Procedura : 2019/2895(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B9-0198/2019

Teksty złożone :

B9-0198/2019

Debaty :

Głosowanie :

PV 28/11/2019 - 8.11
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P9_TA(2019)0082

<Date>{25/11/2019}25.11.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0198/2019</NoDocSe>
PDF 147kWORD 47k

<TitreType>PROJEKT REZOLUCJI</TitreType>

<TitreSuite>złożony w następstwie oświadczenia Komisji</TitreSuite>

<TitreRecueil>zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu</TitreRecueil>


<Titre>w sprawie środków zaradczych dotyczących wpływu decyzji WTO w sprawie sporu z Airbusem na europejskie rolnictwo</Titre>

<DocRef>(2019/2895(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Paolo De Castro</Depute>

<Commission>{S&D}w imieniu grupy S&D</Commission>

</RepeatBlock-By>

Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B9-0197/2019

B9‑0198/2019

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie środków zaradczych dotyczących wpływu decyzji WTO w sprawie sporu z Airbusem na europejskie rolnictwo

(2019/2895(RSP))

Parlament Europejski,

 uwzględniając decyzję podjętą 2 października 2019 r. przez organ arbitrażowy Światowej Organizacji Handlu (WTO) w sprawie sporu dotyczącego dotacji dla koncernu Airbus (DS316), zezwalającą na podjęcie przez USA środków zaradczych w odniesieniu do eksportu z UE o wartości 7,5 mld USD (6,8 mld EUR),

 uwzględniając formalną decyzję podjętą 14 października przez Organ Rozstrzygania Sporów WTO, w której zaaprobowano te sankcje,

 uwzględniając decyzję Stanów Zjednoczonych o wprowadzeniu nowej taryfy celnej w wysokości 25 % ad valorem na niektóre produkty rolne i 10 % ad valorem na produkty nierolne, ze skutkiem od 18 października 2019 r.,

 uwzględniając art. 132 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że USA są głównym odbiorcą eksportu produktów rolnych z UE-28, którego wartość wyniosła w 2018 r. 22,3 mld EUR; mając na uwadze, że eksport ten przyczynia się do utrzymania dodatniego bilansu w handlu z USA;

B. mając na uwadze, że nowe taryfy celne uderzą w eksportowane z UE produkty rolno-spożywcze o wartości 4,3 mld EUR (60 % łącznej wartości środków zaradczych), co odpowiada kwocie 1,1 mld EUR;

C. mając na uwadze, że decyzja USA wpłynie przede wszystkim na Zjednoczone Królestwo, Francję, Hiszpanię, Włochy, Niemcy i Irlandię (w tej kolejności), gdyż to z tych krajów pochodzi 97 % wszystkich eksportowanych towarów podlegających nowym taryfom celnym; mając na uwadze, że negatywne skutki odczują również sektory rolno-spożywcze innych państw członkowskich;

D. mając na uwadze, że główne produkty rolne, których dotyczą sankcje WTO i które zostaną objęte w 92 % amerykańskimi środkami zaradczymi w dziedzinie handlu, to emblematyczne unijne produkty o bardzo wysokiej wartości dodanej, często chronione w ramach systemów jakości UE (wino i okowita, przetwory mleczne i produkty mięsne, oliwa z oliwek oraz oliwki stołowe);

E. mając na uwadze, że sankcje dotyczą również, choć w mniejszym stopniu, innych produktów rolno-spożywczych, takich jak wieprzowina, kawa, ciastka, soki owocowe, owoce cytrusowe oraz inne owoce i warzywa;

F. mając na uwadze, że po rosyjskim embargu rolnicy i podmioty w łańcuchu rolno-spożywczym znów padają ofiarą pozarolniczego konfliktu handlowego i że decyzja USA o stosowaniu tych taryf celnych pozostanie w mocy, dopóki państwa członkowskie nie zastosują się do rezolucji WTO w sprawie sporu z Airbusem;

G. mając na uwadze, że amerykańskie środki zaradcze jeszcze bardziej zdestabilizują rynek wewnętrzny UE, który zmaga się już z zakłóceniami spowodowanymi przez rosyjskie embargo oraz musi się przygotować na wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z UE i jego potencjalne skutki gospodarcze;

H. mając na uwadze, że w niektórych sektorach, np. oliwek stołowych, oliwy z oliwek i produktów mięsnych, decyzja Stanów Zjednoczonych będzie dodatkowym zagrożeniem dla już i tak niestabilnej sytuacji na rynku wewnętrznym, a w innych, stabilniejszych sektorach, takich jak sektor winiarski i mleczny, istnieje ryzyko poważnych zakłóceń na całym rynku;

I. mając na uwadze, że objęcie szeregu produktów nowymi taryfami celnymi może oznaczać znaczny wzrost cen dla konsumentów; mając na uwadze, że większość tych produktów można zastąpić alternatywnymi produktami pochodzącymi z innych źródeł;

J. mając na uwadze, że zgodnie z obowiązującymi przepisami UE nie można przeprogramować już zatwierdzonych kampanii promocyjnych przygotowanych z myślą o rynku USA i że jeżeli amerykańskie taryfy celne wejdą w życie, niektóre działania, które podjęto już w celu promowania produktów o bardzo wysokiej wartości, mogą się okazać bezowocne;

1. odnotowuje zgodę wydaną przez Organ Rozstrzygania Sporów WTO i wyraża głębokie zaniepokojenie, że USA postanowiły nałożyć na Unię Europejską środki zaradcze w wyniku sporu z Airbusem, zamiast poszukać rozwiązania w drodze negocjacji;

2. podkreśla, że taryfy te nie tylko wywrą znaczny negatywny wpływ na objęte nimi produkty i ww. państwa członkowskie, lecz także na cały sektor rolnictwa i łańcuch rolno-spożywczy w UE;

3. wyraża głębokie ubolewanie z powodu braku zaangażowania Stanów Zjednoczonych w podejmowane przez UE próby wypracowania rozwiązania w odpowiednim czasie przed wejściem w życie taryf celnych;

4. wzywa Komisję, by zgodnie z zasadami WTO uruchomiła szybkie wsparcie dla sektorów najbardziej dotkniętych tymi taryfami celnymi oraz by wykorzystała wszystkie dostępne instrumenty i środki wspólnej polityki rolnej (WPR) w celu poradzenia sobie z takimi zakłóceniami na rynku wewnętrznym jak wycofywanie z rynku owoców i warzyw oraz systemy prywatnego przechowywania serów i innych przetworów mlecznych, i w tym kontekście wyraża głębokie ubolewanie z powodu braku finansowania ad hoc w budżecie na 2020 r.;

5. wzywa Komisję do ścisłego monitorowania rynku UE w całym łańcuchu dostaw żywności, aby zidentyfikować wszelkie zakłócenia spowodowane stosowaniem tych sankcji oraz efekt domina wywołany przez produkty, które wypadły z łańcucha dostaw żywności;

6. popiera rozszerzenie zakresu kampanii promocyjnych UE, aby umożliwić państwom członkowskim wzmocnienie pozycji na rynkach państw trzecich oraz znalezienie nowych rynków zbytu dla produktów UE objętych taryfami celnymi;

7. podkreśla potrzebę zapewnienia dostępu do rynku produktów objętych amerykańskimi taryfami celnymi dzięki usunięciu utrzymujących się przeszkód technicznych, które uniemożliwiają podmiotom czerpanie pełnych korzyści z możliwości eksportowych wynikających z innych umów o wolnym handlu;

8. wzywa Komisję do umożliwienia większej elastyczności w sposobie prowadzenia takich kampanii promocyjnych, aby podmioty mogły reagować na alternatywne rynki i ponownie się na nie ukierunkować dzięki przeprogramowaniu działań, które już zatwierdzono dla rynku amerykańskiego;

9. wzywa Komisję do kontynuowania negocjacji, aby znaleźć szybkie rozwiązanie, złagodzić rosnące napięcia w stosunkach handlowych między obiema stronami i usunąć retorsyjne taryfy celne nałożone na towary unijne;

10. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji.

Ostatnia aktualizacja: 27 listopada 2019Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności