Päätöslauselmaesitys - B9-0203/2019Päätöslauselmaesitys
B9-0203/2019

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS toimenpiteistä, joilla puututaan Airbus-kiistaa koskevan WTO:n päätöksen vaikutukseen Euroopan maatalouteen

25.11.2019 - (2019/2895(RSP))

komission julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Irène Tolleret, Ulrike Müller, Sheila Ritchie, Jérémy Decerle, Atidzhe Alieva‑Veli, Billy Kelleher, Marie‑Pierre Vedrenne, Jordi Cañas
Renew-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0197/2019

Menettely : 2019/2895(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B9-0203/2019
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B9-0203/2019
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

B9‑0203/2019

Euroopan parlamentin päätöslauselma toimenpiteistä, joilla puututaan Airbus-kiistaa koskevan WTO:n päätöksen vaikutukseen Euroopan maatalouteen

(2019/2895(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon WTO:n välimiehen Airbus-tukikiistassa (DS316) 2. lokakuuta 2019 tekemän päätöksen, jonka mukaan Yhdysvallat saa määrätä 7,5 miljardin dollarin (6,8 miljardin euron) arvosta EU:n vientiin kohdistuvia vastatoimia,

 ottaa huomion WTO:n riitojenratkaisuelimen 14. lokakuuta tekemän virallisen päätöksen, jossa näille vastatoimille näytetään vihreää valoa,

 ottaa huomioon Yhdysvaltojen päätöksen ottaa 18. lokakuuta 2019 alkaen käyttöön joitakin maataloustuotteita ja joitakin muita kuin maataloustuotteita koskeva uusi 25 prosentin arvotulli ja muita kuin maataloustuotteita koskeva 10 prosentin arvotulli,

 ottaa huomioon sisämarkkinoilla ja kolmansissa maissa toteuttavista maataloustuotteita koskevista tiedotus- ja menekinedistämistoimista sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o  3/2008 kumoamisesta 22. lokakuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1144/2014[1] asiaa koskevat artiklat,

 ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että Yhdysvallat on EU:n 28 jäsenvaltion maataloustuotteiden tärkein vientikohde ja että vuonna 2018 viennin arvo oli 22,3 miljardia euroa; toteaa, että maataloustuotteiden vienti auttaa säilyttämään kauppataseen Yhdysvaltojen kanssa ylijäämäisenä;

B. ottaa huomioon, että EU:n 4,3 miljardin euron arvoinen maatalous- ja elintarviketuotteiden vienti (60 prosenttia vastatoimien kokonaisarvosta) kärsii uusista tulleista, joiden arvo on 1,1 miljardia euroa;

C. toteaa, että Yhdysvaltojen päätös vaikuttaa eniten Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, Ranskaan, Espanjaan, Italiaan, Saksaan ja Irlantiin (tässä järjestyksessä), sillä niiden osuus uusien tullien kohteena olevasta kokonaisviennistä on 97 prosenttia; toteaa, että myös muiden EU:n jäsenvaltioiden maatalous- ja elintarvikealaan kohdistuu kielteisiä vaikutuksia;

D. ottaa huomioon, että keskeiset WTO:n hyväksymien tullien kohteena olevat maataloustuotteet ovat tunnusomaisia EU-tuotteita, joilla on erittäin suuri lisäarvo (skottilainen ”single malt” -viski, viini, oliiviöljy ja maitotuotteet kuten voi ja juusto sekä kashmirin kaltaiset tuotteet) ja joihin kohdistuu 92 prosenttia Yhdysvaltojen kaikista kauppapoliittisista vastatoimista;

E. ottaa huomioon, että kohteena on myös muita maatalous- ja elintarviketuotteita, kuten syötäväksi tarkoitetut oliivit, sianliha, kahvi, makeat keksit ja pikkuleivät, hedelmäjalosteet, tuoreet sitrushedelmät, simpukat ja alkoholijuomat, vaikkakin vähäisemmässä määrin;

F. toteaa, että viljelijät ja elintarvikeketjun toimijat ovat jälleen joutuneet muiden kuin maataloustuotteiden kauppaa koskevan riidan uhreiksi ja että Yhdysvaltojen päätös soveltaa näitä tulleja on voimassa toistaiseksi, kunnes jäsenvaltiot noudattavat WTO:n Airbus-kiistassa antamaa päätöstä;

G. toteaa, että Yhdysvaltojen vastatoimet lisäävät epävakautta EU:n sisämarkkinoilla, joilla jo nyt ilmenee Venäjän tuontikiellosta aiheutuvia häiriöitä ja joilla on valmistauduttava Yhdistyneen kuningaskunnan mahdollisesta EU:sta eroamisesta aiheutuviin taloudellisiin seurauksiin;

H. toteaa, että Yhdysvallat voi lainsäädäntönsä nojalla ottaa käyttöön ns. tullikarusellin, joka vaikuttaisi muihin tuotteisiin ja lisäisi vastatoimien taloudellisia seurauksia sekä vaikuttaisi suhteettomasti kahdenväliseen kauppaan, koska se häiritsisi merkittävästi Yhdysvaltoihin suuntautuvaa vientiä;

I. ottaa huomioon, että joillakin aloilla, kuten oliiviöljyalalla, Yhdysvaltojen päätös pahentaa sisämarkkinoiden jo entisestään epävakaata tilannetta ja että toisilla aloilla, kuten viini-, viski ja maitotuotealalla, se uhkaa aiheuttaa vakavia yleisiä markkinahäiriöitä; katsoo, että tällainen päätös uhkaisi näin ollen kasvua, investointeja ja työpaikkojen luomista ja johtaisi kilpailukyvyn ja markkinaosuuden merkittävään menetykseen, joiden luominen on kestänyt vuosia ja joiden menetyksestä on vaikea toipua;

J. ottaa huomioon, että uusien tullien kohteena olevien tuotteiden kuluttajahinnat voivat nousta voimakkaasti; toteaa, että suurin osa näistä tuotteista voidaan korvata muuta alkuperää olevilla tuotteilla;

K. toteaa, että EU:n nykyisten sääntöjen mukaan Yhdysvaltojen markkinoille kohdistuvia jo hyväksyttyjä myynninedistämiskampanjoita ei voida suunnata uudelleen ja että eräät jo käytössä olevat erittäin arvokkaiden tuotteiden edistämistoimet saattavat osoittautua merkityksettömiksi, jos Yhdysvaltain tulleja sovelletaan;

L. ottaa huomioon, että EU:n maatalous on yhä tiiviimmin integroitunut kansainvälisille markkinoille, mikä korostaa rakentavien kauppasuhteiden merkitystä ja kuluttajien vaatimuksia vastaavan korkealaatuisten tuotteiden elintarvikeketjun ylläpitämistä;

1. on erittäin huolissaan siitä, että Yhdysvaltojen päätöksellä asettaa vastatoimia EU:lle Airbus-kiistan johdosta on merkittävä kielteinen vaikutus sekä kohteena oleviin jäsenvaltioihin ja tuotteisiin että koko maatalousalaan ja koko maatalous- ja elintarvikeketjuun kaikkialla EU:ssa;

2. pitää erittäin valitettavana, ettei Yhdysvallat yhtynyt EU:n pyrkimyksiin löytää ajoissa neuvotteluratkaisu ennen tullien soveltamista; korostaa olevansa huolissaan siitä, että Yhdysvallat on toistaiseksi kieltäytynyt tekemästä yhteistyötä EU:n kanssa nopean ratkaisun löytämiseksi ilma-alusteollisuuden osalta pitkään jatkuneeseen Airbus‑Boeing-kiistaan;

3. tukee komissiota sen pyrkimyksissä ja kehottaa sitä jatkamaan ponnistelujaan löytää neuvotteluratkaisuja osapuolten välisten nykyisten kauppajännitteiden lieventämiseksi;

4. kehottaa komissiota seuraamaan tiiviisti EU:n markkinoita koko elintarvikeketjussa, jotta voidaan havaita näiden tullien soveltamisesta aiheutuvat häiriöt ja elintarvikeketjusta poistuneiden tuotteiden kerrannaisvaikutukset;

5. panee merkille, että komissiolla on mahdollisuus tehdä WTO:ssa valitus, jos Yhdysvallat soveltaa tullikarusellia, jolla olisi kerrannaisvaikutuksia erinäisiin tuotteisiin; korostaa tullikarusellin mahdollisen käytön suhteetonta vaikutusta EU:n vientiin Yhdysvaltoihin;

6. kehottaa komissiota tutkimaan näiden vastatoimien vaikutusta asianomaisiin aloihin ja sisämarkkinoihin ja aloittamaan tarvittaessa WTO:n sääntöjen ja talousarvion asettamissa rajoissa nopean tuen tulleista pahimmin kärsimään joutuneille aloille sekä harkitsemaan asianmukaisten yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) toimenpiteiden käyttöä sisämarkkinoiden häiriöihin puuttumiseksi;

7. kehottaa komissiota tarkistamaan alakohtaisia ja horisontaalisia menekinedistämissääntöjä koskevaa nykyistä johdettua oikeutta joustavuuden lisäämiseksi kolmansissa maissa käynnissä olevien menekinedistämiskampanjoiden hallinnoinnissa, jotta toimijat voivat reagoida tilanteisiin ja vahvistaa toimiaan Yhdysvalloissa ja jotta voidaan torjua kuluttajiin kohdistuvia vaikutuksia tai tarvittaessa keskittyä uudelleen vaihtoehtoisiin markkinoihin kohdentamalla uudelleen Yhdysvaltojen markkinoille jo hyväksytyt toimet; korostaa, että EU:n toimijoita ei pitäisi rangaista nykyisten menekinedistämistoimien mukauttamisesta suorana vastauksena Yhdysvaltojen vastatoimiin;

8. kehottaa komissiota sallimaan enemmän joustavuutta maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17. joulukuuta 2013 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1308/2013[2] määriteltyjen alakohtaisten menekinedistämistoimien soveltamisessa, jotta toimijat voivat pidentää kampanjoidensa kestoa Yhdysvalloissa;

9. kehottaa komissiota toteuttamaan horisontaalisia tiedotus- ja menekinedistämistoimia, jotka voivat olla korkean tason vierailuja, osallistumista kansainvälisesti merkittäville messuille ja näyttelyihin ja joilla pyritään parantamaan kyseisten tuotteiden tuotekuvaa ja lisäämään niiden myynninedistämistä asetuksen (EY) N:o 1144/2014 2 ja 9 artiklan mukaisesti;

10. toteaa, että komissio voisi harkita tämän nimenomaisen markkinaongelman yhteydessä asetuksen (EU) N:o 1144/2014 15 ja 19 artiklan säännösten käyttöä toimijoiden auttamiseksi;

11. pyytää komissiota hyväksymään uusia ehdotuspyyntöjä ja lisäämään menekinedistämismäärärahoja vuodeksi 2019, koska vuotuiset määrärahat on jo sidottu, jotta voidaan välttää viivytykset Yhdysvaltojen vastatoimiin liittyvässä nopeassa reagoinnissa;

12. kannattaa EU:n maataloustuotteiden menekinedistämissääntöjen tehostamista, jotta autetaan toimijoita laajentamaan ja vahvistamaan asemaansa kolmansien maiden markkinoilla ja löytämään uusia myyntikanavia EU:n tuotteille YMP:n uudistusta ja horisontaalisen menekinedistämisasetuksen seuraavaa tarkistusta silmällä pitäen;

13. korostaa tarvetta turvata tuotteiden markkinoillepääsy poistamalla sitkeät tekniset esteet, jotka estävät toimijoita hyödyntämästä täysimääräisesti muiden kauppasopimusten tarjoamia vientimahdollisuuksia;

14. toistaa olevansa sitoutunut vapaakauppaan ja avoimiin markkinoihin ja korostaa EU:n ja Yhdysvaltojen välisten rakentavien kauppasuhteiden merkitystä;

15. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.

 

Päivitetty viimeksi: 27. marraskuuta 2019
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö