Päätöslauselmaesitys - B9-0198/2019Päätöslauselmaesitys
B9-0198/2019

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS toimenpiteistä, joilla puututaan Airbus-kiistaa koskevan WTO:n päätöksen vaikutukseen Euroopan maatalouteen

25.11.2019 - (2019/2895(RSP))

komission julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Paolo De Castro
S&D-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0197/2019

Menettely : 2019/2895(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B9-0198/2019
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B9-0198/2019
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

B9‑0198/2019

Euroopan parlamentin päätöslauselma toimenpiteistä, joilla puututaan Airbus-kiistaa koskevan WTO:n päätöksen vaikutukseen Euroopan maatalouteen

(2019/2895(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon WTO:n välimiehen Airbus-tukikiistassa (DS316) 2. lokakuuta 2019 tekemän päätöksen, jonka mukaan Yhdysvallat saa määrätä 7,5 miljardin dollarin (6,8 miljardin euron) arvosta EU:n vientiin kohdistuvia vastatoimia,

 ottaa huomion WTO:n riitojenratkaisuelimen 14. lokakuuta tekemän virallisen päätöksen, jossa näille pakotteille näytetään vihreää valoa,

 ottaa huomioon Yhdysvaltojen päätöksen ottaa 18. lokakuuta 2019 alkaen käyttöön joitakin maataloustuotteita koskeva uusi 25 prosentin arvotulli ja muita kuin maataloustuotteita koskeva 10 prosentin arvotulli,

 ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että Yhdysvallat on EU:n 28 jäsenvaltion maataloustuotteiden tärkein vientikohde ja että vuonna 2018 viennin arvo oli 22,3 miljardia euroa; toteaa, että maataloustuotteiden vienti auttaa säilyttämään kauppataseen Yhdysvaltojen kanssa ylijäämäisenä;

B. ottaa huomioon, että EU:n 4,3 miljardin euron arvoinen maatalous- ja elintarviketuotteiden vienti (60 prosenttia vastatoimien kokonaisarvosta) kärsii uusista tulleista, joiden arvo on 1,1 miljardia euroa;

C. toteaa, että Yhdysvaltojen päätös vaikuttaa eniten Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, Ranskaan, Espanjaan, Italiaan, Saksaan ja Irlantiin (tässä järjestyksessä), sillä niiden osuus uusien tullien kohteena olevasta kokonaisviennistä on 97 prosenttia; toteaa, että myös muiden EU:n jäsenvaltioiden maatalous- ja elintarvikealaan kohdistuu kielteisiä vaikutuksia;

D. ottaa huomioon, että tärkeimmät WTO:n pakotteiden piiriin kuuluvat maataloustuotteet ovat EU:lle tunnusomaisia korkean lisäarvon tuotteita, joita usein suojellaan EU:n laatujärjestelmillä (viini ja väkevät alkoholijuomat, maito- ja lihatuotteet, oliiviöljy ja syötäväksi tarkoitetut oliivit), ja että 92 prosenttia kaikista Yhdysvaltojen kaupan alan vastatoimista kohdistuu näihin tuotteisiin;

E. ottaa huomioon, että kohteena on myös muita maatalous- ja elintarviketuotteita, kuten sianliha, kahvi, makeat keksit ja pikkuleivät, hedelmämehut, sitrushedelmät sekä muut hedelmät ja vihannekset, vaikkakin vähäisemmässä määrin;

F. toteaa, että viljelijät ja maatalous- ja elintarvikeketjun toimijat ovat Venäjän asettaman tuontikiellon myötä jälleen joutuneet muiden kuin maataloustuotteiden kauppaa koskevan riidan uhreiksi ja että Yhdysvaltojen päätös soveltaa näitä tulleja on voimassa toistaiseksi, kunnes jäsenvaltiot noudattavat WTO:n Airbus-kiistassa antamaa päätöstä;

G. toteaa, että Yhdysvaltojen vastatoimet lisäävät epävakautta EU:n sisämarkkinoilla, joilla jo nyt ilmenee Venäjän tuontikiellosta aiheutuvia häiriöitä ja joilla on valmistauduttava Yhdistyneen kuningaskunnan EU:sta eroamisesta mahdollisesti aiheutuviin taloudellisiin seurauksiin;

H. ottaa huomioon, että eräillä aloilla, kuten syötäväksi tarkoitettujen oliivien, oliiviöljyn ja lihatuotteiden alalla, Yhdysvaltojen päätös pahentaa sisämarkkinoiden jo entisestään epävakaata tilannetta ja että muilla vakaammilla aloilla, kuten viini- ja maitoalalla, se uhkaa aiheuttaa vakavia häiriöitä markkinoilla yleisesti;

I. ottaa huomioon, että uusien tullien kohteena olevien tuotteiden kuluttajahinnat voivat nousta voimakkaasti; toteaa, että suurin osa näistä tuotteista voidaan korvata muuta alkuperää olevilla tuotteilla;

J. toteaa, että EU:n nykyisten sääntöjen mukaan Yhdysvaltojen markkinoille kohdistuvia jo hyväksyttyjä myynninedistämiskampanjoita ei voida suunnata uudelleen ja että eräät jo käytössä olevat erittäin arvokkaiden tuotteiden edistämistoimet saattavat osoittautua merkityksettömiksi, jos Yhdysvaltain tulleja sovelletaan;

1. panee merkille WTO:n riitojenratkaisuelimen antaman hyväksynnän ja ilmaisee syvän huolensa Yhdysvaltojen päätöksestä määrätä Euroopan unionille vastatoimenpiteitä Airbus-kiistan seurauksena sen sijaan, että se olisi pyrkinyt neuvotteluratkaisuun;

2. korostaa, että näillä tulleilla on merkittävä kielteinen vaikutus kohteena oleviin jäsenvaltioihin ja tuotteisiin sekä koko maatalousalaan ja koko maatalous- ja elintarvikeketjuun kaikkialla EU:ssa;

3. pitää erittäin valitettavana, ettei Yhdysvallat yhtynyt EU:n pyrkimyksiin löytää ajoissa neuvotteluratkaisu ennen tullien soveltamista;

4. kehottaa komissiota antamaan WTO:n sääntöjen rajoissa nopeasti tukea tulleista eniten kärsiville aloille ja käyttämään kaikkia käytettävissä olevia yhteisen maatalouspolitiikan välineitä ja toimenpiteitä sisämarkkinoiden häiriöiden korjaamiseksi, kuten hedelmien ja vihannesten markkinoilta poistaminen sekä juustojen ja muiden maitotuotteiden yksityinen varastointi, ja pitää tässä yhteydessä erittäin valitettavana ad hoc ‑rahoituksen puutetta vuoden 2020 talousarviossa;

5. kehottaa komissiota seuraamaan tiiviisti EU:n markkinoita koko elintarvikeketjussa, jotta voidaan havaita pakotteiden soveltamisesta aiheutuvat häiriöt ja elintarvikeketjusta pois siirrettyjen tuotteiden kerrannaisvaikutukset;

6. kannattaa EU:n myynninedistämiskampanjoiden soveltamisalan laajentamista, jotta jäsenvaltioita voidaan auttaa vahvistamaan asemaansa kolmansien maiden markkinoilla ja löytämään uusia myyntikanavia tullien kohteena oleville EU:n tuotteille;

7. korostaa tarvetta varmistaa Yhdysvaltojen tulleista kärsineiden tuotteiden markkinoille pääsy poistamalla sitkeät tekniset esteet, jotka ovat estäneet toimijoita hyödyntämästä muiden vapaakauppasopimusten tarjoamia vientimahdollisuuksia kaikilta osin;

8. kehottaa komissiota sallimaan joustavammin eri tapoja toteuttaa tällaisia myynninedistämiskampanjoita, jotta toimijat voivat reagoida ja kohdentaa toimintansa uudelleen vaihtoehtoisiin markkinoihin suunnittelemalla uudelleen toimet, jotka on jo hyväksytty Yhdysvaltojen markkinoille;

9. kehottaa komissiota jatkamaan neuvotteluja nopean ratkaisun löytämiseksi, osapuolten välisten kasvavien kauppajännitteiden lieventämiseksi ja EU:n tuotteita koskevien rankaisevien tullien poistamiseksi;

10. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.

Päivitetty viimeksi: 27. marraskuuta 2019
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö