο σε μια μη γεωργική εμπορική διαφορά στην οποία δεν έχουν καμία επιρροή·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα των ΗΠΑ συνιστούν σοβαρή απειλή για το μερίδιο αγοράς ευρωπαϊκών προϊόντων υψηλής ποιότητας όπως το κρασί, τα τυριά και το ουίσκι, τόσο άμεσα όσο και μακροπρόθεσμα, και επιδεινώνουν την ήδη εύθραυστη κατάσταση σε ορισμένους τομείς, όπως ο τομέας του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφορά σχετικά με τις επιδοτήσεις της Boeing εξακολουθεί να εκκρεμεί ενώπιον του ΠΟΕ·

1. εκφράζει βαθιά ανησυχία για το γεγονός ότι η απόφαση που έλαβαν οι ΗΠΑ να επιβάλουν αντίμετρα στην ΕΕ ως αποτέλεσμα της διαφοράς για την Airbus θα έχει σοβαρό αντίκτυπο στην ανταγωνιστική ισορροπία των γεωργικών προϊόντων διατροφής στην εσωτερική αγορά, πλήττοντας ιδίως τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και τους συνεταιρισμούς, που αποτελούν τους κύριους κοινωνικοοικονομικούς μοχλούς στις αγροτικές περιοχές·

2. εκφράζει βαθιά αποδοκιμασία για την έλλειψη έγκαιρης διευθέτησης κατόπιν διαπραγμάτευσης πριν από την εφαρμογή των δασμών, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις του τομέα των γεωργικών ειδών διατροφής για την εξεύρεση λύσης·

3. ζητεί ταχεία διευθέτηση κατόπιν διαπραγμάτευσης και αποκλιμάκωση των αυξανόμενων εμπορικών εντάσεων μεταξύ των δύο μερών·

4. προτρέπει την Επιτροπή να κινητοποιήσει ταχεία στήριξη για τους τομείς της γεωργίας που πλήττονται περισσότερο και να εξετάσει ένα συγκεκριμένο σχέδιο με στοχευμένα μέτρα για να αποζημιωθούν οι γεωργοί για στρεβλώσεις της εσωτερικής αγοράς·

5. καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την αγορά γεωργικών προϊόντων διατροφής της ΕΕ με σκοπό την έγκαιρη ανίχνευση διαταραχών που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της εφαρμογής των δασμών, των σωρευτικών επιπτώσεων με άλλες εξελίξεις στην αγορά, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων της συνέχισης του ρωσικού εμπάργκο, και των αλυσιδωτών επιπτώσεων των εκτοπισμένων προϊόντων στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων·

6. καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει, κατά περίπτωση, ευελιξία κατά τη διαχείριση των εν εξελίξει εκστρατειών προώθησης σε τρίτες χώρες και να συνεργαστεί στενά με τις εθνικές υπηρεσίες προώθησης των εμπορικών συναλλαγών, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να ανταποκριθούν και να εντείνουν και/ή να επανεστιάσουν τις δράσεις τους· ζητεί από την Επιτροπή να εγκρίνει πρόσθετες προσκλήσεις για προώθηση σύμφωνα με τις πιστώσεις του προϋπολογισμού·

7. τονίζει τη δέσμευσή του υπέρ των διεθνών εμπορικών σχέσεων και της ανάγκης διαφοροποίησης των εξαγωγικών αγορών, ιδίως για τα γεωργικά προϊόντα διατροφής, καθώς και υπέρ της εξασφάλισης της πρόσβασης στην αγορά μέσω της εξάλειψης των μόνιμων τεχνικών εμποδίων που εμποδίζουν τις επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν πλήρως τις εξαγωγικές ευκαιρίες·

8. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

 

Τελευταία ενημέρωση: 27 Νοεμβρίου 2019
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου