Förslag till resolution - B9-0198/2019Förslag till resolution
B9-0198/2019

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om åtgärder för att hantera konsekvenserna för det europeiska jordbruket av WTO:s dom i Airbus-tvisten

25.11.2019 - (2019/2895(RSP))

till följd av ett uttalande av kommissionen
i enlighet med artikel 132.2 i arbetsordningen

Paolo De Castro
för S&D-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B9-0197/2019

Förfarande : 2019/2895(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B9-0198/2019
Ingivna texter :
B9-0198/2019
Debatter :
Antagna texter :

B9‑0198/2019

Europaparlamentets resolution om åtgärder för att hantera konsekvenserna för det europeiska jordbruket av WTO:s dom i Airbus-tvisten

(2019/2895(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av det beslut som skiljedomaren från Världshandelsorganisationen (WTO) fattade i tvisten om subventioner till Airbus (DS316) den 2 oktober 2019 om godkännande av motåtgärder från Förenta staternas sida mot EU:s export till ett värde av cirka 7,5 miljarder US-dollar (6,8 miljarder euro),

 med beaktande av det formella beslut som fattades av WTO:s tvistlösningsorgan den 14 oktober, som gav klartecken för dessa sanktioner,

 med beaktande av Förenta staternas beslut om att införa en ny värdetull på 25 % på vissa jordbruksprodukter och en värdetull på 10 % på icke-jordbruksprodukter från och med den 18 oktober 2019,

 med beaktande av artikel 132.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Förenta staterna är den främsta destinationen för jordbruksexport från EU:s 28 medlemsstater och stod för 22,3 miljarder euro av värdet på den 2018. Sådan export bidrar till att en positiv handelsbalans med USA bibehålls.

B. EU:s export av jordbruksbaserade livsmedel till ett värde av 4,3 miljarder euro (60 % av motåtgärdernas totala värde) kommer att drabbas av de nya tullarna, som kommer att motsvara 1,1 miljarder euro.

C. Förenade kungariket, Frankrike, Spanien, Italien, Tyskland och Irland utgör, i den ordningen, de länder som främst drabbas av Förenta staternas beslut. Dessa länder står för 97 % av den sammanlagda export som omfattas av de nya tullarna. Även andra medlemsstaters jordbruksbaserade livsmedelssektorer kommer att påverkas negativt.

D. De produkter som främst kommer att utsättas för WTO:s sanktioner är emblematiska EU-produkter som har ett mycket högt mervärde och ofta är skyddade enligt EU:s kvalitetsordningar (vin och spritdrycker, mejeri- och köttprodukter, olivolja och bordsoliver), vilka kommer att omfattas av 92 % av Förenta staternas alla handelspolitiska motåtgärder.

E. Andra jordbruksbaserade livsmedelsprodukter, t.ex. fläskkött, kaffe, söta kex, fruktjuicer, citrusfrukter samt andra frukter och grönsaker drabbas också, om än i mindre omfattning.

F. Jordbrukare och aktörer i den jordbruksbaserade livsmedelskedjan har, efter det ryska embargot, än en gång blivit offer för en handelskonflikt utan koppling till jordbruket, och Förenta staternas beslut att tillämpa dessa tullar kommer att gälla på obestämd tid fram till dess att medlemsstaterna följer WTO:s dom i Airbus-tvisten.

G. Förenta staternas motåtgärder kommer att öka instabiliteten på EU:s inre marknad, där man redan måste brottas med störningarna till följd av det ryska förbudet och måste förbereda sig för de eventuella ekonomiska konsekvenserna av det brittiska utträdet ur EU.

H. Inom vissa sektorer, såsom sektorerna för bordsoliver, olivolja och köttprodukter, kommer Förenta staternas beslut att ytterligare äventyra den redan sköra situationen på den inre marknaden, medan det inom andra, mer stabila sektorer såsom vin- och mejerisektorn, riskerar att framkalla allvarliga störningar på marknaden överlag.

I. Priserna på de produkter som omfattas av de nya tullarna kan komma att öka kraftigt för konsumenterna. De flesta av produkterna kan ersättas med alternativa produkter med andra ursprung.

J. Enligt gällande EU-regler kan marknadsföringskampanjer som redan godkänts och som inriktas på den amerikanska marknaden inte omplaneras, och vissa åtgärder som redan införts för att främja produkter med mycket högt värde kan bli meningslösa om de amerikanska tullarna tillämpas.

1. Europaparlamentet noterar godkännandet från WTO:s tvistlösningsorgan och uttrycker djup oro över Förenta staternas beslut att införa motåtgärder mot EU som ett resultat av Airbus-tvisten, i stället för att försöka nå en förhandlingslösning.

2. Europaparlamentet betonar att dessa tullar inte bara kommer att ha betydande negativ inverkan på de berörda medlemsstaterna och produkterna, utan också på jordbrukssektorn som helhet och på livsmedelskedjan i hela EU.

3. Europaparlamentet beklagar djupt bristen på engagemang från Förenta staternas sida när det gäller EU:s försök att hitta en snabb förhandlingslösning på tillämpningen av tullarna.

4. Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att, i enlighet med WTO:s regler, snabbt mobiliserat stöd till de sektorer som drabbas värst av dessa tullar, och att använda alla tillgängliga instrument och åtgärder inom den gemensamma jordbrukspolitiken för att hantera störningar på den inre marknaden, såsom tillbakadragande från marknaden för frukt och grönsaker och ordningar för privat lagring av ost och andra mejeriprodukter, och beklagar i detta sammanhang djupt bristen på ad hoc-finansiering i 2020 års budget.

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att noga övervaka EU:s marknad längs hela livsmedelskedjan för att upptäcka eventuella störningar som uppstår till följd av tillämpningen av dessa sanktioner och dominoeffekten från de produkter som har trängts undan från livsmedelskedjan.

6. Europaparlamentet stöder utvidgningen av EU:s marknadsföringskampanjer för att hjälpa medlemsstaterna att stärka sin ställning på tredjeländers marknader och hitta nya avsättningsmöjligheter för de EU-produkter som omfattas av tullarna.

7. Europaparlamentet betonar behovet av att säkra marknadstillträde för de produkter som berörs av Förenta staternas tullar, genom att undanröja kvarstående tekniska hinder som har hindrat aktörer från att dra full nytta av de exportmöjligheter som öppnas inom ramen för andra frihandelsavtal.

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att tillåta större flexibilitet när det gäller genomförandet av sådana marknadsföringskampanjer, för att aktörerna ska kunna reagera och inrikta sig på alternativa marknader genom att den verksamhet som redan godkänts för den amerikanska marknaden omplaneras.

9. Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen kommissionen att hålla förhandlingarna öppna för att möjliggöra en snabb lösning och en nedtrappning av de ökande spänningarna i handeln mellan de båda parterna och avlägsna dessa strafftullar på varor från EU.

10. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.

Senaste uppdatering: 27 november 2019
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy