Rezolūcijas priekšlikums - B9-0198/2019Rezolūcijas priekšlikums
B9-0198/2019

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par pasākumiem nolūkā novērst “Airbus” strīdā pieņemtā PTO nolēmuma ietekmi uz Eiropas lauksaimniecību

25.11.2019 - (2019/2895(RSP))

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas paziņojumu,
saskaņā ar Reglamenta 132. panta 2. punktu

Paolo De Castro
S&D grupas vārdā

Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B9-0197/2019

Procedūra : 2019/2895(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B9-0198/2019
Iesniegtie teksti :
B9-0198/2019
Debates :
Pieņemtie teksti :

B9-0198/2019

Eiropas Parlamenta rezolūcija par pasākumiem nolūkā novērst “Airbus” strīdā pieņemtā PTO nolēmuma ietekmi uz Eiropas lauksaimniecību

(2019/2895(RSP))

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā lēmumu, ko 2019. gada 2. oktobrī pieņēma Pasaules Tirdzniecības organizācijas (PTO) šķīrējtiesnesis strīdā par “Airbus” subsīdijām (DS316), atļaujot ASV veikt pretpasākumus attiecībā uz ES eksportu 7,5 miljardu USD (6,8 miljardi EUR) vērtībā,

 ņemot vērā PTO Strīdu izšķiršanas padomes 14. oktobrī pieņemto oficiālo lēmumu, ar kuru tiek atļauts piemērot šīs sankcijas,

 ņemot vērā ASV lēmumu no 2019. gada 18. oktobra ieviest jaunu 25 % ad valorem tarifu dažiem lauksaimniecības produktiem un 10 % ad valorem tarifu nelauksaimniecības produktiem,

 ņemot vērā Reglamenta 132. panta 2. punktu,

A. tā kā ASV ir lielākais ES 28 valstu lauksaimniecības produktu eksporta galamērķis un 2018. gadā šā eksporta apmērs bija 22,3 miljardi EUR; tā kā šāds eksports palīdz saglabāt pozitīvu tirdzniecības bilanci ar ASV;

B. tā kā ES lauksaimniecības pārtikas produktu eksportam 4,3 miljardu EUR vērtībā (60 % no kopējās pretpasākumu vērtības) tiks piemēroti jaunie tarifi, kuru apmērs būs 1,1 miljards EUR;

C. tā kā Apvienotā Karaliste, Francija, Spānija, Itālija, Vācija un Īrija — šādā secībā — ir galvenās valstis, kuras ietekmēs minētais ASV lēmums un kuras veido 97 % no kopējā eksporta, kam piemēros jaunos tarifus; tā kā tiks nelabvēlīgi ietekmētas arī lauksaimniecības pārtikas nozares citās dalībvalstīs;

D. tā kā galvenie lauksaimniecības produkti, kurus skars PTO sankcijas, būs labi pazīstami ES produkti, kuriem ir ļoti augsta pievienotā vērtība un kurus bieži vien aizsargā ES kvalitātes shēmas (vīns un stiprie alkoholiskie dzērieni, piena un gaļas produkti, olīveļļa un galda olīvas), un kuri tiks pakļauti 92 % no visiem ASV pretpasākumiem attiecībā uz tirdzniecību;

E. tā kā minētie pasākumi, lai gan mazākā mērā, skars arī citus lauksaimniecības pārtikas produktus, piemēram, cūkgaļu, kafiju, saldos cepumus, augļu sulas, citrusaugļus un citus augļus un dārzeņus;

F. tā kā lauksaimnieki un lauksaimniecības pārtikas ķēdes dalībnieki pēc Krievijas embargo atkal ir kļuvuši par nelauksaimnieciskās tirdzniecības konflikta upuri un ASV lēmums piemērot šos tarifus būs spēkā nenoteiktu laiku līdz brīdim, kad dalībvalstis izpildīs PTO rezolūciju par “Airbus” strīdu;

G. tā kā ASV pretpasākumi radīs lielāku nestabilitāti ES iekšējā tirgū, kam jau tagad nākas saskarties ar Krievijas aizlieguma radītajiem traucējumiem un kam ir jāgatavojas iespējamām ekonomikas sekām, kuras radīs Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES;

H. tā kā ASV lēmums dažās nozarēs, piemēram, galda olīvu, olīveļļas un gaļas produktu nozarē, vēl vairāk apdraudēs jau tā nestabilo situāciju iekšējā tirgū, savukārt citās, stabilākās nozarēs, piemēram, vīna un piena produktu nozarē tas var radīt nopietnus traucējumus tirgū kopumā;

I. tā kā patērētājiem var ievērojami pieaugt to produktu cenas, kuriem tiks piemēroti jaunie tarifi; tā kā lielāko daļu šo produktu var aizstāt ar alternatīviem produktiem no citām izcelsmes vietām;

J. tā kā saskaņā ar pašreizējiem ES noteikumiem noieta veicināšanas kampaņas, kas jau ir apstiprinātas un ir vērstas uz ASV tirgu, nevar pārplānot, un daži pasākumi, kas jau ir veikti, lai popularizētu ļoti augstas vērtības produktu izmantošanu, var izrādīties veltīgi, ja tiks piemēroti ASV tarifi,

1. atzīmē, ka PTO Strīdu izšķiršanas padome ir devusi apstiprinājumu, un pauž dziļas bažas par ASV pieņemto lēmumu noteikt pret ES vērstus pretpasākumus “Airbus” strīda rezultātā, nevis meklēt risinājumu sarunu ceļā;

2. uzsver, ka šiem tarifiem būs ievērojama negatīva ietekme ne vien uz minētajām dalībvalstīm un produktiem, uz kuriem tie vērsti, bet arī uz visu lauksaimniecības nozari un lauksaimniecības pārtikas ķēdi visā ES;

3. pauž dziļu nožēlu par to, ka ASV nav reaģējušas uz ES centieniem sarunu ceļā panākt savlaicīgu risinājumu, pirms tiek sākta tarifu piemērošana;

4. mudina Komisiju saskaņā ar PTO noteikumiem mobilizēt ātru atbalstu nozarēm, kuras visvairāk skar šie tarifi, un izmantot visus pieejamos kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) instrumentus un pasākumus, lai novērstu traucējumus iekšējā tirgū, piemēram, augļu un dārzeņu izņemšanu no tirgus un privātās uzglabāšanas shēmas attiecībā uz sieriem un citiem piena produktiem, un šajā sakarībā pauž dziļu nožēlu par to, ka 2020. gada budžetā trūkst ad hoc finansējuma;

5. aicina Komisiju cieši uzraudzīt ES tirgu visā pārtikas piegādes ķēdē, lai pārliecinātos par to, vai saistībā ar šo sankciju piemērošanu nerodas kādi traucējumi un domino efekts saistībā ar produktiem, kas tiek izslēgti no pārtikas piegādes ķēdes;

6. atbalsta ES noieta veicināšanas kampaņas jomas paplašināšanu, lai palīdzētu dalībvalstīm nostiprināt savas pozīcijas trešos tirgos un rast jaunas noieta iespējas ES produktiem, ko skar tarifi;

7. uzsver, ka ir nepieciešams nodrošināt to produktu, ko skāruši ASV tarifi, piekļuvi tirgum, novēršot pastāvīgos tehniskos šķēršļus, kas traucē uzņēmējiem pilnībā izmantot eksporta iespējas saskaņā ar citiem brīvās tirdzniecības nolīgumiem;

8. aicina Komisiju nodrošināt lielāku elastību attiecībā uz to, kā šādas noieta veicināšanas kampaņas tiek īstenotas, lai uzņēmēji varētu reaģēt un pārorientēties uz alternatīviem tirgiem, pārplānojot darbības, kas jau ir apstiprinātas ASV tirgum;

9. mudina Komisiju turpināt sarunas centienos ātri rast risinājumu, mazināt pieaugošo tirdzniecības spriedzi starp abām pusēm un likvidēt šos soda tarifus ES precēm;

10. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei un Komisijai.

 

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 27. novembris
Juridisks paziņojums - Privātuma politika