Förslag till resolution - B9-0197/2019Förslag till resolution
B9-0197/2019

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om åtgärder för att hantera konsekvenserna för det europeiska jordbruket av WTO:s dom i Airbus-tvisten

25.11.2019 - (2019/2895(RSP))

till följd av ett uttalande av kommissionen
i enlighet med artikel 132.2 i arbetsordningen

Mazaly Aguilar, Zbigniew Kuźmiuk, Veronika Vrecionová, Ruža Tomašić, Nicola Procaccini, Bert‑Jan Ruissen, Carlo Fidanza
för ECR-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B9-0197/2019

Förfarande : 2019/2895(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B9-0197/2019
Ingivna texter :
B9-0197/2019
Debatter :
Antagna texter :

B9‑0197/2019

Europaparlamentets resolution om åtgärder för att hantera konsekvenserna för det europeiska jordbruket av WTO:s dom i Airbus-tvisten

(2019/2895(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av det beslut som skiljedomaren från Världshandelsorganisationen (WTO) fattade i tvisten om subventioner till Airbus (DS316) den 2 oktober 2019 om att godkänna motåtgärder från Förenta staternas sida mot EU:s export till ett värde av 7,5 miljarder US-dollar (6,8 miljarder euro),

 med beaktande av beslutet av WTO:s tvistlösningsorgan av den 14 oktober 2019 om att godkänna ett upphävande av medgivanden,

 med beaktande av Förenta staternas beslut att införa en ny värdetull på 25 % på vissa jordbruksprodukter från och med den 18 oktober 2019,

 med beaktande av artikel 132.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Förenta staterna är en viktig handelspartner för jordbruksbaserade livsmedel för EU. År 2018 uppgick EU:s export av jordbruksbaserade livsmedel till Förenta staterna till 22,3 miljarder euro (16,2 % av hela EU:s export av jordbruksbaserade livsmedel) och importen av jordbruksbaserade livsmedel från Förenta staterna uppgick till 12 miljarder euro.

B. Förenade kungariket, Frankrike, Spanien, Italien, Tyskland och Irland kommer att påverkas starkt av Förenta staternas beslut att införa en ytterligare tull på 25 % på vissa jordbruksbaserade livsmedel, och sektorerna för jordbruksbaserade livsmedel i andra EU-medlemsstater kommer också att påverkas negativt.

C. De viktigaste jordbruksprodukter som påverkas av de ytterligare tullarna kommer att vara produkter med högt värde såsom vin, skotsk whisky, oliver och olivolja samt mejeriprodukter, såsom smör och ost. Andra jordbruksbaserade livsmedel såsom fläskkött, citrusfrukter, fruktjuice och bearbetad frukt, såsom körsbär och päron, samt musslor, drabbas också.

D. Spaniens export av svarta oliver till Förenta staterna har minskat drastiskt sedan Förenta staterna påförde tullar på dessa produkter i november 2017.

E. EU:s jordbrukssektorer brottas fortfarande med de allvarliga konsekvenserna av det ryska embargot, som infördes 2014. Förenta staternas motåtgärder leder till ytterligare instabilitet på EU:s inre marknad, som kan utsättas för nya marknadsstörningar till följd av Förenade kungarikets utträde ur EU.

F. Jordbrukare och livsmedelssektorn har återigen drabbats av en handelstvist som inte rör jordbruksprodukter och som ligger utanför deras kontroll.

G. De amerikanska åtgärderna innebär ett allvarligt hot för marknadsandelen för högkvalitativa europeiska produkter såsom vin, ost och whisky, på kort och lång sikt, och riskerar att förvärra den redan bräckliga situationen inom vissa sektorer, såsom sektorn för olivolja och bordsoliver.

H. Tvisten om subventionerna till Boeing är fortfarande under behandling i WTO.

1. Europaparlamentet uttrycker djup oro över att Förenta staternas beslut att införa motåtgärder mot EU till följd av Airbus-tvisten kommer att få allvarliga konsekvenser för den konkurrensmässiga jämvikten för jordbruksbaserade livsmedel på den inre marknaden, och kommer särskilt att drabba små och medelstora företag och kooperativ, som utgör de viktigaste socioekonomiska drivkrafterna i landsbygdsområden.

2. Europaparlamentet beklagar djupt avsaknaden av en förhandlingslösning innan tullarna började tillämpas, trots upprepade uppmaningar från livsmedelssektorn om att finna en lösning.

3. Europaparlamentet efterlyser en snabb förhandlingslösning och en nedtrappning av de ökande spänningarna i handeln mellan de båda parterna.

4. Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att snabbt bevilja stöd till de värst drabbade jordbrukssektorerna och att överväga en konkret plan med målinriktade åtgärder för att kompensera jordbrukare för snedvridningarna på den inre marknaden.

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att noga övervaka EU:s marknad för jordbruksbaserade livsmedel, i syfte att i god tid upptäcka störningar som uppstår till följd av tillämpningen av tullar, kumulativa effekter med annan marknadsutveckling, inbegripet i förbindelse med det pågående ryska importförbudet, och den dominoeffekt som de undanträngda produkterna har på livsmedelskedjan.

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vara flexibel i hanteringen av pågående marknadsföringskampanjer i tredjeländer, där så är lämpligt, och att nära samarbeta med de nationella handelskamrarna för att göra det möjligt för aktörerna att vara lyhörda och intensifiera och/eller omorientera sina åtgärder. Parlamentet uppmanar kommissionen att godkänna ytterligare begäranden om säljfrämjande åtgärder i linje med budgetanslagen.

7. Europaparlamentet betonar sitt engagemang för internationella handelsförbindelser och behovet av att diversifiera exportmarknaderna, särskilt för jordbruksbaserade livsmedel, och att säkra marknadstillträde genom att avlägsna kvarstående tekniska hinder som hindrar aktörerna från att fullt ut utnyttja exportmöjligheterna.

8. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.

 

Senaste uppdatering: 27 november 2019
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy