Resolutsiooni ettepanek - B9-0201/2019Resolutsiooni ettepanek
B9-0201/2019

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK meetmete kohta, millega leevendada Airbusi vaidlust käsitleva WTO otsuse mõju Euroopa põllumajandusele

25.11.2019 - (2019/2895(RSP))

komisjoni avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 132 lõikele 2

Juan Ignacio Zoido Álvarez, Herbert Dorfmann, Sven Simon, Christophe Hansen, Jörgen Warborn, Danuta Maria Hübner, Anne Sander, Álvaro Amaro, Mairead McGuinness, Christine Schneider, Manolis Kefalogiannis, Annie Schreijer-Pierik, Giuseppe Milazzo, Franc Bogovič, Norbert Lins, Peter Jahr, Benoît Lutgen
fraktsiooni PPE nimel

Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B9-0197/2019

Menetlus : 2019/2895(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B9-0201/2019
Esitatud tekstid :
B9-0201/2019
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

B9-0201/2019

Euroopa Parlamendi resolutsioon meetmete kohta, millega leevendada Airbusi vaidlust käsitleva WTO otsuse mõju Euroopa põllumajandusele

(2019/2895(RSP))

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) vahekohtuniku 2. oktoobri 2019. aasta otsust Airbusi subsiidiumivaidluses (DS316), millega lubati USA-l võtta ELi ekspordi suhtes vastumeetmeid 7,5 miljardi USA dollari väärtuses,

 võttes arvesse WTO vaidluste lahendamise organi 14. oktoobri 2019. aasta ametlikku otsust nende sanktsioonide lubamise kohta,

 võttes arvesse USA otsust kehtestada alates 18. oktoobrist 2019 teatavatele põllumajandustoodetele uus 25%-line väärtuseline tollimaks,

 võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2014. aasta määrust (EL) nr 1144/2014 siseturul ja kolmandates riikides võetavate põllumajandustoodete teavitus- ja müügiedendusmeetmete kohta[1] (müügiedendust käsitlev määrus) ning komisjoni 18. novembri 2019. aasta rakendusotsust siseturul ja kolmandates riikides võetavate põllumajandustoodete teavitus- ja müügiedendusmeetmete 2020. aasta tööprogrammi vastuvõtmise kohta,

 võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määruse, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus[2] (ühise turukorralduse määrus), asjaomaseid artikleid,

 võttes arvesse kodukorra artikli 132 lõiget 2,

A. arvestades, et USA on EL 28 põllumajandustoodete ekspordi peamine sihtriik (2018. aastal oli vastava ekspordi väärtus 22,3 miljardit eurot), ning seega nii väärtuse kui ka mahu poolest asendamatu turg;

B. arvestades, et peamised põllumajandustooted, mida WTO sanktsioonid mõjutavad, on strateegiliselt valitud, ELi jaoks sümboolse tähendusega ja väga suure lisandväärtusega tooted, eelkõige piiritusjoogid, vein, oliiviõli ning piimatooted, näiteks või ja juust;

C. arvestades, et meetmed puudutavad vähemal määral ka muid põllumajanduslikke toiduaineid, näiteks sealiha, kohvi, magusaid küpsiseid, tsitruselisi ja puuviljamahla;

D. arvestades, et tollimaksud suurendavad Euroopa tootjate majanduslikku ja õiguslikku ebakindlust sektoris, mis on juba oma olemuselt ebastabiilne, ja seda pärast jätkuvaid häireid ELi toidutarneahelas, mis tulenevad Venemaal Euroopa toiduainetele kehtestatud impordikeelust ja Ühendkuningriigi lahkumisest EList;

E. arvestades, et mõnes sektoris (näiteks oliiviõli) ohustab USA otsus veelgi siseturu niigi habrast olukorda, samal ajal kui teistes sektorites, näiteks veinisektoris, võib see põhjustada turul tõsiseid üldisi häireid;

F. arvestades, et mõlemal pool Atlandi ookeani toovad tollimaksud kaasa märkimisväärse hinnatõusu tarbijate jaoks ning majandusliku ja töökohtade kaotuse ettevõtjate jaoks, millest saavad lõppkokkuvõttes kasu kolmandate riikide tootjad;

1. väljendab sügavat muret kaasnevate kahjude pärast, mida ELi põllumajanduslikule toidutööstusele põhjustab Ameerika Ühendriikide otsus kehtestada Euroopa Liidule vastumeetmed seoses Airbusi vaidlusega; peab vastuvõetamatuks, et põllumajandussektor peab kandma suure osa sellega üldsegi mitte seotud sektoris tekkinud õigusvaidluse kuludest; taunib otsust kehtestada tollimaksud nii paljudele põllumajandustoodetele;

2. rõhutab, et need tollid avaldavad lisaks nende sihtmärgiks olevatele liikmesriikidele ja toodetele olulist kahjulikku mõju kogu ELi põllumajandussektorile ja toidutarneahelale ning võivad kahjustada ka USA ettevõtjaid ja tarbijaid;

3. rõhutab vajadust kooskõlastatud ja ühtse ELi vastuse järele, eriti kuna tariifid on kavandatud nii, et need mõjutaksid liikmesriike erineval määral, millega püütakse liidu seisukohta lõhestada;

4. nõuab tungivalt, et komisjon seaks prioriteediks põllumajandustooteid mõjutavate tollitariifide kiire kaotamise enne, kui WTO teeb otsuse Boeingu kohtuasjas (eeldatavalt 2020. aasta märtsiks), ning nõuab kahe osapoole vaheliste kasvavate kaubanduspingete leevendamist; kutsub USAd üles tegema ELiga selles osas koostööd;

5. nõuab tungivalt, et komisjon WTO eeskirju järgides võimaldaks kiiret toetust neist tollidest kõige enam kahjustatud sektoritele ning kasutaks kõiki uusi või seniseid vahendeid ja sobivaid meetmeid siseturu häirete leevendamiseks;

6. kutsub komisjoni üles kasutama müügiedendust käsitleva määruse artiklis 15 sätestatud võimalust tõsta müügiedenduskampaaniate kaasrahastamismäära 80 %-lt 85 %-le, et toetada ettevõtjaid, kes peavad USA turule sisenemiseks rohkem pingutama, ja aidata leevendada turuletulekut takistavaid tõkkeid;

7. palub, et komisjon müügiedendust käsitleva määruse artikli 9 alusel omal algatusel rahastaks horisontaalseid müügiedendusmeetmeid, mida tuleb 2020. aastal kiiresti rakendada, näiteks kõrgetasemelisi lähetusi, osalemist rahvusvahelise tähtsusega messidel ja näitustel või liidu toodete mainet parandavaid toimingud, mis on suunatud konkreetselt sanktsioonidest mõjutatud toodetele;

8. kutsub komisjoni üles ühise turukorralduse määruse artikli 219 põhjal muutma riiklike veinikavade raames korraldatavaid müügiedenduskampaaniaid käsitlevad eeskirjad paindlikumaks, eelkõige selleks, et võimaldada vahendite ülekandmist eri rahastamispakettide vahel eesmärgiga mitmekesistada kolmandate riikide turgudel müüdavaid tooteid või tõhustada müügiedendusmeetmeid USA turul;

9. rõhutab, et USA sanktsioonid kujutavad endast erandlikke asjaolusid, mida ettevõtjad ei oleks saanud ette näha ja hallata, ning palub seetõttu komisjonil kohandada kontrolli- ja auditieeskirju nii, et ettevõtjaid ei karistataks vältimatute kohanduste pärast, mida nad peavad tegema müügiedendusmeetmetes, või juba kavandatud müügiedendusmeetmete täitmata jätmise eest;

10. palub komisjonil kaaluda või ja juustu eraladustamise kavade kasutamist ning oliiviõli eraladustamise kavade laiendamist, kui turutingimused veelgi halvenevad;

11. palub komisjonil kaaluda ühise turukorralduse määruse artikli 221 kohast võimalust eraldada tõsise kriisi korral asjaomastele sektoritele eelarve piires hüvitusvahendeid;

12. rõhutab, et praeguses olukorras on äärmiselt oluline vältida ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) eelarve edasisi kärpeid ja jätkata ÜPP kriisireservi reformimist, kuna põllumajandussektorit mõjutavad üha enam volatiilsus ja poliitiliselt motiveeritud rahvusvahelised kriisid, millele tuleb eelarve kaudu jõuliselt ja tõhusalt reageerida;

13. rõhutab vajadust tagada USA tollidest mõjutatud toodete turulepääs, kõrvaldades püsivad tehnilised takistused, mis ei ole lasknud ettevõtjatel täielikult ära kasutada muudest vabakaubanduslepingutest tulenevaid ekspordivõimalusi;

14. rõhutab, et Euroopa Liit on täielikult kaasatud president Trumpi ja president Junckeri vahel 2018. aasta juulis kokku lepitud positiivse tegevuskava rakendamisse ning et selge märk sellest tahtest on hiljuti USAga sõlmitud kokkulepe, mille kohaselt pikaajalise kaubandusvaidluse lahendamiseks kärbitakse osaliselt kõrgekvaliteedilise veiseliha tariifikvooti; ootab USA poolelt samasuguseid signaale;

15. kinnitab veel kord oma pühendumust vabakaubandusele ja avatud turgudele, kuna need on suurendanud paljude USA ja ELi väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate majanduslikke ja tööhõivevõimalusi, ning rõhutab ELi ja USA jaoks vastastikku kasulike konstruktiivsete kaubandussuhete tähtsust;

16. rõhutab oma toetust eeskirjadel põhineva kaubandussüsteemi ja WTO kui institutsiooni säilitamisele, tunnistades samas põhjalike reformide, eelkõige WTO apellatsioonikogu reformimise vajalikkust;

17. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.

Viimane päevakajastamine: 27. november 2019
Õigusteave - Privaatsuspoliitika