Forslag til beslutning - B9-0198/2019Forslag til beslutning
B9-0198/2019

FORSLAG TIL BESLUTNING om foranstaltninger til at afbøde konsekvenserne for europæisk landbrug af WTO's afgørelse om Airbus-striden

25.11.2019 - (2019/2895(RSP))

på baggrund af Kommissionens redegørelse
jf. forretningsordenens artikel 132, stk. 2

Paolo De Castro
for S&D-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B9-0197/2019

Procedure : 2019/2895(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B9-0198/2019
Indgivne tekster :
B9-0198/2019
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B9‑0198/2019

Europa-Parlamentets beslutning om foranstaltninger til at afbøde konsekvenserne for europæisk landbrug af WTO's afgørelse om Airbus-striden

(2019/2895(RSP))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til den afgørelse, der blev truffet af Verdenshandelsorganisationens (WTO's) voldgiftsmand i tvisten om subsidier til Airbus (DS316) den 2. oktober 2019, og som tillader USA at træffe modforanstaltninger mod EU's eksport til en værdi af 7,5 mia. USD (6,8 mia. EUR),

 der henviser til den formelle afgørelse, som WTO's tvistbilæggelsesorgan traf den 14. oktober, og som gav grønt lys til disse sanktioner,

 der henviser til USA's beslutning om at indføre en ny værditoldsats på 25 % på visse landbrugsprodukter og en værditoldsats på 10 % på ikke-landbrugsprodukter fra den 18. oktober 2019,

 der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2,

A. der henviser til, at USA er den førende destination for landbrugseksport fra EU-28, idet USA tegnede sig for 22,3 mia. EUR af denne eksport i 2018; der henviser til, at denne eksport bidrager til at opretholde en positiv handelsbalance med USA;

B. der henviser til, at EU's eksport af landbrugsfødevarer til en værdi af 4,3 mia. EUR (60 % af den samlede værdi af modforanstaltningerne) vil blive ramt af de nye toldsatser, som vil svare til 1,1 mia. EUR;

C. der henviser til, at Det Forenede Kongerige, Frankrig, Spanien, Italien, Tyskland og Irland – i nævnte rækkefølge – er de vigtigste lande, der er berørt af den amerikanske beslutning, idet de tegner sig for 97 % af den samlede eksport, der udsættes for de nye toldsatser; der henviser til, at landbrugsfødevaresektoren i andre medlemsstater også vil blive påvirket negativt;

D. der henviser til, at de vigtigste landbrugsprodukter, der er omfattet af WTO's sanktioner, vil blive emblematiske EU-produkter med meget stor merværdi, der ofte er beskyttet i henhold til EU's kvalitetsordninger (vin og spiritus, mejeriprodukter og kødprodukter, olivenolie og spiseoliven), som vil blive udsat for 92 % af alle de amerikanske handelsmodforanstaltninger;

E. der henviser til, at andre landbrugsfødevarer, eksempelvis svinekød, kaffe, småkager, frugtsaft, citrusfrugter og andre frugter og grøntsager også rammes omend i ringere grad;

F. der henviser til, at landbrugere og erhvervsdrivende i fødevarekæden efter den russiske embargo endnu en gang er ofre for en ikke-landbrugsmæssig handelskonflikt, og at USA's beslutning om at anvende disse takster vil gælde på ubestemt tid, indtil medlemsstaterne overholder WTO's resolution om Airbus;

G. der henviser til, at de amerikanske modforanstaltninger vil øge ustabiliteten i EU's indre marked, som allerede må kæmpe med den forstyrrelse, der skyldes den russiske embargo, og som skal forberede sig på de potentielle økonomiske konsekvenser af Det Forenede Kongeriges udtræden af EU;

H. der henviser til, at den amerikanske beslutning for nogle sektorer, eksempelvis spiseoliven-, olivenolie- og kødsektoren vil skærpe den i forvejen skrøbelige situation på det indre marked, mens den i andre mere stabile sektorer, såsom vinsektoren og sektoren for mejeriprodukter risikerer at forårsage alvorlige forstyrrelser på markedet som helhed;

I. der henviser til, at de produkter, som de nye takster er rettet mod, kan medføre betydelige prisstigninger for forbrugerne; der henviser til, at de fleste af disse produkter kan erstattes af alternativer med andre oprindelser;

J. der henviser til, at salgsfremstød, der allerede er blevet godkendt og målrettet mod det amerikanske marked, i henhold til de nuværende EU-regler ikke kan omprogrammeres, og at visse foranstaltninger, der allerede er truffet for at fremme produkter med meget høj værdi, kan vise sig at være værdiløse, hvis de amerikanske tariffer skal anvendes;

1. noterer sig den godkendelse, der er givet af WTO's tvistbilæggelsesorgan, og udtrykker dyb bekymring over den beslutning, som USA har truffet om at indføre modforanstaltninger mod Den Europæiske Union som følge af Airbus-striden i stedet for at søge en forhandlingsløsning;

2. understreger, at disse takster ikke blot vil få en betydelig negativ indvirkning på de medlemsstater og produkter, som rammes, men også på hele landbrugssektoren og fødevarekæden i hele EU;

3. udtrykker sin dybe beklagelse over USA's manglende engagement i EU's forsøg på at finde en rettidig forhandlingsløsning forud for anvendelsen af toldsatserne;

4. opfordrer indtrængende Kommissionen til i overensstemmelse med WTO-reglerne at mobilisere hurtig støtte til de sektorer, der er hårdest ramt af disse toldsatser, og til at anvende alle til rådighed stående fælles landbrugspolitiske instrumenter og foranstaltninger til håndtering af forstyrrelser på det indre marked, såsom tilbagetrækning fra markedet for frugt og grøntsager og ordninger for privat oplagring af oste og andre mejeriprodukter, og udtrykker i denne forbindelse sin dybe beklagelse over manglen på ad hoc-midler på 2020-budgettet;

5. opfordrer Kommissionen til nøje at overvåge EU's marked i hele fødevareforsyningskæden for at dokumentere eventuelle forstyrrelser som følge af anvendelsen af disse sanktioner og følgevirkningerne for produkter, der fortrænges fra fødevareforsyningskæden;

6. støtter en udvidelse af omfanget af EU's salgsfremstød, så medlemsstaterne får hjælp til at styrke deres position på tredjelandes markeder og finde nye afsætningsmuligheder for de af EU's produkter, som tolden rammer;

7. understreger behovet for at sikre markedsadgangen for de produkter, som er berørt af de amerikanske toldforhøjelser, ved at fjerne vedvarende tekniske hindringer, der har forhindret aktørerne i fuldt ud at udnytte de eksportmuligheder, som andre frihandelsaftaler giver adgang til;

8. opfordrer Kommissionen til at tillade større fleksibilitet i gennemførelsen af sådanne salgsfremstød for at sætte operatørerne i stand til at være reaktive og igen fokusere på alternative markeder ved at omprogrammere aktiviteter, der allerede er blevet godkendt for det amerikanske marked;

9. opfordrer indtrængende Kommissionen til at holde forhandlingerne åbne for at finde en hurtig løsning, deeskalere de voksende handelsspændinger mellem de to parter og fjerne disse straftolde for EU-varer;

10. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

Seneste opdatering: 27. november 2019
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik