Πρόταση ψηφίσματος - B9-0198/2019Πρόταση ψηφίσματος
B9-0198/2019

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τα μέτρα για την αντιμετώπιση του αντικτύπου της απόφασης του ΠΟΕ σχετικά με τη διαφορά για την Airbus στην ευρωπαϊκή γεωργία

25.11.2019 - (2019/2895(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Paolo De Castro
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0197/2019

Διαδικασία : 2019/2895(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B9-0198/2019
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B9-0198/2019
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B9‑0198/2019

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τα μέτρα για την αντιμετώπιση του αντικτύπου της απόφασης του ΠΟΕ σχετικά με τη διαφορά για την Airbus στην ευρωπαϊκή γεωργία

(2019/2895(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη την απόφαση που ελήφθη από τον διαιτητή του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) στο πλαίσιο της διαφοράς για την επιδότηση της Airbus (DS316) στις 2 Οκτωβρίου 2019, με την οποία εγκρίθηκαν αντίμετρα των ΗΠΑ για τις εξαγωγές της ΕΕ αξίας 7,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ (6,8 δισεκατομμύρια ευρώ),

 έχοντας υπόψη την επίσημη απόφαση του οργάνου επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ στις 14 Οκτωβρίου 2019, με την οποία δόθηκε το πράσινο φως για τις εν λόγω κυρώσεις,

 έχοντας υπόψη την απόφαση των ΗΠΑ για τη θέσπιση νέου δασμού ύψους 25 % κατ’ αξία για ορισμένα γεωργικά προϊόντα και 10 % κατ’ αξία για μη γεωργικά προϊόντα από 18ης Οκτωβρίου 2019,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΗΠΑ είναι ο κορυφαίος προορισμός για τις εξαγωγές γεωργικών προϊόντων από την ΕΕ των 28, με 22,3 δισεκατομμύρια ευρώ το 2018· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω εξαγωγές συμβάλλουν στη διατήρηση ενός θετικού εμπορικού ισοζυγίου με τις ΗΠΑ·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέοι δασμοί, που θα αντιστοιχούν σε 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ, θα πλήξουν ενωσιακές εξαγωγές γεωργικών προϊόντων διατροφής αξίας 4,3 δισεκατομμυρίων ευρώ (το 60 % της συνολικής αξίας των αντίμετρων)·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Ισπανία, η Ιταλία, η Γερμανία και η Ιρλανδία είναι, με τη σειρά αυτή, οι κύριες χώρες που επηρεάζονται από την απόφαση των ΗΠΑ και αντιπροσωπεύουν το 97 % των συνολικών εξαγωγών που επηρεάζονται από τους νέους δασμούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα επηρεαστούν επίσης αρνητικά οι τομείς γεωργικών προϊόντων διατροφής σε άλλα κράτη μέλη·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα γεωργικά προϊόντα που αποτελούν τον κύριο στόχο των κυρώσεων του ΠΟΕ αποτελούν εμβληματικά προϊόντα της ΕΕ, τα οποία διαθέτουν ιδιαίτερα υψηλή προστιθέμενη αξία και σε πολλές περιπτώσεις προστατεύονται από συστήματα ποιότητας της ΕΕ (οίνοι και οινοπνευματώδη ποτά, γαλακτοκομικά και προϊόντα με βάση το κρέας, ελαιόλαδο και επιτραπέζιες ελιές), και τα οποία θα επηρεαστούν από το 92 % των συνολικών εμπορικών αντίμετρων των ΗΠΑ·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι άλλα γεωργικά προϊόντα διατροφής, όπως το χοιρινό κρέας, ο καφές, τα μπισκότα με προσθήκη γλυκαντικών, οι χυμοί φρούτων, τα εσπεριδοειδή και άλλα οπωροκηπευτικά αποτελούν επίσης στόχο των μέτρων, αν και σε μικρότερο βαθμό·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γεωργοί και οι φορείς εκμετάλλευσης στην αλυσίδα γεωργικών προϊόντων διατροφής καθίστανται, για ακόμη μία φορά μετά το ρωσικό εμπάργκο, θύματα μιας εμπορικής σύγκρουσης που δεν αφορά γεωργικά προϊόντα, ενώ η απόφαση των ΗΠΑ να εφαρμόσει τους εν λόγω δασμούς θα ισχύει επ’ αόριστον μέχρι τα κράτη μέλη να συμμορφωθούν με την απόφαση του ΠΟΕ σχετικά με τη διαφορά για την Airbus·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αντίμετρα των ΗΠΑ θα αυξήσουν περαιτέρω την αστάθεια στην εσωτερική αγορά της ΕΕ, η οποία ήδη έχει να αντιμετωπίσει τη διαταραχή που προέκυψε από τη ρωσική απαγόρευση και είναι αναγκασμένη να προετοιμαστεί για τις δυνητικές οικονομικές επιπτώσεις από την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι για ορισμένους τομείς, όπως οι επιτραπέζιες ελιές, το ελαιόλαδο και τα προϊόντα με βάση το κρέας, η απόφαση των ΗΠΑ θα θέσει σε ακόμη μεγαλύτερο κίνδυνο την ήδη εύθραυστη κατάσταση της εσωτερικής αγοράς, ενώ για ορισμένους άλλους, πιο σταθερούς τομείς, όπως οι οίνοι και τα γαλακτοκομικά προϊόντα, κινδυνεύει να προκαλέσει σοβαρές διαταραχές στην αγορά συνολικά·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προϊόντα που αποτελούν στόχο των νέων δασμών ενδέχεται να υποστούν σημαντικές αυξήσεις τιμών για τους καταναλωτές· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα περισσότερα από τα προϊόντα αυτά μπορούν να αντικατασταθούν από εναλλακτικά προϊόντα άλλης προέλευσης·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες της ΕΕ, οι ήδη εγκεκριμένες εκστρατείες προώθησης που απευθύνονται στην αγορά των ΗΠΑ δεν μπορούν να επαναπρογραμματιστούν, ενώ ορισμένα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί για την προώθηση προϊόντων ιδιαίτερα υψηλής αξίας ενδέχεται να αποβούν άκαρπα εάν εφαρμοστούν οι δασμοί των ΗΠΑ·

1. σημειώνει την έγκριση που έδωσε το όργανο επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ, και εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για την απόφαση που έλαβαν οι ΗΠΑ να επιβάλουν αντίμετρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ως αποτέλεσμα της διαφοράς για την Airbus, αντί να επιδιώξουν την επίλυση του ζητήματος μέσω διαπραγματεύσεων·

2. τονίζει ότι οι εν λόγω δασμοί δεν θα έχουν σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο μόνο στα κράτη μέλη και τα προϊόντα που αποτελούν στόχο, αλλά και στο σύνολο του γεωργικού τομέα και της αλυσίδας γεωργικών προϊόντων διατροφής σε ολόκληρη την ΕΕ·

3. εκφράζει τη βαθιά του λύπη για την έλλειψη ανταπόκρισης από την πλευρά των ΗΠΑ στις προσπάθειες της ΕΕ να βρεθεί εγκαίρως λύση μέσω διαπραγματεύσεων, πριν τεθούν σε ισχύ οι δασμοί·

4. παροτρύνει την Επιτροπή, σύμφωνα με τους κανόνες του ΠΟΕ, να κινητοποιήσει γρήγορα στήριξη για τους τομείς που πλήττονται περισσότερο από τους εν λόγω δασμούς, και να αξιοποιήσει όλα τα διαθέσιμα μέσα και μέτρα της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) για την αντιμετώπιση των διαταραχών στην εσωτερική αγορά, όπως η απόσυρση από την αγορά για τα οπωροκηπευτικά, και τα καθεστώτα ιδιωτικής αποθεματοποίησης για τα τυριά και άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα, και εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, τη βαθιά του λύπη για την έλλειψη ad hoc χρηματοδότησης στον προϋπολογισμό του 2020·

5. καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την αγορά της ΕΕ, καθ’ όλο το μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων, ώστε να είναι σε θέση να διαπιστώσει τυχόν διαταραχές που προκύπτουν από την εφαρμογή των εν λόγω κυρώσεων και τις αλυσιδωτές επιπτώσεις του εκτοπισμού προϊόντων από την αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων·

6. υποστηρίζει τη διεύρυνση των εκστρατειών προώθησης της ΕΕ, ώστε να βοηθηθούν τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τη θέση τους σε τρίτες αγορές και να βρουν νέες διεξόδους για τα προϊόντα της ΕΕ που αποτελούν στόχο των δασμών·

7. τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί η πρόσβαση στην αγορά για τα προϊόντα που επηρεάζονται από τους δασμούς των ΗΠΑ, με την εξάλειψη των συνεχιζόμενων τεχνικών εμποδίων που δεν έχουν επιτρέψει στους φορείς εκμετάλλευσης να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες εξαγωγής στο πλαίσιο άλλων συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών·

8. καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο διεξάγονται οι εν λόγω εκστρατείες προώθησης, ώστε οι φορείς εκμετάλλευσης να μπορούν να ανταποκρίνονται γρήγορα και να μεταθέτουν το κέντρο βάρους σε εναλλακτικές αγορές, με τον επαναπρογραμματισμό δραστηριοτήτων που έχουν ήδη εγκριθεί για την αγορά των ΗΠΑ·

9. προτρέπει την Επιτροπή να διατηρήσει ανοικτές τις διαπραγματεύσεις με σκοπό την εξεύρεση ταχείας λύσης, την αποκλιμάκωση των αυξανόμενων εμπορικών εντάσεων μεταξύ των δύο μερών και την άρση των εν λόγω δασμολογικών κυρώσεων για τα προϊόντα της ΕΕ·

10. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Τελευταία ενημέρωση: 27 Νοεμβρίου 2019
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου