Návrh usnesení - B9-0201/2019Návrh usnesení
B9-0201/2019

NÁVRH USNESENÍ o opatřeních k nápravě dopadu rozhodnutí WTO ve sporu o Airbus na evropské zemědělství

25.11.2019 - (2019/2895(RSP))

předložený na základě prohlášení Komise
v souladu s čl. 132 odst. 2 jednacího řádu
Juan Ignacio Zoido Álvarez, Herbert Dorfmann, Sven Simon, Christophe Hansen, Jörgen Warborn, Danuta Maria Hübner, Anne Sander, Álvaro Amaro, Mairead McGuinness, Christine Schneider, Manolis Kefalogiannis, Annie Schreijer-Pierik, Giuseppe Milazzo, Franc Bogovič, Norbert Lins, Peter Jahr, Benoît Lutgen

za skupinu PPE

Viz také společný návrh usnesení RC-B9-0197/2019

Postup : 2019/2895(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B9-0201/2019
Předložené texty :
B9-0201/2019
Rozpravy :
Přijaté texty :

B9-0201/2019

Usnesení Evropského parlamentu o opatřeních k nápravě dopadu rozhodnutí WTO ve sporu o Airbus na evropské zemědělství

(2019/2895(RSP))

Evropský parlament,

 s ohledem na rozhodnutí, které dne 2. října 2019 přijal rozhodce WTO ve sporu o dotace pro společnost Airbus (DS316) a kterým se povoluje uvalení amerických protiopatření na vývoz z EU ve výši 7,5 miliardy USD,

 s ohledem na formální rozhodnutí, které dne 14. října 2019 přijal Orgán WTO pro řešení sporů a kterým tyto sankce schválil,

 s ohledem na rozhodnutí Spojených států zavést od 18. října 2019 nová valorická cla ve výši 25 % na některé zemědělské produkty,

 s ohledem na příslušné články nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1144/2014 ze dne 22. října 2014 o informačních a propagačních opatřeních na podporu zemědělských produktů na vnitřním trhu a ve třetích zemích[1] (nařízení o propagaci) a na prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 18. listopadu 2019 o přijetí pracovního programu na rok 2020 týkajícího se informačních a propagačních opatření na podporu zemědělských produktů na vnitřním trhu a ve třetích zemích,

 s ohledem na příslušné články nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty[2] (nařízení o jednotné společné organizaci trhů).

 s ohledem na čl. 132 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že do Spojených států směřuje hlavní část zemědělského vývozu zemí EU-28 a že tento vývoz v roce 2018 dosáhl hodnoty 22,3 miliardy EUR a tudíž představuje nenahraditelný trh, pokud jde o hodnotu i o objem;

B. vzhledem k tomu, že hlavní zemědělské produkty, jichž se týkají sankce WTO, jsou strategicky zvoleny jako symbolické produkty EU s velmi vysokou přidanou hodnotou, a jsou to zejména lihoviny, víno, olivový olej a mléčné výrobky jako je máslo a sýr;

C. vzhledem k tomu, že se nově zavedená cla, byť v menší míře, vztahují i na jiné zemědělsko-potravinářské produkty, jako je vepřové maso, káva, sladké sušenky, citrusové plody a ovocné šťávy;

D. vzhledem k tomu, že tato cla zvýší ekonomickou a právní nejistotu evropských producentů v odvětví, které je již ze své podstaty nestálé, v návaznosti na přetrvávající narušení zemědělsko-potravinářského řetězce EU v důsledku ruského embarga na dovoz evropských potravin a vystoupení Spojeného království z EZ;

E. vzhledem k tomu, že v některých odvětvích, například v odvětví olivového oleje, rozhodnutí Spojených států dále ohrozí již tak křehkou situaci na vnitřním trhu, přičemž pro další odvětví, například pro odvětví vína, hrozí, že způsobí vážné celkové narušení trhu;

F. vzhledem k tomu, že uvedená cla povedou k výraznému zvýšení cen pro spotřebitele a k ekonomickým ztrátám i ke ztrátám pracovních míst v podnicích na obou stranách Atlantiku, což bude nakonec přínosné pro producenty mimo EU a mimo Spojené státy;

1. vyjadřuje hluboké znepokojení ohledně vedlejších škod, jimž zemědělsko-potravinářské odvětví EU čelí v důsledku rozhodnutí Spojených států o zavedené protiopatření vůči Evropské unii, k nimž vedl spor o Airbus; považuje za nepřijatelné, že zemědělské odvětví musí nést velkou část nákladů právního sporu, který vznikl ve zcela nesouvisejícím odvětví; vyjadřuje politování nad rozhodnutím o uložení cel na tak vysoký počet zemědělských produktů;

2. zdůrazňuje, že tato cla budou nejen mít výrazný negativní dopad na dotčené členské státy a produkty, ale také na celé zemědělské odvětví a na zemědělsko-potravinářský řetězec v celé EU a potenciálně na podniky a spotřebitele ve Spojených státech;

3. zdůrazňuje, že je zapotřebí koordinovaná a jednotná reakce Evropské unie, zvláště vzhledem k tomu, že cla jsou pojata tak, aby měla na členské státy vliv v různé intenzitě ve snaze o rozkol v postoji Unie;

4. naléhavě vyzývá Komisi, aby učinila prioritou urychlené zrušení cel na zemědělské produkty ještě před rozhodnutím WTO o případu Boeingu, které se očekává do března 2020, a vyzývá ke zmírnění stoupajícího obchodního napětí mezi oběma stranami; vyzývá Spojené státy, aby v tomto smyslu s EU spolupracovaly;

5. naléhavě vyzývá Komisi, aby v souladu s pravidly WTO urychleně uvolnila podporu pro odvětví, která jsou těmito cly nejvíce postižena, a aby využila nových nebo stávajících nástrojů a příslušných opatření k řešení narušení na vnitřním trhu;

6. vyzývá Komisi, aby využila možnosti, již poskytuje článek 15 nařízení o propagaci, a to zvýšení míry spolufinancování propagačních kampaní z 80 % na 85 % s cílem podporovat subjekty, které budou muset zvýšit úsilí o vstup na trh Spojených států, a s cílem pomoci zmírnit překážky pro vstup;

7. žádá Komisi, aby z vlastního podnětu podle článku 9 nařízení o propagaci financovala horizontální propagační opatření tak, aby byla urychleně zavedena v roce 2020, a to například návštěvy na vysoké úrovni, účast na obchodních veletrzích a výstavách mezinárodního významu, nebo činností zaměřené na zlepšení vnímání produktů Unie, které budou konkrétně věnovány produktům, jichž se sankce týkají;

8. vyzývá Komisi, aby využila článku 219 nařízení o jednotné společné organizaci trhů s cílem zpružnit pravidla týkající se propagačních kampaní v rámci vnitrostátních plánů v odvětví vína, zvláště s cílem umožnit převody finančních prostředků mezi konkrétními příděly za účelem diverzifikace na trzích třetích zemí nebo s cílem posilovat propagační akce na trhu Spojených států;

9. zdůrazňuje, že sankce Spojených států představují mimořádné okolnosti, které jednotlivé subjekty nemohly předvídat ani řešit, a žádá proto Komisi, aby pravidla pro kontrolu a audit upravila tak, aby subjekty nebyly penalizovány v důsledku toho, že se budou muset nevyhnutelně přizpůsobit v souvislosti s propagačními opatřeními nebo v souvislosti s neprovedením propagačních opatření, která již byla naplánována;

10. vyzývá Komisi, aby zvážila využití režimů podpory soukromého skladování u másla a sýru a aby je rozšířila na olivový olej, pokud se podmínky na trhu dále zhorší;

11. vyzývá Komisi, aby v souladu s článkem 221 nařízení o jednotné společné organizaci trhu a v rámci rozpočtového rozpětí zvážila možnost přidělení kompenzačních fondů odvětvím postiženým v případě závažných krizí;

12. zdůrazňuje, že za těchto okolností je životně důležité zabránit dalším škrtům v rozpočtu společné zemědělské politiky (SZP) a provést reformu krizové rezervy SZP vzhledem k tomu, že zemědělské odvětví stále více postihuje volatilita a politicky motivované mezinárodní krize, které vyžadují důraznou a účinnou rozpočtovou reakci;

13. zdůrazňuje, že je nezbytné zajistit přístup produktů postižených cly Spojených států na trh díky odstranění přetrvávajících technických překážek, které podnikatelským subjektům brání plně využívat možností vývozu v rámci jiných dohod o volném obchodu;

14. zdůrazňuje, že Evropská unie je plně zapojena do provádění pozitivní agendy, již dojednali prezident Trump a předseda Komise Juncker v červenci 2018, a že nedávná dohoda se Spojenými státy o přidělení podílu na celní kvótě pro dovoz vysoce jakostního hovězího masa jako řešení dlouhodobého obchodního sporu je jasným signálem, který tuto ochotu dokládá; očekává podobné signály ze strany Spojených států;

15. připomíná svůj závazek ohledně volného obchodu a otevřených trhů vzhledem k tomu, že se díky tomu rozšířily ekonomické možnosti a možnosti zaměstnanosti pro četné malé a střední podniky ve Spojených státech a v Evropské unii, a zdůrazňuje význam konstruktivních obchodních vztahů, které jsou pro Evropskou unii i pro Spojené státy vzájemně prospěšné;

16. zdůrazňuje svou podporu zaměřenou na zachování obchodního systému založeného na pravidlech a podporu pro WTO jakožto instituci, přičemž uznává, že je nezbytná komplexní reforma, zejména pokud jde o Odvolací orgán WTO;

17. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

 

 

Poslední aktualizace: 27. listopadu 2019
Právní upozornění - Ochrana soukromí