Procedure : 2019/2895(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B9-0201/2019

Indgivne tekster :

B9-0201/2019

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 28/11/2019 - 8.11
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P9_TA(2019)0082

<Date>{25/11/2019}25.11.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0201/2019</NoDocSe>
PDF 143kWORD 46k

<TitreType>FORSLAG TIL BESLUTNING</TitreType>

<TitreSuite>på baggrund af Kommissionens redegørelse</TitreSuite>

<TitreRecueil>jf. forretningsordenens artikel 132, stk. 2</TitreRecueil>


<Titre>om foranstaltninger til at afbøde konsekvenserne for europæisk landbrug af WTO's afgørelse om Airbus-striden</Titre>

<DocRef>(2019/2895(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Juan Ignacio Zoido Álvarez, Herbert Dorfmann, Sven Simon, Christophe Hansen, Jörgen Warborn, Danuta Maria Hübner, Anne Sander, Álvaro Amaro, Mairead McGuinness, Christine Schneider, Manolis Kefalogiannis, Annie Schreijer‑Pierik, Giuseppe Milazzo, Franc Bogovič, Norbert Lins, Peter Jahr, Benoît Lutgen</Depute>

<Commission>{PPE}for PPE-Gruppen</Commission>

</RepeatBlock-By>

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B9-0197/2019

B9‑0201/2019

Europa-Parlamentets beslutning om foranstaltninger til at afbøde konsekvenserne for europæisk landbrug af WTO's afgørelse om Airbus-striden

(2019/2895(RSP))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til den afgørelse, som WTO's voldgiftsmand traf i tvisten om subsidier til Airbus (DS316) den 2. oktober 2019, og som tillader USA at træffe modforanstaltninger mod EU's eksport til en værdi af 7,5 mia. USD,

 der henviser til den formelle afgørelse, som WTO's tvistbilæggelsesinstans traf den 14. oktober 2019, og som gav grønt lys til disse sanktioner,

 der henviser til USA's beslutning om at indføre en ny værditoldsats på 25 % på visse landbrugsprodukter fra den 18. oktober 2019,

 der henviser til de relevante artikler i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1144/2014 af 22. oktober 2014 om oplysningskampagner og salgsfremstød for landbrugsprodukter gennemført i det indre marked og i tredjelande[1] (forordningen om salgsfremstød) og til Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 18. november 2019 om vedtagelse af arbejdsprogrammet for 2020 om oplysningskampagner og salgsfremstød for landbrugsprodukter, som gennemføres i det indre marked og i tredjelande,

 der henviser til de relevante artikler i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter[2] (forordningen om fusionsmarkedsordningen),

 der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2,

A. der henviser til, at USA med en import til en værdi af 22,3 mia. EUR i 2018 er den vigtigste aftager af landbrugsvarer fra EU-28 og derfor udgør et uerstatteligt marked både med hensyn til værdi og volumen;

B. der henviser til, at de vigtigste af de landbrugsprodukter, som WTO-sanktionerne rammer, er strategisk valgte symbolske EU-produkter med en meget høj merværdi, navnlig spirituosa, vin, olivenolie og mejeriprodukter såsom smør og ost;

C. der henviser til, at andre landbrugsfødevarer, eksempelvis svinekød, kaffe, småkager og frugtsaft, også rammes, omend i ringere grad;

D. der henviser til, at satserne vil skabe økonomisk og retlig usikkerhed for de europæiske producenter i en sektor, som allerede af natur er ustabil, i kølvandet på de fortsat igangværende forstyrrelser i EU's fødevarekæde forårsaget af det russiske forbud mod import af europæiske fødevarer og Det Forenede Kongeriges udtræden af EU;

E. der henviser til, at den amerikanske beslutning for nogle sektorer, eksempelvis olivenoliesektoren, vil skærpe den i forvejen skrøbelige situation på det indre marked, mens den i andre sektorer, såsom vinsektoren, risikerer at forårsage alvorlige forstyrrelser på markedet som helhed;

F. der henviser til, at toldsatserne vil føre til kraftige prisstigninger for forbrugerne og økonomiske tab og tab af arbejdspladser for virksomheder på begge sider af Atlanten, hvilket i sidste ende vil gavne producenter uden for EU og USA;

1. udtrykker dyb bekymring over de indirekte skader, som EU's landbrugsfødevaresektor står over for som følge af USA's beslutning om at indføre modforanstaltninger mod Den Europæiske Union som følge af Airbus-tvisten; finder det uacceptabelt, at landbrugssektoren skal bære en stor del af omkostningerne ved en retstvist, som vedrører en helt anden sektor; beklager beslutningen om at lægge told på så mange landbrugsprodukter;

2. understreger, at disse toldsatser ikke blot vil få en betydelig negative konsekvenser for de medlemsstater og produkter, som rammes, men også på landbrugssektoren generelt og fødevarekæden i hele EU og potentielt på virksomheder og forbrugere i USA;

3. understreger behovet for en koordineret og samlet reaktion fra EU's side, navnlig fordi toldsatserne i et forsøg på at dele Unionens holdning er blevet udformet således, at medlemsstaterne berøres i forskelligt omfang;

4. opfordrer indtrængende Kommissionen til at prioritere en hurtig fjernelse af tolden på landbrugsprodukter inden WTO's afgørelse om Boeingsagen, som forventes at foreligge i marts 2020, og opfordrer til en nedtrapning af de voksende handelsmæssige spændinger mellem de to parter; opfordrer USA til at samarbejde med EU med henblik herpå;

5. opfordrer indtrængende Kommissionen til i overensstemmelse med WTO's regler at mobilisere hurtig støtte til de sektorer, der er hårdest ramt af disse toldsatser, og anvende nye eller eksisterende redskaber og relevante foranstaltninger til at håndtere forstyrrelser på det indre marked;

6. opfordrer Kommissionen til at benytte den i artikel 15 i forordningen om salgsfremstød omhandlede mulighed for at hæve medfinansieringssatserne for salgsfremstød fra 80 % til 85 % for at hjælpe aktører, der er nødt til at intensivere deres bestræbelser på at komme ind på det amerikanske marked, og bidrage til at afbøde hindringerne for markedsadgang;

7. anmoder Kommissionen om på eget initiativ at finansiere horisontale salgsfremstød i henhold til artikel 9 i forordningen om salgsfremstød til hurtig gennemførelse i 2020, eksempelvis missioner på højt niveau, deltagelse i handelsmesser og udstillinger af international betydning eller tiltag med henblik på at forbedre EU-produkters image, som specifikt er koncentreret om de produkter, der er omfattet af sanktionerne;

8. opfordrer Kommissionen til at udnytte artikel 219 i forordningen om fusionsmarkedsordningen til at gøre reglerne for salgsfremstød inden for rammerne af de nationale vinplaner mere fleksible, navnlig for at gøre det muligt at overføre midler mellem specifikke puljer med henblik på diversificering på tredjelandes markeder eller for at styrke salgsfremstød på det amerikanske marked;

9. insisterer på, at de amerikanske sanktioner er ekstraordinære omstændigheder, som aktørerne ikke kunne have forudsagt og håndteret, og anmoder derfor Kommissionen om at tilpasse kontrol- og revisionsbestemmelserne, så operatørerne ikke straffes som følge af uundgåelige tilpasninger, som de er nødt til at foretage med henblik på salgsfremstød, eller fordi allerede planlagte salgsfremstød ikke gennemføres;

10. anmoder Kommissionen om at overveje at gøre brug af ordninger for privat oplagring af smør og ost samt udvide ordningerne for olivenolie, hvis markedsforholdene forværres yderligere;

11. anmoder Kommissionen om at overveje muligheden for tildeling af kompensationsmidler i henhold til artikel 221 i forordningen om fusionsmarkedsordningen til de berørte sektorer i tilfælde af dyb krise, inden for de begrænsninger, som budgettet sætter;

12. understreger, at det under disse omstændigheder er af afgørende betydning at undgå yderligere nedskæringer i budgettet for den fælles landbrugspolitik og at fortsætte med reformen af krisereserven for den fælles landbrugspolitik, eftersom landbrugssektoren i stigende grad påvirkes af ustabilitet og politisk motiverede internationale kriser, der nødvendiggør en stærk og effektiv budgetmæssig reaktion;

13. understreger behovet for at sikre markedsadgangen for de produkter, som er berørt af de amerikanske toldforhøjelser, ved at fjerne vedvarende tekniske hindringer, der har forhindret aktørerne i fuldt ud at udnytte de eksportmuligheder, som andre frihandelsaftaler giver adgang til;

14. understreger, at Den Europæiske Union er fuldt engageret i gennemførelsen af den positive dagsorden, der blev forhandlet mellem præsident Trump og Jean-Claude Juncker i juli 2018, og at den nylige aftale med USA om tildeling af en andel af toldkontingentet til oksekød af høj kvalitet som løsning på en langvarig handelskonflikt er et klart signal herom; forventer lignende signaler fra USA's side;

15. gentager sin tilslutning til frihandel og åbne markeder, da disse har udvidet de økonomiske og beskæftigelsesmæssige muligheder for mange små og mellemstore virksomheder i USA og EU, og fremhæver betydningen af konstruktive handelsforbindelser, som er til gensidig gavn for EU og USA;

16. understreger sin støtte til bevarelse af et regelbaseret handelssystem og til WTO som institution og anerkender samtidig behovet for en omfattende reform, navnlig med hensyn til WTO's appelinstans;

17. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

 

[1] EUT L 317 af 4.11.2014, s. 56.

[2] EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.

Seneste opdatering: 27. november 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik